Yuddha Kanda Sarga 8 – యుద్ధకాండ అష్టమః సర్గః (౮)


|| ప్రహస్తాదివచనమ్ ||

తతో నీలాంబుదనిభః ప్రహస్తో నామ రాక్షసః |
అబ్రవీత్ప్రాంజలిర్వాక్యం శూరః సేనాపతిస్తదా || ౧ ||

దేవదానవగంధర్వాః పిశాచపతగోరగాః |
న త్వాం ధర్షయితుం శక్తాః కిం పునర్వానరా రణే || ౨ ||

సర్వే ప్రమత్తా విశ్వస్తా వంచితాః స్మ హనూమతా |
న హి మే జీవతో గచ్ఛేజ్జీవన్ స వనగోచరః || ౩ ||

సర్వాం సాగరపర్యంతాం సశైలవనకాననామ్ |
కరోమ్యవానరాం భూమిమాజ్ఞాపయతు మాం భవాన్ || ౪ ||

రక్షాం చైవ విధాస్యామి వానరాద్రజనీచర |
నాగమిష్యతి తే దుఃఖం కించిదాత్మాపరాధజమ్ || ౫ ||

అబ్రవీత్తు సుసంక్రుద్ధో దుర్ముఖో నామ రాక్షసః |
ఇదం న క్షమణీయం హి సర్వేషాం నః ప్రధర్షణమ్ || ౬ ||

అయం పరిభవో భూయః పురస్యాంతఃపురస్య చ |
శ్రీమతో రాక్షసేంద్రస్య వానరేణ ప్రధర్షణమ్ || ౭ ||

అస్మిన్ముహూర్తే హత్వైకో నివర్తిష్యామి వానరాన్ |
ప్రవిష్టాన్ సాగరం భీమమంబరం వా రసాతలమ్ || ౮ ||

తతోఽబ్రవీత్సుసంక్రుద్ధో వజ్రదంష్ట్రో మహాబలః |
ప్రగృహ్య పరిఘం ఘోరం మాంసశోణితరూషితమ్ || ౯ ||

కిం వో హనుమతా కార్యం కృపణేన తపస్వినా | [దురాత్మనా]
రామే తిష్ఠతి దుర్ధర్షే ససుగ్రీవే సలక్ష్మణే || ౧౦ ||

అద్య రామం ససుగ్రీవం పరిఘేణ సలక్ష్మణమ్ |
ఆగమిష్యామి హత్వైకో విక్షోభ్య హరివాహినీమ్ || ౧౧ ||

ఇదం మమాపరం వాక్యం శృణు రాజన్ యదీచ్ఛసి |
ఉపాయకుశలో హ్యేవం జయేచ్ఛత్రూనతంద్రితః || ౧౨ ||

కామరూపధరాః శూరాః సుభీమా భీమదర్శనాః |
రాక్షసా వై సహస్రాణి రాక్షసాధిప నిశ్చితాః || ౧౩ ||

కాకుత్స్థముపసంగమ్య బిభ్రతో మానుషం వపుః |
సర్వే హ్యసంభ్రమా భూత్వా బ్రువంతు రఘుసత్తమమ్ || ౧౪ ||

ప్రేషితా భరతేన స్మ భ్రాత్రా తవ యవీయసా |
తవాగమనముద్దిశ్య కృత్యమాత్యయికం త్వితి || ౧౫ ||

స హి సేనాం సముత్థాప్య క్షిప్రమేవోపయాస్యతి |
తతో వయమితస్తుర్ణం శూలశక్తిగదాధరాః || ౧౬ ||

చాపబాణాసిహస్తాశ్చ త్వరితాస్తత్ర యామ హే |
ఆకాశే గణశః స్థిత్వా హత్వా తాం హరివాహినీమ్ || ౧౭ ||

అశ్మశస్త్రమహావృష్ట్యా ప్రాపయామ యమక్షయమ్ |
ఏవం చేదుపసర్పేతామనయం రామలక్ష్మణౌ || ౧౮ ||

అవశ్యమపనీతేన జహతామేవ జీవితమ్ |
కౌంభకర్ణిస్తతో వీరో నికుంభో నామ వీర్యవాన్ || ౧౯ ||

అబ్రవీత్పరమక్రుద్ధో రావణం లోకరావణమ్ |
సర్వే భవంతస్తిష్ఠంతు మహారాజేన సంగతాః || ౨౦ ||

అహమేకో హనిష్యామి రాఘవం సహలక్ష్మణమ్ |
సుగ్రీవం చ హనూమంతం సర్వానేవ చ వానరాన్ || ౨౧ ||

తతో వజ్రహనుర్నామ రాక్షసః పర్వతోపమః |
క్రుద్ధః పరిలిహన్వక్త్రం జిహ్వయా వాక్యమబ్రవీత్ || ౨౨ ||

స్వైరం కుర్వంతు కార్యాణి భవంతో విగతజ్వరాః |
ఏకోఽహం భక్షయిష్యామి తాన్ సర్వాన్ హరియూథపాన్ || ౨౩ ||

స్వస్థాః క్రీడంతు నిశ్చింతాః పిబంతో మధు వారుణీమ్ |
అహమేకో వధిష్యామి సుగ్రీవం సహలక్ష్మణమ్ |
అంగదం చ హనూమంతం రామం చ రణకుంజరమ్ || ౨౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే అష్టమః సర్గః || ౮ ||

యుద్ధకాండ నవమః సర్గః (౯) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి. 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed