Yuddha Kanda Sarga 39 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (39)


॥ லங்காத³ர்ஶநம் ॥

தாம் ராத்ரிமுஷிதாஸ்தத்ர ஸுவேலே ஹரிபுங்க³வா꞉ ।
லங்காயாம் த³த்³ருஶுர்வீரா꞉ வநாந்யுபவநாநி ச ॥ 1 ॥

ஸமஸௌம்யாநி ரம்யாணி விஶாலாந்யாயதாநி ச ।
த்³ருஷ்டிரம்யாணி தே த்³ருஷ்ட்வா ப³பூ⁴வுர்ஜாதவிஸ்மயா꞉ ॥ 2 ॥

சம்பகாஶோகபுந்நாக³ஸாலதாலஸமாகுலா ।
தமாலவநஸஞ்ச²ந்நா நாக³மாலாஸமாவ்ருதா ॥ 3 ॥

ஹிந்தாலைரர்ஜுநைர்நீபை꞉ ஸப்தபர்ணைஶ்ச புஷ்பிதை꞉ ।
திலகை꞉ கர்ணிகாரைஶ்ச பாடலைஶ்ச ஸமந்தத꞉ ॥ 4 ॥

ஶுஶுபே⁴ புஷ்பிதாக்³ரைஶ்ச லதாபரிக³தைர்த்³ருமை꞉ ।
லங்கா ப³ஹுவிதை⁴ர்தி³வ்யைர்யதே²ந்த்³ரஸ்யாமராவதீ ॥ 5 ॥

விசித்ரகுஸுமோபேதை ரக்தகோமளபல்லவை꞉ ।
ஶாத்³வலைஶ்ச ததா² நீலைஶ்சித்ராபி⁴ர்வநராஜிபி⁴꞉ ॥ 6 ॥

க³ந்தா⁴ட்⁴யாந்யபி⁴ரம்யாணி புஷ்பாணி ச ப²லாநி ச ।
தா⁴ரயந்த்யக³மாஸ்தத்ர பூ⁴ஷணாநீவ மாநவா꞉ ॥ 7 ॥

தச்சைத்ரரத²ஸங்காஶம் மநோஜ்ஞம் நந்த³நோபமம் ।
வநம் ஸர்வர்துகம் ரம்யம் ஶுஶுபே⁴ ஷட்பதா³யுதம் ॥ 8 ॥

நத்யூஹகோயஷ்டிப⁴கைர்ந்ருத்யமாநைஶ்ச ப³ர்ஹிபி⁴꞉ ।
ருதம் பரப்⁴ருதாநாம் ச ஶுஶ்ருவுர்வநநிர்ஜ²ரே ॥ 9 ॥

நித்யமத்தவிஹங்கா³நி ப்⁴ரமராசரிதாநி ச ।
கோகிலாகுலஷண்டா³நி விஹகா³பி⁴ருதாநி ச ॥ 10 ॥

ப்⁴ருங்க³ராஜாபி⁴கீ³தாநி ப்⁴ரமரை꞉ ஸேவிதாநி ச ।
கோணாலகவிகு⁴ஷ்டாநி ஸாரஸாபி⁴ருதாநி ச ॥ 11 ॥

விவிஶுஸ்தே ததஸ்தாநி வநாந்யுபவநாநி ச ।
ஹ்ருஷ்டா꞉ ப்ரமுதி³தா வீரா ஹரய꞉ காமரூபிண꞉ ॥ 12 ॥

தேஷாம் ப்ரவிஶதாம் தத்ர வாநராணாம் மஹௌஜஸாம் ।
புஷ்பஸம்ஸர்க³ஸுரபி⁴ர்வவௌ க்⁴ராணஸுகோ²(அ)நில꞉ ॥ 13 ॥

அந்யே து ஹரிவீராணாம் யூதா²ந்நிஷ்க்ரம்ய யூத²பா꞉ ।
ஸுக்³ரீவேணாப்⁴யநுஜ்ஞாதா லங்காம் ஜக்³மு꞉ பதாகிநீம் ॥ 14 ॥

வித்ராஸயந்தோ விஹகா³ம்ஸ்த்ராஸயந்தோ ம்ருக³த்³விபாந் ।
கம்பயந்தஶ்ச தாம் லங்காம் நாதை³ஸ்தே நத³தாம் வரா꞉ ॥ 15 ॥

குர்வந்தஸ்தே மஹாவேகா³ மஹீம் சாரணபீடி³தாம் ।
ரஜஶ்ச ஸஹஸைவோர்த்⁴வம் ஜகா³ம சரணோத்தி²தம் ॥ 16 ॥

ருக்ஷா꞉ ஸிம்ஹா வராஹாஶ்ச மஹிஷா வாரணா ம்ருகா³꞉ ।
தேந ஶப்³தே³ந வித்ரஸ்தா ஜக்³முர்பீ⁴தா தி³ஶோ த³ஶ ॥ 17 ॥

ஶிக²ரம் தத்த்ரிகூடஸ்ய ப்ராம்ஶு சைகம் தி³விஸ்ப்ருஶம் ।
ஸமந்தாத்புஷ்பஸஞ்ச²ந்நம் மஹாரஜதஸந்நிப⁴ம் ॥ 18 ॥

ஶதயோஜநவிஸ்தீர்ணம் விமலம் சாருத³ர்ஶநம் ।
ஶ்லக்ஷ்ணம் ஶ்ரீமந்மஹச்சைவ து³ஷ்ப்ராபம் ஶகுநைரபி ॥ 19 ॥

மநஸா(அ)பி து³ராரோஹம் கிம் புந꞉ கர்மணா ஜநை꞉ ।
நிவிஷ்டா தத்ர ஶிக²ரே லங்கா ராவணபாலிதா ॥ 20 ॥

ஶதயோஜநவிஸ்தீர்ணா த்ரிம்ஶத்³யோஜநமாயதா ।
ஸா புரீ கோ³புரைருச்சை꞉ பாண்டு³ராம்பு³த³ஸந்நிபை⁴꞉ ॥ 21 ॥

காஞ்சநேந ச ஸாலேந ராஜதேந ச ஶோபி⁴தா ।
ப்ராஸாதை³ஶ்ச விமாநைஶ்ச லங்கா பரமபூ⁴ஷிதா ॥ 22 ॥

க⁴நைரிவாதபாபாயே மத்⁴யமம் வைஷ்ணவம் பத³ம் ।
யஸ்யாம் ஸ்தம்ப⁴ஸஹஸ்ரேண ப்ராஸாத³꞉ ஸமலங்க்ருத꞉ ॥ 23 ॥

கைலாஸஶிக²ராகாரோ த்³ருஶ்யதே க²மிவோல்லிக²ந் ।
சைத்ய꞉ ஸ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ப³பூ⁴வ புரபூ⁴ஷணம் ॥ 24 ॥

ஶதேந ரக்ஷஸாம் நித்யம் ய꞉ ஸமக்³ரேண ரக்ஷ்யதே । [ப³லேந]
மநோஜ்ஞாம் காநநவதீம் பர்வதைருபஶோபி⁴தாம் ॥ 25 ॥

நாநாதா⁴துவிசித்ரைஶ்ச உத்³யாநைருபஶோபி⁴தாம் ।
நாநாவிஹக³ஸங்க⁴ஷ்டாம் நாநாம்ருக³நிஷேவிதாம் ॥ 26 ॥

நாநாகுஸுமஸம்பந்நாம் நாநாராக்ஷஸஸேவிதாம் । [காநநஸந்தாநம்]
தாம் ஸம்ருத்³தா⁴ம் ஸம்ருத்³தா⁴ர்தா²ம் லக்ஷீவாம்ˮல்லக்ஷ்மணாக்³ரஜ꞉ ॥ 27 ॥

ராவணஸ்ய புரீம் ராமோ த³த³ர்ஶ ஸஹ வாநரை꞉ ।
தாம் மஹாக்³ருஹஸம்பா³தா⁴ம் த்³ருஷ்ட்வா லக்ஷ்மணபூர்வஜ꞉ ।
நக³ரீமமரப்ரக்²யோ விஸ்மயம் ப்ராப வீர்யவாந் ॥ 28 ॥

தாம் ரத்நபூர்ணாம் ப³ஹுஸம்விதா⁴நாம்
ப்ராஸாத³மாலாபி⁴ரளங்க்ருதாம் ச ।
புரீம் மஹாயந்த்ரகவாடமுக்²யாம்
த³த³ர்ஶ ராமோ மஹதா ப³லேந ॥ 29 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴கண்டே³ ஏகோநசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 39 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (40) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: