Sundarakanda Sarga (Chapter) 56 – సుందరకాండ షట్పంచాశః సర్గః (౫౬)


|| ప్రీతిప్రయాణోత్పతనమ్ ||

తతస్తు శింశుపామూలే జానకీం పర్యవస్థితామ్ |
అభివాద్యాబ్రవీద్దిష్ట్యా పశ్యామి త్వామిహాక్షతామ్ || ౧ ||

తతస్తం ప్రస్థితం సీతా వీక్షమాణా పునః పునః |
భర్తృస్నేహాన్వితం వాక్యం హనూమంతమభాషత || ౨ ||

కామమస్య త్వమేవైకః కార్యస్య పరిసాధనే |
పర్యాప్తః పరవీరఘ్న యశస్యస్తే బలోదయః || ౩ ||

శరైః సుసంకులాం కృత్వా లంకాం పరబలార్దనః |
మాం నయేద్యది కాకుత్స్థస్తత్తస్య సదృశం భవేత్ || ౪ ||

తద్యథా తస్య విక్రాంతమనురూపం మహాత్మనః |
భవేదాహవశూరస్య తథా త్వముపపాదయ || ౫ ||

తదర్థోపహితం వాక్యం ప్రశ్రితం హేతుసంహితమ్ |
నిశమ్య హనుమాంస్తస్యా వాక్యముత్తరమబ్రవీత్ || ౬ ||

క్షిప్రమేష్యతి కాకుత్స్థో హర్యృక్షప్రవరైర్వృతః |
యస్తే యుధి విజిత్యారీన్ శోకం వ్యపనయిష్యతి || ౭ ||

ఏవమాశ్వాస్య వైదేహీం హనుమాన్మారుతాత్మజః |
గమనాయ మతిం కృత్వా వైదేహీమభ్యవాదయత్ || ౮ ||

తతః స కపిశార్దూలః స్వామిసందర్శనోత్సుకః |
ఆరురోహ గిరిశ్రేష్ఠమరిష్టమరిమర్దనః || ౯ ||

తుంగపద్మకజుష్టాభిర్నీలాభిర్వనరాజిభిః |
సోత్తరీయమివాంభోదైః శృంగాంతరవిలంబిభిః || ౧౦ ||

బోధ్యమానమివ ప్రీత్యా దివాకరకరైః శుభైః |
ఉన్మిషంతమివోద్ధూతైర్లోచనైరివ ధాతుభిః || ౧౧ ||

తోయౌఘనిఃస్వనైర్మంద్రైః ప్రాధీతమివ సర్వతః |
ప్రగీతమివ విస్పష్టైర్నానాప్రస్రవణస్వనైః || ౧౨ ||

దేవదారుభిరత్యుచ్చైరూర్ధ్వబాహుమివ స్థితమ్ |
ప్రపాతజలనిర్ఘోషైః ప్రాక్రుష్టమివ సర్వతః || ౧౩ ||

వేపమానమివ శ్యామైః కంపమానైః శరద్ఘనైః |
వేణుభిర్మారుతోద్ధూతైః కూజంతమివ కీచకైః || ౧౪ ||

నిఃశ్వసంతమివామర్షాద్ఘోరైరాశీవిషోత్తమైః |
నీహారకృతగంభీరైర్ధ్యాయంతమివ గహ్వరైః || ౧౫ ||

మేఘపాదనిభైః పాదైః ప్రక్రాంతమివ సర్వతః |
జృంభమాణమివాకాశే శిఖరైరభ్రమాలిభిః || ౧౬ ||

కూటైశ్చ బహుధాకీర్ణైః శోభితం బహుకందరైః |
సాలతాలాశ్వకర్ణైశ్చ వంశైశ్చ బహుభిర్వృతమ్ || ౧౭ ||

లతావితానైర్వితతైః పుష్పవద్భిరలంకృతమ్ |
నానామృగగణాకీర్ణం ధాతునిష్యందభూషితమ్ || ౧౮ ||

బహుప్రస్రవణోపేతం శిలాసంచయసంకటమ్ |
మహర్షియక్షగంధర్వకిన్నరోరగసేవితమ్ || ౧౯ ||

లతాపాదపసంబాధం సింహాధ్యుషితకందరమ్ |
వ్యాఘ్రసంఘసమాకీర్ణం స్వాదుమూలఫలోదకమ్ || ౨౦ ||

తమారురోహ హనుమాన్పర్వతం పవనాత్మజః |
రామదర్శనశీఘ్రేణ ప్రహర్షేణాభిచోదితః || ౨౧ ||

తేన పాదతలాక్రాంతా రమ్యేషు గిరిసానుషు |
సఘోషాః సమశీర్యంత శిలాశ్చూర్ణీకృతాస్తతః || ౨౨ ||

స తమారుహ్య శైలేంద్రం వ్యవర్ధత మహాకపిః |
దక్షిణాదుత్తరం పారం ప్రార్థయఁల్లవణాంభసః || ౨౩ ||

అధిరుహ్య తతో వీరః పర్వతం పవనాత్మజః |
దదర్శ సాగరం భీమం మీనోరగనిషేవితమ్ || ౨౪ ||

స మారుత ఇవాకాశం మారుతస్యాత్మసంభవః |
ప్రపేదే హరిశార్దూలో దక్షిణాదుత్తరాం దిశమ్ || ౨౫ ||

స తదా పీడితస్తేన కపినా పర్వతోత్తమః |
రరాస సహ తైర్భూతైః ప్రవిశన్వసుధాతలమ్ || ౨౬ ||

కంపమానైశ్చ శిఖరైః పతద్భిరపి చ ద్రుమైః |
తస్యోరువేగోన్మథితాః పాదపాః పుష్పశాలినః || ౨౭ ||

నిపేతుర్భూతలే రుగ్ణాః శక్రాయుధహతా ఇవ |
కందరోదరసంస్థానాం పీడితానాం మహౌజసామ్ || ౨౮ ||

సింహానాం నినదో భీమో నభో భిందన్స శుశ్రువే |
స్రస్తవ్యావిద్ధవసనా వ్యాకులీకృతభూషణాః || ౨౯ ||

విద్యాధర్యః సముత్పేతుః సహసా ధరణీధరాత్ |
అతిప్రమాణా బలినో దీప్తజిహ్వా మహావిషాః || ౩౦ ||

నిపీడితశిరోగ్రీవా వ్యవేష్టన్త మహాహయః |
కిన్నరోరగగంధర్వయక్షవిద్యాధరాస్తదా || ౩౧ ||

పీడితం తం నగవరం త్యక్త్వా గగనమాస్థితాః |
స చ భూమిధరః శ్రీమాన్బలినా తేన పీడితః || ౩౨ ||

సవృక్షశిఖరోదగ్రః ప్రవివేశ రసాతలమ్ |
దశయోజనవిస్తారస్త్రింశద్యోజనముచ్ఛ్రితః || ౩౩ ||

ధరణ్యాం సమతాం యాతః స బభూవ ధరాధరః |
స లిలంఘయిషుర్భీమం సలీలం లవణార్ణవమ్ |
కల్లోలాస్ఫాలవేలాంతముత్పపాత నభో హరిః || ౩౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే షట్పంచాశః సర్గః || ౫౬ ||

సుందరకాండ – సప్తపంచాశః సర్గః (౫౭) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed