Yuddha Kanda Sarga 40 – யுத்³த⁴காண்ட³ சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (40)

॥ ராவணஸுக்³ரீவநியுத்³த⁴ம் ॥

ததோ ராம꞉ ஸுவேலாக்³ரம் யோஜநத்³வயமண்ட³லம் ।
ஆருரோஹ ஸஸுக்³ரீவோ ஹரியூத²பஸம்வ்ருத꞉ ॥ 1 ॥

ஸ்தி²த்வா முஹூர்தம் தத்ரைவ தி³ஶோ த³ஶ விளோகயந் ।
த்ரிகூடஶிக²ரே ரம்யே நிர்மிதாம் விஶ்வகர்மணா ॥ 2 ॥

த³த³ர்ஶ லங்காம் ஸுந்யஸ்தாம் ரம்யகாநநஶோபி⁴தாம் ।
தஸ்யாம் கோ³புரஶ்ருங்க³ஸ்த²ம் ராக்ஷஸேந்த்³ரம் து³ராஸத³ம் ॥ 3 ॥

ஶ்வேதசாமரபர்யந்தம் விஜயச்ச²த்ரஶோபி⁴தம் ।
ரக்தசந்த³நஸம்லிப்தம் ரத்நாப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் ॥ 4 ॥

நீலஜீமூதஸங்காஶம் ஹேமஸஞ்சா²தி³தாம்ப³ரம் ।
ஐராவதவிஷாணாக்³ரைருத்க்ருஷ்டகிணவக்ஷஸம் ॥ 5 ॥

ஶஶலோஹிதராகே³ண ஸம்வீதம் ரக்தவாஸஸா ।
ஸந்த்⁴யாதபேந ஸம்வீதம் மேக⁴ராஶிமிவாம்ப³ரே ॥ 6 ॥

பஶ்யதாம் வாநரேந்த்³ராணாம் ராக⁴வஸ்யாபி பஶ்யத꞉ ।
த³ர்ஶநாத்³ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ஸுக்³ரீவ꞉ ஸஹஸோத்தி²த꞉ ॥ 7 ॥

க்ரோத⁴வேகே³ந ஸம்யுக்த꞉ ஸத்த்வேந ச ப³லேந ச ।
அசலாக்³ராத³தோ²த்தா²ய புப்லுவே கோ³புரஸ்த²லே ॥ 8 ॥

ஸ்தி²த்வா முஹூர்தம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய நிர்ப⁴யேநாந்தராத்மநா ।
த்ருணீக்ருத்ய ச தத்³ரக்ஷ꞉ ஸோ(அ)ப்³ரவீத்பருஷம் வச꞉ ॥ 9 ॥

லோகநாத²ஸ்ய ராமஸ்ய ஸகா² தா³ஸோ(அ)ஸ்மி ராக்ஷஸ ।
ந மயா மோக்ஷ்யஸே(அ)த்³ய த்வம் பார்தி²வேந்த்³ரஸ்ய தேஜஸா ॥ 10 ॥

இத்யுக்த்வா ஸஹஸோத்பத்ய புப்லுவே தஸ்ய சோபரி ।
ஆக்ருஷ்ய முகுடம் சித்ரம் பாதயித்வா(அ)பதத்³பு⁴வி ॥ 11 ॥

ஸமீக்ஷ்ய தூர்ணமாயாந்தமாப³பா⁴ஷே நிஶாசர꞉ ।
ஸுக்³ரீவஸ்த்வம் பரோக்ஷம் மே ஹீநக்³ரீவோ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 12 ॥

இத்யுக்த்வோத்தா²ய தம் க்ஷிப்ரம் பா³ஹுப்⁴யாமாக்ஷிபத்தலே ।
கந்துவத்தம் ஸமுத்தா²ய பா³ஹுப்⁴யாமாக்ஷிபத்³த⁴ரி꞉ ॥ 13 ॥

பரஸ்பரம் ஸ்வேத³விதி³க்³த⁴கா³த்ரௌ
பரஸ்பரம் ஶோணிததி³க்³த⁴தே³ஹௌ ।
பரஸ்பரம் ஶ்லிஷ்டநிருத்³த⁴சேஷ்டௌ
பரஸ்பரம் ஶால்மலிகிம்ஶுகௌ யதா² ॥ 14 ॥

முஷ்டிப்ரஹாரைஶ்ச தலப்ரஹாரை-
-ரரத்நிகா⁴தைஶ்ச கராக்³ரகா⁴தை꞉ ।
தௌ சக்ரதுர்யுத்³த⁴மஸஹ்யரூபம்
மஹாப³லௌ வாநரராக்ஷஸேந்த்³ரௌ ॥ 15 ॥

க்ருத்வா நியுத்³த⁴ம் ப்⁴ருஶமுக்³ரவேகௌ³
காலம் சிரம் கோ³புரவேதி³மத்⁴யே ।
உத்க்ஷிப்ய சாக்ஷிப்ய விநம்ய தே³ஹௌ
பாத³க்ரமாத்³கோ³புரவேதி³ளக்³நௌ ॥ 16 ॥

அந்யோந்யமாவித்⁴ய விளக்³நதே³ஹௌ
தௌ பேதது꞉ ஸாலநிகா²தமத்⁴யே ।
உத்பேததுர்பூ⁴தலமஸ்ப்ருஶந்தௌ
ஸ்தி²த்வா முஹூர்தம் த்வபி⁴நிஶ்வஸந்தௌ ॥ 17 ॥

ஆலிங்க்³ய சாவள்க்³ய ச பா³ஹுயோக்த்ரை꞉
ஸம்யோஜயாமாஸதுராஹவே தௌ ।
ஸம்ரம்ப⁴ஶிக்ஷாப³லஸம்ப்ரயுக்தௌ
ஸஞ்சேரது꞉ ஸம்ப்ரதி யுத்³த⁴மார்கை³꞉ ॥ 18 ॥

ஶார்தூ³ளஸிம்ஹாவிவ ஜாதத³ர்பௌ
க³ஜேந்த்³ரபோதாவிவ ஸம்ப்ரயுக்தௌ ।
ஸம்ஹத்ய சாபீட்³ய ச தாவுரோப்⁴யாம்
நிபேததுர்வை யுக³பத்³த⁴ரண்யாம் ॥ 19 ॥

உத்³யம்ய சாந்யோந்யமதி⁴க்ஷிபந்தௌ
ஸஞ்சக்ரமாதே ப³ஹுயுத்³த⁴மார்கை³꞉ ।
வ்யாயாமஶிக்ஷாப³லஸம்ப்ரயுக்தௌ
க்லமம் ந தௌ ஜக்³மதுராஶு வீரௌ ॥ 20 ॥

பா³ஹூத்தமைர்வாரணவாரணாபை⁴-
-ர்நிவாரயந்தௌ வரவாரணாபௌ⁴ ।
சிரேண காலேந து ஸம்ப்ரயுக்தோ
ஸஞ்சேரதுர்மண்ட³லமார்க³மாஶு ॥ 21 ॥

தௌ பரஸ்பரமாஸாத்³ய யத்தாவந்யோந்யஸூத³நே ।
மார்ஜாராவிவ ப⁴க்ஷார்தே² விதஸ்தா²தே முஹுர்முஹு꞉ ॥ 22 ॥

மண்ட³லாநி விசித்ராணி ஸ்தா²நாநி விவிதா⁴நி ச ।
கோ³மூத்ரிகாணி சித்ராணி க³தப்ரத்யாக³தாநி ச ॥ 23 ॥

திரஶ்சீநக³தாந்யேவ ததா² வக்ரக³தாநி ச ।
பரிமோக்ஷம் ப்ரஹாராணாம் வர்ஜநம் பரிதா⁴வநம் ॥ 24 ॥

அபி⁴த்³ரவணமாப்லாவமாஸ்தா²நம் ச ஸவிக்³ரஹம் ।
பராவ்ருத்தமபாவ்ருத்தமவத்³ருதமவப்லுதம் ॥ 25 ॥

உபந்யஸ்தமபந்யஸ்தம் யுத்³த⁴மார்க³விஶாரதௌ³ ।
தௌ ஸஞ்சேரதுரந்யோந்யம் வாநரேந்த்³ரஶ்ச ராவண꞉ ॥ 26 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே ரக்ஷோ மாயாப³லமதா²த்மந꞉ ।
ஆரப்³து⁴முபஸம்பேதே³ ஜ்ஞாத்வா தம் வாநராதி⁴ப꞉ ॥ 27 ॥

உத்பபாத ததா³காஶம் ஜிதகாஶீ ஜிதக்லம꞉ ।
ராவண꞉ ஸ்தி²த ஏவாத்ர ஹரிராஜேந வஞ்சித꞉ ॥ 28 ॥

அத² ஹரிவரநாத²꞉ ப்ராப்ய ஸங்க்³ராமகீர்தி꞉
நிஶிசரபதிமாஜௌ யோஜயித்வா ஶ்ரமேண ।
க³க³நமதிவிஶாலம் லங்க⁴யித்வா(அ)ர்கஸூநு-
-ர்ஹரிவரக³ணமத்⁴யே ராமபார்ஶ்வம் ஜகா³ம ॥ 29 ॥

இதி ஸ ஸவித்ருஸூநுஸ்தத்ர தத்கர்ம க்ருத்வா
பவநக³திரநீகம் ப்ராவிஶத்ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்ட꞉ ।
ரகு⁴வரந்ருபஸூநோர்வர்த⁴யந்யுத்³த⁴ஹர்ஷம்
தரும்ருக³க³ணமுக்²யை꞉ பூஜ்யமாநோ ஹரீந்த்³ர꞉ ॥ 30 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 40 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (41) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: