Yuddha Kanda Sarga 28 – யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (28)


॥ மைந்தா³தி³பராக்ரமாக்²யாநம் ॥

ஸாரணஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ராவணம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ।
ப³லமாதி³ஷ்ய தத்ஸர்வம் ஶுகோ வாக்யமதா²ப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

ஸ்தி²தாந்பஶ்யஸி யாநேதாந்மத்தாநிவ மஹாத்³விபாந் ।
ந்யக்³ரோதா⁴நிவ கா³ங்கே³யாந்ஸாலாந்ஹைமவதாநிவ ॥ 2 ॥

ஏதே து³ஷ்ப்ரஸஹா ராஜந்ப³லிந꞉ காமரூபிண꞉ ।
தை³த்யதா³நவஸங்காஶா யுத்³தே⁴ தே³வபராக்ரமா꞉ ॥ 3 ॥

ஏஷாம் கோடிஸஹஸ்ராணி நவ பஞ்ச ச ஸப்த ச ।
ததா² ஶங்க²ஸஹஸ்ராணி ததா² வ்ருந்த³ஶதாநி ச ॥ 4 ॥

ஏதே ஸுக்³ரீவஸசிவா꞉ கிஷ்கிந்தா⁴நிலயா꞉ ஸதா³ ।
ஹரயோ தே³வக³ந்த⁴ர்வைருத்பந்நா꞉ காமரூபிண꞉ ॥ 5 ॥

யௌ தௌ பஶ்யஸி திஷ்ட²ந்தௌ குமாரௌ தே³வரூபிணௌ ।
மைந்த³ஶ்ச த்³விவித³ஶ்சோபௌ⁴ தாப்⁴யாம் நாஸ்தி ஸமோ யுதி⁴ ॥ 6 ॥

ப்³ரஹ்மணா ஸமநுஜ்ஞாதாவம்ருதப்ராஶிநாவுபௌ⁴ ।
ஆஶம்ஸேதே யுதா⁴ லங்காமேதௌ மர்தி³துமோஜஸா ॥ 7 ॥

யாவேதாவேதயோ꞉ பார்ஶ்வே ஸ்தி²தௌ பர்வதஸந்நிபௌ⁴ ।
ஸுமுகோ²(அ)ஸுமுக²ஶ்சைவ ம்ருத்யுபுத்ரௌ பிது꞉ஸமௌ ॥ 8 ॥

ப்ரேக்ஷந்தௌ நக³ரீம் லங்காம் கோடிபி⁴ர்த³ஶபி⁴ர்வ்ருதௌ ।
யம் து பஶ்யஸி திஷ்ட²ந்தம் ப்ரபி⁴ந்நமிவ குஞ்ஜரம் ॥ 9 ॥

யோ ப³லாத் க்ஷோப⁴யேத்க்ருத்³த⁴꞉ ஸமுத்³ரமபி வாநர꞉ ।
ஏஷோ(அ)பி⁴க³ந்தா லங்காயா வைதே³ஹ்யாஸ்தவ ச ப்ரபோ⁴ ॥ 10 ॥

ஏநம் பஶ்ய புரா த்³ருஷ்டம் வாநரம் புநராக³தம் ।
ஜ்யேஷ்ட²꞉ கேஸரிண꞉ புத்ரோ வாதாத்மஜ இதி ஶ்ருத꞉ ॥ 11 ॥

ஹநுமாநிதி விக்²யாதோ லங்கி⁴தோ யேந ஸாக³ர꞉ ।
காமரூபீ ஹரிஶ்ரேஷ்டோ² ப³லரூபஸமந்வித꞉ ॥ 12 ॥

அநிவார்யக³திஶ்சைவ யதா² ஸததக³꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
உத்³யந்தம் பா⁴ஸ்கரம் த்³ருஷ்ட்வா பா³ல꞉ கில பு³பு⁴க்ஷித꞉ ॥ 13 ॥ [பிபாஸித꞉]

த்ரியோஜநஸஹஸ்ரம் து அத்⁴வாநமவதீர்ய ஹி ।
ஆதி³த்யமாஹரிஷ்யாமி ந மே க்ஷுத்ப்ரதியாஸ்யதி ॥ 14 ॥

இதி ஸஞ்சிந்த்ய மநஸா புரைஷ ப³லத³ர்பித꞉ ।
அநாத்⁴ருஷ்யதமம் தே³வமபி தே³வர்ஷிதா³நவை꞉ ॥ 15 ॥

அநாஸாத்³யைவ பதிதோ பா⁴ஸ்கரோத³யநே கி³ரௌ ।
பதிதஸ்ய கபேரஸ்ய ஹநுரேகா ஶிலாதலே ॥ 16 ॥

கிஞ்சித்³பி⁴ந்நா த்³ருட⁴ஹநோர்ஹநுமாநேஷ தேந வை ।
ஸத்யமாக³மயோகே³ந மமைஷ விதி³தோ ஹரி꞉ ॥ 17 ॥

நாஸ்ய ஶக்யம் ப³லம் ரூபம் ப்ரபா⁴வோ வா(அ)பி பா⁴ஷிதும் ।
ஏஷ ஆஶம்ஸதே லங்காமேகோ மர்தி³துமோஜஸா ॥ 18 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோக꞉ –
யேந ஜாஜ்வல்யதே ஸௌம்ய தூ⁴மகேதுஸ்தவாத்³ய வை ।
லங்காயாம் நிஹிதஶ்சாபி கத²ம் ந ஸ்மரஸே கபிம் ॥ 19 ॥
*]

யஶ்சைஷோ(அ)நந்தர꞉ ஶூர꞉ ஶ்யாம꞉ பத்³மநிபே⁴க்ஷண꞉ ।
இக்ஷ்வாகூணாமதிரதோ² லோகே விக்²யாதபௌருஷ꞉ ॥ 20 ॥

யஸ்மிந்ந சலதே த⁴ர்மோ யோ த⁴ர்மம் நாதிவர்ததே ।
யோ ப்³ராஹ்மமஸ்த்ரம் வேதா³ம்ஶ்ச வேத³ வேத³விதா³ம் வர꞉ ॥ 21 ॥

யோ பி⁴ந்த்³யாத்³க³க³நம் பா³ணை꞉ பர்வதாநபி தா³ரயேத் ।
யஸ்ய ம்ருத்யோரிவ க்ரோத⁴꞉ ஶக்ரஸ்யேவ பராக்ரம꞉ ॥ 22 ॥

யஸ்ய பா⁴ர்யா ஜநஸ்தா²நாத்ஸீதா சாபஹ்ருதா த்வயா ।
ஸ ஏஷ ராமஸ்த்வாம் யோத்³து⁴ம் ராஜந்ஸமபி⁴வர்ததே ॥ 23 ॥

யஸ்யைஷ த³க்ஷிணே பார்ஶ்வே ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³நத³ப்ரப⁴꞉ ।
விஶாலவக்ஷாஸ்தாம்ராக்ஷோ நீலகுஞ்சிதமூர்த⁴ஜ꞉ ॥ 24 ॥

ஏஷோ(அ)ஸ்ய லக்ஷ்மணோ நாம ப்⁴ராதா ப்ராணஸம꞉ ப்ரிய꞉ ।
நயே யுத்³தே⁴ ச குஶல꞉ ஸர்வஶஸ்த்ரப்⁴ருதாம் வர꞉ ॥ 25 ॥ [ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³꞉]

அமர்ஷீ து³ர்ஜயோ ஜேதா விக்ராந்தோ பு³த்³தி⁴மாந்ப³லீ ।
ராமஸ்ய த³க்ஷிணோ பா³ஹுர்நித்யம் ப்ராணோ ப³ஹிஶ்சர꞉ ॥ 26 ॥

ந ஹ்யேஷ ராக⁴வஸ்யார்தே² ஜீவிதம் பரிரக்ஷதி ।
ஏஷைவாஶம்ஸதே யுத்³தே⁴ நிஹந்தும் ஸர்வராக்ஷஸாந் ॥ 27 ॥

யஸ்து ஸவ்யமஸௌ பக்ஷம் ராமஸ்யாஶ்ரித்ய திஷ்ட²தி ।
ரக்ஷோக³ணபரிக்ஷிப்தோ ராஜா ஹ்யேஷ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 28 ॥

ஶ்ரீமதா ராஜராஜேந லங்காயாமபி⁴ஷேசித꞉ ।
த்வாமேவ ப்ரதிஸம்ரப்³தோ⁴ யுத்³தா⁴யைஷோ(அ)பி⁴வர்ததே ॥ 29 ॥

யம் து பஶ்யஸி திஷ்ட²ந்தம் மத்⁴யே கி³ரிமிவாசலம் ।
ஸர்வஶாகா²ம்ருகே³ந்த்³ராணாம் ப⁴ர்தாரமபராஜிதம் ॥ 30 ॥

தேஜஸா யஶஸா பு³த்³த்⁴யா ஜ்ஞாநேநாபி⁴ஜநேந ச ।
ய꞉ கபீநதிப³ப்⁴ராஜ ஹிமவாநிவ பர்வதாந் ॥ 31 ॥

கிஷ்கிந்தா⁴ம் ய꞉ ஸமத்⁴யாஸ்தே கு³ஹாம் ஸக³ஹநத்³ருமாம் ।
து³ர்கா³ம் பர்வதது³ர்க³ஸ்தா²ம் ப்ரதா⁴நை꞉ ஸஹ யூத²பை꞉ ॥ 32 ॥

யஸ்யைஷா காஞ்சநீ மாலா ஶோப⁴தே ஶதபுஷ்கரா ।
காந்தா தே³வமநுஷ்யாணாம் யஸ்யாம் லக்ஷ்மீ꞉ ப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 33 ॥

ஏதாம் ச மாலாம் தாராம் ச கபிராஜ்யம் ச ஶாஶ்வதம் ।
ஸுக்³ரீவோ வாலிநம் ஹத்வா ராமேண ப்ரதிபாதி³த꞉ ॥ 34 ॥

ஶதம் ஶதஸஹஸ்ராணாம் கோடிமாஹுர்மநீஷிண꞉ ।
ஶதம் கோடிஸஹஸ்ராணாம் ஶங்க² இத்யபி⁴தீ⁴யதே ॥ 35 ॥

ஶதம் ஶங்க²ஸஹஸ்ராணாம் மஹாஶங்க² இதி ஸ்ம்ருத꞉ ।
மஹாஶங்க²ஸஹஸ்ராணாம் ஶதம் வ்ருந்த³மிதி ஸ்ம்ருதம் ॥ 36 ॥

ஶதம் வ்ருந்த³ஸஹஸ்ராணாம் மஹாவ்ருந்த³மிதி ஸ்ம்ருதம் ।
மஹாவ்ருந்த³ஸஹஸ்ராணாம் ஶதம் பத்³மமிதி ஸ்ம்ருதம் ॥ 37 ॥

ஶதம் பத்³மஸஹஸ்ராணாம் மஹாபத்³மமிதி ஸ்ம்ருதம் ।
மஹாபத்³மஸஹஸ்ராணாம் ஶதம் க²ர்வமிஹோச்யதே ॥ 38 ॥

ஶதம் க²ர்வஸஹஸ்ராணாம் மஹாக²ர்வமிதி ஸ்ம்ருதம் ।
மஹாக²ர்வஸஹஸ்ராணாம் ஸமுத்³ரமபி⁴தீ⁴யதே ॥ 39 ॥

ஶதம் ஸமுத்³ரஸாஹஸ்ரமோக⁴ இத்யபி⁴தீ⁴யதே ।
ஶதமோக⁴ஸஹஸ்ராணாம் மஹௌக⁴ இதி விஶ்ருத꞉ ॥ 40 ॥

ஏவம் கோடிஸஹஸ்ரேண ஶங்கா²நாம் ச ஶதேந ச ।
மஹாஶங்க²ஸஹஸ்ரேண ததா² வ்ருந்த³ஶதேந ச ॥ 41 ॥

மஹாவ்ருந்த³ஸஹஸ்ரேண ததா² பத்³மஶதேந ச ।
மஹாபத்³மஸஹஸ்ரேண ததா² க²ர்வஶதேந ச ॥ 42 ॥

ஸமுத்³ரேண ஶதேநைவ மஹௌகே⁴ந ததை²வ ச ।
ஏஷ கோடிமஹௌகே⁴ந ஸமுத்³ரஸத்³ருஶேந ச ॥ 43 ॥

விபீ⁴ஷணேந ஸசிவை ராக்ஷஸை꞉ பரிவாரித꞉ ।
ஸுக்³ரீவோ வாநரேந்த்³ரஸ்த்வாம் யுத்³தா⁴ர்த²மபி⁴வர்ததே ।
மஹாப³லவ்ருதோ நித்யம் மஹாப³லபராக்ரம꞉ ॥ 44 ॥

இமாம் மஹாராஜ ஸமீக்ஷ்ய வாஹிநீ-
-முபஸ்தி²தாம் ப்ரஜ்வலிதக்³ரஹோபமாம் ।
தத꞉ ப்ரயத்ந꞉ பரமோ விதீ⁴யதாம்
யதா² ஜய꞉ ஸ்யாந்ந பரை꞉ பராஜய꞉ ॥ 45 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ அஷ்டாவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 28 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (29) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed