Yuddha Kanda Sarga 11 – యుద్ధకాండ ఏకాదశః సర్గః (౧౧)


|| ద్వితీయమంత్రాధివేశః ||

స బభూవ కృశో రాజా మైథిలీకామమోహితః |
అసమ్మానాచ్చ సుహృదాం పాపః పాపేన కర్మణా || ౧ ||

[* అతీవ కామసంపన్నో వైదేహీమనుచింతయన్ | *]
అతీతసమయే కాలే తస్మిన్ వై యుధి రావణః |
అమాత్యైశ్చ సుహృద్భిశ్చ ప్రాప్తకాలమమన్యత || ౨ || [మంత్ర]

స హేమజాలవితతం మణివిద్రుమభూషితమ్ |
ఉపగమ్య వినీతాశ్వమారురోహ మహారథమ్ || ౩ ||

తమాస్థాయ రథశ్రేష్ఠం మహామేఘసమస్వనమ్ |
ప్రయయౌ రక్షసశ్రేష్ఠో దశగ్రీవః సభాం ప్రతి || ౪ ||

అసిచర్మధరా యోధాః సర్వాయుధధరాస్తథా |
రాక్షసా రాక్షసేంద్రస్య పురతః సంప్రతస్థిరే || ౫ ||

నానావికృతవేషాశ్చ నానాభూషణభూషితాః |
పార్శ్వతః పృష్ఠతశ్చైనం పరివార్య యయుస్తతః || ౬ ||

రథైశ్చాతిరథాః శీఘ్రం మత్తైశ్చ వరవారణైః |
అనూత్పేతుర్దశగ్రీవమాక్రీడద్భిశ్చ వాజిభిః || ౭ ||

గదాపరిఘహస్తాశ్చ శక్తితోమరపాణయః |
పరశ్వధధరాశ్చాన్యే తథాఽన్యే శూలపాణయః || ౮ ||

తతస్తూర్యసహస్రాణాం సం‍జజ్ఞే నిస్వనో మహాన్ |
తుములః శంఖశబ్దశ్చ సభాం గచ్ఛతి రావణే || ౯ ||

స నేమిఘోషేణ మహాన్ సహసాఽభివినాదయన్ |
రాజమార్గం శ్రియా జుష్టం ప్రతిపేదే మహారథః || ౧౦ ||

విమలం చాతపత్రాణాం ప్రగృహీతమశోభత |
పాండరం రాక్షసేంద్రస్య పూర్ణస్తారాధిపో యథా || ౧౧ ||

హేమమంజరిగర్భే చ శుద్ధస్ఫటికవిగ్రహే |
చామరవ్యజనే చాస్య రేజతుః సవ్యదక్షిణే || ౧౨ ||

తే కృతాంజలయః సర్వే రథస్థం పృథివీస్థితాః |
రాక్షసా రాక్షసశ్రేష్ఠం శిరోభిస్తం వవందిరే || ౧౩ ||

రాక్షసైః స్తూయమానః సన్ జయాశీర్భిరరిందమః |
ఆససాద మహాతేజాః సభాం సువిహితాం శుభామ్ || ౧౪ ||

సువర్ణరజతస్థూణాం విశుద్ధస్ఫటికాంతరామ్ |
విరాజమానో వపుషా రుక్మపట్టోత్తరచ్ఛదామ్ || ౧౫ ||

తాం పిశాచశతైః షడ్భిరభిగుప్తాం సదా శుభామ్ |
ప్రవివేశ మహాతేజాః సుకృతాం విశ్వకర్మణా || ౧౬ ||

తస్యాం తు వైడూర్యమయం ప్రియకాజినసంవృతమ్ |
మహత్సోపాశ్రయం భేజే రావణః పరమాసనమ్ || ౧౭ ||

తతః శశాసేశ్వరవద్దూతాఁల్లఘుపరాక్రమాన్ |
సమానయత మే క్షిప్రమిహైతాన్రాక్షసానితి || ౧౮ ||

కృత్యమస్తి మహజ్జాతం సమర్థ్యమిహ నో మహత్ |
రాక్షసాస్తద్వచః శ్రుత్వా లంకాయాం పరిచక్రముః || ౧౯ ||

అనుగేహమవస్థాయ విహారశయనేషు చ |
ఉద్యానేషు చ రక్షాంసి చోదయంతో హ్యభీతవత్ || ౨౦ ||

తే రథాన్ రుచిరానేకే దృప్తానేకే పృథగ్ఘయాన్ |
నాగానన్యేఽధిరురుహుర్జగ్ముశ్చైకే పదాతయః || ౨౧ ||

సా పురీ పరమాకీర్ణా రథకుంజరవాజిభిః |
సంపతద్భిర్విరురుచే గరుత్మద్భిరివాంబరమ్ || ౨౨ ||

తే వాహనాన్యవస్థాప్య యానాని వివిధాని చ |
సభాం పద్భిః ప్రవివిశుః సింహా గిరిగుహామివ || ౨౩ ||

రాజ్ఞః పాదౌ గృహీత్వా తు రాజ్ఞా తే ప్రతిపూజితాః |
పీఠేష్వన్యే బృసీష్వన్యే భూమౌ కేచిదుపావిశన్ || ౨౪ ||

తే సమేత్య సభాయాం వై రాక్షసా రాజశాసనాత్ |
యథార్హముపతస్థుస్తే రావణం రాక్షసాధిపమ్ || ౨౫ ||

మంత్రిణశ్చ యథా ముఖ్యా నిశ్చితార్థేషు పండితాః |
అమాత్యాశ్చ గుణోపేతాః సర్వజ్ఞా బుద్ధిదర్శనాః || ౨౬ ||

సమేయుస్తత్ర శతశః శూరాశ్చ బహవస్తదా |
సభాయాం హేమవర్ణాయాం సర్వార్థస్య సుఖాయ వై || ౨౭ ||

రమ్యాయాం రాక్షసేంద్రస్య సమేయుస్తత్ర సంఘశః |
రాక్షసా రాక్షసశ్రేష్ఠం పరివార్యోపతస్థిరే || ౨౮ ||

తతో మహాత్మా విపులం సుయుగ్యం
వరం రథం హేమవిచిత్రితాంగమ్ |
శుభం సమాస్థాయ యయౌ యశస్వీ
విభీషణః సంసదమగ్రజస్య || ౨౯ ||

స పూర్వజాయావరజః శశంస
నామాథ పశ్చాచ్చరణౌ వవందే |
శుకః ప్రహస్తశ్చ తథైవ తేభ్యో
దదౌ యథార్హం పృథగాసనాని || ౩౦ ||

సువర్ణనానామణిభుషణానాం
సువాససాం సంసది రాక్షసానామ్ |
తేషాం పరార్ధ్యాగరుచందనానాం
స్రజశ్చ గంధాః ప్రవవుః సమంతాత్ || ౩౧ || [శ్చ]

న చుక్రుశుర్నానృతమాహ కశ్చి-
-త్సభాసదో నాపి జజల్పురుచ్చైః |
సంసిద్ధార్థాః సర్వ ఏవోగ్రవీర్యా
భర్తుః సర్వే దదృశుశ్చాననం తే || ౩౨ ||

స రావణః శస్త్రభృతాం మనస్వినాం
మహాబలానాం సమితౌ మనస్వీ |
తస్యాం సభాయాం ప్రభయా చకాశే
మధ్యే వసూనామివ వజ్రహస్తః || ౩౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ఏకాదశః సర్గః || ౧౧ ||

యుద్ధకాండ ద్వాదశః సర్గః (౧౨) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed