Sundarakanda Sarga (Chapter) 57 – సుందరకాండ సప్తపంచాశః సర్గః (౫౭)


|| హనూమత్ప్రత్యాగమనమ్ ||

[* ఆప్లుత్య చ మహావేగః పక్షవానివ పర్వతః | *]
సచంద్రకుముదం రమ్యం సార్కకారండవం శుభమ్ |
తిష్యశ్రవణకాదంబమభ్రశైవాలశాద్వలమ్ || ౧ ||

పునర్వసుమహామీనం లోహితాంగమహాగ్రహమ్ |
ఐరావతమహాద్వీపం స్వాతీహంసవిలోలితమ్ || ౨ ||

వాతసంఘాతజాతోర్మి చంద్రాంశుశిశిరాంబుమత్ |
భుజంగయక్షగంధర్వప్రబుద్ధకమలోత్పలమ్ || ౩ ||

హనుమాన్మారుతగతిర్మహానౌరివ సాగరమ్ |
అపారమపరిశ్రాంతః పుప్లువే గగనార్ణవమ్ || ౪ ||

గ్రసమాన ఇవాకాశం తారాధిపమివోల్లిఖన్ |
హరన్నివ సనక్షత్రం గగనం సార్కమండలమ్ || ౫ ||

మారుతస్యాత్మజః శ్రీమాన్కపిర్వ్యోమచరో మహాన్ |
హనుమాన్మేఘజాలాని వికర్షన్నివ గచ్ఛతి || ౬ ||

పాండరారుణవర్ణాని నీలమాంజిష్ఠకాని చ |
హరితారుణవర్ణాని మహాభ్రాణి చకాశిరే || ౭ ||

ప్రవిశన్నభ్రజాలాని నిష్క్రామంశ్చ పునః పునః |
ప్రచ్ఛన్నశ్చ ప్రకాశశ్చ చంద్రమా ఇవ లక్ష్యతే || ౮ ||

వివిధాభ్రఘనాపన్నగోచరో ధవలాంబరః |
దృశ్యాదృశ్యతనుర్వీరస్తదా చంద్రాయతేంబరే || ౯ ||

తార్క్ష్యాయమాణో గగనే బభాసే వాయునందనః |
దారయన్మేఘబృందాని నిష్పతంశ్చ పునః పునః || ౧౦ ||

నదన్నాదేన మహతా మేఘస్వనమహాస్వనః |
ప్రవరాన్రాక్షసాన్హత్వా నామ విశ్రావ్య చాత్మనః || ౧౧ ||

ఆకులాం నగరీం కృత్వా వ్యథయిత్వా చ రావణమ్ |
అర్దయిత్వా బలం ఘోరం వైదేహీమభివాద్య చ || ౧౨ ||

ఆజగామ మహాతేజాః పునర్మధ్యేన సాగరమ్ |
పర్వతేంద్రం సునాభం చ సముపస్పృశ్య వీర్యవాన్ || ౧౩ ||

జ్యాముక్త ఇవ నారాచో మహావేగోఽభ్యుపాగతః |
స కించిదనుసంప్రాప్తః సమాలోక్య మహాగిరిమ్ || ౧౪ ||

మహేంద్రం మేఘసంకాశం ననాద హరిపుంగవః |
స పూరయామాస కపిర్దిశో దశ సమంతతః || ౧౫ ||

నదన్నాదేన మహతా మేఘస్వనమహాస్వనః |
స తం దేశమనుప్రాప్తః సుహృద్దర్శనలాలసః || ౧౬ ||

ననాద హరిశార్దూలో లాంగూలం చాప్యకంపయత్ |
తస్య నానద్యమానస్య సుపర్ణచరితే పథి || ౧౭ ||

ఫలతీవాస్య ఘోషేణ గగనం సార్కమండలమ్ |
యే తు తత్రోత్తరే తీరే సముద్రస్య మహాబలాః || ౧౮ ||

పూర్వం సంవిష్ఠితాః శూరా వాయుపుత్రదిదృక్షవః |
మహతో వాయునున్నస్య తోయదస్యేవ గర్జితమ్ || ౧౯ ||

శుశ్రువుస్తే తదా ఘోషమూరువేగం హనూమతః |
తే దీనవదనాః సర్వే శుశ్రువుః కాననౌకసః || ౨౦ ||

వానరేంద్రస్య నిర్ఘోషం పర్జన్యనినదోపమమ్ |
నిశమ్య నదతో నాదం వానరాస్తే సమంతతః || ౨౧ ||

బభూవురుత్సుకాః సర్వే సుహృద్దర్శనకాంక్షిణః |
జాంబవాంస్తు హరిశ్రేష్ఠః ప్రీతిసంహృష్టమానసః || ౨౨ ||

ఉపామంత్ర్య హరీన్సర్వానిదం వచనమబ్రవీత్ |
సర్వథా కృతకార్యోఽసౌ హనూమాన్నాత్ర సంశయః || ౨౩ ||

న హ్యస్యాకృతకార్యస్య నాద ఏవం విధో భవేత్ |
తస్య బాహూరువేగం చ నినాదం చ మహాత్మనః || ౨౪ ||

నిశమ్య హరయో హృష్టాః సముత్పేతుస్తతస్తతః |
తే నగాగ్రాన్నగాగ్రాణి శిఖరాచ్ఛిఖరాణి చ || ౨౫ ||

ప్రహృష్టాః సమపద్యంత హనూమంతం దిదృక్షవః |
తే ప్రీతాః పాదపాగ్రేషు గృహ్య శాఖాః సుపుష్పితాః || ౨౬ || [సువిష్ఠితాః]

వాసాంసీవ ప్రశాఖాశ్చ సమావిధ్యంత వానరాః |
గిరిగహ్వరసంలీనో యథా గర్జతి మారుతః || ౨౭ ||

ఏవం జగర్జ బలవాన్హనూమాన్మారుతాత్మజః |
తమభ్రఘనసంకాశమాపతంతం మహాకపిమ్ || ౨౮ ||

దృష్ట్వా తే వానరాః సర్వే తస్థుః ప్రాంజలయస్తదా |
తతస్తు వేగవాంస్తస్య గిరేర్గిరినిభః కపిః || ౨౯ ||

నిపపాత మహేంద్రస్య శిఖరే పాదపాకులే |
హర్షేణాపూర్యమాణోఽసౌ రమ్యే పర్వతనిర్ఝరే || ౩౦ ||

ఛిన్నపక్ష ఇవాకాశాత్పపాత ధరణీధరః |
తతస్తే ప్రీతమనసః సర్వే వానరపుంగవాః || ౩౧ ||

హనుమంతం మహాత్మానం పరివార్యోపతస్థిరే |
పరివార్య చ తే సర్వే పరాం ప్రీతిముపాగతాః || ౩౨ ||

ప్రహృష్టవదనాః సర్వే తమరోగముపాగతమ్ |
ఉపాయనాని చాదాయ మూలాని చ ఫలాని చ || ౩౩ ||

ప్రత్యర్చయన్హరిశ్రేష్ఠం హరయో మారుతాత్మజమ్ |
హనూమాంస్తు గురూన్వృద్ధాన్ జాంబవత్ప్రముఖాంస్తదా || ౩౪ ||

కుమారమంగదం చైవ సోఽవందత మహాకపిః |
స తాభ్యాం పూజితః పూజ్యః కపిభిశ్చ ప్రసాదితః || ౩౫ ||

దృష్టా సీతేతి విక్రాంతః సంక్షేపేణ న్యవేదయత్ |
నిషసాద చ హస్తేన గృహీత్వా వాలినః సుతమ్ || ౩౬ ||

రమణీయే వనోద్దేశే మహేంద్రస్య గిరేస్తదా |
హనుమానబ్రవీద్దృష్టస్తదా తాన్వానరర్షభాన్ || ౩౭ ||

అశోకవనికాసంస్థా దృష్టా సా జనకాత్మజా |
రక్ష్యమాణా సుఘోరాభీ రాక్షసీభిరనిందితా || ౩౮ ||

ఏకవేణీధరా దీనా రామదర్శనలాలసా | [బాలా]
ఉపవాసపరిశ్రాంతా జటిలా మలినా కృశా || ౩౯ ||

తతో దృష్టేతి వచనం మహార్థమమృతోపమమ్ |
నిశమ్య మారుతేః సర్వే ముదితా వానరా భవన్ || ౪౦ ||

క్ష్వేలంత్యన్యే నదంత్యన్యే గర్జంత్యన్యే మహాబలాః |
చక్రుః కిలికిలామన్యే ప్రతిగర్జంతి చాపరే || ౪౧ ||

కేచిదుచ్ఛ్రితలాంగూలాః ప్రహృష్టాః కపికుంజరాః |
అంచితాయతదీర్ఘాణి లాంగూలాని ప్రవివ్యధుః || ౪౨ ||

అపరే చ హనూమంతం వానరా వారణోపమమ్ |
ఆప్లుత్య గిరిశృంగేభ్యః సంస్పృశంతి స్మ హర్షితాః || ౪౩ ||

ఉక్తవాక్యం హనూమంతమంగదస్తమథాబ్రవీత్ |
సర్వేషాం హరివీరాణాం మధ్యే వచనముత్తమమ్ || ౪౪ ||

సత్త్వే వీర్యే న తే కశ్చిత్సమో వానర విద్యతే |
యదవప్లుత్య విస్తీర్ణం సాగరం పునరాగతః || ౪౫ ||

[* అధికశ్లోకం –
జీవితస్య ప్రదాతా నస్త్వమేకో వానరోత్తమ |
త్వత్ప్రసాదాత్సమేష్యామః సిద్ధార్థా రాఘవేణ హ ||
*]

అహో స్వామిని తే భక్తిరహో వీర్యమహో ధృతిః |
దిష్ట్యా దృష్టా త్వయా దేవీ రామపత్నీ యశస్వినీ || ౪౬ ||

దిష్ట్యా త్యక్ష్యతి కాకుత్స్థః శోకం సీతావియోగజమ్ |
తతోంగదం హనూమంతం జాంబవంతం చ వానరాః || ౪౭ ||

పరివార్య ప్రముదితా భేజిరే విపులాః శిలాః |
శ్రోతుకామాః సముద్రస్య లంఘనం వానరోత్తమాః || ౪౮ ||

దర్శనం చాపి లంకాయాః సీతాయా రావణస్య చ |
తస్థుః ప్రాంజలయః సర్వే హనుమద్వదనోన్ముఖాః || ౪౯ ||

తస్థౌ తత్రాంగదః శ్రీమాన్వానరైర్బహుభిర్వృతః |
ఉపాస్యమానో విబుధైర్దివి దేవపతిర్యథా || ౫౦ ||

హనూమతా కీర్తిమతా యశస్వినా
తథాంగదేనాంగదబద్ధబాహునా |
ముదా తదాధ్యాసితమున్నతం మహ-
-న్మహీధరాగ్రం జ్వలితం శ్రియాఽభవత్ || ౫౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే సుందరకాండే సప్తపంచాశః సర్గః || ౫౭ ||

సుందరకాండ సర్గ – అష్టపంచాశః సర్గః (౫౮) >>


సంపూర్ణ  వాల్మీకి సుందరకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed