Balakanda Sarga 55 – బాలకాండ పంచపంచాశః సర్గః (౫౫)


|| విశ్వామిత్రధనుర్వేదాధిగమః ||

తతస్తానాకులాన్దృష్ట్వా విశ్వామిత్రాస్త్రమోహితాన్ |
వసిష్ఠశ్చోదయామాస కామధుక్సృజ యోగతః || ౧ ||

తస్యా హుంభారవాజ్జాతాః కాంభోజా రవిసన్నిభాః |
ఊధసస్త్వథ సంజాతాః పప్లవాః శస్త్రపాణయః || ౨ ||

యోనిదేశాచ్చ యవనాః శకృద్దేశాచ్ఛకాస్తథా |
రోమకూపేషు చ మ్లేచ్ఛా హారీతాః సకిరాతకాః || ౩ ||

తైస్తైర్నిషూదితం సర్వం విశ్వామిత్రస్య తత్ క్షణాత్ |
సపదాతిగజం సాశ్వం సరథం రఘునందన || ౪ ||

దృష్ట్వా నిషూదితం సైన్యం వసిష్ఠేన మహాత్మనా |
విశ్వామిత్రసుతానాం తు శతం నానావిధాయుధమ్ || ౫ ||

అభ్యధావత్సుసంక్రుద్ధం వసిష్ఠం జపతాం వరమ్ |
హుంకారేణైవ తాన్సర్వాన్దదాహ భగవానృషిః || ౬ ||

తే సాశ్వరథపాదాతా వసిష్ఠేన మహాత్మనా |
భస్మీకృతా ముహూర్తేన విశ్వామిత్రసుతాస్తదా || ౭ ||

దృష్ట్వా వినాశితాన్పుత్రాన్బలం చ సుమహాయశాః |
సవ్రీడశ్చింతయావిష్టో విశ్వామిత్రోఽభవత్తదా || ౮ ||

సముద్ర ఇవ నిర్వేగో భగ్నదంష్ట్ర ఇవోరగః |
ఉపరక్త ఇవాదిత్యః సద్యో నిష్ప్రభతాం గతః || ౯ ||

హతపుత్రబలో దీనో లూనపక్ష ఇవ ద్విజః |
హతదర్పో హతోత్సాహో నిర్వేదం సమపద్యత || ౧౦ ||

స పుత్రమేకం రాజ్యాయ పాలయేతి నియుజ్య చ |
పృథివీం క్షత్రధర్మేణ వనమేవాన్వపద్యత || ౧౧ ||

స గత్వా హిమవత్పార్శ్వం కిన్నరోరగసేవితమ్ |
మహాదేవప్రసాదార్థం తపస్తేపే మహాతపాః || ౧౨ ||

కేనచిత్త్వథ కాలేన దేవేశో వృషభధ్వజః |
దర్శయామాస వరదో విశ్వామిత్రం మహాబలమ్ || ౧౩ ||

కిమర్థం తప్యసే రాజన్బ్రూహి యత్తే వివక్షితమ్ |
వరదోఽస్మి వరో యస్తే కాంక్షితః సోఽభిధీయతామ్ || ౧౪ ||

ఏవముక్తస్తు దేవేన విశ్వామిత్రో మహాతపాః |
ప్రణిపత్య మహాదేవమిదం వచనమబ్రవీత్ || ౧౫ ||

యది తుష్టో మహాదేవ ధనుర్వేదో మమానఘ |
సాంగోపాంగోపనిషదః సరహస్యః ప్రదీయతామ్ || ౧౬ ||

యాని దేవేషు చాస్త్రాణి దానవేషు మహర్షిషు |
గంధర్వయక్షరక్షఃసు ప్రతిభాంతు మమానఘ || ౧౭ ||

తవ ప్రసాదాద్భవతు దేవదేవ మమేప్సితమ్ |
ఏవమస్త్వితి దేవేశో వాక్యముక్త్వా గతస్తదా || ౧౮ ||

ప్రాప్య చాస్త్రాణి రాజర్షిర్విశ్వామిత్రో మహాబలః | [దేవేశాత్]
దర్పేణ మహతా యుక్తో దర్పపూర్ణోఽభవత్తదా || ౧౯ ||

వివర్ధమానో వీర్యేణ సముద్ర ఇవ పర్వణి |
హతమేవ తదా మేనే వసిష్ఠమృషిసత్తమమ్ || ౨౦ ||

తతో గత్వాశ్రమపదం ముమోచాస్త్రాణి పార్థివః |
యైస్తత్తపోవనం సర్వం నిర్దగ్ధం చాస్త్రతేజసా || ౨౧ ||

ఉదీర్యమాణమస్త్రం తద్విశ్వామిత్రస్య ధీమతః |
దృష్ట్వా విప్రద్రుతా భీతా మునయః శతశో దిశః || ౨౨ ||

వసిష్ఠస్య చ యే శిష్యాస్తథైవ మృగపక్షిణః |
విద్రవంతి భయాద్భీతా నానాదిగ్భ్యః సహస్రశః || ౨౩ ||

వసిష్ఠస్యాశ్రమపదం శూన్యమాసీన్మహాత్మనః |
ముహూర్తమివ నిఃశబ్దమాసీదీరిణసన్నిభమ్ || ౨౪ ||

వదతో వై వసిష్ఠస్య మా భైరితి ముహుర్ముహుః |
నాశయామ్యద్య గాధేయం నీహారమివ భాస్కరః || ౨౫ ||

ఏవముక్త్వా మహాతేజా వసిష్ఠో జపతాం వరః |
విశ్వామిత్రం తదా వాక్యం సరోషమిదమబ్రవీత్ || ౨౬ ||

ఆశ్రమం చిరసంవృద్ధం యద్వినాశితవానసి |
దురాచారోసి యన్మూఢ తస్మాత్త్వం న భవిష్యసి || ౨౭ ||

ఇత్యుక్త్వా పరమక్రుద్ధో దండముద్యమ్య సత్వరః |
విధూమమివ కాలాగ్నిం యమదండమివాపరమ్ || ౨౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే పంచపంచాశః సర్గః || ౫౫ ||

బాలకాండ షట్పంచాశః సర్గః (౫౬) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed