Yuddha Kanda Sarga 9 – యుద్ధకాండ నవమః సర్గః (౯)


|| విభీషణసమాలోచనమ్ ||

తతో నికుంభో రభసః సూర్యశత్రుర్మహాబలః |
సుప్తఘ్నో యజ్ఞహా రక్షో మహాపార్శ్వో మహోదరః || ౧ ||

అగ్నికేతుశ్చ దుర్ధర్షో రశ్మికేతుశ్చ రాక్షసః |
ఇంద్రజిచ్చ మహాతేజా బలవాన్ రావణాత్మజః || ౨ ||

ప్రహస్తోఽథ విరూపాక్షో వజ్రదంష్ట్రో మహాబలః |
ధూమ్రాక్షశ్చాతికాయశ్చ దుర్ముఖశ్చైవ రాక్షసః || ౩ ||

పరిఘాన్పట్టశాన్ప్రాసాన్ శక్తిశూలపరశ్వధాన్ |
చాపాని చ సబాణాని ఖడ్గాంశ్చ విపులాన్ శితాన్ || ౪ ||

ప్రగృహ్య పరమక్రుద్ధాః సముత్పత్య చ రాక్షసాః |
అబ్రువన్ రావణం సర్వే ప్రదీప్తా ఇవ తేజసా || ౫ ||

అద్య రామం వధిష్యామః సుగ్రీవం చ సలక్ష్మణమ్ |
కృపణం చ హనూమంతం లంకా యేన ప్రధర్షితా || ౬ ||

తాన్గృహీతాయుధాన్సర్వాన్వారయిత్వా విభీషణః |
అబ్రవీత్ప్రాంజలిర్వాక్యం పునః ప్రత్యుపవేశ్య తాన్ || ౭ ||

అప్యుపాయైస్త్రిభిస్తాత యోఽర్థః ప్రాప్తుం న శక్యతే |
తస్య విక్రమకాలాంస్తాన్ యుక్తానాహుర్మనీషిణః || ౮ ||

ప్రమత్తేష్వభియుక్తేషు దైవేన ప్రహృతేషు చ |
విక్రమాస్తాత సిధ్యంతి పరీక్ష్య విధినా కృతాః || ౯ ||

అప్రమత్తం కథం తం తు విజిగీషుం బలే స్థితమ్ |
జితరోషం దురాధర్షం ప్రధర్షయితుమిచ్ఛథ || ౧౦ ||

సముద్రం లంఘయిత్వా తు ఘోరం నదనదీపతిమ్ |
కృతం హనుమతా కర్మ దుష్కరం తర్కయేత వా || ౧౧ ||

బలాన్యపరిమేయాని వీర్యాణి చ నిశాచరాః |
పరేషాం సహసాఽవజ్ఞా న కర్తవ్యా కథంచన || ౧౨ ||

కిం చ రాక్షసరాజస్య రామేణాపకృతం పురా |
ఆజహార జనస్థానాద్యస్య భార్యాం యశస్వినః || ౧౩ ||

ఖరో యద్యతివృత్తస్తు రామేణ నిహతో రణే |
అవశ్యం ప్రాణినాం ప్రాణాః రక్షితవ్యా యథాబలమ్ || ౧౪ ||

అయశస్యమనాయుష్యం పరదారాభిమర్శనమ్ |
అర్థక్షయకరం ఘోరం పాపస్య చ పునర్భవమ్ || ౧౫ ||

ఏతన్నిమిత్తం వైదేహీ భయం నః సుమహద్భవేత్ |
ఆహృతా సా పరిత్యాజ్యా కలహార్థే కృతేన కిమ్ || ౧౬ ||

న నః క్షమం వీర్యవతా తేన ధర్మానువర్తినా |
వైరం నిరర్థకం కర్తుం దీయతామస్య మైథిలీ || ౧౭ ||

యావన్న సగజాం సాశ్వాం బహురత్నసమాకులామ్ |
పురీం దారయతే బాణైర్దీయతామస్య మైథిలీ || ౧౮ ||

యావత్సుఘోరా మహతీ దుర్ధర్షా హరివాహినీ |
నావస్కందతి నో లంకాం తావత్సీతా ప్రదీయతామ్ || ౧౯ ||

వినశ్యేద్ధి పురీ లంకా శూరాః సర్వే చ రాక్షసాః |
రామస్య దయితా పత్నీ స్వయం యది న దీయతే || ౨౦ ||

ప్రసాదయే త్వాం బంధుత్వాత్కురుష్వ వచనం మమ |
హితం తథ్యమహం బ్రూమి దీయతామస్య మైథిలీ || ౨౧ ||

పురా శరత్సూర్యమరీచిసన్నిభా-
-న్నవాన్సుపుంఖాన్సుదృఢాన్నృపాత్మజః |
సృజత్యమోఘాన్విశిఖాన్వధాయ తే
ప్రదీయతాం దాశరథాయ మైథిలీ || ౨౨ ||

త్యజస్వ కోపం సుఖధర్మనాశనం
భజస్వ ధర్మం రతికీర్తివర్ధనమ్ |
ప్రసీద జీవేమ సపుత్రబాంధవాః
ప్రదీయతాం దాశరథాయ మైథిలీ || ౨౩ ||

విభీషణవచః శ్రుత్వా రావణో రాక్షసేశ్వరః |
విసర్జయిత్వా తాన్సర్వాన్ప్రవివేశ స్వకం గృహమ్ || ౨౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే నవమః సర్గః || ౯ ||

యుద్ధకాండ దశమః సర్గః (౧౦) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed