Yuddha Kanda Sarga 13 – యుద్ధకాండ త్రయోదశః సర్గః (౧౩)


|| మహాపార్శ్వవచోఽభినందనమ్ ||

రావణం క్రుద్ధమాజ్ఞాయ మహాపార్శ్వో మహాబలః |
ముహూర్తమనుసంచింత్య ప్రాంజలిర్వాక్యమబ్రవీత్ || ౧ ||

యః ఖల్వపి వనం ప్రాప్య మృగవ్యాలసమాకులమ్ |
న పిబేన్మధు సంప్రాప్తం స నరో బాలిశో భవేత్ || ౨ ||

ఈశ్వరస్యేశ్వరః కోఽస్తి తవ శత్రునిబర్హణ |
రమస్వ సహ వైదేహ్యా శత్రూనాక్రమ్య మూర్ధసు || ౩ ||

బలాత్కుక్కుటవృత్తేన వర్తస్వ సుమహాబల |
ఆక్రమ్యాక్రమ్య సీతాం వై తాథా భుంక్ష్వ రమస్వ చ || ౪ || [వైదేహీం]

లబ్ధకామస్య తే పశ్చాదాగమిష్యతి యద్భయమ్ |
ప్రాప్తమప్రాప్తకాలం వా సర్వం ప్రతిసహిష్యసి || ౫ ||

కుంభకర్ణః సహాస్మాభిరింద్రజిచ్చ మహాబలః |
ప్రతిషేధయితుం శక్తౌ సవజ్రమపి వజ్రిణమ్ || ౬ ||

ఉపప్రదానం సాంత్వం వా భేదం వా కుశలైః కృతమ్ |
సమతిక్రమ్య దండేన సిద్ధిమర్థేషు రోచయ || ౭ ||

ఇహ ప్రాప్తాన్వయం సర్వాన్ శత్రూంస్తవ మహాబల |
వశే శస్త్రప్రపాతేన కరిష్యామో న సంశయః || ౮ ||

ఏవముక్తస్తదా రాజా మహాపార్శ్వేన రావణః |
తస్య సంపూజయన్వాక్యమిదం వచనమబ్రవీత్ || ౯ ||

మహాపార్శ్వ నిబోధ త్వం రహస్యం కించిదాత్మనః |
చిరవృత్తం తదాఖ్యాస్యే యదవాప్తం మయా పురా || ౧౦ ||

పితామహస్య భవనం గచ్ఛంతీం పుంజికస్థలామ్ |
చంచూర్యమాణామద్రాక్షమాకాశేఽగ్నిశిఖామివ || ౧౧ ||

సా ప్రసహ్య మయా భుక్తా కృతా వివసనా తతః |
స్వయంభూభవనం ప్రాప్తా లోలితా నలినీ యథా || ౧౨ ||

తస్య తచ్చ తదా మన్యే జ్ఞాతమాసీన్మహాత్మనః |
అథ సంకుపితో దేవో మామిదం వాక్యమబ్రవీత్ || ౧౩ ||

అద్యప్రభృతి యామన్యాం బలాన్నారీం గమిష్యసి |
తదా తే శతధా ముర్ధా ఫలిష్యతి న సంశయః || ౧౪ ||

ఇత్యహం తస్య శాపస్య భీతః ప్రసభమేవ తామ్ |
నారోపయే బలాత్సీతాం వైదేహీం శయనే శుభే || ౧౫ ||

సాగరస్యేవ మే వేగో మారుతస్యేవ మే గతిః |
నైతద్దాశరథిర్వేద హ్యాసాదయతి తేన మామ్ || ౧౬ ||

యస్తు సింహమివాసీనం సుప్తం గిరిగుహాశయే |
క్రుద్ధం మృత్యుమివాసీనం ప్రబోధయితుమిచ్ఛతి || ౧౭ ||

న మత్తో నిశితాన్బాణాన్ద్విజిహ్వానివ పన్నగాన్ |
రామః పశ్యతి సంగ్రామే తేన మామభిగచ్ఛతి || ౧౮ ||

క్షిప్రం వజ్రోపమైర్బాణైః శతధా కార్ముకచ్యుతైః |
రామమాదీపయిష్యామి ఉల్కాభిరివ కుంజరమ్ || ౧౯ ||

తచ్చాస్య బలమాదాస్యే బలేన మహతా వృతః |
ఉదయన్సవితా కాలే నక్షత్రాణామివ ప్రభామ్ || ౨౦ ||

న వాసవేనాపి సహస్రచక్షుషా
యుధాఽస్మి శక్యో వరుణేన వా పునః |
మయా త్వియం బాహుబలేన నిర్జితా
పురీ పురా వైశ్రవణేన పాలితా || ౨౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే త్రయోదశః సర్గః || ౧౩ ||

యుద్ధకాండ చతుర్దశః సర్గః (౧౪) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి. 


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed