Balakanda Sarga 31 – బాలకాండ ఏకత్రింశః సర్గః (౩౧)


|| మిథిలాప్రస్థానమ్ ||

అథ తాం రజనీం తత్ర కృతార్థౌ రామలక్ష్మణౌ |
ఊషతుర్ముదితౌ వీరౌ ప్రహృష్టేనాంతరాత్మనా || ౧ ||

ప్రభాతాయాం తు శర్వర్యాం కృతపౌర్వాహ్ణికక్రియౌ |
విశ్వామిత్రమృషీంశ్చాన్యాన్ సహితావభిజగ్మతుః || ౨ ||

అభివాద్య మునిశ్రేష్ఠం జ్వలంతమివ పావకమ్ |
ఊచతుర్మధురోదారం వాక్యం మధురభాషిణౌ || ౩ ||

ఇమౌ స్మ మునిశార్దూల కింకరౌ సముపాగతౌ |
ఆజ్ఞాపయ యథేష్టం వై శాసనం కరవావ కిమ్ || ౪ ||

ఏవముక్తాస్తతస్తాభ్యాం సర్వ ఏవ మహర్షయః |
విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య రామం వచనమబ్రువన్ || ౫ ||

మైథిలస్య నరశ్రేష్ఠ జనకస్య భవిష్యతి |
యజ్ఞః పరమధర్మిష్ఠస్తస్య యాస్యామహే వయమ్ || ౬ ||

త్వం చైవ నరశార్దూల సహాస్మాభిర్గమిష్యసి |
అద్భుతం చ ధనూరత్నం తత్రైకం ద్రష్టుమర్హసి || ౭ ||

తద్ధి పూర్వం నరశ్రేష్ఠ దత్తం సదసి దైవతైః |
అప్రమేయబలం ఘోరం మఖే పరమభాస్వరమ్ || ౮ ||

నాస్య దేవా న గంధర్వా నాసురా న చ రాక్షసాః |
కర్తుమారోపణం శక్తా న కథంచన మానుషాః || ౯ ||

ధనుషస్తస్య వీర్యం హి జిజ్ఞాసంతో మహీక్షితః |
న శేకురారోపయితుం రాజపుత్రా మహాబలాః || ౧౦ ||

తద్ధనుర్నరశార్దూల మైథిలస్య మహాత్మనః |
తత్ర ద్రక్ష్యసి కాకుత్స్థ యజ్ఞం చాద్భుతదర్శనమ్ || ౧౧ ||

తద్ధి యజ్ఞఫలం తేన మైథిలేనోత్తమం ధనుః |
యాచితం నరశార్దూల సునాభం సర్వదైవతైః || ౧౨ ||

ఆయాగభూతం నృపతేస్తస్య వేశ్మని రాఘవ |
అర్చితం వివిధైర్గంధైర్ధూపైశ్చాగరుగంధిభిః || ౧౩ ||

ఏవముక్త్వా మునివరః ప్రస్థానమకరోత్తదా |
సర్షిసంఘః సకాకుత్స్థ ఆమంత్ర్య వనదేవతాః || ౧౪ ||

స్వస్తి వోఽస్తు గమిష్యామి సిద్ధః సిద్ధాశ్రమాదహమ్ |
ఉత్తరే జాహ్నవీతీరే హిమవంతం శిలోచ్చయమ్ || ౧౫ ||

ప్రదక్షిణం తతః కృత్వా సిద్ధాశ్రమమనుత్తమమ్ |
ఉత్తరాం దిశముద్దిశ్య ప్రస్థాతుముపచక్రమే || ౧౬ ||

తం ప్రయాంతం మునివరమన్వయాదనుసారిణామ్ |
శకటీశతమాత్రం చ ప్రయాతే బ్రహ్మవాదినామ్ || ౧౭ || [ప్రయాణే]

మృగపక్షిగణాశ్చైవ సిద్ధాశ్రమనివాసినః |
అనుజగ్ముర్మహాత్మానం విశ్వామిత్రం మహామునిమ్ || ౧౮ ||

నివర్తయామాస తతః పక్షిసంఘాన్మృగానపి |
తే గత్వా దూరమధ్వానం లంబమానే దివాకరే || ౧౯ ||

వాసం చక్రుర్మునిగణాః శోణకూలే సమాగతాః |
తేఽస్తం గతే దినకరే స్నాత్వా హుతహుతాశనాః || ౨౦ ||

విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య నిషేదురమితౌజసః |
రామో హి సహసౌమిత్రిర్మునీంస్తానభిపూజ్య చ || ౨౧ ||

అగ్రతో నిషసాదాథ విశ్వామిత్రస్య ధీమతః |
అథ రామో మహాతేజా విశ్వామిత్రం మహామునిమ్ || ౨౨ ||

పప్రచ్ఛ నరశార్దూలః కౌతూహలసమన్వితః |
భగవన్కోన్వయం దేశః సమృద్ధవనశోభితః || ౨౩ ||

శ్రోతుమిచ్ఛామి భద్రం తే వక్తుమర్హసి తత్త్వతః |
చోదితో రామవాక్యేన కథయామాస సువ్రతః |
తస్య దేశస్య నిఖిలమృషిమధ్యే మహాతపాః || ౨౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే బాలకాండే ఏకత్రింశః సర్గః || ౩౧ ||

బాలకాండ ద్వాత్రింశః సర్గః (౩౨) >>


సంపూర్ణ వాల్మీకి రామాయణే బాలకాండ చూడండి.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed