Sundarakanda Sarga (Chapter) 51 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (51)


॥ ஹநூமது³பதே³ஶ꞉ ॥

தம் ஸமீக்ஷ்ய மஹாஸத்த்வம் ஸத்த்வவாந்ஹரிஸத்தம꞉ ।
வாக்யமர்த²வத³வ்யக்³ரஸ்தமுவாச த³ஶாநநம் ॥ 1 ॥

அஹம் ஸுக்³ரீவஸந்தே³ஶாதி³ஹ ப்ராப்தஸ்தவாலயம் ।
ராக்ஷஸேந்த்³ர ஹரீஶஸ்த்வாம் ப்⁴ராதா குஶலமப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

ப்⁴ராது꞉ ஶ்ருணு ஸமாதே³ஶம் ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
த⁴ர்மார்தோ²பஹிதம் வாக்யமிஹ சாமுத்ர ச க்ஷமம் ॥ 3 ॥

ராஜா த³ஶரதோ² நாம ரத²குஞ்ஜரவாஜிமாந் ।
பிதேவ ப³ந்து⁴ர்லோகஸ்ய ஸுரேஶ்வரஸமத்³யுதி꞉ ॥ 4 ॥

ஜ்யேஷ்ட²ஸ்தஸ்ய மஹாபா³ஹு꞉ புத்ர꞉ ப்ரியகர꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
பிதுர்நிதே³ஶாந்நிஷ்க்ராந்த꞉ ப்ரவிஷ்டோ த³ண்ட³காவநம் ॥ 5 ॥

லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸீதயா சாபி பா⁴ர்யயா ।
ராமோ நாம மஹாதேஜா த⁴ர்ம்யம் பந்தா²நமாஶ்ரித꞉ ॥ 6 ॥

தஸ்ய பா⁴ர்யா வநே நஷ்டா ஸீதா பதிமநுவ்ரதா ।
வைதே³ஹஸ்ய ஸுதா ராஜ்ஞோ ஜநகஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 7 ॥

ஸ மார்க³மாணஸ்தாம் தே³வீம் ராஜபுத்ர꞉ ஸஹாநுஜ꞉ ।
ருஶ்யமூகமநுப்ராப்த꞉ ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³த꞉ ॥ 8 ॥

தஸ்ய தேந ப்ரதிஜ்ஞாதம் ஸீதாயா꞉ பரிமார்க³ணம் ।
ஸுக்³ரீவஸ்யாபி ராமேண ஹரிராஜ்யம் நிவேதி³தம் ॥ 9 ॥

ததஸ்தேந ம்ருதே⁴ ஹத்வா ராஜபுத்ரேண வாலிநம் ।
ஸுக்³ரீவ꞉ ஸ்தா²பிதோ ராஜ்யே ஹர்ய்ருக்ஷாணாம் க³ணேஶ்வர꞉ ॥ 10 ॥

த்வயா விஜ்ஞாதபூர்வஶ்ச வாலீ வாநரபுங்க³வ꞉ ।
ராமேண நிஹத꞉ ஸங்க்²யே ஶரேணைகேந வாநர꞉ ॥ 11 ॥

ஸ ஸீதாமார்க³ணே வ்யக்³ர꞉ ஸுக்³ரீவ꞉ ஸத்யஸங்க³ர꞉ ।
ஹரீந்ஸம்ப்ரேஷயாமாஸ தி³ஶ꞉ ஸர்வா ஹரீஶ்வர꞉ ॥ 12 ॥

தாம் ஹரீணாம் ஸஹஸ்ராணி ஶதாநி நியுதாநி ச ।
தி³க்ஷு ஸர்வாஸு மார்க³ந்தே ஹ்யத⁴ஶ்சோபரி சாம்ப³ரே ॥ 13 ॥

வைநதேயஸமா꞉ கேசித்கேசித்தத்ராநிலோபமா꞉ ।
அஸங்க³க³தய꞉ ஶீக்⁴ரா ஹரிவீரா மஹாப³லா꞉ ॥ 14 ॥

அஹம் து ஹநுமாந்நாம மாருதஸ்யௌரஸ꞉ ஸுத꞉ ।
ஸீதாயாஸ்து க்ருதே தூர்ணம் ஶதயோஜநமாயதம் ॥ 15 ॥

ஸமுத்³ரம் லங்க⁴யித்வைவ தாம் தி³த்³ருக்ஷுரிஹாக³த꞉ ।
ப்⁴ரமதா ச மயா த்³ருஷ்டா க்³ருஹே தே ஜநகாத்மஜா ॥ 16 ॥

தத்³ப⁴வாந்த்³ருஷ்டத⁴ர்மார்த²ஸ்தப꞉ க்ருதபரிக்³ரஹ꞉ ।
பரதா³ராந்மஹாப்ராஜ்ஞ நோபரோத்³து⁴ம் த்வமர்ஹஸி ॥ 17 ॥

ந ஹி த⁴ர்மவிருத்³தே⁴ஷு ப³ஹ்வபாயேஷு கர்மஸு ।
மூலகா⁴திஷு ஸஜ்ஜந்தே பு³த்³தி⁴மந்தோ ப⁴வத்³விதா⁴꞉ ॥ 18 ॥

கஶ்ச லக்ஷ்மணமுக்தாநாம் ராமகோபாநுவர்திநாம் ।
ஶராணாமக்³ரத꞉ ஸ்தா²தும் ஶக்தோ தே³வாஸுரேஷ்வபி ॥ 19 ॥

ந சாபி த்ரிஷு லோகேஷு ராஜந்வித்³யேத கஶ்சந ।
ராக⁴வஸ்ய வ்யலீகம் ய꞉ க்ருத்வா ஸுக²மவாப்நுயாத் ॥ 20 ॥

தத்த்ரிகாலஹிதம் வாக்யம் த⁴ர்ம்யமர்தா²நுப³ந்தி⁴ ச ।
மந்யஸ்வ நரதே³வாய ஜாநகீ ப்ரதிதீ³யதாம் ॥ 21 ॥

த்³ருஷ்டா ஹீயம் மயா தே³வீ லப்³த⁴ம் யதி³ஹ து³ர்லப⁴ம் ।
உத்தரம் கர்ம யச்சே²ஷம் நிமித்தம் தத்ர ராக⁴வ꞉ ॥ 22 ॥

லக்ஷிதேயம் மயா ஸீதா ததா² ஶோகபராயணா ।
க்³ருஹ்ய யாம் நாபி⁴ஜாநாஸி பஞ்சாஸ்யாமிவ பந்நகீ³ம் ॥ 23 ॥

நேயம் ஜரயிதும் ஶக்யா ஸாஸுரைரமரைரபி ।
விஷஸம்ஸ்ருஷ்டமத்யர்த²ம் பு⁴க்தமந்நமிவௌஜஸா ॥ 24 ॥

தப꞉ஸந்தாபலப்³த⁴ஸ்தே யோ(அ)யம் த⁴ர்மபரிக்³ரஹ꞉ ।
ந ஸ நாஶயிதும் ந்யாய்ய ஆத்மப்ராணபரிக்³ரஹ꞉ ॥ 25 ॥

அவத்⁴யதாம் தபோபி⁴ர்யாம் ப⁴வாந்ஸமநுபஶ்யதி ।
ஆத்மந꞉ ஸாஸுரைர்தே³வைர்ஹேதுஸ்தத்ராப்யயம் மஹாந் ॥ 26 ॥

ஸுக்³ரீவோ ந ஹி தே³வோ(அ)யம் நாஸுரோ ந ச ராக்ஷஸ꞉ ।
ந தா³நவோ ந க³ந்த⁴ர்வோ ந யக்ஷோ ந ச பந்நக³꞉ ॥ 27 ॥

தஸ்மாத்ப்ராணபரித்ராணம் கத²ம் ராஜந்கரிஷ்யஸி ।
ந து த⁴ர்மோபஸம்ஹாரமத⁴ர்மப²லஸம்ஹிதம் ॥ 28 ॥

ததே³வ ப²லமந்வேதி த⁴ர்மஶ்சாத⁴ர்மநாஶந꞉ ।
ப்ராப்தம் த⁴ர்மப²லம் தாவத்³ப⁴வதா நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 29 ॥

ப²லமஸ்யாப்யத⁴ர்மஸ்ய க்ஷிப்ரமேவ ப்ரபத்ஸ்யஸே ।
ஜநஸ்தா²நவத⁴ம் பு³த்³த்⁴வா பு³த்³த்⁴வா வாலிவத⁴ம் ததா² ॥ 30 ॥

ராமஸுக்³ரீவஸக்²யம் ச பு³த்⁴யஸ்வ ஹிதமாத்மந꞉ ।
காமம் க²ல்வஹமப்யேக꞉ ஸவாஜிரத²குஞ்ஜராம் ॥ 31 ॥

லங்காம் நாஶயிதும் ஶக்தஸ்தஸ்யைஷ து ந நிஶ்சய꞉ ।
ராமேண ஹி ப்ரதிஜ்ஞாதம் ஹர்ய்ருக்ஷக³ணஸந்நிதௌ⁴ ॥ 32 ॥

உத்ஸாத³நமமித்ராணாம் ஸீதா யைஸ்து ப்ரத⁴ர்ஷிதா ।
அபகுர்வந்ஹி ராமஸ்ய ஸாக்ஷாத³பி புரந்த³ர꞉ ॥ 33 ॥

ந ஸுக²ம் ப்ராப்நுயாத³ந்ய꞉ கிம் புநஸ்த்வத்³விதோ⁴ ஜந꞉ ।
யாம் ஸீதேத்யபி⁴ஜாநாஸி யேயம் திஷ்ட²தி தே வஶே ॥ 34 ॥

காலராத்ரீதி தாம் வித்³தி⁴ ஸர்வலங்காவிநாஶிநீம் ।
தத³ளம் காலபாஶேந ஸீதாவிக்³ரஹரூபிணா ॥ 35 ॥

ஸ்வயம் ஸ்கந்தா⁴வஸக்தேந க்ஷமமாத்மநி சிந்த்யதாம் ।
ஸீதாயாஸ்தேஜஸா த³க்³தா⁴ம் ராமகோபப்ரபீடி³தாம் ॥ 36 ॥

த³ஹ்யமாநாமிமாம் பஶ்ய புரீம் ஸாட்டப்ரதோலிகாம் ।
ஸ்வாநி மித்ராணி மந்த்ரீம்ஶ்ச ஜ்ஞாதீந்ப்⁴ராத்ரூந்ஸுதாந்ஹிதாந் ॥ 37 ॥

போ⁴கா³ந்தா³ராம்ஶ்ச லங்காம் ச மா விநாஶமுபாநய ।
ஸத்யம் ராக்ஷஸராஜேந்த்³ர ஶ்ருணுஷ்வ வசநம் மம ॥ 38 ॥

ராமதா³ஸஸ்ய தூ³தஸ்ய வாநரஸ்ய விஶேஷத꞉ ।
ஸர்வாம்ˮல்லோகாந்ஸுஸம்ஹ்ருத்ய ஸபூ⁴தாந்ஸசராசராந் ॥ 39 ॥

புநரேவ ததா² ஸ்ரஷ்டும் ஶக்தோ ராமோ மஹாயஶா꞉ ।
தே³வாஸுரநரேந்த்³ரேஷு யக்ஷரக்ஷோக³ணேஷு ச ॥ 40 ॥

வித்³யாத⁴ரேஷு ஸர்வேஷு க³ந்த⁴ர்வேஷூரகே³ஷு ச ।
ஸித்³தே⁴ஷு கிந்நரேந்த்³ரேஷு பதத்ரிஷு ச ஸர்வத꞉ ॥ 41 ॥

ஸர்வபூ⁴தேஷு ஸர்வத்ர ஸர்வகாலேஷு நாஸ்தி ஸ꞉ ।
யோ ராமம் ப்ரதியுத்⁴யேத விஷ்ணுதுல்யபராக்ரமம் ॥ 42 ॥

ஸர்வலோகேஶ்வரஸ்யைவம் க்ருத்வா விப்ரியமீத்³ருஶம் ।
ராமஸ்ய ராஜஸிம்ஹஸ்ய து³ர்லப⁴ம் தவ ஜீவிதம் ॥ 43 ॥

தே³வாஶ்ச தை³த்யாஶ்ச நிஶாசரேந்த்³ர-
-க³ந்த⁴ர்வவித்³யாத⁴ரநாக³யக்ஷா꞉ ।
ராமஸ்ய லோகத்ரயநாயகஸ்ய
ஸ்தா²தும் ந ஶக்தா꞉ ஸமரேஷு ஸர்வே ॥ 44 ॥

ப்³ரஹ்மா ஸ்வயம்பூ⁴ஶ்சதுராநநோ வா
ருத்³ரஸ்த்ரிநேத்ரஸ்த்ரிபுராந்தகோ வா ।
இந்த்³ரோ மஹேந்த்³ர꞉ ஸுரநாயகோ வா
த்ராதும் ந ஶக்தா யுதி⁴ ராமவத்⁴யம் ॥ 45 ॥

ஸ ஸௌஷ்ட²வோபேதமதீ³நவாதி³ந꞉
கபேர்நிஶம்யாப்ரதிமோ(அ)ப்ரியம் வச꞉ ।
த³ஶாநந꞉ கோபவிவ்ருத்தலோசந꞉
ஸமாதி³ஶத்தஸ்ய வத⁴ம் மஹாகபே꞉ ॥ 46 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஏகபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 51 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்³விபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (52)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: