Yuddha Kanda Sarga 2 – యుద్ధకాండ ద్వితీయః సర్గః (౨)


|| రామప్రాత్సాహనమ్ ||

తం తు శోకపరిద్యూనం రామం దశరథాత్మజమ్ |
ఉవాచ వచనం శ్రీమాన్ సుగ్రీవః శోకనాశనమ్ || ౧ ||

కిం త్వం సంతప్యసే వీర యథాఽన్యః ప్రాకృతస్తథా |
మైవం భూస్త్యజ సంతాపం కృతఘ్న ఇవ సౌహృదమ్ || ౨ ||

సంతాపస్య చ తే స్థానం న హి పశ్యామి రాఘవ |
ప్రవృత్తావుపలబ్ధాయాం జ్ఞాతే చ నిలయే రిపోః || ౩ ||

మతిమాన్ శాస్త్రవిత్ప్రాజ్ఞః పండితశ్చాసి రాఘవ |
త్యజేమాం పాపికాం బుద్ధిం కృతాత్మేవాత్మదూషణీమ్ || ౪ ||

సముద్రం లంఘయిత్వా తు మహానక్రసమాకులమ్ |
లంకామారోహయిష్యామో హనిష్యామశ్చ తే రిపుమ్ || ౫ ||

నిరుత్సాహస్య దీనస్య శోకపర్యాకులాత్మనః |
సర్వార్థా వ్యవసీదంతి వ్యసనం చాధిగచ్ఛతి || ౬ ||

ఇమే శూరాః సమర్థాశ్చ సర్వే నో హరియూథపాః |
త్వత్ప్రియార్థం కృతోత్సాహాః ప్రవేష్టుమపి పావకమ్ || ౭ ||

ఏషాం హర్షేణ జానామి తర్కశ్చాస్తి దృఢో మమ |
విక్రమేణ సమానేష్యే సీతాం హత్వా యథా రిపుమ్ || ౮ ||

రావణం పాపకర్మాణం తథా త్వం కర్తుమర్హసి |
సేతురత్ర యథా బధ్యేద్యథా పశ్యామ తాం పురీమ్ || ౯ ||

తస్య రాక్షసరాజస్య తథా త్వం కురు రాఘవ |
దృష్ట్వా తాం తు పురీం లంకాం త్రికూటశిఖరే స్థితామ్ || ౧౦ ||

హతం చ రావణం యుద్ధే దర్శనాదుపధారయ |
అబద్ధ్వా సాగరే సేతుం ఘోరే తు వరుణాలయే || ౧౧ ||

లంకా నో మర్దితుం శక్యా సేంద్రైరపి సురాసురైః |
సేతుర్బద్ధః సముద్రే చ యావల్లంకాసమీపతః || ౧౨ ||

సర్వం తీర్ణం చ మే సైన్యం జితమిత్యుపధారయ |
ఇమే హి సమరే శూరా హరయః కామరూపిణః || ౧౩ ||

శక్తా లంకాం సమానేతుం సముత్పాట్య సరాక్షసామ్ |
తదలం విక్లవా బుద్ధీ రాజన్ సర్వార్థనాశినీ || ౧౪ ||

పురుషస్య హి లోకేఽస్మిన్ శోకః శౌర్యాపకర్షణః |
యత్తు కార్యం మనుష్యేణ శౌండీర్యమవలంబతా || ౧౫ ||

అస్మిన్ కాలే మహాప్రాజ్ఞ సత్త్వమాతిష్ఠ తేజసా |
శూరాణాం హి మనుష్యాణాం త్వద్విధానాం మహాత్మనామ్ || ౧౬ ||

వినష్టే వా ప్రనష్టే వా శోకః సర్వార్థనాశనః |
త్వం తు బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠః సర్వశాస్త్రర్థకోవిదః || ౧౭ ||

మద్విధైః సచివైః సార్ధమరిం జేతుమిహార్హసి |
న హి పశ్యామ్యహం కంచిత్త్రిషు లోకేషు రాఘవ || ౧౮ ||

గృహీతధనుషో యస్తే తిష్ఠేదభిముఖో రణే |
వానరేషు సమాసక్తం న తే కార్యం విపత్స్యతే || ౧౯ ||

అచిరాద్ద్రక్ష్యసే సీతాం తీర్త్వా సాగరమక్షయమ్ |
తదలం శోకమాలంబ్య క్రోధమాలంబ భూపతే || ౨౦ ||

నిశ్చేష్టాః క్షత్రియా మందాః సర్వే చండస్య బిభ్యతి |
లంఘనార్థం చ ఘోరస్య సముద్రస్య నదీపతేః || ౨౧ ||

సహాస్మాభిరిహోపేతః సూక్ష్మబుద్ధిర్విచారయ |
సర్వం తీర్ణం చ మే సైన్యం జితమిత్యుపధారయ || ౨౨ ||

ఇమే హి సమరే శూరా హరయః కామరూపిణః |
తానరీన్విధమిష్యంతి శిలాపాదపవృష్టిభిః || ౨౩ ||

కథం‍చిత్సంతరిష్యామస్తే వయం వరుణాలయమ్ |
హతమిత్యేవ తం మన్యే యుద్ధే సమితినందన || ౨౪ ||

కిముక్త్వా బహుధా చాపి సర్వథా విజయీ భవాన్ |
నిమిత్తాని చ పశ్యామి మనో మే సంప్రహృష్యతి || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ద్వితీయః సర్గః || ౨ ||

యుద్ధకాండ తృతీయః సర్గః (౩)>>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed