Yuddha Kanda Sarga 12 – యుద్ధకాండ ద్వాదశః సర్గః (౧౨)


|| కుంభకర్ణమతిః ||

స తాం పరిషదం కృత్స్నాం సమీక్ష్య సమితింజయః |
ప్రచోదయామాస తదా ప్రహస్తం వాహినీపతిమ్ || ౧ ||

సేనాపతే యథా తే స్యుః కృతవిద్యాశ్చతుర్విధాః |
యోధా నగరరక్షాయాం తథా వ్యాదేష్టుమర్హసి || ౨ ||

స ప్రహస్తః ప్రణీతాత్మా చికీర్షన్ రాజశాసనమ్ |
వినిక్షిపద్బలం సర్వం బహిరంతశ్చ మందిరే || ౩ ||

తతో వినిక్షిప్య బలం పృథఙ్నగరగుప్తయే |
ప్రహస్తః ప్రముఖే రాజ్ఞో నిషసాద జగాద చ || ౪ ||

నిహితం బహిరంతశ్చ బలం బలవతస్తవ |
కురుష్వావిమనాః క్షిప్రం యదభిప్రేతమస్తి తే || ౫ ||

ప్రహస్తస్య వచః శ్రుత్వా రాజా రాజ్యహితే రతః |
సుఖేప్సుః సుహృదాం మధ్యే వ్యాజహార స రావణః || ౬ ||

ప్రియాప్రియే సుఖం దుఃఖం లాభాలాభౌ హితాహితే |
ధర్మకామార్థకృచ్ఛ్రేషు యూయమార్హథ వేదితుమ్ || ౭ ||

సర్వకృత్యాని యుష్మాభిః సమారబ్ధాని సర్వదా |
మంత్రకర్మనియుక్తాని న జాతు విఫలాని మే || ౮ ||

ససోమగ్రహనక్షత్రైర్మరుద్భిరివ వాసవః |
భవద్భిరహమత్యర్థం వృతః శ్రియమవాప్నుయామ్ || ౯ ||

అహం తు ఖలు సర్వాన్వః సమర్థయితుముద్యతః |
కుంభకర్ణస్య తు స్వప్నాన్నేమమర్థమచోదయమ్ || ౧౦ ||

అయం హి సుప్తః షణ్మాసాన్కుంభకర్ణో మహాబలః |
సర్వశస్త్రభృతాం ముఖ్యః స ఇదానీం సముత్థితః || ౧౧ ||

ఇయం చ దండకారణ్యాద్రామస్య మహిషీ ప్రియా |
రక్షోభిశ్చరితాద్దేశాదానీతా జనకాత్మజా || ౧౨ ||

సా మే న శయ్యామారోఢుమిచ్ఛత్యలసగామినీ |
త్రిషు లోకేషు చాన్యా మే న సీతాసదృశీ మతా || ౧౩ ||

తనుమధ్యా పృథుశ్రోణీ శారదేందునిభాననా |
హేమబింబనిభా సౌమ్యా మాయేవ మయనిర్మితా || ౧౪ ||

సులోహితతలౌ శ్లక్ష్ణౌ చరణౌ సుప్రతిష్ఠితౌ |
దృష్ట్వా తామ్రనఖౌ తస్యా దీప్యతే మే శరీరజః || ౧౫ ||

హుతాగ్నేరర్చిసంకాశామేనాం సౌరీమివ ప్రభామ్ |
దృష్వా సీతాం విశాలాక్షీం కామస్య వశమేయివాన్ || ౧౬ ||

ఉన్నసం వదనం వల్గు విపులం చారులోచనమ్ |
పశ్యంస్తదాఽవశస్తస్యాః కామస్య వశమేయివాన్ || ౧౭ ||

క్రోధహర్షసమానేన దుర్వర్ణకరణేన చ |
శోకసంతాపనిత్యేన కామేన కలుషీకృతః || ౧౮ ||

సా తు సంవత్సరం కాలం మామయాచత భామినీ |
ప్రతీక్షమాణా భర్తారం రామమాయతలోచనా || ౧౯ ||

తన్మయా చారునేత్రాయాః ప్రతిజ్ఞాతం వచః శుభమ్ |
శ్రాంతోఽహం సతతం కామాద్యాతో హయ ఇవాధ్వని || ౨౦ ||

కథం సాగరమక్షోభ్యం ఉత్తరంతి వనౌకసః | [తరిష్యంతి]
బహుసత్త్వసమాకీర్ణం తౌ వా దశరథాత్మజౌ || ౨౧ || [ఝషా]

అథవా కపినైకేన కృతం నః కదనం మహత్ |
దుర్జ్ఞేయాః కార్యగతయో బ్రూత యస్య యథామతి || ౨౨ ||

మానుషాన్మే భయం నాస్తి తథాపి తు విమృశ్యతామ్ |
తదా దేవాసురే యుద్ధే యుష్మాభిః సహితోఽజయమ్ || ౨౩ ||

తే మే భవంతశ్చ తథా సుగ్రీవప్రముఖాన్ హరీన్ |
పరే పారే సముద్రస్య పురస్కృత్య నృపాత్మజౌ || ౨౪ ||

సీతాయాః పదవీం ప్రాప్తౌ సంప్రాప్తౌ వరుణాలయమ్ |
అదేయా చ యథా సీతా వధ్యౌ దశరథాత్మజౌ || ౨౫ ||

భవద్భిర్మంత్ర్యతాం మంత్రః సునీతిశ్చాభిధీయతామ్ |
న హి శక్తిం ప్రపశ్యామి జగత్యన్యస్య కస్యచిత్ || ౨౬ ||

సాగరం వానరైస్తీర్త్వా నిశ్చయేన జయో మమ |
తస్య కామపరీతస్య నిశమ్య పరిదేవితమ్ |
కుంభకర్ణః ప్రచుక్రోధ వచనం చేదమబ్రవీత్ || ౨౭ ||

యదా తు రామస్య సలక్ష్మణస్య
ప్రసహ్య సీతా ఖలు సా ఇహాహృతా |
సకృత్సమీక్ష్యైవ సునిశ్చితం తదా
భజేత చిత్తం యమునేవ యామునమ్ || ౨౮ ||

సర్వమేతన్మహారాజ కృతమప్రతిమం తవ |
విధీయేత సహాస్మాభిరాదావేవాస్య కర్మణః || ౨౯ ||

న్యాయేన రాజకార్యాణి యః కరోతి దశానన |
న స సంతప్యతే పశ్చాన్నిశ్చితార్థమతిర్నృపః || ౩౦ ||

అనుపాయేన కర్మాణి విపరీతాని యాని చ |
క్రియమాణాని దుష్యంతి హవీంష్యప్రయతేష్వివ || ౩౧ ||

యః పశ్చాత్పూర్వకార్యాణి కర్మాణ్యభిచికీర్షతి |
పూర్వం చాపరకార్యాణి న స వేద నయానయౌ || ౩౨ ||

చపలస్య తు కృత్యేషు ప్రసమీక్ష్యాధికం బలమ్ |
క్షిప్రమన్యే ప్రపద్యంతే క్రౌంచస్య ఖమివ ద్విజాః || ౩౩ ||

త్వయేదం మహదారబ్ధం కార్యమప్రతిచింతితమ్ |
దిష్ట్యా త్వాం నావధీద్రామో విషమిశ్రమివామిషమ్ || ౩౪ ||

తస్మాత్త్వయా సమారబ్ధం కర్మ హ్యప్రతిమం పరైః |
అహం సమీకరిష్యామి హత్వా శత్రూం‍స్తవానఘ || ౩౫ ||

[* అహముత్సాదయిష్యామి శత్రూంస్తవ విశాంపతే | *]
యది శక్రవివస్వంతౌ యది పావకమారుతౌ |
తావహం యోధయిష్యామి కుబేరవరుణావపి || ౩౬ ||

గిరిమాత్రశరీరస్య మహాపరిఘయోధినః |
నర్దతస్తీక్ష్ణదంష్ట్రస్య బిభియాద్వై పురందరః || ౩౭ ||

పునర్మాం స ద్వితీయేన శరేణ నిహనిష్యతి |
తతోఽహం తస్య పాస్యామి రుధిరం కామమాశ్వస || ౩౮ ||

వధేన వై దాశరథేః సుఖావహం
జయం తవాహర్తుమహం యతిష్యే |
హత్వా చ రామం సహ లక్ష్మణేన
ఖాదామి సర్వాన్ హరియూథముఖ్యాన్ || ౩౯ ||

రమస్వ కామం పిబ చాగ్ర్యవారుణీం
కురుష్వ కార్యాణి హితాని విజ్వరః |
మయా తు రామే గమితే యమక్షయం
చిరాయ సీతా వశగా భవిష్యతి || ౪౦ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ద్వాదశః సర్గః || ౧౨ ||

యుద్ధకాండ త్రయోదశః సర్గః (౧౩) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed