Yuddha Kanda Sarga 4 – యుద్ధకాండ చతుర్థః సర్గః (౪)


|| రామాభిషేణనమ్ ||

శ్రుత్వా హనుమతో వాక్యం యథావదనుపూర్వశః |
తతోఽబ్రవీన్మహాతేజా రామః సత్యపరాక్రమః || ౧ ||

యాం నివేదయసే లంకాం పురీం భీమస్య రక్షసః |
క్షిప్రమేనాం మథిష్యామి సత్యమేతద్బ్రవీమి తే || ౨ ||

అస్మిన్ముహూర్తే సుగ్రీవ ప్రయాణమభిరోచయే |
యుక్తో ముహూర్తో విజయః ప్రాప్తో మధ్యం దివాకరః || ౩ ||

అస్మిన్ ముహూర్తే విజయే ప్రాప్తే మధ్యం దివాకరే |
సీతాం హృత్వా తు మే జాతు క్వాసౌ యాస్యతి యాస్యతః || ౪ ||

సీతా శ్రుత్వాఽభియానం మే ఆశామేష్యతి జీవితే |
జీవితాంతేఽమృతం స్పృష్ట్వా పీత్వా విషమివాతురః || ౫ ||

ఉత్తరాఫల్గునీ హ్యద్య శ్వస్తు హస్తేన యోక్ష్యతే |
అభిప్రయామ సుగ్రీవ సర్వానీకసమావృతాః || ౬ ||

నిమిత్తాని చ ధన్యాని యాని ప్రాదుర్భవంతి చ |
నిహత్య రావణం సీతామానయిష్యామి జానకీమ్ || ౭ ||

ఉపరిష్టాద్ధి నయనం స్ఫురమాణమిదం మమ |
విజయం సమనుప్రాప్తం శంసతీవ మనోరథమ్ || ౮ ||

తతో వానరరాజేన లక్ష్మణేన చ పూజితః |
ఉవాచ రామో ధర్మాత్మా పునరప్యర్థకోవిదః || ౯ ||

అగ్రే యాతు బలస్యాస్య నీలో మార్గమవేక్షితుమ్ |
వృతః శతసహస్రేణ వానరాణాం తరస్వినామ్ || ౧౦ ||

ఫలమూలవతా నీల శీతకాననవారిణా |
పథా మధుమతా చాశు సేనాం సేనాపతే నయ || ౧౧ ||

దూషయేయుర్దురాత్మానః పథి మూలఫలోదకమ్ |
రాక్షసాః పరిరక్షేథాస్తేభ్యస్త్వం నిత్యముద్యతః || ౧౨ ||

నిమ్నేషు వనదుర్గేషు వనేషు చ వనౌకసః | [గిరి]
అభిప్లుత్యాభిపశ్యేయుః పరేషాం నిహితం బలమ్ || ౧౩ ||

యచ్చ ఫల్గు బలం కించిత్తదత్రైవోపయుజ్యతామ్ |
ఏతద్ధి కృత్యం ఘోరం నో విక్రమేణ ప్రయుధ్యతామ్ || ౧౪ ||

సాగరౌఘనిభం భీమమగ్రానీకం మహాబలాః |
కపిసింహాః ప్రకర్షంతు శతశోఽథ సహస్రశః || ౧౫ ||

గజశ్చ గిరిసంకాశో గవయశ్చ మహాబలః |
గవాక్షశ్చాగ్రతో యాంతు గవాం దృప్తా ఇవర్షభాః || ౧౬ ||

యాతు వానరవాహిన్యా వానరః ప్లవతాం వరః |
పాలయన్ దక్షిణం పార్శ్వమృషభో వానరర్షభః || ౧౭ ||

గంధహస్తీవ దుర్ధర్షస్తరస్వీ గంధమాదనః |
యాతు వానరవాహిన్యాః సవ్యం పార్శ్వమధిష్ఠితః || ౧౮ ||

యాస్యామి బలమధ్యేఽహం బలౌఘమభిహర్షయన్ |
అధిరుహ్య హనూమంతమైరావతమివేశ్వరః || ౧౯ ||

అంగదేనైష సంయాతు లక్ష్మణశ్చాంతకోపమః |
సార్వభౌమేన భూతేశో ద్రవిణాధిపతిర్యథా || ౨౦ ||

జాంబవాంశ్చ సుషేణశ్చ వేగదర్శీ చ వానరః |
ఋక్షరాజో మహాసత్త్వః కుక్షిం రక్షంతు తే త్రయః || ౨౧ ||

రాఘవస్య వచః శ్రుత్వా సుగ్రీవో వాహినీపతిః |
వ్యాదిదేశ మహావీర్యాన్ వానరాన్ వానరర్షభః || ౨౨ ||

తే వానరగణాః సర్వే సముత్పత్య యుయుత్సవః |
గుహాభ్యః శిఖరేభ్యశ్చ ఆశు పుప్లువిరే తదా || ౨౩ ||

తతో వానరరాజేన లక్ష్మణేన చ పూజితః |
జగామ రామో ధర్మాత్మా ససైన్యో దక్షిణాం దిశమ్ || ౨౪ ||

శతైః శతసహస్రైశ్చ కోటీభిరయుతైరపి |
వారణాభైశ్చ హరిభిర్యయౌ పరివృతస్తదా || ౨౫ ||

తం యాంతమనుయాతి స్మ మహతీ హరివాహినీ |
దృప్తాః ప్రముదితాః సర్వే సుగ్రీవేణాభిపాలితాః || ౨౬ || [హృష్టాః]

ఆప్లవంతః ప్లవంతశ్చ గర్జంతశ్చ ప్లవంగమాః |
క్ష్వేలంతో నినదంతశ్చ జగ్ముర్వై దక్షిణాం దిశమ్ || ౨౭ ||

భక్షయంతః సుగంధీని మధూని చ ఫలాని చ |
ఉద్వహంతో మహావృక్షాన్మంజరీపుంజధారిణః || ౨౮ ||

అన్యోన్యం సహసా దృప్తా నిర్వహంతి క్షిపంతి చ |
పతతశ్చాక్షిపంత్యన్యే పాతయంత్యపరే పరాన్ || ౨౯ ||

రావణో నో నిహంతవ్యః సర్వే చ రజనీచరాః |
ఇతి గర్జంతి హరయో రాఘవస్య సమీపతః || ౩౦ ||

పురస్తాదృషభో వీరో నీలః కుముద ఏవ చ |
పంథానం శోధయంతి స్మ వానరైర్బహుభిః సహ || ౩౧ ||

మధ్యే తు రాజా సుగ్రీవో రామో లక్ష్మణ ఏవ చ |
బహుభిర్బలిభిర్భీమైర్వృతాః శత్రునిబర్హణాః || ౩౨ ||

హరిః శతవలిర్వీరః కోటీభిర్దశభిర్వృతః |
సర్వామేకో హ్యవష్టభ్య రరక్ష హరివాహినీమ్ || ౩౩ ||

కోటీశతపరీవారః కేసరీ పనసో గజః |
అర్కశ్చాతిబలః పార్శ్వమేకం తస్యాభిరక్షతి || ౩౪ ||

సుషేణో జాంబవాంశ్చైవ ఋక్షైశ్చ బహుభిర్వృతౌ |
సుగ్రీవం పురతః కృత్వా జఘనం సంరరక్షతుః || ౩౫ ||

తేషాం సేనాపతిర్వీరో నీలో వానరపుంగవః |
సంపతన్పతతాం శ్రేష్ఠస్తద్బలం పర్యపాలయత్ || ౩౬ ||

దరీముఖః ప్రజంఘశ్చ రంభోఽథ రభసః కపిః |
సర్వతశ్చ యయుర్వీరాస్త్వరయంతః ప్లవంగమాన్ || ౩౭ ||

ఏవం తే హరిశార్దూలా గచ్ఛంతో బలదర్పితాః |
అపశ్యంస్తే గిరిశ్రేష్ఠం సహ్యం ద్రుమలతాయుతమ్ || ౩౮ ||

సరాంసి చ సుఫుల్లాని తటాకాని వనాని చ |
రామస్య శాసనం జ్ఞాత్వా భీమకోపస్య భీతవత్ || ౩౯ ||

వర్జయన్నగరాభ్యాశాంస్తథా జనపదానపి |
సాగరౌఘనిభం భీమం తద్వానరబలం మహత్ || ౪౦ ||

ఉత్ససర్ప మహాఘోషం భీమఘోష ఇవార్ణవః |
తస్య దాశరథేః పార్శ్వే శూరాస్తే కపికుంజరాః || ౪౧ ||

తూర్ణమాపుప్లువుః సర్వే సదశ్వా ఇవ చోదితాః |
కపిభ్యాముహ్యమానౌ తౌ శుశుభాతే నరోత్తమౌ || ౪౨ ||

మహద్భ్యామివ సంస్పృష్టౌ గ్రహాభ్యాం చంద్రభాస్కరౌ |
తతో వానరరాజేన లక్ష్మణేన చ పూజితః || ౪౩ ||

జగామ రామో ధర్మాత్మా ససైన్యో దక్షిణాం దిశమ్ |
తమంగదగతో రామం లక్ష్మణః శుభయా గిరా || ౪౪ ||

ఉవాచ పరిపూర్ణార్థః స్మృతిమాన్ ప్రతిభానవాన్ |
హృతామవాప్య వైదేహీం క్షిప్రం హత్వా చ రావణమ్ || ౪౫ ||

సమృద్ధార్థః సమృద్ధార్థామయోధ్యాం ప్రతి యాస్యసి |
మహాంతి చ నిమిత్తాని దివి భూమౌ చ రాఘవ || ౪౬ ||

శుభాని తవ పశ్యామి సర్వాణ్యేవార్థసిద్ధయే |
అనువాతి శుభో వాయుః సేనాం మృదుహితః సుఖః || ౪౭ ||

పూర్ణవల్గుస్వరాశ్చేమే ప్రవదంతి మృగద్విజాః |
ప్రసన్నాశ్చ దిశః సర్వా విమలశ్చ దివాకరః || ౪౮ ||

ఉశనాశ్చ ప్రసన్నార్చిరను త్వాం భార్గవో గతః |
బ్రహ్మరాశిర్విశుద్ధశ్చ శుద్ధాశ్చ పరమర్షయః || ౪౯ ||

అర్చిష్మంతః ప్రకాశంతే ధ్రువం సర్వే ప్రదక్షిణమ్ |
త్రిశంకుర్విమలో భాతి రాజర్షిః సపురోహితః || ౫౦ ||

పితామహవరోఽస్మాకమిక్ష్వాకూణాం మహాత్మనామ్ |
విమలే చ ప్రకాశేతే విశాఖే నిరుపద్రవే || ౫౧ ||

నక్షత్రవరమస్మాకమిక్ష్వాకూణాం మహాత్మనామ్ |
నైరృతం నైరృతానాం చ నక్షత్రమభిపీడ్యతే || ౫౨ ||

మూలో మూలవతా స్పృష్టో ధూప్యతే ధూమకేతునా |
సరం చైతద్వినాశాయ రాక్షసానాముపస్థితమ్ || ౫౩ ||

కాలే కాలగృహీతానాం నక్షత్రం గ్రహపీడితమ్ |
ప్రసన్నాః సురసాశ్చాపో వనాని ఫలవంతి చ || ౫౪ ||

ప్రవాంత్యభ్యధికం గంధాన్ యథర్తుకుసుమా ద్రుమాః |
వ్యూఢాని కపిసైన్యాని ప్రకాశంతేఽధికం ప్రభో || ౫౫ ||

దేవానామివ సైన్యాని సంగ్రామే తారకామయే |
ఏవమార్య సమీక్ష్యైతాన్ ప్రీతో భవితుమర్హసి || ౫౬ ||

ఇతి భ్రాతరమాశ్వాస్య హృష్టః సౌమిత్రిరబ్రవీత్ |
అథావృత్య మహీం కృత్స్నాం జగామ మహతీ చమూః || ౫౭ ||

ఋక్షవానరశార్దూలైర్నఖదంష్ట్రాయుధైర్వృతా |
కరాగ్రైశ్చరణాగ్రైశ్చ వానరైరుత్థితం రజః || ౫౮ ||

భీమమంతర్దధే లోకం నివార్య సవితుః ప్రభామ్ |
సపర్వతవనాకాశాం దక్షిణాం హరివాహినీ || ౫౯ ||

ఛాదయంతీ యయౌ భీమా ద్యామివాంబుదసంతతిః |
ఉత్తరంత్యాం చ సేనాయాం సంతతం బహుయోజనమ్ || ౬౦ ||

నదీస్రోతాంసి సర్వాణి సస్యందుర్విపరీతవత్ |
సరాంసి విమలాంభాంసి ద్రుమాకీర్ణాంశ్చ పర్వతాన్ || ౬౧ ||

సమాన్ భూమిప్రదేశాంశ్చ వనాని ఫలవంతి చ |
మధ్యేన చ సమంతాచ్చ తిర్యక్చాధశ్చ సాఽవిశత్ || ౬౨ ||

సమావృత్య మహీం కృత్స్నాం జగామ మహతీ చమూః |
తే హృష్టమనసః సర్వే జగ్ముర్మారుతరంహసః || ౬౩ ||

హరయో రాఘవస్యార్థే సమారోపితవిక్రమాః |
హర్షవీర్యబలోద్రేకాన్ దర్శయంతః పరస్పరమ్ || ౬౪ ||

యౌవనోత్సేకజాన్ దర్పాన్ వివిధాంశ్చక్రురధ్వని |
తత్ర కేచిద్ద్రుతం జగ్మురుపేతుశ్చ తథాఽపరే || ౬౫ ||

కేచిత్కిలకిలాం చక్రుర్వానరా వనగోచరాః |
ప్రాస్ఫోటయంశ్చ పుచ్ఛాని సన్నిజఘ్నుః పదాన్యపి || ౬౬ ||

భుజాన్విక్షిప్య శైలాంశ్చ ద్రుమానన్యే బభంజిరే |
ఆరోహంతశ్చ శృంగాణి గిరీణాం గిరిగోచరాః || ౬౭ ||

మహానాదాన్విముంచంతి క్ష్వేలామన్యే ప్రచక్రిరే |
ఊరువేగైశ్చ మమృదుర్లతాజాలాన్యనేకశః || ౬౮ ||

జృంభమాణాశ్చ విక్రాంతా విచిక్రీడుః శిలాద్రుమైః |
శతైః శతసహస్రైశ్చ కోటీభిశ్చ సహస్రశః || ౬౯ ||

వానరాణాం తు ఘోరాణాం శ్రీమత్పరివృతా మహీ |
సా స్మ యాతి దివారాత్రం మహతీ హరివాహినీ || ౭౦ ||

హృష్టా ప్రముదితా సేనా సుగ్రీవేణాభిరక్షితా |
వానరాస్త్వరితం యాంతి సర్వే యుద్ధాభినందినః || ౭౧ ||

ప్రమోక్షయిషవః సీతాం ముహూర్తం క్వాపి నాసత |
తతః పాదపసంబాధం నానామృగసమాయుతమ్ || ౭౨ ||

సహ్యపర్వతమాసేదుర్మలయం చ మహీధరమ్ |
కాననాని విచిత్రాణి నదీప్రస్రవణాని చ || ౭౩ ||

పశ్యన్నతియయౌ రామః సహ్యస్య మలయస్య చ |
వకులాంస్తిలకాంశ్చూతానశోకాన్సింధువారకాన్ || ౭౪ || [చంపకాన్]

కరవీరాంశ్చ తిమిశాన్ భంజంతి స్మ ప్లవంగమాః |
అంకోలాంశ్చ కరంజాంశ్చ ప్లక్షన్యగ్రోధతిందుకాన్ || ౭౫ ||

జంబూకామలకాన్నీపాన్భజంతి స్మ ప్లవంగమాః |
ప్రస్తరేషు చ రమ్యేషు వివిధాః కాననద్రుమాః || ౭౬ ||

వాయువేగప్రచలితాః పుష్పైరవకిరంతి తాన్ |
మారుతః సుఖసంస్పర్శో వాతి చందనశీతలః || ౭౭ ||

షట్పదైరనుకూజద్భిర్వనేషు మధుగంధిషు |
అధికం శైలరాజస్తు ధాతుభిః సువిభూషితః || ౭౮ ||

ధాతుభ్యః ప్రసృతో రేణుర్వాయువేగవిఘట్టితః |
సుమహద్వానరానీకం ఛాదయామాస సర్వతః || ౭౯ ||

గిరిప్రస్థేషు రమ్యేషు సర్వతః సంప్రపుష్పితాః |
కేతక్యః సింధువారాశ్చ వాసంత్యశ్చ మనోరమాః || ౮౦ ||

మాధవ్యో గంధపూర్ణాశ్చ కుందగుల్మాశ్చ పుష్పితాః |
చిరిబిల్వా మధూకాశ్చ వంజులా వకులాస్తథా || ౮౧ || [ప్రియకాః]

స్ఫూర్జకాస్తిలకాశ్చైవ నాగవృక్షాశ్చ పుష్పితాః |
చూతాః పాటలయశ్చైవ కోవిదారాశ్చ పుష్పితాః || ౮౨ ||

ముచులిందార్జునాశ్చైవ శింశుపాః కుటజాస్తథా |
ధవాః శాల్మలయశ్చైవ రక్తాః కురవకాస్తథా || ౮౩ ||

హింతాలాస్తిమిశాశ్చైవ చూర్ణకా నీపకాస్తథా |
నీలాశోకాశ్చ వరణా అంకోలాః పద్మకాస్తథా || ౮౪ ||

ప్లవమానైః ప్లవంగైస్తు సర్వే పర్యాకులీకృతాః |
వాప్యస్తస్మిన్ గిరౌ శీతాః పల్వలాని తథైవ చ || ౮౫ ||

చక్రవాకానుచరితాః కారండవనిషేవితాః |
ప్లవైః క్రౌంచైశ్చ సంకీర్ణా వరాహమృగసేవితాః || ౮౬ ||

ఋక్షైస్తరక్షుభిః సింహైః శార్దూలైశ్చ భయావహైః |
వ్యాలైశ్చ బహుభిర్భీమైః సేవ్యమానాః సమంతతః || ౮౭ ||

పద్మైః సౌగంధికైః ఫుల్లైః కుముదైశ్చోత్పలైస్తథా |
వారిజైర్వివిధైః పుష్పై రమ్యాస్తత్ర జలాశయాః || ౮౮ ||

తస్య సానుషు కూజంతి నానాద్విజగణాస్తథా |
స్నాత్వా పీత్వోదకాన్యత్ర జలే క్రీడంతి వానరాః || ౮౯ ||

అన్యోన్యం ప్లావయంతి స్మ శైలమారుహ్య వానరాః |
ఫలాన్యమృతగంధీని మూలాని కుసుమాని చ || ౯౦ ||

బుభుజుర్వానరాస్తత్ర పాదపానాం మదోత్కటాః |
ద్రోణమాత్రప్రమాణాని లంబమానాని వానరాః || ౯౧ ||

యయుః పిబంతో హృష్టాస్తే మధూని మధుపింగలాః |
పాదపానవభంజంతో వికర్షంతస్తథా లతాః || ౯౨ ||

విధమంతో గిరివరాన్ ప్రయయుః ప్లవగర్షభాః |
వృక్షేభ్యోఽన్యే తు కపయో నర్దంతో మధుదర్పితాః || ౯౩ ||

అన్యే వృక్షాన్ ప్రపద్యంతే ప్రపతంత్యపి చాపరే |
బభూవ వసుధా తైస్తు సంపూర్ణా హరియూథపైః || ౯౪ ||

యథా కమలకేదారైః పక్వైరివ వసుంధరా |
మహేంద్రమథ సంప్రాప్య రామో రాజీవలోచనః || ౯౫ ||

అధ్యారోహన్మహాబాహుః శిఖరం ద్రుమభూషితమ్ |
తతః శిఖరమారుహ్య రామో దశరథాత్మజః || ౯౬ ||

కూర్మమీనసమాకీర్ణమపశ్యత్సలిలాకరమ్ |
తే సహ్యం సమతిక్రమ్య మలయం చ మహాగిరిమ్ || ౯౭ ||

ఆసేదురానుపూర్వ్యేణ సముద్రం భీమనిస్వనమ్ |
అవరుహ్య జగామాశు వేలావనమనుత్తమమ్ || ౯౮ ||

రామో రమయతాం శ్రేష్ఠః ససుగ్రీవః సలక్ష్మణః |
అథ ధౌతోపలతలాం తోయౌఘైః సహసోత్థితైః || ౯౯ ||

వేలామాసాద్య విపులాం రామో వచనమబ్రవీత్ |
ఏతే వయమనుప్రాప్తాః సుగ్రీవ వరుణాలయమ్ || ౧౦౦ ||

ఇహేదానీం విచింతా సా యా నః పూర్వం సముత్థితా |
అతః పరమతీరోఽయం సాగరః సరితాం పతిః || ౧౦౧ ||

న చాయమనుపాయేన శక్యస్తరితుమర్ణవః |
తదిహైవ నివేశోఽస్తు మంత్రః ప్రస్తూయతామితి || ౧౦౨ ||

యథేదం వానరబలం పరం పారమవాప్నుయాత్ |
ఇతీవ స మహాబాహుః సీతాహరణకర్శితః || ౧౦౩ ||

రామః సాగరమాసాద్య వాసమాజ్ఞాపయత్తదా |
సర్వాః సేనా నివేశ్యంతాం వేలాయాం హరిపుంగవ || ౧౦౪ ||

సంప్రాప్తో మంత్రకాలో నః సాగరస్యాస్య లంఘనే |
స్వాం స్వాం సేనాం సముత్సృజ్య మా చ కశ్చిత్కుతో వ్రజేత్ || ౧౦౫ ||

గచ్ఛంతు వానరాః శూరాః జ్ఞేయం ఛన్నం భయం చ నః | [బలం]
రామస్య వచనం శ్రుత్వా సుగ్రీవః సహలక్ష్మణః || ౧౦౬ ||

సేనాం న్యవేశయత్తీరే సాగరస్య ద్రుమాయుతే |
విరరాజ సమీపస్థం సాగరస్య చ తద్బలమ్ || ౧౦౭ ||

మధుపాండుజలః శ్రీమాన్ ద్వితీయ ఇవ సాగరః |
వేలావనముపాగమ్య తతస్తే హరిపుంగవాః || ౧౦౮ ||

వినివిష్టాః పరం పారం కాంక్షమాణా మహోదధేః |
తేషాం నివిశమానానాం సైన్యసన్నాహనిస్వనః || ౧౦౯ ||

అంతర్ధాయ మహానాదమర్ణవస్య ప్రశుశ్రువే |
సా వానరాణాం ధ్వజినీ సుగ్రీవేణాభిపాలితా || ౧౧౦ ||

త్రిధా నివిష్టా మహతీ రామస్యార్థపరాఽభవత్ |
సా మహార్ణవమాసాద్య హృష్టా వానరవాహినీ || ౧౧౧ ||

వాయువేగసమాధూతం పశ్యమానా మహార్ణవమ్ |
దూరపారమసంబాధం రక్షోగణనిషేవితమ్ || ౧౧౨ ||

పశ్యంతో వరుణావాసం నిషేదుర్హరియూథపాః |
చండనక్రగ్రహం ఘోరం క్షపాదౌ దివసక్షయే || ౧౧౩ ||

హసంతమివ ఫేనౌఘైర్నృత్యంతమివ చోర్మిభిః |
చంద్రోదయసముద్ధూతం ప్రతిచంద్రసమాకులమ్ || ౧౧౪ ||

పినష్టీవ తరంగాగ్రైరర్ణవః ఫేనచందనమ్ |
తదాదాయ కరైరిందుర్లింపతీవ దిగంగనాః || ౧౧౫ ||

చండానిలమహాగ్రాహైః కీర్ణం తిమితిమింగిలైః |
దీప్తభోగైరివాకీర్ణం భుజంగైర్వరుణాలయమ్ || ౧౧౬ ||

అవగాఢం మహాసత్త్వైర్నానాశైలసమాకులమ్ |
సుదుర్గం దుర్గమార్గం తమగాధమసురాలయమ్ || ౧౧౭ ||

మకరైర్నాగభోగైశ్చ విగాఢా వాతలోలితాః |
ఉత్పేతుశ్చ నిపేతుశ్చ ప్రవృద్ధా జలరాశయః || ౧౧౮ ||

అగ్నిచూర్ణమివావిద్ధం భాస్వరాంబు మహోరగమ్ |
సురారివిషయం ఘోరం పాతాలవిషమం సదా || ౧౧౯ ||

సాగరం చాంబరప్రఖ్యమంబరం సాగరోపమమ్ |
సాగరం చాంబరం చేతి నిర్విశేషమదృశ్యత || ౧౨౦ ||

సంపృక్తం నభసాప్యంభః సంపృక్తం చ నభోంభసా |
తాదృగ్రూపే స్మ దృశ్యేతే తారారత్నసమాకులే || ౧౨౧ ||

సముత్పతితమేఘస్య వీచిమాలాకులస్య చ |
విశేషో న ద్వయోరాసీత్సాగరస్యాంబరస్య చ || ౧౨౨ ||

అన్యోన్యమాహతాః సక్తాః సస్వనుర్భీమనిఃస్వనాః |
ఊర్మయః సింధురాజస్య మహాభేర్య ఇవాహవే || ౧౨౩ ||

రత్నౌఘజలసన్నాదం విషక్తమివ వాయునా |
ఉత్పతంతమివ క్రుద్ధం యాదోగణసమాకులమ్ || ౧౨౪ ||

దదృశుస్తే మహోత్సాహా వాతాహతజలాశయమ్ |
అనిలోద్ధూతమాకాశే ప్రవల్గంతమివోర్మిభిః || ౧౨౫ ||

తతో విస్మయమాపన్నా దదృశుర్హరయస్తదా |
భ్రాంతోర్మిజలసన్నాదం ప్రలోలమివ సాగరమ్ || ౧౨౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే చతుర్థః సర్గః || ౪ ||

యుద్ధకాండ పంచమః సర్గః (౫)>>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: