Sundarakanda Sarga (Chapter) 54 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ சதுஷ்பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (54)


॥ லங்காதா³ஹ꞉ ॥

வீக்ஷமாணஸ்ததோ லங்காம் கபி꞉ க்ருதமநோரத²꞉ ।
வர்த⁴மாநஸமுத்ஸாஹ꞉ கார்யஶேஷமசிந்தயத் ॥ 1 ॥

கிம் நு க²ல்வவஶிஷ்டம் மே கர்தவ்யமிஹ ஸாம்ப்ரதம் ।
யதே³ஷாம் ரக்ஷஸாம் பூ⁴ய꞉ ஸந்தாபஜநநம் ப⁴வேத் ॥ 2 ॥

வநம் தாவத்ப்ரமதி²தம் ப்ரக்ருஷ்டா ராக்ஷஸா ஹதா꞉ ।
ப³லைகதே³ஶ꞉ க்ஷபித꞉ ஶேஷம் து³ர்க³விநாஶநம் ॥ 3 ॥

து³ர்கே³ விநாஶிதே கர்ம ப⁴வேத்ஸுக²பரிஶ்ரமம் ।
அல்பயத்நேந கார்யே(அ)ஸ்மிந்மம ஸ்யாத்ஸப²ல꞉ ஶ்ரம꞉ ॥ 4 ॥

யோ ஹ்யயம் மம லாங்கூ³ளே தீ³ப்யதே ஹவ்யவாஹந꞉ ।
அஸ்ய ஸந்தர்பணம் ந்யாய்யம் கர்துமேபி⁴ர்க்³ருஹோத்தமை꞉ ॥ 5 ॥

தத꞉ ப்ரதீ³ப்தலாங்கூ³ள꞉ ஸவித்³யுதி³வ தோயத³꞉ ।
ப⁴வநாக்³ரேஷு லங்காயா விசசார மஹாகபி꞉ ॥ 6 ॥

க்³ருஹாத்³க்³ருஹம் ராக்ஷஸாநாமுத்³யாநாநி ச வாநர꞉ ।
வீக்ஷமாணோ ஹ்யஸந்த்ரஸ்த꞉ ப்ராஸாதா³ம்ஶ்ச சசார ஸ꞉ ॥ 7 ॥

அவப்லுத்ய மஹாவேக³꞉ ப்ரஹஸ்தஸ்ய நிவேஶநம் ।
அக்³நிம் தத்ர ஸ நிக்ஷிப்ய ஶ்வஸநேந ஸமோ ப³லீ ॥ 8 ॥

ததோ(அ)ந்யத்புப்லுவே வேஶ்ம மஹாபார்ஶ்வஸ்ய வீர்யவாந் ।
முமோச ஹநுமாநக்³நிம் காலாநலஶிகோ²பமம் ॥ 9 ॥

வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரஸ்ய ச ததா² புப்லுவே ஸ மஹாகபி꞉ ।
ஶுகஸ்ய ச மஹாதேஜா꞉ ஸாரணஸ்ய ச தீ⁴மத꞉ ॥ 10 ॥

ததா² சேந்த்³ரஜிதோ வேஶ்ம த³தா³ஹ ஹரியூத²ப꞉ ।
ஜம்பு³மாலே꞉ ஸுமாலேஶ்ச த³தா³ஹ ப⁴வநம் தத꞉ ॥ 11 ॥

ரஶ்மிகேதோஶ்ச ப⁴வநம் ஸூர்யஶத்ரோஸ்ததை²வ ச ।
ஹ்ரஸ்வகர்ணஸ்ய த³ம்ஷ்ட்ரஸ்ய ரோமஶஸ்ய ச ரக்ஷஸ꞉ ॥ 12 ॥

யுத்³தோ⁴ந்மத்தஸ்ய மத்தஸ்ய த்⁴வஜக்³ரீவஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ ।
வித்³யுஜ்ஜிஹ்வஸ்ய கோ⁴ரஸ்ய ததா² ஹஸ்திமுக²ஸ்ய ச ॥ 13 ॥

கராளஸ்ய பிஶாசஸ்ய ஶோணிதாக்ஷஸ்ய சைவ ஹி ।
கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ப⁴வநம் மகராக்ஷஸ்ய சைவ ஹி ॥ 14 ॥

யஜ்ஞஶத்ரோஶ்ச ப⁴வநம் ப்³ரஹ்மஶத்ரோஸ்ததை²வ ச ।
நராந்தகஸ்ய கும்ப⁴ஸ்ய நிகும்ப⁴ஸ்ய து³ராத்மந꞉ ॥ 15 ॥

வர்ஜயித்வா மஹாதேஜா விபீ⁴ஷணக்³ருஹம் ப்ரதி ।
க்ரமமாண꞉ க்ரமேணைவ த³தா³ஹ ஹரிபுங்க³வ꞉ ॥ 16 ॥

தேஷு தேஷு மஹார்ஹேஷு ப⁴வநேஷு மஹாயஶா꞉ ।
க்³ருஹேஷ்வ்ருத்³தி⁴மதாம்ருத்³தி⁴ம் த³தா³ஹ ஸ மஹாகபி꞉ ॥ 17 ॥

ஸர்வேஷாம் ஸமதிக்ரம்ய ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய வீர்யவாந் ।
ஆஸஸாதா³த² லக்ஷ்மீவாந்ராவணஸ்ய நிவேஶநம் ॥ 18 ॥

ததஸ்தஸ்மிந்க்³ருஹே முக்²யே நாநாரத்நவிபூ⁴ஷிதே ।
மேருமந்த³ரஸங்காஶே ஸர்வமங்க³ளஶோபி⁴தே ॥ 19 ॥

ப்ரதீ³ப்தமக்³நிமுத்ஸ்ருஜ்ய லாங்கூ³ளாக்³ரே ப்ரதிஷ்டி²தம் ।
நநாத³ ஹநுமாந்வீரோ யுகா³ந்தஜலதோ³ யதா² ॥ 20 ॥

ஶ்வஸநேந ச ஸம்யோகா³த³திவேகோ³ மஹாப³ல꞉ ।
காலாக்³நிரிவ ஜஜ்வால ப்ராவர்த⁴த ஹுதாஶந꞉ ॥ 21 ॥

ப்ரவ்ருத்³த⁴மக்³நிம் பவநஸ்தேஷு வேஶ்மஸ்வசாரயத் । [ப்ரதீ³ப்த]
அபூ⁴ச்ச்²வஸநஸம்யோகா³த³திவேகோ³ ஹுதாஶந꞉ ॥ 22 ॥

தாநி காஞ்சநஜாலாநி முக்தாமணிமயாநி ச ।
ப⁴வநாந்யவஶீர்யந்த ரத்நவந்தி மஹாந்தி ச ॥ 23 ॥

தாநி ப⁴க்³நவிமாநாநி நிபேதுர்வஸுதா⁴தலே ।
ப⁴வநாநீவ ஸித்³தா⁴நாமம்ப³ராத்புண்யஸங்க்ஷயே ॥ 24 ॥

ஸஞ்ஜஜ்ஞே துமுல꞉ ஶப்³தோ³ ராக்ஷஸாநாம் ப்ரதா⁴வதாம் ।
ஸ்வக்³ருஹஸ்ய பரித்ராணே ப⁴க்³நோத்ஸாஹோர்ஜிதஶ்ரியாம் ॥ 25 ॥

நூநமேஷோ(அ)க்³நிராயாத꞉ கபிரூபேண ஹா இதி ।
க்ரந்த³ந்த்ய꞉ ஸஹஸா பேதுஸ்தநந்த⁴யத⁴ரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 26 ॥

காஶ்சித³க்³நிபரீதேப்⁴யோ ஹர்ம்யேப்⁴யோ முக்தமூர்த⁴ஜா꞉ ।
பதந்த்யோ ரேஜிரே(அ)ப்⁴ரேப்⁴ய꞉ ஸௌதா³மிந்ய இவாம்ப³ராத் ॥ 27 ॥

வஜ்ரவித்³ருமவைடூ³ர்யமுக்தாரஜதஸம்ஹிதாந் ।
விசித்ராந்ப⁴வநாந்தா⁴தூந்ஸ்யந்த³மாநாந்த³த³ர்ஶ ஸ꞉ ॥ 28 ॥

நாக்³நிஸ்த்ருப்யதி காஷ்டா²நாம் த்ருணாநாம் ஹரியூத²ப꞉ ।
நாக்³நேர்நாபி விஶஸ்தாநாம் ராக்ஷஸாநாம் வஸுந்த⁴ரா ॥ 29 ॥

க்வசித்கிம்ஶுகஸங்காஶா꞉ க்வசிச்சா²ல்மலிஸந்நிபா⁴꞉ ।
க்வசித்குங்குமஸங்காஶா꞉ ஶிகா² வஹ்நேஶ்சகாஶிரே ॥ 30 ॥

ஹநூமதா வேக³வதா வாநரேண மஹாத்மநா ।
லங்காபுரம் ப்ரத³க்³த⁴ம் தத்³ருத்³ரேண த்ரிபுரம் யதா² ॥ 31 ॥

ததஸ்து லங்காபுரபர்வதாக்³ரே
ஸமுத்தி²தோ பீ⁴மபராக்ரமோ(அ)க்³நி꞉ ।
ப்ரஸார்ய சூடா³வலயம் ப்ரதீ³ப்தோ
ஹநூமதா வேக³வதா விஸ்ருஷ்ட꞉ ॥ 32 ॥

யுகா³ந்தகாலாநலதுல்யவேக³꞉
ஸமாருதோ(அ)க்³நிர்வவ்ருதே⁴ தி³விஸ்ப்ருக் ।
விதூ⁴மரஶ்மிர்ப⁴வநேஷு ஸக்தோ
ரக்ஷ꞉ஶரீராஜ்யஸமர்பிதார்சி꞉ ॥ 33 ॥

ஆதி³த்யகோடீஸத்³ருஶ꞉ ஸுதேஜா
லங்காம் ஸமஸ்தாம் பரிவார்ய திஷ்ட²ந் ।
ஶப்³தை³ரநேகைரஶநிப்ரரூடை⁴-
-ர்பி⁴ந்த³ந்நிவாண்ட³ம் ப்ரப³பௌ⁴ மஹாக்³நி꞉ ॥ 34 ॥

தத்ராம்ப³ராத³க்³நிரதிப்ரவ்ருத்³தோ⁴
ரூக்ஷப்ரப⁴꞉ கிம்ஶுகபுஷ்பசூட³꞉ ।
நிர்வாணதூ⁴மாகுலராஜயஶ்ச
நீலோத்பலாபா⁴꞉ ப்ரசகாஶிரே(அ)ப்⁴ரா꞉ ॥ 35 ॥

வஜ்ரீ மஹேந்த்³ரஸ்த்ரித³ஶேஶ்வரோ வா
ஸாக்ஷாத்³யமோ வா வருணோ(அ)நிலோ வா ।
ருத்³ரோ(அ)க்³நிரர்கோ த⁴நத³ஶ்ச ஸோமோ
ந வாநரோ(அ)யம் ஸ்வயமேவ கால꞉ ॥ 36 ॥

கிம் ப்³ரஹ்மண꞉ ஸர்வபிதாமஹஸ்ய
ஸர்வஸ்ய தா⁴துஶ்சதுராநநஸ்ய ।
இஹாக³தோ வாநரரூபதா⁴ரீ
ரக்ஷோபஸம்ஹாரகர꞉ ப்ரகோப꞉ ॥ 37 ॥

கிம் வைஷ்ணவம் வா கபிரூபமேத்ய
ரக்ஷோவிநாஶாய பரம் ஸுதேஜ꞉ ।
அநந்தமவ்யக்தமசிந்த்யமேகம்
ஸ்வமாயயா ஸாம்ப்ரதமாக³தம் வா ॥ 38 ॥

இத்யேவமூசுர்ப³ஹவோ விஶிஷ்டா
ரக்ஷோக³ணாஸ்தத்ர ஸமேத்ய ஸர்வே ।
ஸப்ராணிஸங்கா⁴ம் ஸக்³ருஹாம் ஸவ்ருக்ஷாம்
த³க்³தா⁴ம் புரீம் தாம் ஸஹஸா ஸமீக்ஷ்ய ॥ 39 ॥

ததஸ்து லங்கா ஸஹஸா ப்ரத³க்³தா⁴
ஸராக்ஷஸா ஸாஶ்வரதா² ஸநாகா³ ।
ஸபக்ஷிஸங்கா⁴ ஸம்ருகா³ ஸவ்ருக்ஷா
ருரோத³ தீ³நா துமுலம் ஸஶப்³த³ம் ॥ 40 ॥

ஹா தாத ஹா புத்ரக காந்த மித்ர
ஹா ஜீவிதம் போ⁴க³யுதம் ஸுபுண்யம் ।
ரக்ஷோபி⁴ரேவம் ப³ஹுதா⁴ ப்³ருவத்³பி⁴꞉
ஶப்³த³꞉ க்ருதோ கோ⁴ரதர꞉ ஸுபீ⁴ம꞉ ॥ 41 ॥

ஹுதாஶநஜ்வாலஸமாவ்ருதா ஸா
ஹதப்ரவீரா பரிவ்ருத்தயோதா⁴ ।
ஹநூமத꞉ க்ரோத⁴ப³லாபி⁴பூ⁴தா
ப³பூ⁴வ ஶாபோபஹதேவ லங்கா ॥ 42 ॥

ஸ ஸம்ப்⁴ரமத்ரஸ்தவிஷண்ணராக்ஷஸாம்
ஸமுஜ்ஜ்வலஜ்வாலஹுதாஶநாங்கிதாம் ।
த³த³ர்ஶ லங்காம் ஹநுமாந்மஹாமாநா꞉
ஸ்வயம்பு⁴கோபோபஹதாமிவாவநிம் ॥ 43 ॥

ப⁴ங்க்த்வா வநம் பாத³பரத்நஸங்குலம்
ஹத்வா து ரக்ஷாம்ஸி மஹாந்தி ஸம்யுகே³ ।
த³க்³த்⁴வா புரீம் தாம் க்³ருஹரத்நமாலிநீம்
தஸ்தௌ² ஹநூமாந்பவநாத்மஜ꞉ கபி꞉ ॥ 44 ॥

த்ரிகூடஶ்ருங்கா³க்³ரதலே விசித்ரே
ப்ரதிஷ்டி²தோ வாநரராஜஸிம்ஹ꞉ ।
ப்ரதீ³ப்தலாங்கூ³ளக்ருதார்சிமாலீ
வ்யராஜதாதி³த்ய இவாம்ஶுமாலீ ॥ 45 ॥

ஸ ராக்ஷஸாம்ஸ்தாந்ஸுப³ஹூம்ஶ்ச ஹத்வா
வநம் ச ப⁴ங்க்த்வா ப³ஹுபாத³பம் தத் ।
விஸ்ருஜ்ய ரக்ஷோப⁴வநேஷு சாக்³நிம்
ஜகா³ம ராமம் மநஸா மஹாத்மா ॥ 46 ॥

ததோ மஹாத்மா ஹநுமாந்மநஸ்வீ
நிஶாசராணாம் க்ஷதக்ருத்க்ருதார்த²꞉ ।
ராமஸ்ய நாத²ஸ்ய ஜக³த்த்ரயாணாம்
ஶ்ரீபாத³மூலம் மநஸா ஜகா³ம ॥ 47 ॥

ததஸ்து தம் வாநரவீரமுக்²யம்
மஹாப³லம் மாருததுல்யவேக³ம் ।
மஹாமதிம் வாயுஸுதம் வரிஷ்ட²ம்
ப்ரதுஷ்டுவுர்தே³வக³ணாஶ்ச ஸர்வே ॥ 48 ॥

ப⁴ங்க்த்வா வநம் மஹாதேஜா ஹத்வா ரக்ஷாம்ஸி ஸம்யுகே³ ।
த³க்³த்⁴வா லங்காபுரீம் ரம்யாம் ரராஜ ஸ மஹாகபி꞉ ॥ 49 ॥

தத்ர தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ।
த்³ருஷ்ட்வா லங்காம் ப்ரத³க்³தா⁴ம் தாம் விஸ்மயம் பரமம் க³தா꞉ ॥ 50 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா வாநரஶ்ரேஷ்ட²ம் ஹநுமந்தம் மஹாகபிம் ।
காலாக்³நிரிதி ஸஞ்சிந்த்ய ஸர்வபூ⁴தாநி தத்ரஸு꞉ ॥ 51 ॥

தே³வாஶ்ச ஸர்வே முநிபுங்க³வாஶ்ச
க³ந்த⁴ர்வவித்³யாத⁴ரகிந்நராஶ்ச । [நாக³யக்ஷா꞉]
பூ⁴தாநி ஸர்வாணி மஹாந்தி தத்ர
ஜக்³மு꞉ பராம் ப்ரீதிமதுல்யரூபாம் ॥ 52 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ சது꞉பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 54 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ பஞ்சபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (55)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక : "శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed