Yuddha Kanda Sarga 35 – యుద్ధకాండ పంచత్రింశః సర్గః (౩౫)


|| మాల్యవదుపదేశః ||

తేన శంఖవిమిశ్రేణ భేరీశబ్దేన రాఘవః |
ఉపయాతి మహాబాహూ రామః పరపురంజయః || ౧ ||

తం నినాదం నిశమ్యాథ రావణో రాక్షసేశ్వరః |
ముహూర్తం ధ్యానమాస్థాయ సచివానభ్యుదైక్షత || ౨ ||

అథ తాన్సచివాంస్తత్ర సర్వానాభాష్య రావణః |
సభాం సన్నాదయన్సర్వామిత్యువాచ మహాబలః || ౩ ||

జగత్సంతాపనః క్రూరో గర్హయన్రాక్షసేశ్వరః |
తరణం సాగరస్యాపి విక్రమం బలసంచయమ్ || ౪ ||

యదుక్తవంతో రామస్య భవంతస్తన్మయా శ్రుతమ్ |
భవతశ్చాప్యహం వేద్మి యుద్ధే సత్యపరాక్రమాన్ || ౫ ||

తూష్ణీకానీక్షతోఽన్యోన్యం విదిత్వా రామవిక్రమమ్ |
తతస్తు సుమహాప్రాజ్ఞో మాల్యవాన్నామ రాక్షసః || ౬ ||

రావణస్య వచః శ్రుత్వా ఇతి మాతామహోఽబ్రవీత్ |
విద్యాస్వభివినీతో యో రాజా రాజన్నయానుగః || ౭ ||

స శాస్తి చిరమైశ్వర్యమరీంశ్చ కురుతే వశే |
సందధానో హి కాలేన విగృహ్ణంశ్చారిభిః సహ || ౮ ||

స్వపక్షవర్ధనం కుర్వన్మహదైశ్వర్యమశ్నుతే |
హీయమానేన కర్తవ్యో రాజ్ఞా సంధిః సమేన చ || ౯ ||

న శత్రుమవమన్యేత జ్యాయాన్కుర్వీత విగ్రహమ్ |
తన్మహ్యం రోచతే సంధిః సహ రామేణ రావణ || ౧౦ ||

యదర్థమభియుక్తాః స్మ సీతా తస్మై ప్రదీయతామ్ |
తస్య దేవర్షయః సర్వే గంధర్వాశ్చ జయైషిణః || ౧౧ ||

విరోధం మా గమస్తేన సంధిస్తే తేన రోచతామ్ |
అసృజద్భగవాన్పక్షౌ ద్వావేవ హి పితామహః || ౧౨ ||

సురాణామసురాణాం చ ధర్మాధర్మౌ తదాశ్రయౌ |
ధర్మో హి శ్రూయతే పక్షో హ్యమరాణాం మహాత్మనామ్ || ౧౩ ||

అధర్మో రక్షసాం పక్షో హ్యసురాణాం చ రావణ |
ధర్మో వై గ్రసతేఽధర్మం తతః కృతమభూద్యుగమ్ || ౧౪ ||

అధర్మో గ్రసతే ధర్మం తతస్తిష్యః ప్రవర్తతే |
తత్త్వయా చరతా లోకాన్ధర్మో వినిహతో మహాన్ || ౧౫ ||

అధర్మః ప్రగృహీతశ్చ తేనాస్మద్బలినః పరేః |
స ప్రమాదాద్వివృద్ధస్తేఽధర్మోఽభిగ్రసతే హి నః || ౧౬ ||

వివర్ధయతి పక్షం చ సురాణాం సురభావనః |
విషయేషు ప్రసక్తేన యత్కించిత్కారిణా త్వయా || ౧౭ ||

ఋషీణామగ్నికల్పానాముద్వేగో జనితో మహాన్ |
తేషాం ప్రభావో దుర్ధర్షః ప్రదీప్త ఇవ పావకః || ౧౮ ||

తపసా భావితాత్మనో ధర్మస్యానుగ్రహే రతాః |
ముఖ్యైర్యజ్ఞైర్యజంత్యేతే నిత్యం తైస్తైర్ద్విజాతయః || ౧౯ ||

జుహ్వత్యగ్నీంశ్చ విధివద్వేదాంశ్చోచ్చైరధీయతే |
అభిభూయ చ రక్షాంసి బ్రహ్మఘోషానుదైరయన్ || ౨౦ ||

దిశోఽపి విద్రుతాః సర్వాః స్తనయిత్నురివోష్ణగే |
ఋషీణామగ్నికల్పానామగ్నిహోత్రసముత్థితః || ౨౧ ||

ఆవృత్య రక్షసాం తేజో ధూమో వ్యాప్య దిశో దశ | [ఆదత్తే]
తేషు తేషు చ దేశేషు పుణ్యేష్వేవ దృఢవ్రతైః || ౨౨ ||

చర్యమాణం తపస్తీవ్రం సంతాపయతి రాక్షసాన్ |
దేవదానవయక్షేభ్యో గృహీతశ్చ వరస్త్వయా || ౨౩ ||

మానుషా వానరా ఋక్షా గోలాంగూలా మహాబలాః |
బలవంత ఇహాగమ్య గర్జంతి దృఢవిక్రమాః || ౨౪ ||

ఉత్పాతాన్వివిధాన్దృష్ట్వా ఘోరాన్బహువిధాంస్తథా |
వినాశమనుపశ్యామి సర్వేషాం రక్షసామహమ్ || ౨౫ ||

ఖరాభిస్తనితా ఘోరా మేఘాః ప్రతిభయంకరాః |
శోణితేనాభివర్షంతి లంకాముష్ణేన సర్వతః || ౨౬ ||

రుదతాం వాహనానాం చ ప్రపతంత్యస్రబిందవః |
ధ్వజా ధ్వస్తా వివర్ణాశ్చ న ప్రభాంతి యథా పురా || ౨౭ ||

వ్యాలా గోమాయవో గృధ్రా వాశ్యంతి చ సుభైరవమ్ |
ప్రవిశ్య లంకామనిశం సమవాయాంశ్చ కుర్వతే || ౨౮ ||

కాలికాః పాండురైర్దంతైః ప్రహసంత్యగ్రతః స్థితాః |
స్త్రియః స్వప్నేషు ముష్ణంత్యో గృహాణి ప్రతిభాష్య చ || ౨౯ ||

గృహాణాం బలికర్మాణి శ్వానః పర్యుపభుంజతే |
ఖరా గోషు ప్రజాయంతే మూషికా నకులైః సహ || ౩౦ ||

మార్జారా ద్వీపిభిః సార్ధం సూకరాః శునకైః సహ |
కిన్నరా రాక్షసైశ్చాపి సమీయుర్మానుషైః సహ || ౩౧ ||

పాండురా రక్తపాదాశ్చ విహంగాః కాలచోదితాః |
రాక్షసానాం వినాశాయ కపోతా విచరంతి చ || ౩౨ ||

వీచీకూచీతి వాశ్యంత్యః శారికా వేశ్మసు స్థితాః |
పతంతి గ్రథితాశ్చాపి నిర్జితాః కలహైషిణః || ౩౩ ||

పక్షిణశ్చ మృగాః సర్వే ప్రత్యాదిత్యం రుదంతి చ |
కరాలో వికటో ముండః పురుషః కృష్ణపింగలః || ౩౪ ||

కాలో గృహాణి సర్వేషాం కాలే కాలేఽన్వవేక్షతే |
ఏతాన్యన్యాని దుష్టాని నిమిత్తాన్యుత్పతంతి చ || ౩౫ ||

[* అధికపాఠః –
విష్ణుం మన్యామహే దేవం మానుషం దేహమాస్థితమ్ |
న హి మానుషమాత్రోఽసౌ రాఘవో దృఢవిక్రమః ||
యేన బద్ధః సముద్రస్య స సేతుః పరమాద్భుతః |
కురుష్వ నరరాజేన సంధిం రామేణ రావణ ||
*]

జ్ఞాత్వా ప్రధార్య కార్యాణి క్రియతామాయతిక్షమమ్ || ౩౬ ||

ఇదం వచస్తత్ర నిగద్య మాల్యవాన్
పరీక్ష్య రక్షోధిపతేర్మనః పునః |
అనుత్తమేషూత్తమపౌరుషో బలీ
బభూవ తూష్ణీం సమవేక్ష్య రావణమ్ || ౩౮ ||

[* అధికశ్లోకం –
స తద్వచో మాల్యవతా ప్రభాషితం
దశాననో న ప్రతిశుశ్రువే తదా |
భృశం జగర్హే చ సుదుష్టమానసో
ముమూర్షురత్యుచ్చవచాంస్యుదీరయన్ ||
*]

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచత్రింశః సర్గః || ౩౫ ||

యుద్ధకాండ షట్త్రింశః సర్గః (౩౬) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed