Yuddha Kanda Sarga 38 – యుద్ధకాండ అష్టత్రింశః సర్గః (౩౮)


|| సువేలారోహణమ్ ||

స తు కృత్వా సువేలస్య మతిమారోహణం ప్రతి |
లక్ష్మణానుగతో రామః సుగ్రీవమిదమబ్రవీత్ || ౧ ||

విభీషణం చ ధర్మజ్ఞమనురక్తం నిశాచరమ్ |
మంత్రజ్ఞం చ విధిజ్ఞం చ శ్లక్ష్ణయా పరయా గిరా || ౨ ||

సువేలం సాధుశైలేంద్రమిమం ధాతుశతైశ్చితమ్ |
అధ్యారోహామహే సర్వే వత్స్యామోఽత్ర నిశామిమామ్ || ౩ ||

లంకాం చాలోకయిష్యామో నిలయం తస్య రక్షసః |
యేన మే మరణాంతాయ హృతా భార్యా దురాత్మనా || ౪ ||

యేన ధర్మో న విజ్ఞాతో న తద్వృత్తం కులం తథా |
రాక్షస్యా నీచయా బుద్ధ్యా యేన తద్గర్హితం కృతమ్ || ౫ ||

తస్మిన్మే వర్తతే రోషః కీర్తితే రాక్షసాధమే |
యస్యాపరాధాన్నీచస్య వధం ద్రక్ష్యామి రక్షసామ్ || ౬ ||

ఏకో హి కురుతే పాపం కాలపాశవశం గతః |
నీచేనాత్మాపచారేణ కులం తేన వినశ్యతి || ౭ ||

ఏవం సమ్మంత్రయన్నేవ సక్రోధో రావణం ప్రతి |
రామః సువేలం వాసాయ చిత్రసానుముపారుహత్ || ౮ ||

పృష్ఠతో లక్ష్మణశ్చైనమన్వగచ్ఛత్సమాహితః |
సశరం చాపముద్యమ్య సుమహద్విక్రమే రతః || ౯ ||

తమన్వరోహత్సుగ్రీవః సామాత్యః సవిభీషణః |
హనుమానంగదో నీలో మైందో ద్వివిద ఏవ చ || ౧౦ ||

గజో గవాక్షో గవయః శరభో గంధమాదనః |
పనసః కుముదశ్చైవ హరో రంభశ్చ యూథపః || ౧౧ ||

జాంబవాంశ్చ సుషేణశ్చ ఋషభశ్చ మహామతిః |
దుర్ముఖశ్చ మహాతేజాస్తథా శతవలిః కపిః || ౧౨ ||

ఏతే చాన్యే చ బహవో వానరాః శీఘ్రగామినః |
తే వాయువేగప్రవణాస్తం గిరిం గిరిచారిణః || ౧౩ ||

అధ్యారోహంత శతశః సువేలం యత్ర రాఘవః |
తే త్వదీర్ఘేణ కాలేన గిరిమారుహ్య సర్వతః || ౧౪ ||

దదృశుః శిఖరే తస్య విషక్తామివ ఖే పురీమ్ |
తాం శుభాః ప్రవరద్వారాం ప్రాకారపరిశోభితామ్ || ౧౫ ||

లంకాం రాక్షససంపూర్ణాం దదృశుర్హరియూథపాః |
ప్రాకారచయసంస్థైశ్చ తథా నీలైర్నిశాచరైః || ౧౬ ||

దదృశుస్తే హరిశ్రేష్ఠాః ప్రాకారమపరం కృతమ్ |
తే దృష్ట్వా వానరాః సర్వే రాక్షసాన్యుద్ధకాంక్షిణః || ౧౭ ||

ముముచుర్వివిధాన్నాదాంస్తత్ర రామస్య పశ్యతః |
తతోఽస్తమగమత్సూర్యః సంధ్యయా ప్రతిరంజితః |
పూర్ణచంద్రప్రదీప్తా చ క్షపా సమభివర్తతే || ౧౮ ||

తతః స రామో హరివాహినీపతి-
-ర్విభీషణేన ప్రతినంద్యసత్కృతః |
సలక్ష్మణో యూథపయూథసంవృతః
సువేలపృష్ఠే న్యవసద్యథాసుఖమ్ || ౧౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే అష్టత్రింశః సర్గః || ౩౮ ||

యుద్ధకాండ ఏకోనచత్వారింశః సర్గః (౩౯) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed