Yuddha Kanda Sarga 84 – యుద్ధకాండ చతురశీతితమః సర్గః (౮౪)


|| ఇంద్రజిన్మాయావివరణమ్ ||

రామమాశ్వాసయానే తు లక్ష్మణే భ్రాతృవత్సలే |
నిక్షిప్య గుల్మాన్స్వస్థానే తత్రాగచ్ఛద్విభీషణః || ౧ ||

నానాప్రహరణైర్వీరైశ్చతుర్భిః సచివైర్వృతః |
నీలాంజనచయాకారైర్మాతంగైరివ యూథపః || ౨ ||

సోఽభిగమ్య మహాత్మానం రాఘవం శోకలాలసమ్ |
వానరాంశ్చైవ దదృశే బాష్పపర్యాకులేక్షణాన్ || ౩ ||

రాఘవం చ మహాత్మానమిక్ష్వాకుకులనందనమ్ |
దదర్శ మోహమాపన్నం లక్ష్మణస్యాంకమాశ్రితమ్ || ౪ ||

వ్రీడితం శోకసంతప్తం దృష్ట్వా రామం విభీషణః |
అంతర్దుఃఖేన దీనాత్మా కిమేతదితి సోఽబ్రవీత్ || ౫ ||

విభీషణముఖం దృష్ట్వా సుగ్రీవం తాంశ్చ వానరాన్ |
లక్ష్మణోవాచ మందార్థమిదం బాష్పపరిప్లుతః || ౬ ||

హతామింద్రజితా సీతామిహ శ్రుత్వైవ రాఘవః |
హనుమద్వచనాత్సౌమ్య తతో మోహముపాగతః || ౭ ||

కథయంతం తు సౌమిత్రిం సన్నివార్య విభీషణః |
పుష్కలార్థమిదం వాక్యం విసంజ్ఞం రామమబ్రవీత్ || ౮ ||

మనుజేంద్రార్తరూపేణ యదుక్తం చ హనూమతా |
తదయుక్తమహం మన్యే సాగరస్యేవ శోషణమ్ || ౯ ||

అభిప్రాయం తు జానామి రావణస్య దురాత్మనః |
సీతాం ప్రతి మహాబాహో న చ ఘాతం కరిష్యతి || ౧౦ ||

యాచ్యమానస్తు బహుశో మయా హితచికీర్షుణా |
వైదేహీముత్సృజస్వేతి న చ తత్కృతవాన్వచః || ౧౧ ||

నైవ సామ్నా న దానేన న భేదేన కుతో యుధా |
సా ద్రష్టుమపి శక్యేత నైవ చాన్యేన కేనచిత్ || ౧౨ ||

వానరాన్మోహయిత్వా తు ప్రతియాతః స రాక్షసః |
చైత్యం నికుంభిలాం నామ యత్ర హోమం కరిష్యతి || ౧౩ ||

హుతవానుపయాతో హి దేవైరపి సవాసవైః |
దురాధర్షో భవత్యేవ సంగ్రామే రావణాత్మజః || ౧౪ ||

తేన మోహయతా నూనమేషా మాయా ప్రయోజితా |
విఘ్నమన్విచ్ఛతా తత్ర వానరాణాం పరాక్రమే || ౧౫ ||

ససైన్యాస్తత్ర గచ్ఛామో యావత్తన్న సమాప్యతే |
త్యజేమం నరశార్దూల మిథ్యా సంతాపమాగతమ్ || ౧౬ ||

సీదతే హి బలం సర్వం దృష్ట్వా త్వాం శోకకర్శితమ్ |
ఇహ త్వం స్వస్థహృదయస్తిష్ఠ సత్త్వసముచ్ఛ్రితః || ౧౭ ||

లక్ష్మణం ప్రేషయాస్మాభిః సహ సైన్యానుకర్షిభిః |
ఏష తం నరశార్దూలో రావణిం నిశితైః శరైః |
త్యాజయిష్యతి తత్కర్మ తతో వధ్యో భవిష్యతి || ౧౮ ||

తస్యైతే నిశితాస్తీక్ష్ణాః పత్రిపత్రాంగవాజినః |
పతత్రిణ ఇవాసౌమ్యాః శరాః పాస్యంతి శోణితమ్ || ౧౯ ||

తం సందిశ మహాబాహో లక్ష్మణం శుభలక్షణమ్ |
రాక్షసస్య వినాశాయ వజ్రం వజ్రధరో యథా || ౨౦ ||

మనుజవర న కాలవిప్రకర్షో
రిపునిధనం ప్రతి యత్క్షమోఽద్య కర్తుమ్ |
త్వమతిసృజ రిపోర్వధాయ వాణీ-
-మమరరిపోర్మథనే యథా మహేంద్రః || ౨౧ ||

సమాప్తకర్మా హి స రాక్షసాధిపో
భవత్యదృశ్యః సమరే సురాసురైః |
యుయుత్సతా తేన సమాప్తకర్మణా
భవేత్సురాణామపి సంశయో మహాన్ || ౨౨ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే చతురశీతితమః సర్గః || ౮౪ ||

యుద్ధకాండ పంచాశీతితమః సర్గః (౮౫) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed