Yuddha Kanda Sarga 7 – యుద్ధకాండ సప్తమః సర్గః (౭)


|| సచివోక్తిః ||

ఇత్యుక్తా రాక్షసేంద్రేణ రాక్షసాస్తే మహాబలాః |
ఊచుః ప్రాంజలయః సర్వే రావణం రాక్షసేశ్వరమ్ || ౧ ||

ద్విషత్పక్షమవిజ్ఞాయ నీతిబాహ్యాస్త్వబుద్ధయః |
అవిజ్ఞాయాత్మపక్షం చ రాజానం భీషయంతి హి || ౨ ||

రాజన్ పరిఘశక్త్యృష్టిశూలపట్టిశసంకులమ్ |
సుమహన్నో బలం కస్మాద్విషాదం భజతే భవాన్ || ౩ ||

త్వయా భోగవతీం గత్వా నిర్జితాః పన్నగా యుధి |
కైలాసశిఖరావాసీ యక్షైర్బహుభిరావృతః || ౪ ||

సుమహత్కదనం కృత్వా వశ్యస్తే ధనదః కృతః |
స మహేశ్వరసఖ్యేన శ్లాఘమానస్త్వయా విభో || ౫ ||

నిర్జితః సమరే రోషాల్లోకపాలో మహాబలః |
వినిహత్య చ యక్షౌఘాన్ విక్షోభ్య చ విగృహ్య చ || ౬ ||

త్వయా కైలాసశిఖరాద్విమానమిదమాహృతమ్ |
మయేన దానవేంద్రేణ త్వద్భయాత్సఖ్యమిచ్ఛతా || ౭ ||

దుహితా తవ భార్యార్థే దత్తా రాక్షసపుంగవ |
దానవేంద్రో మధుర్నామ వీర్యోత్సిక్తో దురాసదః || ౮ ||

విగృహ్య వశమానీతః కుంభీనస్యాః సుఖావహః |
నిర్జితాస్తే మహాబాహో నాగా గత్వా రసాతలమ్ || ౯ ||

వాసుకిస్తక్షకః శంఖో జటీ చ వశమాహృతాః |
అక్షయా బలవంతశ్చ శూరా లబ్ధవరాః పురా || ౧౦ ||

త్వయా సంవత్సరం యుద్ధ్వా సమరే దానవా విభో |
స్వబలం సముపాశ్రిత్య నీతా వశమరిందమ || ౧౧ ||

మాయాశ్చాధిగతాస్తత్ర బహవో రాక్షసాధిప |
నిర్జితాః సమరే రోషాల్లోకపాలా మహాబలాః || ౧౨ ||

దేవలోకమితో గత్వా శక్రశ్చాపి వినిర్జితః |
శూరాశ్చ బలవంతశ్చ వరుణస్య సుతా రణే || ౧౩ ||

నిర్జితాస్తే మహాబాహో చతుర్విధబలానుగాః |
మృత్యుదండమహాగ్రాహం శాల్మలిద్రుమమండితమ్ || ౧౪ ||

కాలపాశమహావీచిం యమకింకరపన్నగమ్ |
అవగాహ్య త్వయా రాజన్ యమస్య బలసాగరమ్ || ౧౫ ||

జయశ్చ విపులః ప్రాప్తో మృత్యుశ్చ ప్రతిషేధితః |
సుయుద్ధేన చ తే సర్వే లోకాస్తత్ర విలోలితాః || ౧౬ || [సుతోషితాః]

క్షత్రియైర్బహుభిర్వీరైః శక్రతుల్యపరాక్రమైః |
ఆసీద్వసుమతీ పూర్ణా మహద్భిరివ పాదపైః || ౧౭ ||

తేషాం వీర్యగుణోత్సాహైర్న సమో రాఘవో రణే |
ప్రసహ్య తే త్వయా రాజన్ హతాః పరమదుర్జయాః || ౧౮ ||

తిష్ఠ వా కిం మహారాజ శ్రమేణ తవ వానరాన్ |
అయమేకో మహాబాహురింద్రజిత్ క్షపయిష్యతి || ౧౯ ||

అనేన హి మహారాజ మాహేశ్వరమనుత్తమమ్ |
ఇష్ట్వా యజ్ఞం వరో లబ్ధో లోకే పరమదుర్లభః || ౨౦ ||

శక్తితోమరమీనం చ వినికీర్ణాంత్రశైవలమ్ |
గజకచ్ఛపసంబాధమశ్వమండూకసంకులమ్ || ౨౧ ||

రుద్రాదిత్యమహాగ్రాహం మరుద్వసుమహోరగమ్ |
రథాశ్వగజతోయౌఘం పదాతిపులినం మహత్ || ౨౨ ||

అనేన హి సమాసాద్య దేవానాం బలసాగరమ్ |
గృహీతో దైవతపతిర్లంకాం చాపి ప్రవేశితః || ౨౩ ||

పీతామహనియోగాచ్చ ముక్తః శంబరవృత్రహా |
గతస్త్రివిష్టపం రాజన్ సర్వదేవనమస్కృతః || ౨౪ ||

తమేవ త్వం మహారాజ విసృజేంద్రజితం సుతమ్ |
యావద్వానరసేనాం తాం సరామాం నయతి క్షయమ్ || ౨౫ ||

రాజన్నాపదయుక్తేయమాగతా ప్రాకృతాజ్జనాత్ |
హృది నైవ త్వయా కార్యా త్వం వధిష్యసి రాఘవమ్ || ౨౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే సప్తమః సర్గః || ౭ ||

యుద్ధకాండ అష్టమః సర్గః (౮)>>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed