Balakanda Sarga 57 – బాలకాండ సప్తపంచాశః సర్గః (౫౭)


|| త్రిశంకుయాజనప్రార్థనా ||

తతః సంతప్తహృదయః స్మరన్నిగ్రహమాత్మనః |
వినిఃశ్వస్య వినిఃశ్వస్య కృతవైరో మహాత్మనా || ౧ ||

స దక్షిణాం దిశం గత్వా మహిష్యా సహ రాఘవ |
తతాప పరమం ఘోరం విశ్వామిత్రో మహత్తపః || ౨ ||

అథాస్య జజ్ఞిరే పుత్రాః సత్యధర్మపరాయణాః |
హవిఃష్యందో మధుష్యందో దృఢనేత్రో మహారథః || ౩ ||

పూర్ణే వర్షసహస్రే తు బ్రహ్మా లోకపితామహః |
అబ్రవీన్మధురం వాక్యం విశ్వామిత్రం తపోధనమ్ || ౪ ||

జితా రాజర్షిలోకాస్తే తపసా కుశికాత్మజ |
అనేన తపసా త్వాం తు రాజర్షిరితి విద్మహే || ౫ ||

ఏవముక్త్వా మహాతేజా జగామ సహ దైవతైః |
త్రివిష్టపం బ్రహ్మలోకం లోకానాం పరమేశ్వరః || ౬ ||

విశ్వామిత్రోఽపి తచ్ఛ్రుత్వా హ్రియా కించిదవాఙ్ముఖః |
దుఃఖేన మహతాఽఽవిష్టః సమన్యురిదమబ్రవీత్ || ౭ ||

తపశ్చ సుమహత్తప్తం రాజర్షిరితి మాం విదుః |
దేవాః సర్షిగణాః సర్వే నాస్తి మన్యే తపఃఫలమ్ || ౮ ||

ఇతి నిశ్చిత్య మనసా భూయైవ మహాతపాః |
తపశ్చచార కాకుత్స్థ పరమం పరమాత్మవాన్ || ౯ ||

ఏతస్మిన్నేవ కాలే తు సత్యవాదీ జితేంద్రియః |
త్రిశంకురితి విఖ్యాత ఇక్ష్వాకుకులవర్ధనః || ౧౦ ||

తస్య బుద్ధిః సముత్పన్నా యజేయమితి రాఘవ |
గచ్ఛేయం స్వశరీరేణ దేవానాం పరమాం గతిమ్ || ౧౧ ||

స వసిష్ఠం సమాహూయ కథయామాస చింతితమ్ |
అశక్యమితి చాప్యుక్తో వసిష్ఠేన మహాత్మనా || ౧౨ ||

ప్రత్యాఖ్యాతో వసిష్ఠేన స యయౌ దక్షిణాం దిశమ్ |
తతస్తత్కర్మసిద్ధ్యర్థం పుత్రాంస్తస్య గతో నృపః || ౧౩ ||

వాసిష్ఠా దీర్ఘతపసస్తపో యత్ర హి తేపిరే |
త్రిశంకుః సుమహాతేజాః శతం పరమభాస్వరమ్ || ౧౪ ||

వసిష్ఠపుత్రాన్దదృశే తప్యమానాన్యశస్వినః |
సోఽభిగమ్య మహాత్మానః సర్వానేవ గురోః సుతాన్ || ౧౫ ||

అభివాద్యానుపూర్వ్యేణ హ్రియా కించిదవాఙ్ముఖః |
అబ్రవీత్సుమహాభాగాన్సర్వానేవ కృతాంజలిః || ౧౬ ||

శరణం వః ప్రపద్యేఽహం శరణ్యాన్ శరణాగతః |
ప్రత్యాఖ్యాతోఽస్మి భద్రం వో వసిష్ఠేన మహాత్మనా || ౧౭ ||

యష్టుకామో మహాయజ్ఞం తదనుజ్ఞాతుమర్హథ |
గురుపుత్రానహం సర్వాన్నమస్కృత్య ప్రసాదయే || ౧౮ ||

శిరసా ప్రణతో యాచే బ్రాహ్మణాంస్తపసి స్థితాన్ |
తే మాం భవంతః సిద్ధ్యర్థం యాజయంతు సమాహితాః || ౧౯ ||

సశరీరో యథాహం వై దేవలోకమవాప్నుయామ్ |
ప్రత్యాఖ్యాతో వసిష్ఠేన గతిమన్యాం తపోధనాః || ౨౦ ||

గురుపుత్రానృతే సర్వాన్నాహం పశ్యామి కాంచన |
ఇక్ష్వాకూణాం హి సర్వేషాం పురోధాః పరమా గతిః || ౨౧ ||

పురోధసస్తు విద్వాంసస్తారయంతి సదా నృపాన్ |
తస్మాదనంతరం సర్వే భవంతో దైవతం మమ || ౨౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే సప్తపంచాశః సర్గః || ౫౭ ||

బాలకాండ అష్టపంచాశః సర్గః (౫౮) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed