Yuddha Kanda Sarga 36 – యుద్ధకాండ షట్త్రింశః సర్గః (౩౬)


|| పురద్వారరక్షా ||

తత్తు మాల్యవతో వాక్యం హితముక్తం దశాననః |
న మర్షయతి దుష్టాత్మా కాలస్య వశమాగతః || ౧ ||

స బద్ధ్వా భ్రుకుటిం వక్త్రే క్రోధస్య వశమాగతః |
అమర్షాత్పరివృత్తాక్షో మాల్యవంతమథాబ్రవీత్ || ౨ ||

హితబుద్ధ్యా యదహితం వచః పరుషముచ్యతే |
పరపక్షం ప్రవిశ్యైవ నైతచ్ఛ్రోత్రం గతం మమ || ౩ ||

మానుషం కృపణం రామమేకం శాఖామృగాశ్రయమ్ |
సమర్థం మన్యసే కేన త్యక్తం పిత్రా వనాలయమ్ || ౪ ||

రక్షసామీశ్వరం మాం చ దేవతానాం భయంకరమ్ |
హీనం మాం మన్యసే కేన హ్యహీనం సర్వవిక్రమైః || ౫ ||

వీరద్వేషేణ వా శంకే పక్షపాతేన వా రిపోః |
త్వయాఽహం పరుషాణ్యుక్తః పరప్రోత్సాహనేన వా || ౬ ||

ప్రభవంతం పదస్థం హి పరుషం కోఽభిధాస్యతి |
పండితః శాస్త్రతత్త్వజ్ఞో వినా ప్రోత్సాహనాద్రిపోః || ౭ ||

ఆనీయ చ వనాత్సీతాం పద్మహీనామివ శ్రియమ్ |
కిమర్థం ప్రతిదాస్యామి రాఘవస్య భయాదహమ్ || ౮ ||

వృతం వానరకోటీభిః ససుగ్రీవం సలక్ష్మణమ్ |
పస్య కైశ్చిదహోభిస్త్వం రాఘవం నిహతం మయా || ౯ ||

ద్వంద్వే యస్య న తిష్ఠంతి దైవతాన్యపి సంయుగే |
స కస్మాద్రావణో యుద్ధే భయమాహారయిష్యతి || ౧౦ ||

ద్విధా భజ్యేయమప్యేవం న నమేయం తు కస్యచిత్ |
ఏష మే సహజో దోషః స్వభావో దురతిక్రమః || ౧౧ ||

యది తావత్సముద్రే తు సేతుర్బద్ధో యదృచ్ఛయా |
రామేణ విస్మయః కోఽత్ర యేన తే భయమాగతమ్ || ౧౨ ||

స తు తీర్త్వార్ణవం రామః సహ వానరసేనయా |
ప్రతిజానామి తే సత్యం న జీవన్ప్రతియాస్యతి || ౧౩ ||

ఏవం బ్రువాణం సంరబ్ధం రుష్టం విజ్ఞాయ రావణమ్ |
వ్రీడితో మాల్యవాన్వాక్యం నోత్తరం ప్రత్యపద్యత || ౧౪ ||

[* అధికశ్లోకం –
చింతయన్మనసా తస్య దుష్కర్మపరిపాకజమ్ |
పాపం నాశయతి హ్యేనం స్వస్య రాష్ట్రస్య రాక్షసైః || ౧౫ ||
*]

జయాశిషా చ రాజానం వర్ధయిత్వా యథోచితమ్ |
మాల్యవానభ్యనుజ్ఞాతో జగామ స్వం నివేశనమ్ || ౧౬ ||

రావణస్తు సహామాత్యో మంత్రయిత్వా విమృశ్య చ |
లంకాయామతులాం గుప్తిం కారయామాస రాక్షసః || ౧౭ ||

స వ్యాదిదేశ పూర్వస్యాం ప్రహస్తం ద్వారి రాక్షసమ్ |
దక్షిణస్యాం మహావీర్యౌ మహాపార్శ్వ మహోదరౌ || ౧౮ ||

వ్యాదిదేశ మహాకాయౌ రాక్షసైర్బహుభిర్వృతౌ |
పశ్చిమాయామథో ద్వారి పుత్రమింద్రజితం తథా || ౧౯ ||

వ్యాదిదేశ మహామాయం బహుభీ రాక్షసైర్వృతమ్ |
ఉత్తరస్యాం పురద్వారి వ్యాదిశ్య శుకసారణౌ || ౨౦ ||

స్వయం చాత్ర భవిష్యామి మంత్రిణస్తానువాచ హ |
రాక్షసం తు విరూపాక్షం మహావీర్యపరాక్రమమ్ || ౨౧ ||

మధ్యమేఽస్థాపయద్గుల్మే బహుభిః సహ రాక్షసైః |
ఏవం విధానం లంకాయాః కృత్వా రాక్షసపుంగవః |
కృతకృత్యమివాత్మానం మన్యతే కాలచోదితః || ౨౨ ||

విసర్జయామాస తతః స మంత్రిణో
విధానమాజ్ఞాప్య పురస్య పుష్కలమ్ |
జయాశిషా మంత్రిగణేన పూజితో
వివేశ చాంతఃపురమృద్ధిమన్మహత్ || ౨౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే షట్త్రింశః సర్గః || ౩౬ ||

యుద్ధకాండ సప్తత్రింశః సర్గః (౩౭) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed