Yuddha Kanda Sarga 6 – యుద్ధకాండ షష్ఠః సర్గః (౬)


|| రావణమంత్రణమ్ ||

లంకాయాం తు కృతం కర్మ ఘోరం దృష్ట్వా భయావహమ్ |
రాక్షసేంద్రో హనుమతా శక్రేణేవ మహాత్మనా || ౧ ||

అబ్రవీద్రాక్షసాన్ సర్వాన్ హ్రియా కించిదవాఙ్ముఖః |
ధర్షితా చ ప్రవిష్టా చ లంకా దుష్ప్రసహా పురీ || ౨ ||

తేన వానరమాత్రేణ దృష్టా సీతా చ జానకీ |
ప్రాసాదో ధర్షితశ్చైత్యః ప్రబలా రాక్షసా హతాః || ౩ || [ప్రవరా]

ఆకులా చ పురీ లంకా సర్వా హనుమతా కృతా | [ఆవిలా]
కిం కరిష్యామి భద్రం వః కిం వా యుక్తమనంతరమ్ || ౪ ||

ఉచ్యతాం నః సమర్థం యత్కృతం చ సుకృతం భవేత్ |
మంత్రమూలం హి విజయం ప్రాహురార్యా మనస్వినః || ౫ ||

తస్మాద్వై రోచయే మంత్రం రామం ప్రతి మహాబలాః |
త్రివిధాః పురుషా లోకే ఉత్తమాధమమధ్యమాః || ౬ ||

తేషాం తు సమవేతానాం గుణదోషౌ వదామ్యహమ్ |
మంత్రిభిర్హితసంయుక్తైః సమర్థైర్మంత్రనిర్ణయే || ౭ ||

మిత్రైర్వాపి సమానార్థైర్బాంధవైరపి వా హితైః |
సహితో మంత్రయిత్వా యః కర్మారంభాన్ ప్రవర్తయేత్ || ౮ ||

దైవే చ కురుతే యత్నం తమాహుః పురుషోత్తమమ్ |
ఏకోఽర్థం విమృశేదేకో ధర్మే ప్రకురుతే మనః || ౯ ||

ఏకః కార్యాణి కురుతే తమాహుర్మధ్యమం నరమ్ |
గుణదోషావనిశ్చిత్య త్యక్త్వా ధర్మవ్యపాశ్రయమ్ || ౧౦ ||

కరిష్యామీతి యః కార్యముపేక్షేత్స నరాధమః |
యథేమే పురుషా నిత్యముత్తమాధమమధ్యమాః || ౧౧ ||

ఏవం మంత్రా హి విజ్ఞేయా ఉత్తమాధమమధ్యమః |
ఐకమత్యముపాగమ్య శాస్త్రదృష్టేన చక్షుషా || ౧౨ ||

మంత్రిణో యత్ర నిరతాస్తమాహుర్మంత్రముత్తమమ్ |
బహ్వ్యోఽపి మతయో భూత్వా మంత్రిణామర్థనిర్ణయే || ౧౩ ||

పునర్యత్రైకతాం ప్రాప్తాః స మంత్రో మధ్యమః స్మృతః |
అన్యోన్యం మతిమాస్థాయ యత్ర సంప్రతిభాష్యతే || ౧౪ ||

న చైకమత్యే శ్రేయోఽస్తి మంత్రః సోఽధమ ఉచ్యతే |
తస్మాత్సుమంత్రితం సాధు భవంతో మతిసత్తమాః || ౧౫ ||

కార్యం సంప్రతిపద్యంతామేతత్కృత్యం మతం మమ |
వానరాణాం హి వీరాణాం సహస్రైః పరివారితః || ౧౬ ||

రామోఽభ్యేతి పురీం లంకామస్మాకముపరోధకః |
తరిష్యతి చ సువ్యక్తం రాఘవః సాగరం సుఖమ్ || ౧౭ ||

తరసా యుక్తరూపేణ సానుజః సబలానుగః |
సముద్రముచ్ఛోషయతి వీర్యేణాన్యత్కరోతి వా || ౧౮ ||

అస్మిన్నేవం గతే కార్యే విరుద్ధే వానరైః సహ |
హితం పురే చ సైన్యే చ సర్వం సమ్మంత్ర్యతాం మమ || ౧౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకండే షష్ఠః సర్గః || ౬ ||

యుద్ధకాండ సప్తమః సర్గః (౭)>>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed