Yuddha Kanda Sarga 3 – యుద్ధకాండ తృతీయః సర్గః (౩)


|| లంకాదుర్గాదికథనమ్ ||

సుగ్రీవస్య వచః శ్రుత్వా హేతుమత్పరమార్థవిత్ |
ప్రతిజగ్రాహ కాకుత్స్థో హనూమంతమథాబ్రవీత్ || ౧ ||

తపసా సేతుబంధేన సాగరోచ్ఛోషణేన వా |
సర్వథా సుసమర్థోఽస్మి సాగరస్యాస్య లంఘనే || ౨ ||

కతి దుర్గాణి దుర్గాయా లంకాయా బ్రూహి తాని మే |
జ్ఞాతుమిచ్ఛామి తత్సర్వం దర్శనాదివ వానర || ౩ ||

బలస్య పరిమాణం చ ద్వారదుర్గక్రియామపి |
గుప్తికర్మ చ లంకాయా రక్షసాం సదనాని చ || ౪ ||

యథాసుఖం యథావచ్చ లంకాయామసి దృష్టవాన్ |
సర్వమాచక్ష్వ తత్త్వేన సర్వథా కుశలో హ్యసి || ౫ ||

శ్రుత్వా రామస్య వచనం హనూమాన్మారుతాత్మజః |
వాక్యం వాక్యవిదాం శ్రేష్ఠో రామం పునరథాబ్రవీత్ || ౬ ||

శ్రూయతాం సర్వమాఖ్యాస్యే దుర్గకర్మవిధానతః |
గుప్తా పురీ యథా లంకా రక్షితా చ యథా బలైః || ౭ ||

రాక్షసాశ్చ యథా స్నిగ్ధా రావణస్య చ తేజసా |
పరాం సమృద్ధిం లంకాయాః సాగరస్య చ భీమతామ్ || ౮ ||

విభాగం చ బలౌఘస్య నిర్దేశం వాహనస్య చ |
ఏవముక్త్వా హరిశ్రేష్ఠః కథయామాస తత్త్వతః || ౯ || [కపి]

హృష్టా ప్రముదితా లంకా మత్తద్విపసమాకులా |
మహతీ రథసంపూర్ణా రక్షోగణసమాకులా || ౧౦ ||

వాజిభిశ్చ సుసంపూర్ణా సా పురీ దుర్గమా పరైః |
దృఢబద్ధకవాటాని మహాపరిఘవంతి చ || ౧౧ ||

ద్వారాణి విపులాన్యస్యాశ్చత్వారి సుమహాంతి చ |
తత్రేషూపలయంత్రాణి బలవంతి మహాంతి చ || ౧౨ ||

ఆగతం పరసైన్యం తు తత్ర తైః ప్రతిహన్యతే | [ప్రతిసైన్యం]
ద్వారేషు సంస్కృతా భీమాః కాలాయసమయాః శితాః || ౧౩ ||

శతశో రోచితా వీరైః శతఘ్న్యో రక్షసాం గణైః |
సౌవర్ణశ్చ మహాంస్తస్యాః ప్రాకారో దుష్ప్రధర్షణః || ౧౪ ||

మణివిద్రుమవైడూర్యముక్తావిరచితాంతరః |
సర్వతశ్చ మహాభీమాః శీతతోయవహాః శుభాః || ౧౫ ||

అగాధా గ్రాహవత్యశ్చ పరిఖా మీనసేవితాః |
ద్వారేషు తాసాం చత్వారః సంక్రమాః పరమాయతాః || ౧౬ ||

యంత్రైరుపేతా బహుభిర్మహద్భిర్గృహపంక్తిభిః |
త్రాయంతే సంక్రమాస్తత్ర పరసైన్యాగమే సతి || ౧౭ ||

యంత్రైస్తైరవకీర్యంతే పరిఖాసు సమంతతః |
ఏకస్త్వకంప్యో బలవాన్ సంక్రమః సుమహాదృఢః || ౧౮ ||

కాంచనైర్బహుభిః స్తంభైర్వేదికాభిశ్చ శోభితః |
స్వయం ప్రకృతిసంపన్నో యుయుత్సూ రామ రావణః || ౧౯ ||

ఉత్థితశ్చాప్రమత్తశ్చ బలానామనుదర్శనే |
లంకా పునర్నిరాలంబా దేవదుర్గా భయావహా || ౨౦ ||

నాదేయం పార్వతం వాన్యం కృత్రిమం చ చతుర్విధమ్ |
స్థితా పారే సముద్రస్య దూరపారస్య రాఘవ || ౨౧ ||

నౌపథోఽపి చ నాస్త్యత్ర నిరాదేశశ్చ సర్వతః |
శైలాగ్రే రచితా దుర్గా సా పూర్దేవపురోపమా || ౨౨ ||

వాజివారణసంపూర్ణా లంకా పరమదుర్జయా |
పరిఖాశ్చ శతఘ్న్యశ్చ యంత్రాణి వివిధాని చ || ౨౩ ||

శోభయంతి పురీం లంకాం రావణస్య దురాత్మనః |
అయుతం రక్షసామత్ర పూర్వద్వారం సమాశ్రితమ్ || ౨౪ ||

శూలహస్తా దురాధర్షాః సర్వే ఖడ్గాగ్రయోధినః |
నియుతం రక్షసామత్ర దక్షిణద్వారమాశ్రితమ్ || ౨౫ ||

చతురంగేణ సైన్యేన యోధాస్తత్రాప్యనుత్తమాః |
ప్రయుతం రక్షసామత్ర పశ్చిమద్వారమాశ్రితమ్ || ౨౬ ||

చర్మఖడ్గధరాః సర్వే తథా సర్వాస్త్రకోవిదాః |
న్యర్బుదం రక్షసామత్ర ఉత్తరద్వారమాశ్రితమ్ || ౨౭ ||

రథినశ్చాశ్వవాహాశ్చ కులపుత్రాః సుపూజితాః |
శతశోఽథ సహస్రాణి మధ్యమం స్కంధమాశ్రితాః || ౨౮ ||

యాతుధానా దురాధర్షాః సాగ్రకోటిశ్చ రక్షసామ్ |
తే మయా సంక్రమా భగ్నాః పరిఖాశ్చావపూరితాః || ౨౯ ||

దగ్ధా చ నగరీ లంకా ప్రాకారాశ్చావసాదితాః |
బలైకదేశః క్షపితో రాక్షసానాం మహాత్మనామ్ || ౩౦ ||

యేన కేన చ మార్గేణ తరామ వరుణాలయమ్ |
హతేతి నగరీ లంకా వానరైరవధార్యతామ్ || ౩౧ ||

అంగదో ద్వివిదో మైందో జాంబవాన్ పనసో నలః |
నీలః సేనాపతిశ్చైవ బలశేషేణ కిం తవ || ౩౨ ||

ప్లవమానా హి గత్వా తాం రావణస్య మహాపురీమ్ |
సపర్వతవనాం భిత్త్వా సఖాతాం సప్రతోరణామ్ || ౩౩ ||

సప్రాకారాం సభవనామానయిష్యంతి రాఘవ |
ఏవమాజ్ఞాపయ క్షిప్రం బలానాం సర్వసంగ్రహమ్ |
ముహూర్తేన తు యుక్తేన ప్రస్థానమభిరోచయ || ౩౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే తృతీయః సర్గః || ౩ ||

యుద్ధకాండ చతుర్థః సర్గః (౪)>>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: