Sundarakanda Sarga (Chapter) 53 – సుందరకాండ త్రిపంచాశః సర్గః (౫౩)


|| పావకశైత్యమ్ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా దశగ్రీవో మహాబలః |
దేశకాలహితం వాక్యం భ్రాతురుత్తరమబ్రవీత్ || ౧ ||

సమ్యగుక్తం హి భవతా దూతవధ్యా విగర్హితా |
అవశ్యం తు వధాదన్యః క్రియతామస్య నిగ్రహః || ౨ ||

కపీనాం కిల లాంగూలమిష్టం భవతి భూషణమ్ |
తదస్య దీప్యతాం శీఘ్రం తేన దగ్ధేన గచ్ఛతు || ౩ ||

తతః పశ్యంత్విమం దీనమంగవైరూప్యకర్శితమ్ |
సమిత్రజ్ఞాతయః సర్వే బాంధవాః ససుహృజ్జనాః || ౪ ||

ఆజ్ఞాపయద్రాక్షసేంద్రః పురం సర్వం సచత్వరమ్ |
లాంగూలేన ప్రదీప్తేన రక్షోభిః పరిణీయతామ్ || ౫ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాక్షసాః కోపకర్కశాః |
వేష్టయంతి స్మ లాంగూలం జీర్ణైః కార్పాసకై పటైః || ౬ ||

సంవేష్ట్యమానే లాంగూలే వ్యవర్ధత మహాకపిః |
శుష్కమింధనమాసాద్య వనేష్వివ హుతాశనః || ౭ ||

తైలేన పరిషిచ్యాథ తేఽగ్నిం తత్రావపాతయన్ |
లాంగూలేన ప్రదీప్తేన రాక్షసాంస్తానపాతయత్ || ౮ ||

స తు రోషపరీతాత్మా బాలసూర్యసమాననః |
లాంగూలం సంప్రదీప్తం తు ద్రష్టుం తస్య హనూమతః || ౯ ||

సహస్త్రీబాలవృద్ధాశ్చ జగ్ముః ప్రీతా నిశాచరాః |
స భూయః సంగతైః క్రూరై రాక్షసైర్హరిసత్తమః || ౧౦ ||

నిబద్ధః కృతవాన్వీరస్తత్కాలసదృశీం మతిమ్ |
కామం ఖలు న మే శక్తా నిబద్ధస్యాపి రాక్షసాః || ౧౧ ||

ఛిత్త్వా పాశాన్సముత్పత్య హన్యామహమిమాన్పునః |
యది భర్తృహితార్థాయ చరంతం భర్తృశాసనాత్ || ౧౨ ||

బధ్నంత్యేతే దురాత్మనో న తు మే నిష్కృతిః కృతా |
సర్వేషామేవ పర్యాప్తో రాక్షసానామహం యుధి || ౧౩ ||

కిం తు రామస్య ప్రీత్యర్థం విషహిష్యేఽహమీదృశమ్ |
లంకా చారయితవ్యా వై పునరేవ భవేదితి || ౧౪ ||

రాత్రౌ న హి సుదృష్టా మే దుర్గకర్మవిధానతః |
అవశ్యమేవ ద్రష్టవ్యా మయా లంకా నిశాక్షయే || ౧౫ ||

కామం బద్ధస్య మే భూయః పుచ్ఛస్యోద్దీపనేన చ |
పీడాం కుర్వంతు రక్షాంసి న మేఽస్తి మనసః శ్రమః || ౧౬ ||

తతస్తే సంవృతాకారం సత్త్వవంతం మహాకపిమ్ |
పరిగృహ్య యయుర్హృష్టా రాక్షసాః కపికుంజరమ్ || ౧౭ ||

శంఖభేరీనినాదైస్తం ఘోషయంతః స్వకర్మభిః |
రాక్షసాః క్రూరకర్మాణశ్చారయంతి స్మ తాం పురీమ్ || ౧౮ ||

అన్వీయమానో రక్షోభిర్యయౌ సుఖమరిందమః |
హనూమాంశ్చారయామాస రాక్షసానాం మహాపురీమ్ || ౧౯ ||

అథాపశ్యద్విమానాని విచిత్రాణి మహాకపిః |
సంవృతాన్భూమిభాగాంశ్చ సువిభక్తాంశ్చ చత్వరాన్ || ౨౦ ||

వీథీశ్చ గృహసంబాధాః కపిః శృంగాటకాని చ |
తథా రథ్యోపరథ్యాశ్చ తథైవ గృహకాంతరాన్ || ౨౧ ||

గృహాంశ్చ మేఘసంకాశాన్దదర్శ పవనాత్మజః |
చత్వరేషు చతుష్కేషు రాజమార్గే తథైవ చ || ౨౨ ||

ఘోషయంతి కపిం సర్వే చారీక ఇతి రాక్షసాః |
స్త్రీబాలవృద్ధా నిర్జగ్ముస్తత్ర తత్ర కుతూహలాత్ || ౨౩ ||

తం ప్రదీపితలాంగూలం హనుమంతం దిదృక్షవః |
దీప్యమానే తతస్తస్య లాంగూలాగ్రే హనూమతః || ౨౪ ||

రాక్షస్యస్తా విరూపాక్ష్యః శంసుర్దేవ్యాస్తదప్రియమ్ |
యస్త్వయా కృతసంవాదః సీతే తామ్రముఖః కపిః || ౨౫ ||

లాంగూలేన ప్రదీప్తేన స ఏష పరిణీయతే |
శ్రుత్వా తద్వచనం క్రూరమాత్మాపహరణోపమమ్ || ౨౬ ||

వైదేహీ శోకసంతప్తా హుతాశనముపాగమత్ |
మంగళాభిముఖీ తస్య సా తదాసీన్మహాకపేః || ౨౭ ||

ఉపతస్థే విశాలాక్షీ ప్రయతా హవ్యవాహనమ్ |
యద్యస్తి పతిశుశ్రూషా యద్యస్తి చరితం తపః || ౨౮ ||

యది చాస్త్యేకపత్నీత్వం శీతో భవ హనూమతః |
యది కించిదనుక్రోశస్తస్య మయ్యస్తి ధీమతః || ౨౯ ||

యది వా భాగ్యశేషో మే శీతో భవ హనూమతః |
యది మాం వృత్తసంపన్నాం తత్సమాగమలాలసామ్ || ౩౦ ||

స విజానాతి ధర్మాత్మా శీతో భవ హనూమతః |
యది మాం తారయేదార్యః సుగ్రీవః సత్యసంగరః || ౩౧ ||

అస్మాద్దుఃఖాంబుసంరోధాచ్ఛీతో భవ హనూమతః |
తతస్తీక్ష్ణార్చిరవ్యగ్రః ప్రదక్షిణశిఖోఽనలః || ౩౨ ||

జజ్వాల మృగశాబాక్ష్యాః శంసన్నివ శివం కపేః |
హనుమజ్జనకశ్చాపి పుచ్ఛానలయుతోఽనిలః || ౩౩ ||

వవౌ స్వాస్థ్యకరో దేవ్యాః ప్రాలేయానిలశీతలః |
దహ్యమానే చ లాంగూలే చింతయామాస వానరః || ౩౪ ||

ప్రదీప్తోఽగ్నిరయం కస్మాన్న మాం దహతి సర్వతః |
దృశ్యతే చ మహాజ్వాలః న కరోతి చ మే రుజమ్ || ౩౫ ||

శిశిరస్యేవ సంపాతో లాంగూలాగ్రే ప్రతిష్ఠితః |
అథవా తదిదం వ్యక్తం యద్దృష్టం ప్లవతా మయా || ౩౬ ||

రామప్రభావాదాశ్చర్యం పర్వతః సరితాం పతౌ |
యది తావత్సముద్రస్య మైనాకస్య చ ధీమతః || ౩౭ ||

రామార్థం సంభ్రమస్తాదృక్కిమగ్నిర్న కరిష్యతి |
సీతాయాశ్చానృశంస్యేన తేజసా రాఘవస్య చ || ౩౮ ||

పితుశ్చ మమ సఖ్యేన న మాం దహతి పావకః |
భూయః స చింతయామాస ముహూర్తం కపికుంజరః || ౩౯ ||

ఉత్పపాతాథ వేగేన ననాద చ మహాకపిః |
పురద్వారం తతః శ్రీమాన్ శైలశృంగమివోన్నతమ్ || ౪౦ ||

విభక్తరక్షఃసంబాధమాససాదానిలాత్మజః |
స భూత్వా శైలసంకాశః క్షణేన పునరాత్మవాన్ || ౪౧ ||

హ్రస్వతాం పరమాం ప్రాప్తో బంధనాన్యవశాతయత్ |
విముక్తశ్చాభవచ్ఛ్రీమాన్పునః పర్వతసన్నిభః || ౪౨ ||

వీక్షమాణశ్చ దదృశే పరిఘం తోరణాశ్రితమ్ |
స తం గృహ్య మహాబాహుః కాలాయసపరిష్కృతమ్ |
రక్షిణస్తాన్పునః సర్వాన్సూదయామాస మారుతిః || ౪౩ ||

స తాన్నిహత్వా రణచండవిక్రమః
సమీక్షమాణః పునరేవ లంకామ్ |
ప్రదీప్తలాంగూలకృతార్చిమాలీ
ప్రకాశతాదిత్య ఇవార్చిమాలీ || ౪౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే త్రిపంచాశః సర్గః || ౫౩ ||

సుందరకాండ – చతుష్పంచాశః సర్గః (౫౪) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు.

error: Not allowed
%d bloggers like this: