Sundarakanda Sarga (Chapter) 53 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்ரிபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (53)


॥ பாவகஶைத்யம் ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா த³ஶக்³ரீவோ மஹாப³ல꞉ ।
தே³ஶகாலஹிதம் வாக்யம் ப்⁴ராதுருத்தரமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

ஸம்யகு³க்தம் ஹி ப⁴வதா தூ³தவத்⁴யா விக³ர்ஹிதா ।
அவஶ்யம் து வதா⁴த³ந்ய꞉ க்ரியதாமஸ்ய நிக்³ரஹ꞉ ॥ 2 ॥

கபீநாம் கில லாங்கூ³ளமிஷ்டம் ப⁴வதி பூ⁴ஷணம் ।
தத³ஸ்ய தீ³ப்யதாம் ஶீக்⁴ரம் தேந த³க்³தே⁴ந க³ச்ச²து ॥ 3 ॥

தத꞉ பஶ்யந்த்விமம் தீ³நமங்க³வைரூப்யகர்ஶிதம் ।
ஸமித்ரஜ்ஞாதய꞉ ஸர்வே பா³ந்த⁴வா꞉ ஸஸுஹ்ருஜ்ஜநா꞉ ॥ 4 ॥

ஆஜ்ஞாபயத்³ராக்ஷஸேந்த்³ர꞉ புரம் ஸர்வம் ஸசத்வரம் ।
லாங்கூ³ளேந ப்ரதீ³ப்தேந ரக்ஷோபி⁴꞉ பரிணீயதாம் ॥ 5 ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராக்ஷஸா꞉ கோபகர்கஶா꞉ ।
வேஷ்டயந்தி ஸ்ம லாங்கூ³ளம் ஜீர்ணை꞉ கார்பாஸகை படை꞉ ॥ 6 ॥

ஸம்வேஷ்ட்யமாநே லாங்கூ³ளே வ்யவர்த⁴த மஹாகபி꞉ ।
ஶுஷ்கமிந்த⁴நமாஸாத்³ய வநேஷ்விவ ஹுதாஶந꞉ ॥ 7 ॥

தைலேந பரிஷிச்யாத² தே(அ)க்³நிம் தத்ராவபாதயந் ।
லாங்கூ³ளேந ப்ரதீ³ப்தேந ராக்ஷஸாம்ஸ்தாநபாதயத் ॥ 8 ॥

ஸ து ரோஷபரீதாத்மா பா³லஸூர்யஸமாநந꞉ ।
லாங்கூ³ளம் ஸம்ப்ரதீ³ப்தம் து த்³ரஷ்டும் தஸ்ய ஹநூமத꞉ ॥ 9 ॥

ஸஹஸ்த்ரீபா³லவ்ருத்³தா⁴ஶ்ச ஜக்³மு꞉ ப்ரீதா நிஶாசரா꞉ ।
ஸ பூ⁴ய꞉ ஸங்க³தை꞉ க்ரூரை ராக்ஷஸைர்ஹரிஸத்தம꞉ ॥ 10 ॥

நிப³த்³த⁴꞉ க்ருதவாந்வீரஸ்தத்காலஸத்³ருஶீம் மதிம் ।
காமம் க²லு ந மே ஶக்தா நிப³த்³த⁴ஸ்யாபி ராக்ஷஸா꞉ ॥ 11 ॥

சி²த்த்வா பாஶாந்ஸமுத்பத்ய ஹந்யாமஹமிமாந்புந꞉ ।
யதி³ ப⁴ர்த்ருஹிதார்தா²ய சரந்தம் ப⁴ர்த்ருஶாஸநாத் ॥ 12 ॥

ப³த்⁴நந்த்யேதே து³ராத்மநோ ந து மே நிஷ்க்ருதி꞉ க்ருதா ।
ஸர்வேஷாமேவ பர்யாப்தோ ராக்ஷஸாநாமஹம் யுதி⁴ ॥ 13 ॥

கிம் து ராமஸ்ய ப்ரீத்யர்த²ம் விஷஹிஷ்யே(அ)ஹமீத்³ருஶம் ।
லங்கா சாரயிதவ்யா வை புநரேவ ப⁴வேதி³தி ॥ 14 ॥

ராத்ரௌ ந ஹி ஸுத்³ருஷ்டா மே து³ர்க³கர்மவிதா⁴நத꞉ ।
அவஶ்யமேவ த்³ரஷ்டவ்யா மயா லங்கா நிஶாக்ஷயே ॥ 15 ॥

காமம் ப³த்³த⁴ஸ்ய மே பூ⁴ய꞉ புச்ச²ஸ்யோத்³தீ³பநேந ச ।
பீடா³ம் குர்வந்து ரக்ஷாம்ஸி ந மே(அ)ஸ்தி மநஸ꞉ ஶ்ரம꞉ ॥ 16 ॥

ததஸ்தே ஸம்வ்ருதாகாரம் ஸத்த்வவந்தம் மஹாகபிம் ।
பரிக்³ருஹ்ய யயுர்ஹ்ருஷ்டா ராக்ஷஸா꞉ கபிகுஞ்ஜரம் ॥ 17 ॥

ஶங்க²பே⁴ரீநிநாதை³ஸ்தம் கோ⁴ஷயந்த꞉ ஸ்வகர்மபி⁴꞉ ।
ராக்ஷஸா꞉ க்ரூரகர்மாணஶ்சாரயந்தி ஸ்ம தாம் புரீம் ॥ 18 ॥

அந்வீயமாநோ ரக்ஷோபி⁴ர்யயௌ ஸுக²மரிந்த³ம꞉ ।
ஹநூமாம்ஶ்சாரயாமாஸ ராக்ஷஸாநாம் மஹாபுரீம் ॥ 19 ॥

அதா²பஶ்யத்³விமாநாநி விசித்ராணி மஹாகபி꞉ ।
ஸம்வ்ருதாந்பூ⁴மிபா⁴கா³ம்ஶ்ச ஸுவிப⁴க்தாம்ஶ்ச சத்வராந் ॥ 20 ॥

வீதீ²ஶ்ச க்³ருஹஸம்பா³தா⁴꞉ கபி꞉ ஶ்ருங்கா³டகாநி ச ।
ததா² ரத்²யோபரத்²யாஶ்ச ததை²வ க்³ருஹகாந்தராந் ॥ 21 ॥

க்³ருஹாம்ஶ்ச மேக⁴ஸங்காஶாந்த³த³ர்ஶ பவநாத்மஜ꞉ ।
சத்வரேஷு சதுஷ்கேஷு ராஜமார்கே³ ததை²வ ச ॥ 22 ॥

கோ⁴ஷயந்தி கபிம் ஸர்வே சாரீக இதி ராக்ஷஸா꞉ ।
ஸ்த்ரீபா³லவ்ருத்³தா⁴ நிர்ஜக்³முஸ்தத்ர தத்ர குதூஹலாத் ॥ 23 ॥

தம் ப்ரதீ³பிதலாங்கூ³ளம் ஹநுமந்தம் தி³த்³ருக்ஷவ꞉ ।
தீ³ப்யமாநே ததஸ்தஸ்ய லாங்கூ³ளாக்³ரே ஹநூமத꞉ ॥ 24 ॥

ராக்ஷஸ்யஸ்தா விரூபாக்ஷ்ய꞉ ஶம்ஸுர்தே³வ்யாஸ்தத³ப்ரியம் ।
யஸ்த்வயா க்ருதஸம்வாத³꞉ ஸீதே தாம்ரமுக²꞉ கபி꞉ ॥ 25 ॥

லாங்கூ³ளேந ப்ரதீ³ப்தேந ஸ ஏஷ பரிணீயதே ।
ஶ்ருத்வா தத்³வசநம் க்ரூரமாத்மாபஹரணோபமம் ॥ 26 ॥

வைதே³ஹீ ஶோகஸந்தப்தா ஹுதாஶநமுபாக³மத் ।
மங்க³ளாபி⁴முகீ² தஸ்ய ஸா ததா³ஸீந்மஹாகபே꞉ ॥ 27 ॥

உபதஸ்தே² விஶாலாக்ஷீ ப்ரயதா ஹவ்யவாஹநம் ।
யத்³யஸ்தி பதிஶுஶ்ரூஷா யத்³யஸ்தி சரிதம் தப꞉ ॥ 28 ॥

யதி³ சாஸ்த்யேகபத்நீத்வம் ஶீதோ ப⁴வ ஹநூமத꞉ ।
யதி³ கிஞ்சித³நுக்ரோஶஸ்தஸ்ய மய்யஸ்தி தீ⁴மத꞉ ॥ 29 ॥

யதி³ வா பா⁴க்³யஶேஷோ மே ஶீதோ ப⁴வ ஹநூமத꞉ ।
யதி³ மாம் வ்ருத்தஸம்பந்நாம் தத்ஸமாக³மலாலஸாம் ॥ 30 ॥

ஸ விஜாநாதி த⁴ர்மாத்மா ஶீதோ ப⁴வ ஹநூமத꞉ ।
யதி³ மாம் தாரயேதா³ர்ய꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ஸத்யஸங்க³ர꞉ ॥ 31 ॥

அஸ்மாத்³து³꞉கா²ம்பு³ஸம்ரோதா⁴ச்சீ²தோ ப⁴வ ஹநூமத꞉ ।
ததஸ்தீக்ஷ்ணார்சிரவ்யக்³ர꞉ ப்ரத³க்ஷிணஶிகோ²(அ)நல꞉ ॥ 32 ॥

ஜஜ்வால ம்ருக³ஶாபா³க்ஷ்யா꞉ ஶம்ஸந்நிவ ஶிவம் கபே꞉ ।
ஹநுமஜ்ஜநகஶ்சாபி புச்சா²நலயுதோ(அ)நில꞉ ॥ 33 ॥

வவௌ ஸ்வாஸ்த்²யகரோ தே³வ்யா꞉ ப்ராளேயாநிலஶீதள꞉ ।
த³ஹ்யமாநே ச லாங்கூ³ளே சிந்தயாமாஸ வாநர꞉ ॥ 34 ॥

ப்ரதீ³ப்தோ(அ)க்³நிரயம் கஸ்மாந்ந மாம் த³ஹதி ஸர்வத꞉ ।
த்³ருஶ்யதே ச மஹாஜ்வால꞉ ந கரோதி ச மே ருஜம் ॥ 35 ॥

ஶிஶிரஸ்யேவ ஸம்பாதோ லாங்கூ³ளாக்³ரே ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ।
அத²வா ததி³த³ம் வ்யக்தம் யத்³த்³ருஷ்டம் ப்லவதா மயா ॥ 36 ॥

ராமப்ரபா⁴வாதா³ஶ்சர்யம் பர்வத꞉ ஸரிதாம் பதௌ ।
யதி³ தாவத்ஸமுத்³ரஸ்ய மைநாகஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ ॥ 37 ॥

ராமார்த²ம் ஸம்ப்⁴ரமஸ்தாத்³ருக்கிமக்³நிர்ந கரிஷ்யதி ।
ஸீதாயாஶ்சாந்ருஶம்ஸ்யேந தேஜஸா ராக⁴வஸ்ய ச ॥ 38 ॥

பிதுஶ்ச மம ஸக்²யேந ந மாம் த³ஹதி பாவக꞉ ।
பூ⁴ய꞉ ஸ சிந்தயாமாஸ முஹூர்தம் கபிகுஞ்ஜர꞉ ॥ 39 ॥

உத்பபாதாத² வேகே³ந நநாத³ ச மஹாகபி꞉ ।
புரத்³வாரம் தத꞉ ஶ்ரீமாந் ஶைலஶ்ருங்க³மிவோந்நதம் ॥ 40 ॥

விப⁴க்தரக்ஷ꞉ஸம்பா³த⁴மாஸஸாதா³நிலாத்மஜ꞉ ।
ஸ பூ⁴த்வா ஶைலஸங்காஶ꞉ க்ஷணேந புநராத்மவாந் ॥ 41 ॥

ஹ்ரஸ்வதாம் பரமாம் ப்ராப்தோ ப³ந்த⁴நாந்யவஶாதயத் ।
விமுக்தஶ்சாப⁴வச்ச்²ரீமாந்புந꞉ பர்வதஸந்நிப⁴꞉ ॥ 42 ॥

வீக்ஷமாணஶ்ச த³த்³ருஶே பரிக⁴ம் தோரணாஶ்ரிதம் ।
ஸ தம் க்³ருஹ்ய மஹாபா³ஹு꞉ காலாயஸபரிஷ்க்ருதம் ।
ரக்ஷிணஸ்தாந்புந꞉ ஸர்வாந்ஸூத³யாமாஸ மாருதி꞉ ॥ 43 ॥

ஸ தாந்நிஹத்வா ரணசண்ட³விக்ரம꞉
ஸமீக்ஷமாண꞉ புநரேவ லங்காம் ।
ப்ரதீ³ப்தலாங்கூ³ளக்ருதார்சிமாலீ
ப்ரகாஶதாதி³த்ய இவார்சிமாலீ ॥ 44 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரிபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 53 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ சதுஷ்பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (54)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: :"శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed