Sundarakanda Sarga (Chapter) 52 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்³விபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (52)


॥ தூ³தவத⁴நிவாரணம் ॥

தஸ்ய தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா வாநரஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஆஜ்ஞாபயத்தஸ்ய வத⁴ம் ராவண꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ॥ 1 ॥

வதே⁴ தஸ்ய ஸமாஜ்ஞப்தே ராவணேந து³ராத்மநா ।
நிவேதி³தவதோ தௌ³த்யம் நாநுமேநே விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 2 ॥

தம் ரக்ஷோ(அ)தி⁴பதிம் க்ருத்³த⁴ம் தச்ச கார்யமுபஸ்தி²தம் ।
விதி³த்வா சிந்தயாமாஸ கார்யம் கார்யவிதௌ⁴ ஸ்தி²த꞉ ॥ 3 ॥

நிஶ்சிதார்த²ஸ்தத꞉ ஸாம்நா பூஜ்யம் ஶத்ருஜித³க்³ரஜம் ।
உவாச ஹிதமத்யர்த²ம் வாக்யம் வாக்யவிஶாரத³꞉ ॥ 4 ॥

க்ஷமஸ்வ ரோஷம் த்யஜ ராக்ஷஸேந்த்³ர
ப்ரஸீத³ மத்³வாக்யமித³ம் ஶ்ருணுஷ்வ ।
வத⁴ம் ந குர்வந்தி பராவரஜ்ஞா
தூ³தஸ்ய ஸந்தோ வஸுதா⁴தி⁴பேந்த்³ரா꞉ ॥ 5 ॥

ராஜத⁴ர்மவிருத்³த⁴ம் ச லோகவ்ருத்தேஶ்ச க³ர்ஹிதம் ।
தவ சாஸத்³ருஶம் வீர கபேரஸ்ய ப்ரமாபணம் ॥ 6 ॥

த⁴ர்மஜ்ஞஶ்ச க்ருதஜ்ஞஶ்ச ராஜத⁴ர்மவிஶாரத³꞉ ।
பராவரஜ்ஞோ பூ⁴தாநாம் த்வமேவ பரமார்த²வித் ॥ 7 ॥

க்³ருஹ்யந்தே யதி³ ரோஷேண த்வாத்³ருஶோபி விபஶ்சித꞉ ।
தத꞉ ஶாஸ்த்ரவிபஶ்சித்த்வம் ஶ்ரம ஏவ ஹி கேவலம் ॥ 8 ॥

தஸ்மாத்ப்ரஸீத³ ஶத்ருக்⁴ந ராக்ஷஸேந்த்³ர து³ராஸத³ ।
யுக்தாயுக்தம் விநிஶ்சித்ய தூ³தே த³ண்டோ³ விதீ⁴யதாம் ॥ 9 ॥

விபீ⁴ஷணவச꞉ ஶ்ருத்வா ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
ரோஷேண மஹதாவிஷ்டோ வாக்யமுத்தரமப்³ரவீத் ॥ 10 ॥

ந பாபாநாம் வதே⁴ பாபம் வித்³யதே ஶத்ருஸூத³ந ।
தஸ்மாதே³நம் வதி⁴ஷ்யாமி வாநரம் பாபகாரிணம் ॥ 11 ॥

அத⁴ர்மமூலம் ப³ஹுதோ³ஷயுக்த-
-மநார்யஜுஷ்டம் வசநம் நிஶம்ய ।
உவாச வாக்யம் பரமார்த²தத்த்வம்
விபீ⁴ஷணோ பு³த்³தி⁴மதாம் வரிஷ்ட²꞉ ॥ 12 ॥

ப்ரஸீத³ லங்கேஶ்வர ராக்ஷஸேந்த்³ர
த⁴ர்மார்த²யுக்தம் வசநம் ஶ்ருணுஷ்வ ।
தூ³தா ந வத்⁴யா꞉ ஸமயேஷு ராஜ-
-ந்ஸர்வேஷு ஸர்வத்ர வத³ந்தி ஸந்த꞉ ॥ 13 ॥

அஸம்ஶயம் ஶத்ருரயம் ப்ரவ்ருத்³த⁴꞉
க்ருதம் ஹ்யநேநாப்ரியமப்ரமேயம் ।
ந தூ³தவத்⁴யாம் ப்ரவத³ந்தி ஸந்தோ
தூ³தஸ்ய த்³ருஷ்டா ப³ஹவோ ஹி த³ண்டா³꞉ ॥ 14 ॥

வைரூப்யமங்கே³ஷு கஶாபி⁴கா⁴தோ
மௌண்ட்³யம் ததா² லக்ஷணஸந்நிபாத꞉ ।
ஏதாந்ஹி தூ³தே ப்ரவத³ந்தி த³ண்டா³-
-ந்வத⁴ஸ்து தூ³தஸ்ய ந ந꞉ ஶ்ருதோ(அ)பி ॥ 15 ॥

கத²ம் ச த⁴ர்மார்த²விநீதபு³த்³தி⁴꞉
பராவரப்ரத்யயநிஶ்சிதார்த²꞉ ।
ப⁴வத்³வித⁴꞉ கோபவஶே ஹி திஷ்டே²-
-த்கோபம் நியச்ச²ந்தி ஹி ஸத்த்வவந்த꞉ ॥ 16 ॥

ந த⁴ர்மவாதே³ ந ச லோகவ்ருத்தே
ந ஶாஸ்த்ரபு³த்³தி⁴க்³ரஹணேஷு சாபி ।
வித்³யேத கஶ்சித்தவ வீர துல்ய-
-ஸ்த்வம் ஹ்யுத்தம꞉ ஸர்வஸுராஸுராணாம் ॥ 17 ॥

[* அதி⁴கபாட²꞉ –
பராக்ரமோத்ஸாஹமநஸ்விநாம் ச
ஸுராஸுராணாமபி து³ர்ஜயேந ।
த்வயாப்ரமேயேந ஸுரேந்த்³ரஸங்கா⁴
ஜிதாஶ்ச யுத்³தே⁴ஷ்வஸக்ருந்நரேந்த்³ரா꞉ ॥ 18 ॥
இத்த²ம் வித⁴ஸ்யாமரதை³த்யஶத்ரோ꞉
ஶூரஸ்ய வீரஸ்ய தவாஜிதஸ்ய ।
குர்வந்தி மூடா⁴ மநஸோ வ்யலீகம்
ப்ராணைர்வியுக்தா நநு யே புரா தே ॥ 19 ॥
*]

ந சாப்யஸ்ய கபேர்கா⁴தே கஞ்சித்பஶ்யாம்யஹம் கு³ணம் ।
தேஷ்வயம் பாத்யதாம் த³ண்டோ³ யைரயம் ப்ரேஷித꞉ கபி꞉ ॥ 20 ॥

ஸாது⁴ர்வா யதி³ வாஸாது⁴꞉ பரைரேஷ ஸமர்பித꞉ ।
ப்³ருவந்பரார்த²ம் பரவாந்ந தூ³தோ வத⁴மர்ஹதி ॥ 21 ॥

அபி சாஸ்மிந்ஹதே ராஜந்நாந்யம் பஶ்யாமி கே²சரம் ।
இஹ ய꞉ புநராக³ச்சே²த்பரம் பாரம் மஹோத³தே⁴꞉ ॥ 22 ॥

தஸ்மாந்நாஸ்ய வதே⁴ யத்ந꞉ கார்ய꞉ பரபுரஞ்ஜய ।
ப⁴வாந்ஸேந்த்³ரேஷு தே³வேஷு யத்நமாஸ்தா²துமர்ஹதி ॥ 23 ॥

அஸ்மிந்விநஷ்டே ந ஹி தூ³தமந்யம்
பஶ்யாமி யஸ்தௌ நரராஜபுத்ரௌ ।
யுத்³தா⁴ய யுத்³த⁴ப்ரிய து³ர்விநீதா-
-வுத்³யோஜயேத்³தீ³ர்க⁴பதா²வருத்³தௌ⁴ ॥ 24 ॥

அஸ்மிந்ஹதே வாநரயூத²முக்²யே
ஸர்வாபவாத³ம் ப்ரவத³ந்தி ஸர்வே ।
ந ஹி ப்ரபஶ்யாமி கு³ணாந்யஶோ வா
லோகாபவாதோ³ ப⁴வதி ப்ரஸித்³த⁴꞉ ॥ 25 ॥

பராக்ரமோத்ஸாஹமநஸ்விநாம் ச
ஸுராஸுராணாமபி து³ர்ஜயேந ।
த்வயா மநோநந்த³ந நைர்ருதாநாம்
யுத்³தா⁴யதிர்நாஶயிதும் ந யுக்தா ॥ 26 ॥

ஹிதாஶ்ச ஶூராஶ்ச ஸமாஹிதாஶ்ச
குலேஷு ஜாதாஶ்ச மஹாகு³ணேஷு ।
மநஸ்விந꞉ ஶஸ்த்ரப்⁴ருதாம் வரிஷ்டா²꞉
கோட்யக்³ரதஸ்தே ஸுப்⁴ருதாஶ்ச யோதா⁴꞉ ॥ 27 ॥

ததே³கதே³ஶேந ப³லஸ்ய தாவ-
-த்கேசித்தவாதே³ஶக்ருதோ(அ)பி⁴யாந்து ।
தௌ ராஜபுத்ரௌ விநிக்³ருஹ்ய மூடௌ⁴
பரேஷு தே பா⁴வயிதும் ப்ரபா⁴வம் ॥ 28 ॥

நிஶாசராணாமதி⁴போ(அ)நுஜஸ்ய
விபீ⁴ஷணஸ்யோத்தமவாக்யமிஷ்டம் ।
ஜக்³ராஹ பு³த்³த்⁴யா ஸுரளோகஶத்ரு-
-ர்மஹாப³லோ ராக்ஷஸராஜமுக்²ய꞉ ॥ 29 ॥

க்ரோத⁴ம் ச ஜாதம் ஹ்ருத³யே நிருத்⁴ய
விபீ⁴ஷணோக்தம் வசநம் ஸுபூஜ்ய ।
உவாச ரக்ஷோ(அ)தி⁴பதிர்மஹாத்மா
விபீ⁴ஷணம் ஶஸ்த்ரப்⁴ருதாம் வரிஷ்ட²ம் ॥ 30 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 52 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்ரிபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (53)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed