Yuddha Kanda Sarga 39 – యుద్ధకాండ ఏకోనచత్వారింశః సర్గః (౩౯)


|| లంకాదర్శనమ్ ||

తాం రాత్రిముషితాస్తత్ర సువేలే హరిపుంగవాః |
లంకాయాం దదృశుర్వీరాః వనాన్యుపవనాని చ || ౧ ||

సమసౌమ్యాని రమ్యాణి విశాలాన్యాయతాని చ |
దృష్టిరమ్యాణి తే దృష్ట్వా బభూవుర్జాతవిస్మయాః || ౨ ||

చంపకాశోకపున్నాగసాలతాలసమాకులా |
తమాలవనసంఛన్నా నాగమాలాసమావృతా || ౩ ||

హింతాలైరర్జునైర్నీపైః సప్తపర్ణైశ్చ పుష్పితైః |
తిలకైః కర్ణికారైశ్చ పాటలైశ్చ సమంతతః || ౪ ||

శుశుభే పుష్పితాగ్రైశ్చ లతాపరిగతైర్ద్రుమైః |
లంకా బహువిధైర్దివ్యైర్యథేంద్రస్యామరావతీ || ౫ ||

విచిత్రకుసుమోపేతై రక్తకోమలపల్లవైః |
శాద్వలైశ్చ తథా నీలైశ్చిత్రాభిర్వనరాజిభిః || ౬ ||

గంధాఢ్యాన్యభిరమ్యాణి పుష్పాణి చ ఫలాని చ |
ధారయంత్యగమాస్తత్ర భూషణానీవ మానవాః || ౭ ||

తచ్చైత్రరథసంకాశం మనోజ్ఞం నందనోపమమ్ |
వనం సర్వర్తుకం రమ్యం శుశుభే షట్పదాయుతమ్ || ౮ ||

నత్యూహకోయష్టిభకైర్నృత్యమానైశ్చ బర్హిభిః |
రుతం పరభృతానాం చ శుశ్రువుర్వననిర్ఝరే || ౯ ||

నిత్యమత్తవిహంగాని భ్రమరాచరితాని చ |
కోకిలాకులషండాని విహగాభిరుతాని చ || ౧౦ ||

భృంగరాజాభిగీతాని భ్రమరైః సేవితాని చ |
కోణాలకవిఘుష్టాని సారసాభిరుతాని చ || ౧౧ ||

వివిశుస్తే తతస్తాని వనాన్యుపవనాని చ |
హృష్టాః ప్రముదితా వీరా హరయః కామరూపిణః || ౧౨ ||

తేషాం ప్రవిశతాం తత్ర వానరాణాం మహౌజసామ్ |
పుష్పసంసర్గసురభిర్వవౌ ఘ్రాణసుఖోఽనిలః || ౧౩ ||

అన్యే తు హరివీరాణాం యూథాన్నిష్క్రమ్య యూథపాః |
సుగ్రీవేణాభ్యనుజ్ఞాతా లంకాం జగ్ముః పతాకినీమ్ || ౧౪ ||

విత్రాసయంతో విహగాంస్త్రాసయంతో మృగద్విపాన్ |
కంపయంతశ్చ తాం లంకాం నాదైస్తే నదతాం వరాః || ౧౫ ||

కుర్వంతస్తే మహావేగా మహీం చారణపీడితామ్ |
రజశ్చ సహసైవోర్ధ్వం జగామ చరణోత్థితమ్ || ౧౬ ||

ఋక్షాః సింహా వరాహాశ్చ మహిషా వారణా మృగాః |
తేన శబ్దేన విత్రస్తా జగ్ముర్భీతా దిశో దశ || ౧౭ ||

శిఖరం తత్త్రికూటస్య ప్రాంశు చైకం దివిస్పృశమ్ |
సమంతాత్పుష్పసంఛన్నం మహారజతసన్నిభమ్ || ౧౮ ||

శతయోజనవిస్తీర్ణం విమలం చారుదర్శనమ్ |
శ్లక్ష్ణం శ్రీమన్మహచ్చైవ దుష్ప్రాపం శకునైరపి || ౧౯ ||

మనసాఽపి దురారోహం కిం పునః కర్మణా జనైః |
నివిష్టా తత్ర శిఖరే లంకా రావణపాలితా || ౨౦ ||

శతయోజనవిస్తీర్ణా త్రింశద్యోజనమాయతా |
సా పురీ గోపురైరుచ్చైః పాండురాంబుదసన్నిభైః || ౨౧ ||

కాంచనేన చ సాలేన రాజతేన చ శోభితా |
ప్రాసాదైశ్చ విమానైశ్చ లంకా పరమభూషితా || ౨౨ ||

ఘనైరివాతపాపాయే మధ్యమం వైష్ణవం పదమ్ |
యస్యాం స్తంభసహస్రేణ ప్రాసాదః సమలంకృతః || ౨౩ ||

కైలాసశిఖరాకారో దృశ్యతే ఖమివోల్లిఖన్ |
చైత్యః స రాక్షసేంద్రస్య బభూవ పురభూషణమ్ || ౨౪ ||

శతేన రక్షసాం నిత్యం యః సమగ్రేణ రక్ష్యతే | [బలేన]
మనోజ్ఞాం కాననవతీం పర్వతైరుపశోభితామ్ || ౨౫ ||

నానాధాతువిచిత్రైశ్చ ఉద్యానైరుపశోభితామ్ |
నానావిహగసంఘష్టాం నానామృగనిషేవితామ్ || ౨౬ ||

నానాకుసుమసంపన్నాం నానారాక్షససేవితామ్ | [కాననసంతానం]
తాం సమృద్ధాం సమృద్ధార్థాం లక్షీవాఁల్లక్ష్మణాగ్రజః || ౨౭ ||

రావణస్య పురీం రామో దదర్శ సహ వానరైః |
తాం మహాగృహసంబాధాం దృష్ట్వా లక్ష్మణపూర్వజః |
నగరీమమరప్రఖ్యో విస్మయం ప్రాప వీర్యవాన్ || ౨౮ ||

తాం రత్నపూర్ణాం బహుసంవిధానాం
ప్రాసాదమాలాభిరలంకృతాం చ |
పురీం మహాయంత్రకవాటముఖ్యాం
దదర్శ రామో మహతా బలేన || ౨౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకండే ఏకోనచత్వారింశః సర్గః || ౩౯ ||

యుద్ధకాండ చత్వారింశః సర్గః (౪౦) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed