Yuddha Kanda Sarga 28 – యుద్ధకాండ అష్టావింశః సర్గః (౨౮)


|| మైందాదిపరాక్రమాఖ్యానమ్ ||

సారణస్య వచః శ్రుత్వా రావణం రాక్షసాధిపమ్ |
బలమాదిష్య తత్సర్వం శుకో వాక్యమథాబ్రవీత్ || ౧ ||

స్థితాన్పశ్యసి యానేతాన్మత్తానివ మహాద్విపాన్ |
న్యగ్రోధానివ గాంగేయాన్సాలాన్హైమవతానివ || ౨ ||

ఏతే దుష్ప్రసహా రాజన్బలినః కామరూపిణః |
దైత్యదానవసంకాశా యుద్ధే దేవపరాక్రమాః || ౩ ||

ఏషాం కోటిసహస్రాణి నవ పంచ చ సప్త చ |
తథా శంఖసహస్రాణి తథా వృందశతాని చ || ౪ ||

ఏతే సుగ్రీవసచివాః కిష్కింధానిలయాః సదా |
హరయో దేవగంధర్వైరుత్పన్నాః కామరూపిణః || ౫ ||

యౌ తౌ పశ్యసి తిష్ఠంతౌ కుమారౌ దేవరూపిణౌ |
మైందశ్చ ద్వివిదశ్చోభౌ తాభ్యాం నాస్తి సమో యుధి || ౬ ||

బ్రహ్మణా సమనుజ్ఞాతావమృతప్రాశినావుభౌ |
ఆశంసేతే యుధా లంకామేతౌ మర్దితుమోజసా || ౭ ||

యావేతావేతయోః పార్శ్వే స్థితౌ పర్వతసన్నిభౌ |
సుముఖోఽసుముఖశ్చైవ మృత్యుపుత్రౌ పితుఃసమౌ || ౮ ||

ప్రేక్షంతౌ నగరీం లంకాం కోటిభిర్దశభిర్వృతౌ |
యం తు పశ్యసి తిష్ఠంతం ప్రభిన్నమివ కుంజరమ్ || ౯ ||

యో బలాత్ క్షోభయేత్క్రుద్ధః సముద్రమపి వానరః |
ఏషోఽభిగంతా లంకాయా వైదేహ్యాస్తవ చ ప్రభో || ౧౦ ||

ఏనం పశ్య పురా దృష్టం వానరం పునరాగతమ్ |
జ్యేష్ఠః కేసరిణః పుత్రో వాతాత్మజ ఇతి శ్రుతః || ౧౧ ||

హనుమానితి విఖ్యాతో లంఘితో యేన సాగరః |
కామరూపీ హరిశ్రేష్ఠో బలరూపసమన్వితః || ౧౨ ||

అనివార్యగతిశ్చైవ యథా సతతగః ప్రభుః |
ఉద్యంతం భాస్కరం దృష్ట్వా బాలః కిల బుభుక్షితః || ౧౩ || [పిపాసితః]

త్రియోజనసహస్రం తు అధ్వానమవతీర్య హి |
ఆదిత్యమాహరిష్యామి న మే క్షుత్ప్రతియాస్యతి || ౧౪ ||

ఇతి సంచింత్య మనసా పురైష బలదర్పితః |
అనాధృష్యతమం దేవమపి దేవర్షిదానవైః || ౧౫ ||

అనాసాద్యైవ పతితో భాస్కరోదయనే గిరౌ |
పతితస్య కపేరస్య హనురేకా శిలాతలే || ౧౬ ||

కించిద్భిన్నా దృఢహనోర్హనుమానేష తేన వై |
సత్యమాగమయోగేన మమైష విదితో హరిః || ౧౭ ||

నాస్య శక్యం బలం రూపం ప్రభావో వాఽపి భాషితుమ్ |
ఏష ఆశంసతే లంకామేకో మర్దితుమోజసా || ౧౮ ||

[* అధికశ్లోకః –
యేన జాజ్వల్యతే సౌమ్య ధూమకేతుస్తవాద్య వై |
లంకాయాం నిహితశ్చాపి కథం న స్మరసే కపిమ్ || ౧౯ ||
*]

యశ్చైషోఽనంతరః శూరః శ్యామః పద్మనిభేక్షణః |
ఇక్ష్వాకూణామతిరథో లోకే విఖ్యాతపౌరుషః || ౨౦ ||

యస్మిన్న చలతే ధర్మో యో ధర్మం నాతివర్తతే |
యో బ్రాహ్మమస్త్రం వేదాంశ్చ వేద వేదవిదాం వరః || ౨౧ ||

యో భింద్యాద్గగనం బాణైః పర్వతానపి దారయేత్ |
యస్య మృత్యోరివ క్రోధః శక్రస్యేవ పరాక్రమః || ౨౨ ||

యస్య భార్యా జనస్థానాత్సీతా చాపహృతా త్వయా |
స ఏష రామస్త్వాం యోద్ధుం రాజన్సమభివర్తతే || ౨౩ ||

యస్యైష దక్షిణే పార్శ్వే శుద్ధజాంబూనదప్రభః |
విశాలవక్షాస్తామ్రాక్షో నీలకుంచితమూర్ధజః || ౨౪ ||

ఏషోఽస్య లక్ష్మణో నామ భ్రాతా ప్రాణసమః ప్రియః |
నయే యుద్ధే చ కుశలః సర్వశస్త్రభృతాం వరః || ౨౫ || [సర్వశాస్త్రవిశారదః]

అమర్షీ దుర్జయో జేతా విక్రాంతో బుద్ధిమాన్బలీ |
రామస్య దక్షిణో బాహుర్నిత్యం ప్రాణో బహిశ్చరః || ౨౬ ||

న హ్యేష రాఘవస్యార్థే జీవితం పరిరక్షతి |
ఏషైవాశంసతే యుద్ధే నిహంతుం సర్వరాక్షసాన్ || ౨౭ ||

యస్తు సవ్యమసౌ పక్షం రామస్యాశ్రిత్య తిష్ఠతి |
రక్షోగణపరిక్షిప్తో రాజా హ్యేష విభీషణః || ౨౮ ||

శ్రీమతా రాజరాజేన లంకాయామభిషేచితః |
త్వామేవ ప్రతిసంరబ్ధో యుద్ధాయైషోఽభివర్తతే || ౨౯ ||

యం తు పశ్యసి తిష్ఠంతం మధ్యే గిరిమివాచలమ్ |
సర్వశాఖామృగేంద్రాణాం భర్తారమపరాజితమ్ || ౩౦ ||

తేజసా యశసా బుద్ధ్యా జ్ఞానేనాభిజనేన చ |
యః కపీనతిబభ్రాజ హిమవానివ పర్వతాన్ || ౩౧ ||

కిష్కింధాం యః సమధ్యాస్తే గుహాం సగహనద్రుమామ్ |
దుర్గాం పర్వతదుర్గస్థాం ప్రధానైః సహ యూథపైః || ౩౨ ||

యస్యైషా కాంచనీ మాలా శోభతే శతపుష్కరా |
కాంతా దేవమనుష్యాణాం యస్యాం లక్ష్మీః ప్రతిష్ఠితా || ౩౩ ||

ఏతాం చ మాలాం తారాం చ కపిరాజ్యం చ శాశ్వతమ్ |
సుగ్రీవో వాలినం హత్వా రామేణ ప్రతిపాదితః || ౩౪ ||

శతం శతసహస్రాణాం కోటిమాహుర్మనీషిణః |
శతం కోటిసహస్రాణాం శంఖ ఇత్యభిధీయతే || ౩౫ ||

శతం శంఖసహస్రాణాం మహాశంఖ ఇతి స్మృతః |
మహాశంఖసహస్రాణాం శతం వృందమితి స్మృతమ్ || ౩౬ ||

శతం వృందసహస్రాణాం మహావృందమితి స్మృతమ్ |
మహావృందసహస్రాణాం శతం పద్మమితి స్మృతమ్ || ౩౭ ||

శతం పద్మసహస్రాణాం మహాపద్మమితి స్మృతమ్ |
మహాపద్మసహస్రాణాం శతం ఖర్వమిహోచ్యతే || ౩౮ ||

శతం ఖర్వసహస్రాణాం మహాఖర్వమితి స్మృతమ్ |
మహాఖర్వసహస్రాణాం సముద్రమభిధీయతే || ౩౯ ||

శతం సముద్రసాహస్రమోఘ ఇత్యభిధీయతే |
శతమోఘసహస్రాణాం మహౌఘ ఇతి విశ్రుతః || ౪౦ ||

ఏవం కోటిసహస్రేణ శంఖానాం చ శతేన చ |
మహాశంఖసహస్రేణ తథా వృందశతేన చ || ౪౧ ||

మహావృందసహస్రేణ తథా పద్మశతేన చ |
మహాపద్మసహస్రేణ తథా ఖర్వశతేన చ || ౪౨ ||

సముద్రేణ శతేనైవ మహౌఘేన తథైవ చ |
ఏష కోటిమహౌఘేన సముద్రసదృశేన చ || ౪౩ ||

విభీషణేన సచివై రాక్షసైః పరివారితః |
సుగ్రీవో వానరేంద్రస్త్వాం యుద్ధార్థమభివర్తతే |
మహాబలవృతో నిత్యం మహాబలపరాక్రమః || ౪౪ ||

ఇమాం మహారాజ సమీక్ష్య వాహినీ-
-ముపస్థితాం ప్రజ్వలితగ్రహోపమామ్ |
తతః ప్రయత్నః పరమో విధీయతాం
యథా జయః స్యాన్న పరైః పరాజయః || ౪౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే అష్టావింశః సర్గః || ౨౮ ||

యుద్ధకాండ ఏకోనత్రింశః సర్గః (౨౯) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed