Yuddha Kanda Sarga 85 – యుద్ధకాండ పంచాశీతితమః సర్గః (౮౫)


|| నికుంభిలాభియానమ్ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా రాఘవః శోకకర్శితః |
నోపధారయతే వ్యక్తం యదుక్తం తేన రక్షసా || ౧ ||

తతో ధైర్యమవష్టభ్య రామః పరపురంజయః |
విభీషణముపాసీనమువాచ కపిసన్నిధౌ || ౨ ||

నైరృతాధిపతే వాక్యం యదుక్తం తే విభీషణ |
భూయస్తచ్ఛ్రోతుమిచ్ఛామి బ్రూహి యత్తే వివక్షితమ్ || ౩ ||

రాఘవస్య వచః శ్రుత్వా వాక్యం వాక్యవిశారదః |
యత్తత్పునరిదం వాక్యం బభాషే స విభీషణః || ౪ ||

యథాజ్ఞప్తం మహాబాహో త్వయా గుల్మనివేశనమ్ |
తత్తథాఽనుష్ఠితం వీర త్వద్వాక్యసమనంతరమ్ || ౫ ||

తాన్యనీకాని సర్వాణి విభక్తాని సమంతతః |
విన్యస్తా యూథపాశ్చైవ యథాన్యాయం విభాగశః || ౬ ||

భూయస్తు మమ విజ్ఞాప్యం తచ్ఛృణుష్వ మహాయశః |
త్వయ్యకారణసంతప్తే సంతప్తహృదయా వయమ్ || ౭ ||

త్యజ రాజన్నిమం శోకం మిథ్యా సంతాపమాగతమ్ |
తదియం త్యజ్యతాం చింతా శత్రుహర్షవివర్ధనీ || ౮ ||

ఉద్యమః క్రియతాం వీర హర్షః సముపసేవ్యతామ్ |
ప్రాప్తవ్యా యది తే సీతా హంతవ్యాశ్చ నిశాచరాః || ౯ ||

రఘునందన వక్ష్యామి శ్రూయతాం మే హితం వచః |
సాధ్వయం యాతు సౌమిత్రిర్బలేన మహతా వృతః || ౧౦ ||

నికుంభిలాయాం సంప్రాప్య హంతుం రావణిమాహవే |
ధనుర్మండలనిర్ముక్తైరాశీవిషవిషోపమైః || ౧౧ ||

శరైర్హంతుం మహేష్వాసో రావణిం సమితింజయః |
తేన వీర్యేణ తపసా వరదానాత్స్వయంభువః || ౧౨ ||

అస్త్రం బ్రహ్మశిరః ప్రాప్తం కామగాశ్చ తురంగమాః |
స ఏష సహ సైన్యేన ప్రాప్తః కిల నికుంభిలామ్ || ౧౩ ||

యద్యుత్తిష్ఠేత్కృతం కర్మ హతాన్సర్వాంశ్చ విద్ధి నః |
నికుంభిలామసంప్రాప్తమహుతాగ్నిం చ యో రిపుః || ౧౪ ||

త్వామాతతాయినం హన్యాదింద్రశత్రోః స తే వధః |
వరో దత్తో మహాబాహో సర్వలోకేశ్వరేణ వై || ౧౫ ||

ఇత్యేవం విహితో రాజన్ వధస్తస్యైష ధీమతః |
వధాయేంద్రజితో రామ సందిశస్వ మహాబల || ౧౬ ||

హతే తస్మిన్హతం విద్ధి రావణం ససుహృజ్జనమ్ |
విభీషణవచః శ్రుత్వా రాఘవో వాక్యమబ్రవీత్ || ౧౭ ||

జానామి తస్య రౌద్రస్య మాయాం సత్యపరాక్రమ |
స హి బ్రహ్మాస్త్రవిత్ప్రాజ్ఞో మహామాయో మహాబలః || ౧౮ ||

కరోత్యసంజ్ఞాన్సంగ్రామే దేవాన్సవరుణానపి |
తస్యాంతరిక్షే చరతో రథస్థస్య మహాయశః || ౧౯ ||

న గతిర్జ్ఞాయతే తస్య సూర్యస్యేవాభ్రసంప్లవే |
రాఘవస్తు రిపోర్జ్ఞాత్వా మాయావీర్యం దురాత్మనః || ౨౦ ||

లక్ష్మణం కీర్తిసంపన్నమిదం వచనమబ్రవీత్ |
యద్వానరేంద్రస్య బలం తేన సర్వేణ సంవృతః || ౨౧ ||

హనుమత్ప్రముఖైశ్చైవ యూథపైః సహ లక్ష్మణ |
జాంబవేనర్క్షపతినా సహసైన్యేన సంవృతః || ౨౨ ||

జహి తం రాక్షససుతం మాయాబలవిశారదమ్ |
అయం త్వాం సచివైః సార్ధం మహాత్మా రజనీచరః || ౨౩ ||

అభిజ్ఞస్తస్య దేశస్య పృష్ఠతోఽనుగమిష్యతి |
రాఘవస్య వచః శ్రుత్వా లక్ష్మణః సవిభీషణః || ౨౪ ||

జాగ్రాహ కార్ముకశ్రేష్ఠమత్యద్భుతపరాక్రమః |
సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ సశరో హేమచాపధృత్ || ౨౫ ||

రామపాదావుపస్పృశ్య హృష్టః సౌమిత్రిరబ్రవీత్ |
అద్య మత్కార్ముకోన్ముక్తాః శరా నిర్భిద్య రావణిమ్ || ౨౬ ||

లంకామభిపతిష్యంతి హంసాః పుష్కరిణీమివ |
అద్యైవ తస్య రౌద్రస్య శరీరం మామకాః శరాః || ౨౭ ||

విధమిష్యంతి భిత్త్వా తం మహాచాపగుణచ్యుతాః |
స ఏవముక్త్వా ద్యుతిమాన్వచనం భ్రాతురగ్రతః || ౨౮ ||

స రావణివధాకాంక్షీ లక్ష్మణస్త్వరితో యయౌ |
సోఽభివాద్య గురోః పాదౌ కృత్వా చాపి ప్రదక్షిణమ్ || ౨౯ ||

నికుంభిలామభియయౌ చైత్యం రావణిపాలితమ్ |
విభీషణేన సహితో రాజపుత్రః ప్రతాపవాన్ || ౩౦ ||

కృతస్వస్త్యయనో భ్రాత్రా లక్ష్మణస్త్వరితో యయౌ |
వానరాణాం సహస్రైస్తు హనుమాన్బహుభిర్వృతః || ౩౧ ||

విభీషణశ్చ సామాత్యస్తదా లక్ష్మణమన్వగాత్ |
మహతా హరిసైన్యేన సవేగమభిసంవృతః || ౩౨ ||

ఋక్షరాజబలం చైవ దదర్శ పథి విష్ఠితమ్ |
స గత్వా దూరమధ్వానం సౌమిత్రిర్మిత్రనందనః || ౩౩ ||

రాక్షసేంద్రబలం దూరాదపశ్యద్వ్యూహమాస్థితమ్ |
స తం ప్రాప్య ధనుష్పాణిర్మాయాయోగమరిందమః || ౩౪ ||

తస్థౌ బ్రహ్మవిధానేన విజేతుం రఘునందనః |
విభీషణేన సహితో రాజపుత్రః ప్రతాపవాన్ |
అంగదేన చ వీరేణ తథాఽనిలసుతేన చ || ౩౫ ||

వివిధమమలశస్త్రభాస్వరం త-
-ద్ధ్వజగహనం విపులం మహారథైశ్చ |
ప్రతిభయతమమప్రమేయవేగం
తిమిరమివ ద్విషతాం బలం వివేశ || ౩౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచాశీతితమః సర్గః || ౮౫ ||

యుద్ధకాండ షడశీతితమః సర్గః (౮౬) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed