Yuddha Kanda Sarga 29 – యుద్ధకాండ ఏకోనత్రింశః సర్గః (౨౯)


|| శార్దూలాదిచారప్రేషణమ్ ||

శుకేన తు సమాఖ్యాతాంస్తాన్దృష్ట్వా హరియూథపాన్ |
సమీపస్థం చ రామస్య భ్రాతరం స్వం విభీషణమ్ || ౧ ||

లక్ష్మణం చ మహావీర్యం భుజం రామస్య దక్షిణమ్ |
సర్వవానరరాజం చ సుగ్రీవం భీమవిక్రమమ్ || ౨ ||

గజం గవాక్షం గవయం మైందం ద్వివిదమేవ చ |
అంగదం చైవ బలినం వజ్రహస్తాత్మజాత్మజమ్ || ౩ ||

హనుమంతం చ విక్రాంతం జాంబవంతం చ దుర్జయమ్ |
సుషేణం కుముదం నీలం నలం చ ప్లవగర్షభమ్ || ౪ ||

కించిదావిగ్నహృదయో జాతక్రోధశ్చ రావణః |
భర్త్సయామాస తౌ వీరౌ కథాంతే శుకసారణౌ || ౫ ||

అధోముఖౌ తౌ ప్రణతావబ్రవీచ్ఛుకసారణౌ |
రోషగద్గదయా వాచా సంరబ్ధః పరుషం వచః || ౬ ||

న తావత్సదృశం నామ సచివైరుపజీవిభిః |
విప్రియం నృపతేర్వక్తుం నిగ్రహప్రగ్రహే ప్రభోః || ౭ ||

రిపూణాం ప్రతికూలానాం యుద్ధార్థమభివర్తతామ్ |
ఉభాభ్యాం సదృశం నామ వక్తుమప్రస్తవే స్తవమ్ || ౮ ||

ఆచార్యా గురవో వృద్ధా వృథా వాం పర్యుపాసితాః |
సారం యద్రాజశాస్త్రాణామనుజీవ్యం న గృహ్యతే || ౯ ||

గృహీతో వా న విజ్ఞాతో భారో జ్ఞానస్య వోహ్యతే |
ఈదృశైః సచివైర్యుక్తో మూర్ఖైర్దిష్ట్యా ధరామ్యహమ్ || ౧౦ ||

కిం ను మృత్యోర్భయం నాస్తి వక్తుం మాం పరుషం వచః |
యస్య మే శాసతో జిహ్వా ప్రయచ్ఛతి శుభాశుభమ్ || ౧౧ ||

అప్యేవ దహనం స్పృష్ట్వా వనే తిష్ఠంతి పాదపాః |
రాజదోషపరామృష్టాస్తిష్ఠంతే నాపరాధినః || ౧౨ ||

హన్యామహం త్విమౌ పాపౌ శత్రుపక్షప్రశంసకౌ |
యది పూర్వోపకారైస్తు న క్రోధో మృదుతాం వ్రజేత్ || ౧౩ ||

అపధ్వంసత గచ్ఛధ్వం సన్నికర్షాదితో మమ |
న హి వాం హంతుమిచ్ఛామి స్మరామ్యుపకృతాని వామ్ || ౧౪ ||

హతావేవ కృతఘ్నౌ తౌ మయి స్నేహపరాఙ్ముఖౌ |
ఏవముక్తౌ తు సవ్రీడౌ తావుభౌ శుకసారణౌ || ౧౫ ||

రావణం జయశబ్దేన ప్రతినంద్యాభినిఃసృతౌ |
అబ్రవీత్తు దశగ్రీవః సమీపస్థం మహోదరమ్ || ౧౬ ||

ఉపస్థాపయ మే శీఘ్రం చారాన్నీతివిశారదాన్ |
మహోదరస్తథోక్తస్తు శీఘ్రమాజ్ఞాపయచ్చరాన్ || ౧౭ ||

తతశ్చారాః సంత్వరితాః ప్రాప్తాః పార్థివశాసనాత్ |
ఉపస్థితాః ప్రాంజలయో వర్ధయిత్వా జయాశిషా || ౧౮ ||

తానబ్రవీత్తతో వాక్యం రావణో రాక్షసాధిపః |
చారాన్ప్రత్యాయితాన్ శూరాన్భక్తాన్విగతసాధ్వసాన్ || ౧౯ ||

ఇతో గచ్ఛత రామస్య వ్యవసాయం పరీక్షథ |
మంత్రిష్వభ్యంతరా యేఽస్య ప్రీత్యా తేన సమాగతాః || ౨౦ ||

కథం స్వపితి జాగర్తి కిమన్యచ్చ కరిష్యతి |
విజ్ఞాయ నిపుణం సర్వమాగంతవ్యమశేషతః || ౨౧ ||

చారేణ విదితః శత్రుః పండితైర్వసుధాధిపైః |
యుద్ధే స్వల్పేన యత్నేన సమాసాద్య నిరస్యతే || ౨౨ ||

చారాస్తు తే తథేత్యుక్త్వా ప్రహృష్టా రాక్షసేశ్వరమ్ |
శార్దూలమగ్రతః కృత్వా తతశ్చక్రుః ప్రదక్షిణమ్ || ౨౩ ||

తతస్తే తం మహాత్మానం చారా రాక్షససత్తమమ్ |
కృత్వా ప్రదక్షిణం జగ్ముర్యత్ర రామః సలక్ష్మణమ్ || ౨౪ ||

తే సువేలస్య శైలస్య సమీపే రామలక్ష్మణౌ |
ప్రచ్ఛన్నా దదృశుర్గత్వా ససుగ్రీవవిభీషణౌ || ౨౫ ||

ప్రేక్షమాణాశ్చమూం తాం చ బభూవుర్భయవిక్లవాః |
తే తు ధర్మాత్మనా దృష్టా రాక్షసేంద్రేణ రాక్షసాః || ౨౬ ||

విభీషణేన తత్రస్థా నిగృహీతా యదృచ్ఛయా |
శార్దూలో గ్రాహితస్త్వేకః పాపోఽయమితి రాక్షసః || ౨౭ ||

మోచితః సోఽపి రామేణ వధ్యమానః ప్లవంగమైః |
ఆనృశంస్యేన రామస్య మోచితా రాక్షసాః పరే || ౨౮ ||

వానరైరర్దితాస్తే తు విక్రాంతైర్లఘువిక్రమైః |
పునర్లంకామనుప్రాప్తాః శ్వసంతో నష్టచేతసః || ౨౯ ||

తతో దశగ్రీవముపస్థితాస్తు తే
చారా బహిర్నిత్యచరా నిశాచరాః |
గిరేః సువేలస్య సమీపవాసినం
న్యవేదయన్భీమబలం మహాబలాః || ౩౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ఏకోనత్రింశః సర్గః || ౨౯ ||

యుద్ధకాండ త్రింశః సర్గః (౩౦) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed