Sundarakanda Sarga (Chapter) 55 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ பஞ்சபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (55)


॥ ஹநூமத்³விப்⁴ரம꞉ ॥

லங்காம் ஸமஸ்தாம் ஸந்தீ³ப்ய லாங்கூ³ளாக்³நிம் மஹாப³ல꞉ ।
நிர்வாபயாமாஸ ததா³ ஸமுத்³ரே ஹரிஸத்தம꞉ ॥ 1 ॥

ஸந்தீ³ப்யமாநாம் வித்⁴வஸ்தாம் த்ரஸ்தரக்ஷோக³ணாம் புரீம் ।
அவேக்ஷ்ய ஹநுமாம்ˮல்லங்காம் சிந்தயாமாஸ வாநர꞉ ॥ 2 ॥

தஸ்யாபூ⁴த்ஸுமஹாம்ஸ்த்ராஸ꞉ குத்ஸா சாத்மந்யஜாயத ।
லங்காம் ப்ரத³ஹதா கர்ம கிம்ஸ்வித்க்ருதமித³ம் மயா ॥ 3 ॥

த⁴ந்யாஸ்தே புருஷஶ்ரேஷ்டா² யே பு³த்³த்⁴யா கோபமுத்தி²தம் ।
நிருந்த⁴ந்தி மஹாத்மாநோ தீ³ப்தமக்³நிமிவாம்ப⁴ஸா ॥ 4 ॥

க்ருத்³த⁴꞉ பாபம் ந குர்யாத்க꞉ க்ருத்³தோ⁴ ஹந்யாத்³கு³ரூநபி ।
க்ருத்³த⁴꞉ பருஷயா வாசா நர꞉ ஸாதூ⁴நதி⁴க்ஷிபேத் ॥ 5 ॥

வாச்யாவாச்யம் ப்ரகுபிதோ ந விஜாநாதி கர்ஹிசித் ।
நாகார்யமஸ்தி க்ருத்³த⁴ஸ்ய நாவாச்யம் வித்³யதே க்வசித் ॥ 6 ॥

ய꞉ ஸமுத்பதிதம் க்ரோத⁴ம் க்ஷமயைவ நிரஸ்யதி ।
யதோ²ரக³ஸ்த்வசம் ஜீர்ணாம் ஸ வை புருஷ உச்யதே ॥ 7 ॥

தி⁴க³ஸ்து மாம் ஸுது³ர்பு⁴த்³தி⁴ம் நிர்லஜ்ஜம் பாபக்ருத்தமம் ।
அசிந்தயித்வா தாம் ஸீதாமக்³நித³ம் ஸ்வாமிகா⁴தகம் ॥ 8 ॥

யதி³ த³க்³தா⁴ த்வியம் லங்கா நூநமார்யாபி ஜாநகீ ।
த³க்³தா⁴ தேந மயா ப⁴ர்துர்ஹதம் கார்யமஜாநதா ॥ 9 ॥

யத³ர்த²மயமாரம்ப⁴ஸ்தத்கார்யமவஸாதி³தம் ।
மயா ஹி த³ஹதா லங்காம் ந ஸீதா பரிரக்ஷிதா ॥ 10 ॥

ஈஷத்கார்யமித³ம் கார்யம் க்ருதமாஸீந்ந ஸம்ஶய꞉ ।
தஸ்ய க்ரோதா⁴பி⁴பூ⁴தேந மயா மூலக்ஷய꞉ க்ருத꞉ ॥ 11 ॥

விநஷ்டா ஜாநகீ நூநம் ந ஹ்யத³க்³த⁴꞉ ப்ரத்³ருஶ்யதே ।
லங்காயாம் கஶ்சிது³த்³தே³ஶ꞉ ஸர்வா ப⁴ஸ்மீக்ருதா புரீ ॥ 12 ॥

யதி³ தத்³விஹதம் கார்யம் மம ப்ரஜ்ஞாவிபர்யயாத் ।
இஹைவ ப்ராணஸம்ந்யாஸோ மமாபி ஹ்யத்³ய ரோசதே ॥ 13 ॥

கிமக்³நௌ நிபதாம்யத்³ய ஆஹோஸ்வித்³ப³ட³பா³முகே² ।
ஶரீரமாஹோ ஸத்த்வாநாம் த³த்³மி ஸாக³ரவாஸிநாம் ॥ 14 ॥

கத²ம் ஹி ஜீவதா ஶக்யோ மயா த்³ரஷ்டும் ஹரீஶ்வர꞉ ।
தௌ வா புருஷஶார்தூ³ளௌ கார்யஸர்வஸ்வகா⁴திநா ॥ 15 ॥

மயா க²லு ததே³வேத³ம் ரோஷதோ³ஷாத்ப்ரத³ர்ஶிதம் ।
ப்ரதி²தம் த்ரிஷு லோகேஷு கபித்வமநவஸ்தி²தம் ॥ 16 ॥

தி⁴க³ஸ்து ராஜஸம் பா⁴வமநீஶமநவஸ்தி²தம் ।
ஈஶ்வரேணாபி யத்³ராகா³ந்மயா ஸீதா ந ரக்ஷிதா ॥ 17 ॥

விநஷ்டாயாம் து ஸீதாயாம் தாவுபௌ⁴ விநஶிஷ்யத꞉ ।
தயோர்விநாஶே ஸுக்³ரீவ꞉ ஸப³ந்து⁴ர்விநஶிஷ்யதி ॥ 18 ॥

ஏததே³வ வச꞉ ஶ்ருத்வா ப⁴ரதோ ப்⁴ராத்ருவத்ஸல꞉ ।
த⁴ர்மாத்மா ஸஹஶத்ருக்⁴ந꞉ கத²ம் ஶக்ஷ்யதி ஜீவிதும் ॥ 19 ॥

இக்ஷ்வாகுவம்ஶே த⁴ர்மிஷ்டே² க³தே நாஶமஸம்ஶயம் ।
ப⁴விஷ்யந்தி ப்ரஜா꞉ ஸர்வா꞉ ஶோகஸந்தாபபீடி³தா꞉ ॥ 20 ॥

தத³ஹம் பா⁴க்³யரஹிதோ லுப்தத⁴ர்மார்த²ஸங்க்³ரஹ꞉ ।
ரோஷதோ³ஷபரீதாத்மா வ்யக்தம் லோகவிநாஶந꞉ ॥ 21 ॥

இதி சிந்தயதஸ்தஸ்ய நிமித்தாந்யுபபேதி³ரே ।
பூர்வமப்யுபலப்³தா⁴நி ஸாக்ஷாத்புநரசிந்தயத் ॥ 22 ॥

அத²வா சாருஸர்வாங்கீ³ ரக்ஷிதா ஸ்வேந தேஜஸா ।
ந நஶிஷ்யதி கல்யாணீ நாக்³நிரக்³நௌ ப்ரவர்ததே ॥ 23 ॥

ந ஹி த⁴ர்மாத்மநஸ்தஸ்ய பா⁴ர்யாமமிததேஜஸ꞉ ।
ஸ்வசாரித்ராபி⁴கு³ப்தாம் தாம் ஸ்ப்ரஷ்டுமர்ஹதி பாவக꞉ ॥ 24 ॥

நூநம் ராமப்ரபா⁴வேந வைதே³ஹ்யா꞉ ஸுக்ருதேந ச ।
யந்மாம் த³ஹநகர்மாயம் நாத³ஹத்³த⁴வ்யவாஹந꞉ ॥ 25 ॥

த்ரயாணாம் ப⁴ரதாதீ³நாம் ப்⁴ராத்ரூணாம் தே³வதா ச யா ।
ராமஸ்ய ச மந꞉காந்தா ஸா கத²ம் விநஶிஷ்யதி ॥ 26 ॥

யத்³வா த³ஹநகர்மாயம் ஸர்வத்ர ப்ரபு⁴ரவ்யய꞉ ।
ந மே த³ஹதி லாங்கூ³ளம் கத²மார்யாம் ப்ரத⁴க்ஷ்யதி ॥ 27 ॥

புநஶ்சாசிந்தயத்தத்ர ஹநுமாந்விஸ்மிதஸ்ததா³ ।
ஹிரண்யநாப⁴ஸ்ய கி³ரேர்ஜலமத்⁴யே ப்ரத³ர்ஶநம் ॥ 28 ॥

தபஸா ஸத்யவாக்யேந அநந்யத்வாச்ச ப⁴ர்தரி ।
அபி ஸா நிர்த³ஹேத³க்³நிம் ந தாமக்³நி꞉ ப்ரத⁴க்ஷ்யதி ॥ 29 ॥

ஸ ததா² சிந்தயம்ஸ்தத்ர தே³வ்யா த⁴ர்மபரிக்³ரஹம் ।
ஶுஶ்ராவ ஹநுமாந்வாக்யம் சாரணாநாம் மஹாத்மநாம் ॥ 30 ॥

அஹோ க²லு க்ருதம் கர்ம து³ஷ்கரம் ஹி ஹநூமதா ।
அக்³நிம் விஸ்ருஜதாபீ⁴க்ஷ்ணம் பீ⁴மம் ராக்ஷஸஸத்³மநி ॥ 31 ॥

ப்ரபலாயிதரக்ஷ꞉ஸ்த்ரீபா³லவ்ருத்³த⁴ஸமாகுலா ।
ஜநகோலாஹலாத்⁴மாதா க்ரந்த³ந்தீவாத்³ரிகந்த³ரே ॥ 32 ॥

த³க்³தே⁴யம் நக³ரீ ஸர்வா ஸாட்டப்ராகாரதோரணா ।
ஜாநகீ ந ச த³க்³தே⁴தி விஸ்மயோ(அ)த்³பு⁴த ஏவ ந꞉ ॥ 33 ॥

ஸ நிமித்தைஶ்ச த்³ருஷ்டார்தை²꞉ காரணைஶ்ச மஹாகு³ணை꞉ ।
ருஷிவாக்யைஶ்ச ஹநுமாநப⁴வத்ப்ரீதமாநஸ꞉ ॥ 34 ॥

தத꞉ கபி꞉ ப்ராப்தமநோரதா²ர்த²-
-ஸ்தாமக்ஷதாம் ராஜஸுதாம் விதி³த்வா ।
ப்ரத்யக்ஷதஸ்தாம் புநரேவ த்³ருஷ்ட்வா
ப்ரதிப்ரயாணாய மதிம் சகார ॥ 35 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ பஞ்சபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 55 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஷட்பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (56) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" పుస్తక ప్రచురణ జరుగుతున్నది.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: