Yuddha Kanda Sarga 5 – యుద్ధకాండ పంచమః సర్గః (౫)


|| రామవిప్రలంభః ||

సా తు నీలేన విధివత్స్వారక్షా సుసమాహితా |
సాగరస్యోత్తరే తీరే సాధు సేనా నివేశితా || ౧ ||

మైందశ్చ ద్వివిదశ్చోభౌ తత్ర వానరపుంగవౌ |
విచేరతుశ్చ తాం సేనాం రక్షార్థం సర్వతో దిశమ్ || ౨ ||

నివిష్టాయాం తు సేనాయాం తీరే నదనదీపతేః |
పార్శ్వస్థం లక్ష్మణం దృష్ట్వా రామో వచనమబ్రవీత్ || ౩ ||

శోకశ్చ కిల కాలేన గచ్ఛతా హ్యపగచ్ఛతి |
మమ చాపశ్యతః కాంతామహన్యహని వర్ధతే || ౪ ||

న మే దుఃఖం ప్రియా దూరే న మే దుఃఖం హృతేతి వా |
ఏతదేవానుశోచామి వయోఽస్యా హ్యతివర్తతే || ౫ ||

వాహి వాత యతః కాంతా తాం స్పృష్ట్వా మామపి స్పృశ |
త్వయి మే గాత్రసంస్పర్శశ్చంద్రే దృష్టిసమాగమః || ౬ ||

తన్మే దహతి గాత్రాణి విషం పీతమివాశయే |
హా నాథేతి ప్రియా సా మాం హ్రియమాణా యదబ్రవీత్ || ౭ ||

తద్వియోగేంధనవతా తచ్చింతావిపులార్చిషా |
రాత్రిం‍దివం శరీరం మే దహ్యతే మదనాగ్నినా || ౮ ||

అవగాహ్యార్ణవం స్వప్స్యే సౌమిత్రే భవతా వినా |
కథంచిత్ప్రజ్వలన్కామో స మా సుప్తం జలే దహేత్ || ౯ ||

బహ్వేతత్కామయానస్య శక్యమేతేన జీవితుమ్ |
యదహం సా చ వామోరూరేకాం ధరణిమాశ్రితౌ || ౧౦ ||

కేదారస్యేవ కేదారః సోదకస్య నిరూదకః |
ఉపస్నేహేన జీవామి జీవంతీం యచ్ఛృణోమి తామ్ || ౧౧ ||

కదా ను ఖలు సుశ్రోణీం శతపత్రాయతేక్షణామ్ |
విజిత్య శత్రూన్ ద్రక్ష్యామి సీతాం స్ఫీతామివ శ్రియమ్ || ౧౨ ||

కదా ను చారుబింబోష్ఠం తస్యాః పద్మమివాననమ్ |
ఈషదున్నమ్య పాస్యామి రసాయనమివాతురః || ౧౩ ||

తస్యాస్తు సంహతౌ పీనౌ స్తనౌ తాలఫలోపమౌ |
కదా ను ఖలు సోత్కంపౌ శ్లిష్యంత్యా మాం భజిష్యతః || ౧౪ ||

సా నూనమసితాపాంగీ రక్షోమధ్యగతా సతీ |
మన్నాథా నాథహీనేవ త్రాతారం నాధిగచ్ఛతి || ౧౫ ||

కథం జనకరాజస్య దుహితా సా మమ ప్రియా |
రాక్షసీమధ్యగా శేతే స్నుషా దశరథస్య చ || ౧౬ ||

కదాఽవిక్షోభ్యరక్షాంసి సా విధూయోత్పతిష్యతి |
విధూయ జలదాన్నీలాన్ శశిరేఖా శరత్స్వివ || ౧౭ ||

స్వభావతనుకా నూనం శోకేనానశనేన చ |
భూయస్తనుతరా సీతా దేశకాలవిపర్యయాత్ || ౧౮ ||

కదా ను రాక్షసేంద్రస్య నిధాయోరసి సాయకాన్ |
సీతాం ప్రత్యాహరిష్యామి శోకముత్సృజ్య మానసమ్ || ౧౯ ||

కదా ను ఖలు మాం సాధ్వీ సీతా సురసుతోపమా |
సోత్కంఠా కంఠమాలంబ్య మోక్ష్యత్యానందజం పయః || ౨౦ ||

కదా శోకమిమం ఘోరం మైథిలీ విప్రయోగజమ్ |
సహసా విప్రమోక్ష్యామి వాసః శుక్లేతరం యథా || ౨౧ ||

ఏవం విలపతస్తస్య తత్ర రామస్య ధీమతః |
దినక్షయాన్మందరుచిర్భాస్కరోఽస్తముపాగమత్ || ౨౨ ||

ఆశ్వాసితో లక్ష్మణేన రామః సంధ్యాముపాసత |
స్మరన్ కమలపత్రాక్షీం సీతాం శోకాకులీకృతః || ౨౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచమః సర్గః || ౫ ||

యుద్ధకాండ షష్ఠః సర్గః (౬)>>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed