Yuddha Kanda Sarga 37 – యుద్ధకాండ సప్తత్రింశః సర్గః (౩౭)


|| రామగుల్మవిభాగః ||

నరవానరరాజౌ తౌ స చ వాయుసుతః కపిః |
జాంబవానృక్షరాజశ్చ రాక్షసశ్చ విభీషణః || ౧ ||

అంగదో వాలిపుత్రశ్చ సౌమిత్రిః శరభః కపిః |
సుషేణః సహదాయాదో మైందో ద్వివిద ఏవ చ || ౨ ||

గజో గవాక్షః కుముదో నలోఽథ పనసస్తథా |
అమిత్రవిషయం ప్రాప్తాః సమవేతాః సమర్థయన్ || ౩ ||

ఇయం సా లక్ష్యతే లంకా పురీ రావణపాలితా |
సాసురోరగగంధర్వైరమరైరపి దుర్జయా || ౪ ||

కార్యసిద్ధిం పురస్కృత్య మంత్రయధ్వం వినిర్ణయే |
నిత్యం సన్నిహితో హ్యత్ర రావణో రాక్షసాధిపః || ౫ ||

తథా తేషు బ్రువాణేషు రావణావరజోఽబ్రవీత్ |
వాక్యమగ్రామ్యపదవత్పుష్కలార్థం విభీషణః || ౬ ||

అనలః శరభశ్చైవ సంపాతిః ప్రఘసస్తథా |
గత్వా లంకాం మమామాత్యాః పురీం పునరిహాగతాః || ౭ ||

భూత్వా శకునయః సర్వే ప్రవిష్టాశ్చ రిపోర్బలమ్ |
విధానం విహితం యచ్చ తద్దృష్ట్వా సముపస్థితాః || ౮ ||

సంవిధానం యథాహుస్తే రావణస్య దురాత్మనః |
రామ తద్బ్రువతః సర్వం యథా తత్వేన మే శృణు || ౯ ||

పూర్వం ప్రహస్తః సబలో ద్వారమాసాద్య తిష్ఠతి |
దక్షిణం చ మహావీర్యౌ మహాపార్శ్వమహోదరౌ || ౧౦ ||

ఇంద్రజిత్పశ్చిమద్వారం రాక్షసైర్బహుభిర్వృతః |
పట్టిశాసిధనుష్మద్భిః శూలముద్గరపాణిభిః || ౧౧ ||

నానాప్రహరణైః శూరైరావృతో రావణాత్మజః |
రాక్షసానాం సహస్రైస్తు బహుభిః శస్త్రపాణిభిః || ౧౨ ||

యుక్తః పరమసంవిగ్నో రాక్షసైర్బహుభిర్వృతః |
ఉత్తరం నగరద్వారం రావణః స్వయమాస్థితః || ౧౩ ||

విరూపాక్షస్తు మహతా శూలఖడ్గధనుష్మతా |
బలేన రాక్షసైః సార్ధం మధ్యమం గుల్మమాస్థితః || ౧౪ ||

ఏతానేవంవిధాన్గుల్మాఁల్లంకాయాం సముదీక్ష్య తే |
మామకాః సచివాః సర్వే పునః శీఘ్రమిహాగతాః || ౧౫ ||

గజానాం చ సహస్రం చ రథానామయుతం పురే |
హయానామయుతే ద్వే చ సాగ్రకోటిశ్చ రక్షసామ్ || ౧౬ ||

విక్రాంతా బలవంతశ్చ సంయుగేష్వాతతాయినః |
ఇష్టా రాక్షసరాజస్య నిత్యమేతే నిశాచరాః || ౧౭ ||

ఏకైకస్యాత్ర యుద్ధార్థే రాక్షసస్య విశాంపతే |
పరివారః సహస్రాణాం సహస్రముపతిష్ఠతే || ౧౮ ||

ఏతాం ప్రవృత్తిం లంకాయాం మంత్రిప్రోక్తాం విభీషణః |
ఏవముక్త్వా మహాబాహూ రాక్షసాంస్తానదర్శయత్ || ౧౯ ||

లంకాయాం సచివైః సర్వాం రామాయ ప్రత్యవేదయత్ |
రామం కమలపత్రాక్షమిదముత్తరమబ్రవీత్ || ౨౦ ||

రావణావరజః శ్రీమాన్రామప్రియచికీర్షయా |
కుబేరం తు యదా రామ రావణః ప్రత్యయుధ్యత || ౨౧ ||

షష్టిః శతసహస్రాణి తదా నిర్యాంతి రాక్షసాః |
పరాక్రమేణ వీర్యేణ తేజసా సత్త్వగౌరవాత్ || ౨౨ ||

సదృశా యేఽత్ర దర్పేణ రావణస్య దురాత్మనః |
అత్ర మన్యుర్న కర్తవ్యో రోషయే త్వాం న భీషయే || ౨౩ ||

సమర్థో హ్యసి వీర్యేణ సురాణామపి నిగ్రహే |
తద్భవాంశ్చతురంగేణ బలేన మహతా వృతః || ౨౪ ||

వ్యూహ్యేదం వానరానీకం నిర్మథిష్యసి రావణమ్ |
రావణావరజే వాక్యమేవం బ్రువతి రాఘవః || ౨౫ ||

శత్రూణాం ప్రతిఘాతార్థమిదం వచనమబ్రవీత్ |
పూర్వద్వారే తు లంకాయా నీలో వానరపుంగవః || ౨౬ ||

ప్రహస్తప్రతియోద్ధా స్యాద్వానరైర్బహుభిర్వృతః |
అంగదో వాలిపుత్రస్తు బలేన మహతా వృతః || ౨౭ ||

దక్షిణే బాధతాం ద్వారే మహాపార్శ్వమహోదరౌ |
హనుమాన్పశ్చిమద్వారం నిపీడ్య పవనాత్మజః || ౨౮ ||

ప్రవిశత్వప్రమేయాత్మా బహుభిః కపిభిర్వృతః |
దైత్యదానవసంఘానామృషీణాం చ మహాత్మనామ్ || ౨౯ ||

విప్రకారప్రియః క్షుద్రో వరదానబలాన్వితః |
పరిక్రామతి యః సర్వాంల్లోకాన్సంతాపయన్ప్రజాః || ౩౦ ||

తస్యాహం రాక్షసేంద్రస్య స్వయమేవ వధే ధృతః |
ఉత్తరం నగరద్వారమహం సౌమిత్రిణా సహ || ౩౧ ||

నిపీడ్యాభిప్రవేక్ష్యామి సబలో యత్ర రావణః |
వానరేంద్రశ్చ బలవానృక్షరాజశ్చ వీర్యావాన్ || ౩౨ ||

రాక్షసేంద్రానుజశ్చైవ గుల్మో భవతు మధ్యమః |
న చైవ మానుషం రూపం కార్యం హరిభిరాహవే || ౩౩ ||

ఏషా భవతు సంజ్ఞా నో యుద్ధేఽస్మిన్వానరే బలే |
వానరా ఏవ నిశ్చిహ్నం స్వజనేఽస్మిన్భవిష్యతి || ౩౪ ||

వయం తు మానుషేణైవ సప్త యోత్స్యామహే పరాన్ |
అహమేష సహ భ్రాత్రా లక్ష్మణేన మహౌజసా || ౩౫ ||

ఆత్మనా పంచమశ్చాయం సఖా మమ విభీషణః |
స రామః కృత్యసిద్ధ్యర్థమేవముక్త్వా విభీషణమ్ || ౩౬ ||

సువేలారోహణే బుద్ధిం చకార మతిమాన్మతిమ్ |
రమణీయతరం దృష్ట్వా సువేలస్య గిరేస్తటమ్ || ౩౭ ||

తతస్తు రామో మహతా బలేన
ప్రచ్ఛాద్య సర్వాం పృథివీం మహాత్మా |
ప్రహృష్టరూపోఽభిజగామ లంకాం
కృత్వా మతిం సోఽరివధే మహాత్మా || ౩౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే సప్తత్రింశః సర్గః || ౩౭ ||

యుద్ధకాండ అష్టత్రింశః సర్గః (౩౮) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed