Sundarakanda Sarga (Chapter) 56 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஷட்பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (56)


॥ ப்ரீதிப்ரயாணோத்பதநம் ॥

ததஸ்து ஶிம்ஶுபாமூலே ஜாநகீம் பர்யவஸ்தி²தாம் ।
அபி⁴வாத்³யாப்³ரவீத்³தி³ஷ்ட்யா பஶ்யாமி த்வாமிஹாக்ஷதாம் ॥ 1 ॥

ததஸ்தம் ப்ரஸ்தி²தம் ஸீதா வீக்ஷமாணா புந꞉ புந꞉ ।
ப⁴ர்த்ருஸ்நேஹாந்விதம் வாக்யம் ஹநூமந்தமபா⁴ஷத ॥ 2 ॥

காமமஸ்ய த்வமேவைக꞉ கார்யஸ்ய பரிஸாத⁴நே ।
பர்யாப்த꞉ பரவீரக்⁴ந யஶஸ்யஸ்தே ப³லோத³ய꞉ ॥ 3 ॥

ஶரை꞉ ஸுஸங்குலாம் க்ருத்வா லங்காம் பரப³லார்த³ந꞉ ।
மாம் நயேத்³யதி³ காகுத்ஸ்த²ஸ்தத்தஸ்ய ஸத்³ருஶம் ப⁴வேத் ॥ 4 ॥

தத்³யதா² தஸ்ய விக்ராந்தமநுரூபம் மஹாத்மந꞉ ।
ப⁴வேதா³ஹவஶூரஸ்ய ததா² த்வமுபபாத³ய ॥ 5 ॥

தத³ர்தோ²பஹிதம் வாக்யம் ப்ரஶ்ரிதம் ஹேதுஸம்ஹிதம் ।
நிஶம்ய ஹநுமாம்ஸ்தஸ்யா வாக்யமுத்தரமப்³ரவீத் ॥ 6 ॥

க்ஷிப்ரமேஷ்யதி காகுத்ஸ்தோ² ஹர்ய்ருக்ஷப்ரவரைர்வ்ருத꞉ ।
யஸ்தே யுதி⁴ விஜித்யாரீந் ஶோகம் வ்யபநயிஷ்யதி ॥ 7 ॥

ஏவமாஶ்வாஸ்ய வைதே³ஹீம் ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
க³மநாய மதிம் க்ருத்வா வைதே³ஹீமப்⁴யவாத³யத் ॥ 8 ॥

தத꞉ ஸ கபிஶார்தூ³ள꞉ ஸ்வாமிஸந்த³ர்ஶநோத்ஸுக꞉ ।
ஆருரோஹ கி³ரிஶ்ரேஷ்ட²மரிஷ்டமரிமர்த³ந꞉ ॥ 9 ॥

துங்க³பத்³மகஜுஷ்டாபி⁴ர்நீலாபி⁴ர்வநராஜிபி⁴꞉ ।
ஸோத்தரீயமிவாம்போ⁴தை³꞉ ஶ்ருங்கா³ந்தரவிளம்பி³பி⁴꞉ ॥ 10 ॥

போ³த்⁴யமாநமிவ ப்ரீத்யா தி³வாகரகரை꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
உந்மிஷந்தமிவோத்³தூ⁴தைர்லோசநைரிவ தா⁴துபி⁴꞉ ॥ 11 ॥

தோயௌக⁴நி꞉ஸ்வநைர்மந்த்³ரை꞉ ப்ராதீ⁴தமிவ ஸர்வத꞉ ।
ப்ரகீ³தமிவ விஸ்பஷ்டைர்நாநாப்ரஸ்ரவணஸ்வநை꞉ ॥ 12 ॥

தே³வதா³ருபி⁴ரத்யுச்சைரூர்த்⁴வபா³ஹுமிவ ஸ்தி²தம் ।
ப்ரபாதஜலநிர்கோ⁴ஷை꞉ ப்ராக்ருஷ்டமிவ ஸர்வத꞉ ॥ 13 ॥

வேபமாநமிவ ஶ்யாமை꞉ கம்பமாநை꞉ ஶரத்³க⁴நை꞉ ।
வேணுபி⁴ர்மாருதோத்³தூ⁴தை꞉ கூஜந்தமிவ கீசகை꞉ ॥ 14 ॥

நி꞉ஶ்வஸந்தமிவாமர்ஷாத்³கோ⁴ரைராஶீவிஷோத்தமை꞉ ।
நீஹாரக்ருதக³ம்பீ⁴ரைர்த்⁴யாயந்தமிவ க³ஹ்வரை꞉ ॥ 15 ॥

மேக⁴பாத³நிபை⁴꞉ பாதை³꞉ ப்ரக்ராந்தமிவ ஸர்வத꞉ ।
ஜ்ரும்ப⁴மாணமிவாகாஶே ஶிக²ரைரப்⁴ரமாலிபி⁴꞉ ॥ 16 ॥

கூடைஶ்ச ப³ஹுதா⁴கீர்ணை꞉ ஶோபி⁴தம் ப³ஹுகந்த³ரை꞉ ।
ஸாலதாலாஶ்வகர்ணைஶ்ச வம்ஶைஶ்ச ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருதம் ॥ 17 ॥

லதாவிதாநைர்விததை꞉ புஷ்பவத்³பி⁴ரளங்க்ருதம் ।
நாநாம்ருக³க³ணாகீர்ணம் தா⁴துநிஷ்யந்த³பூ⁴ஷிதம் ॥ 18 ॥

ப³ஹுப்ரஸ்ரவணோபேதம் ஶிலாஸஞ்சயஸங்கடம் ।
மஹர்ஷியக்ஷக³ந்த⁴ர்வகிந்நரோரக³ஸேவிதம் ॥ 19 ॥

லதாபாத³பஸம்பா³த⁴ம் ஸிம்ஹாத்⁴யுஷிதகந்த³ரம் ।
வ்யாக்⁴ரஸங்க⁴ஸமாகீர்ணம் ஸ்வாது³மூலப²லோத³கம் ॥ 20 ॥

தமாருரோஹ ஹநுமாந்பர்வதம் பவநாத்மஜ꞉ ।
ராமத³ர்ஶநஶீக்⁴ரேண ப்ரஹர்ஷேணாபி⁴சோதி³த꞉ ॥ 21 ॥

தேந பாத³தலாக்ராந்தா ரம்யேஷு கி³ரிஸாநுஷு ।
ஸகோ⁴ஷா꞉ ஸமஶீர்யந்த ஶிலாஶ்சூர்ணீக்ருதாஸ்தத꞉ ॥ 22 ॥

ஸ தமாருஹ்ய ஶைலேந்த்³ரம் வ்யவர்த⁴த மஹாகபி꞉ ।
த³க்ஷிணாது³த்தரம் பாரம் ப்ரார்த²யம்ˮல்லவணாம்ப⁴ஸ꞉ ॥ 23 ॥

அதி⁴ருஹ்ய ததோ வீர꞉ பர்வதம் பவநாத்மஜ꞉ ।
த³த³ர்ஶ ஸாக³ரம் பீ⁴மம் மீநோரக³நிஷேவிதம் ॥ 24 ॥

ஸ மாருத இவாகாஶம் மாருதஸ்யாத்மஸம்ப⁴வ꞉ ।
ப்ரபேதே³ ஹரிஶார்தூ³ளோ த³க்ஷிணாது³த்தராம் தி³ஶம் ॥ 25 ॥

ஸ ததா³ பீடி³தஸ்தேந கபிநா பர்வதோத்தம꞉ ।
ரராஸ ஸஹ தைர்பூ⁴தை꞉ ப்ரவிஶந்வஸுதா⁴தலம் ॥ 26 ॥

கம்பமாநைஶ்ச ஶிக²ரை꞉ பதத்³பி⁴ரபி ச த்³ருமை꞉ ।
தஸ்யோருவேகோ³ந்மதி²தா꞉ பாத³பா꞉ புஷ்பஶாலிந꞉ ॥ 27 ॥

நிபேதுர்பூ⁴தலே ருக்³ணா꞉ ஶக்ராயுத⁴ஹதா இவ ।
கந்த³ரோத³ரஸம்ஸ்தா²நாம் பீடி³தாநாம் மஹௌஜஸாம் ॥ 28 ॥

ஸிம்ஹாநாம் நிநதோ³ பீ⁴மோ நபோ⁴ பி⁴ந்த³ந்ஸ ஶுஶ்ருவே ।
ஸ்ரஸ்தவ்யாவித்³த⁴வஸநா வ்யாகுலீக்ருதபூ⁴ஷணா꞉ ॥ 29 ॥

வித்³யாத⁴ர்ய꞉ ஸமுத்பேது꞉ ஸஹஸா த⁴ரணீத⁴ராத் ।
அதிப்ரமாணா ப³லிநோ தீ³ப்தஜிஹ்வா மஹாவிஷா꞉ ॥ 30 ॥

நிபீடி³தஶிரோக்³ரீவா வ்யவேஷ்டந்த மஹாஹய꞉ ।
கிந்நரோரக³க³ந்த⁴ர்வயக்ஷவித்³யாத⁴ராஸ்ததா³ ॥ 31 ॥

பீடி³தம் தம் நக³வரம் த்யக்த்வா க³க³நமாஸ்தி²தா꞉ ।
ஸ ச பூ⁴மித⁴ர꞉ ஶ்ரீமாந்ப³லிநா தேந பீடி³த꞉ ॥ 32 ॥

ஸவ்ருக்ஷஶிக²ரோத³க்³ர꞉ ப்ரவிவேஶ ரஸாதலம் ।
த³ஶயோஜநவிஸ்தாரஸ்த்ரிம்ஶத்³யோஜநமுச்ச்²ரித꞉ ॥ 33 ॥

த⁴ரண்யாம் ஸமதாம் யாத꞉ ஸ ப³பூ⁴வ த⁴ராத⁴ர꞉ ।
ஸ லிலங்க⁴யிஷுர்பீ⁴மம் ஸலீலம் லவணார்ணவம் ।
கல்லோலாஸ்பா²லவேலாந்தமுத்பபாத நபோ⁴ ஹரி꞉ ॥ 34 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஷட்பஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 56 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (57) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed