Yuddha Kanda Sarga 12 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (12)


॥ கும்ப⁴கர்ணமதி꞉ ॥

ஸ தாம் பரிஷத³ம் க்ருத்ஸ்நாம் ஸமீக்ஷ்ய ஸமிதிஞ்ஜய꞉ ।
ப்ரசோத³யாமாஸ ததா³ ப்ரஹஸ்தம் வாஹிநீபதிம் ॥ 1 ॥

ஸேநாபதே யதா² தே ஸ்யு꞉ க்ருதவித்³யாஶ்சதுர்விதா⁴꞉ ।
யோதா⁴ நக³ரரக்ஷாயாம் ததா² வ்யாதே³ஷ்டுமர்ஹஸி ॥ 2 ॥

ஸ ப்ரஹஸ்த꞉ ப்ரணீதாத்மா சிகீர்ஷந் ராஜஶாஸநம் ।
விநிக்ஷிபத்³ப³லம் ஸர்வம் ப³ஹிரந்தஶ்ச மந்தி³ரே ॥ 3 ॥

ததோ விநிக்ஷிப்ய ப³லம் ப்ருத²ங்நக³ரகு³ப்தயே ।
ப்ரஹஸ்த꞉ ப்ரமுகே² ராஜ்ஞோ நிஷஸாத³ ஜகா³த³ ச ॥ 4 ॥

நிஹிதம் ப³ஹிரந்தஶ்ச ப³லம் ப³லவதஸ்தவ ।
குருஷ்வாவிமநா꞉ க்ஷிப்ரம் யத³பி⁴ப்ரேதமஸ்தி தே ॥ 5 ॥

ப்ரஹஸ்தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ராஜா ராஜ்யஹிதே ரத꞉ ।
ஸுகே²ப்ஸு꞉ ஸுஹ்ருதா³ம் மத்⁴யே வ்யாஜஹார ஸ ராவண꞉ ॥ 6 ॥

ப்ரியாப்ரியே ஸுக²ம் து³꞉க²ம் லாபா⁴லாபௌ⁴ ஹிதாஹிதே ।
த⁴ர்மகாமார்த²க்ருச்ச்²ரேஷு யூயமார்ஹத² வேதி³தும் ॥ 7 ॥

ஸர்வக்ருத்யாநி யுஷ்மாபி⁴꞉ ஸமாரப்³தா⁴நி ஸர்வதா³ ।
மந்த்ரகர்மநியுக்தாநி ந ஜாது விப²லாநி மே ॥ 8 ॥

ஸஸோமக்³ரஹநக்ஷத்ரைர்மருத்³பி⁴ரிவ வாஸவ꞉ ।
ப⁴வத்³பி⁴ரஹமத்யர்த²ம் வ்ருத꞉ ஶ்ரியமவாப்நுயாம் ॥ 9 ॥

அஹம் து க²லு ஸர்வாந்வ꞉ ஸமர்த²யிதுமுத்³யத꞉ ।
கும்ப⁴கர்ணஸ்ய து ஸ்வப்நாந்நேமமர்த²மசோத³யம் ॥ 10 ॥

அயம் ஹி ஸுப்த꞉ ஷண்மாஸாந்கும்ப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ ।
ஸர்வஶஸ்த்ரப்⁴ருதாம் முக்²ய꞉ ஸ இதா³நீம் ஸமுத்தி²த꞉ ॥ 11 ॥

இயம் ச த³ண்ட³காரண்யாத்³ராமஸ்ய மஹிஷீ ப்ரியா ।
ரக்ஷோபி⁴ஶ்சரிதாத்³தே³ஶாதா³நீதா ஜநகாத்மஜா ॥ 12 ॥

ஸா மே ந ஶய்யாமாரோடு⁴மிச்ச²த்யலஸகா³மிநீ ।
த்ரிஷு லோகேஷு சாந்யா மே ந ஸீதாஸத்³ருஶீ மதா ॥ 13 ॥

தநுமத்⁴யா ப்ருது²ஶ்ரோணீ ஶாரதே³ந்து³நிபா⁴நநா ।
ஹேமபி³ம்ப³நிபா⁴ ஸௌம்யா மாயேவ மயநிர்மிதா ॥ 14 ॥

ஸுலோஹிததலௌ ஶ்லக்ஷ்ணௌ சரணௌ ஸுப்ரதிஷ்டி²தௌ ।
த்³ருஷ்ட்வா தாம்ரநகௌ² தஸ்யா தீ³ப்யதே மே ஶரீரஜ꞉ ॥ 15 ॥

ஹுதாக்³நேரர்சிஸங்காஶாமேநாம் ஸௌரீமிவ ப்ரபா⁴ம் ।
த்³ருஷ்வா ஸீதாம் விஶாலாக்ஷீம் காமஸ்ய வஶமேயிவாந் ॥ 16 ॥

உந்நஸம் வத³நம் வல்கு³ விபுலம் சாருலோசநம் ।
பஶ்யம்ஸ்ததா³(அ)வஶஸ்தஸ்யா꞉ காமஸ்ய வஶமேயிவாந் ॥ 17 ॥

க்ரோத⁴ஹர்ஷஸமாநேந து³ர்வர்ணகரணேந ச ।
ஶோகஸந்தாபநித்யேந காமேந கலுஷீக்ருத꞉ ॥ 18 ॥

ஸா து ஸம்வத்ஸரம் காலம் மாமயாசத பா⁴மிநீ ।
ப்ரதீக்ஷமாணா ப⁴ர்தாரம் ராமமாயதலோசநா ॥ 19 ॥

தந்மயா சாருநேத்ராயா꞉ ப்ரதிஜ்ஞாதம் வச꞉ ஶுப⁴ம் ।
ஶ்ராந்தோ(அ)ஹம் ஸததம் காமாத்³யாதோ ஹய இவாத்⁴வநி ॥ 20 ॥

கத²ம் ஸாக³ரமக்ஷோப்⁴யம் உத்தரந்தி வநௌகஸ꞉ । [தரிஷ்யந்தி]
ப³ஹுஸத்த்வஸமாகீர்ணம் தௌ வா த³ஶரதா²த்மஜௌ ॥ 21 ॥ [ஜ²ஷா]

அத²வா கபிநைகேந க்ருதம் ந꞉ கத³நம் மஹத் ।
து³ர்ஜ்ஞேயா꞉ கார்யக³தயோ ப்³ரூத யஸ்ய யதா²மதி ॥ 22 ॥

மாநுஷாந்மே ப⁴யம் நாஸ்தி ததா²பி து விம்ருஶ்யதாம் ।
ததா³ தே³வாஸுரே யுத்³தே⁴ யுஷ்மாபி⁴꞉ ஸஹிதோ(அ)ஜயம் ॥ 23 ॥

தே மே ப⁴வந்தஶ்ச ததா² ஸுக்³ரீவப்ரமுகா²ந் ஹரீந் ।
பரே பாரே ஸமுத்³ரஸ்ய புரஸ்க்ருத்ய ந்ருபாத்மஜௌ ॥ 24 ॥

ஸீதாயா꞉ பத³வீம் ப்ராப்தௌ ஸம்ப்ராப்தௌ வருணாலயம் ।
அதே³யா ச யதா² ஸீதா வத்⁴யௌ த³ஶரதா²த்மஜௌ ॥ 25 ॥

ப⁴வத்³பி⁴ர்மந்த்ர்யதாம் மந்த்ர꞉ ஸுநீதிஶ்சாபி⁴தீ⁴யதாம் ।
ந ஹி ஶக்திம் ப்ரபஶ்யாமி ஜக³த்யந்யஸ்ய கஸ்யசித் ॥ 26 ॥

ஸாக³ரம் வாநரைஸ்தீர்த்வா நிஶ்சயேந ஜயோ மம ।
தஸ்ய காமபரீதஸ்ய நிஶம்ய பரிதே³விதம் ।
கும்ப⁴கர்ண꞉ ப்ரசுக்ரோத⁴ வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ॥ 27 ॥

யதா³ து ராமஸ்ய ஸலக்ஷ்மணஸ்ய
ப்ரஸஹ்ய ஸீதா க²லு ஸா இஹாஹ்ருதா ।
ஸக்ருத்ஸமீக்ஷ்யைவ ஸுநிஶ்சிதம் ததா³
ப⁴ஜேத சித்தம் யமுநேவ யாமுநம் ॥ 28 ॥

ஸர்வமேதந்மஹாராஜ க்ருதமப்ரதிமம் தவ ।
விதீ⁴யேத ஸஹாஸ்மாபி⁴ராதா³வேவாஸ்ய கர்மண꞉ ॥ 29 ॥

ந்யாயேந ராஜகார்யாணி ய꞉ கரோதி த³ஶாநந ।
ந ஸ ஸந்தப்யதே பஶ்சாந்நிஶ்சிதார்த²மதிர்ந்ருப꞉ ॥ 30 ॥

அநுபாயேந கர்மாணி விபரீதாநி யாநி ச ।
க்ரியமாணாநி து³ஷ்யந்தி ஹவீம்ஷ்யப்ரயதேஷ்விவ ॥ 31 ॥

ய꞉ பஶ்சாத்பூர்வகார்யாணி கர்மாண்யபி⁴சிகீர்ஷதி ।
பூர்வம் சாபரகார்யாணி ந ஸ வேத³ நயாநயௌ ॥ 32 ॥

சபலஸ்ய து க்ருத்யேஷு ப்ரஸமீக்ஷ்யாதி⁴கம் ப³லம் ।
க்ஷிப்ரமந்யே ப்ரபத்³யந்தே க்ரௌஞ்சஸ்ய க²மிவ த்³விஜா꞉ ॥ 33 ॥

த்வயேத³ம் மஹதா³ரப்³த⁴ம் கார்யமப்ரதிசிந்திதம் ।
தி³ஷ்ட்யா த்வாம் நாவதீ⁴த்³ராமோ விஷமிஶ்ரமிவாமிஷம் ॥ 34 ॥

தஸ்மாத்த்வயா ஸமாரப்³த⁴ம் கர்ம ஹ்யப்ரதிமம் பரை꞉ ।
அஹம் ஸமீகரிஷ்யாமி ஹத்வா ஶத்ரூம்ஸ்தவாநக⁴ ॥ 35 ॥

[* அஹமுத்ஸாத³யிஷ்யாமி ஶத்ரூம்ஸ்தவ விஶாம்பதே । *]
யதி³ ஶக்ரவிவஸ்வந்தௌ யதி³ பாவகமாருதௌ ।
தாவஹம் யோத⁴யிஷ்யாமி குபே³ரவருணாவபி ॥ 36 ॥

கி³ரிமாத்ரஶரீரஸ்ய மஹாபரிக⁴யோதி⁴ந꞉ ।
நர்த³தஸ்தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரஸ்ய பி³பி⁴யாத்³வை புரந்த³ர꞉ ॥ 37 ॥

புநர்மாம் ஸ த்³விதீயேந ஶரேண நிஹநிஷ்யதி ।
ததோ(அ)ஹம் தஸ்ய பாஸ்யாமி ருதி⁴ரம் காமமாஶ்வஸ ॥ 38 ॥

வதே⁴ந வை தா³ஶரதே²꞉ ஸுகா²வஹம்
ஜயம் தவாஹர்துமஹம் யதிஷ்யே ।
ஹத்வா ச ராமம் ஸஹ லக்ஷ்மணேந
கா²தா³மி ஸர்வாந் ஹரியூத²முக்²யாந் ॥ 39 ॥

ரமஸ்வ காமம் பிப³ சாக்³ர்யவாருணீம்
குருஷ்வ கார்யாணி ஹிதாநி விஜ்வர꞉ ।
மயா து ராமே க³மிதே யமக்ஷயம்
சிராய ஸீதா வஶகா³ ப⁴விஷ்யதி ॥ 40 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 12 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரயோத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (13) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" ప్రచురించబోవుచున్నాము.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: