Balakanda Sarga 56 – బాలకాండ షట్పంచాశః సర్గః (౫౬)


|| బ్రహ్మతేజోబలమ్ ||

ఏవముక్తో వసిష్ఠేన విశ్వామిత్రో మహాబలః |
ఆగ్నేయమస్త్రముత్క్షిప్య తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత్ || ౧ ||

బ్రహ్మదండం సముత్క్షిప్య కాలదండమివాపరమ్ |
వసిష్ఠో భగవాన్క్రోధాదిదం వచనమబ్రవీత్ || ౨ ||

క్షత్రబంధో స్థితోఽస్మ్యేష యద్బలం తద్విదర్శయ |
నాశయామ్యద్య తే దర్పం శస్త్రస్య తవ గాధిజ || ౩ ||

క్వ చ తే క్షత్రియబలం క్వ చ బ్రహ్మబలం మహత్ |
పశ్య బ్రహ్మబలం దివ్యం మమ క్షత్రియపాంసన || ౪ ||

తస్యాస్త్రం గాధిపుత్రస్య ఘోరమాగ్నేయముద్యతమ్ |
బ్రహ్మదండేన తచ్ఛాంతమగ్నేర్వేగ ఇవాంభసా || ౫ ||

వారుణం చైవ రౌద్రం చ ఐంద్రం పాశుపతం తథా |
ఐషీకం చాపి చిక్షేప కుపితో గాధినందనః || ౬ ||

మానవం మోహనం చైవ గాంధర్వం స్వాపనం తథా |
జృంభణం మాదనం చైవ సంతాపనవిలాపనే || ౭ ||

శోషణం దారణం చైవ వజ్రమస్త్రం సుదుర్జయమ్ |
బ్రహ్మపాశం కాలపాశం వారుణం పాశమేవ చ || ౮ ||

పైనాకాస్త్రం చ దయితం శుష్కార్ద్రే అశనీ ఉభే |
దండాస్త్రమథ పైశాచం క్రౌంచమస్త్రం తథైవ చ || ౯ ||

ధర్మచక్రం కాలచక్రం విష్ణుచక్రం తథైవ చ |
వాయవ్యం మథనం చైవ అస్త్రం హయశిరస్తథా || ౧౦ ||

శక్తిద్వయం చ చిక్షేప కంకాలం ముసలం తథా |
వైద్యాధరం మహాస్త్రం చ కాలాస్త్రమథ దారుణమ్ || ౧౧ ||

త్రిశూలమస్త్రం ఘోరం చ కాపాలమథ కంకణమ్ |
ఏతాన్యస్త్రాణి చిక్షేప సర్వాణి రఘునందన || ౧౨ ||

వసిష్ఠే జపతాం శ్రేష్ఠే తదద్భుతమివాభవత్ |
తాని సర్వాణి దండేన గ్రసతే బ్రహ్మణః సుతః || ౧౩ ||

తేషు శాంతేషు బ్రహ్మాస్త్రం క్షిప్తవాన్గాధినందనః |
తదస్త్రముద్యతం దృష్ట్వా దేవాః సాగ్నిపురోగమాః || ౧౪ ||

దేవర్షయశ్చ సంభ్రాంతా గంధర్వాః సమహోరగాః |
త్రైలోక్యమాసీత్సంత్రస్తం బ్రహ్మాస్త్రే సముదీరితే || ౧౫ ||

తదప్యస్త్రం మహాఘోరం బ్రాహ్మం బ్రాహ్మేణ తేజసా |
వసిష్ఠో గ్రసతే సర్వం బ్రహ్మదండేన రాఘవ || ౧౬ ||

బ్రహ్మాస్త్రం గ్రసమానస్య వసిష్ఠస్య మహాత్మనః |
త్రైలోక్యమోహనం రౌద్రం రూపమాసీత్సుదారుణమ్ || ౧౭ ||

రోమకూపేషు సర్వేషు వసిష్ఠస్య మహాత్మనః |
మరీచ్య ఇవ నిష్పేతురగ్నేర్ధూమాకులార్చిషః || ౧౮ ||

ప్రాజ్వలద్బ్రహ్మదండశ్చ వసిష్ఠస్య కరోద్యతః |
విధూమ ఇవ కాలాగ్నిర్యమదండ ఇవాపరః || ౧౯ ||

తతోఽస్తువన్మునిగణా వసిష్ఠం జపతాం వరమ్ |
అమేయం తే బలం బ్రహ్మంస్తేజో ధారయ తేజసా || ౨౦ ||

నిగృహీతస్త్వయా బ్రహ్మన్విశ్వామిత్రో మహాతపాః |
ప్రసీద జపతాం శ్రేష్ఠ లోకాః సంతు గతవ్యథాః || ౨౧ ||

ఏవముక్తో మహాతేజాః శమం చక్రే మహాతపాః |
విశ్వామిత్రోఽపి నికృతో వినిఃశ్వస్యేదమబ్రవీత్ || ౨౨ ||

ధిగ్బలం క్షత్రియబలం బ్రహ్మతేజోబలం బలమ్ |
ఏకేన బ్రహ్మదండేన సర్వాస్త్రాణి హతాని మే || ౨౩ ||

తదేతత్సమవేక్ష్యాహం ప్రసన్నేంద్రియమానసః |
తపో మహత్సమాస్థాస్యే యద్వై బ్రహ్మత్వకారణమ్ || ౨౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే షట్పంచాశః సర్గః || ౫౬ ||

బాలకాండ సప్తపంచాశః సర్గః (౫౭) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed