Yuddha Kanda Sarga 86 – యుద్ధకాండ షడశీతితమః సర్గః (౮౬)


|| రావణిబలకదనమ్ ||

అథ తస్యామవస్థాయాం లక్ష్మణం రావణానుజః |
పరేషామహితం వాక్యమర్థసాధకమబ్రవీత్ || ౧ ||

యదేతద్రాక్షసానీకం మేఘశ్యామం విలోక్యతే |
ఏతదాయోధ్యతాం శీఘ్రం కపిభిః పాదపాయుధైః || ౨ ||

అస్యానీకస్య మహతో భేదనే యత లక్ష్మణ |
రాక్షసేంద్రసుతోఽప్యత్ర భిన్నే దృశ్యో భవిష్యతి || ౩ ||

స త్వమింద్రాశనిప్రఖ్యైః శరైరవకిరన్పరాన్ |
అభిద్రవాశు యావద్వై నైతత్కర్మ సమాప్యతే || ౪ ||

జహి వీర దురాత్మానం మాయాపరమధార్మికమ్ |
రావణిం క్రూరకర్మాణం సర్వలోకభయావహమ్ || ౫ ||

విభీషణవచః శ్రుత్వా లక్ష్మణః శుభలక్షణః |
వవర్ష శరవర్షాణి రాక్షసేంద్రసుతం ప్రతి || ౬ ||

ఋక్షాః శాఖామృగాశ్చాపి ద్రుమాద్రినఖయోధినః |
అభ్యధావంత సహితాస్తదనీకమవస్థితమ్ || ౭ ||

రాక్షసాశ్చ శితైర్బాణైరసిభిః శక్తితోమరైః |
ఉద్యతైః సమవర్తంత కపిసైన్యజిఘాంసవః || ౮ ||

స సంప్రహారస్తుములః సంజజ్ఞే కపిరాక్షసామ్ |
శబ్దేన మహతా లంకాం నాదయన్వై సమంతతః || ౯ ||

శస్త్రైశ్చ బహుధాకారైః శితైర్బాణైశ్చ పాదపైః |
ఉద్యతైర్గిరిశృంగైశ్చ ఘోరైరాకాశమావృతమ్ || ౧౦ ||

తే రాక్షసా వానరేషు వికృతాననబాహవః |
నివేశయంతః శస్త్రాణి చక్రుస్తే సుమహద్భయమ్ || ౧౧ ||

తథైవ సకలైర్వృక్షైర్గిరిశృంగైశ్చ వానరాః |
అభిజఘ్నుర్నిజఘ్నుశ్చ సమరే రాక్షసర్షభాన్ || ౧౨ ||

ఋక్షవానరముఖ్యైశ్చ మహాకాయైర్మహాబలైః |
రక్షసాం వధ్యమానానాం మహద్భయమజాయత || ౧౩ ||

స్వమనీకం విషణ్ణం తు శ్రుత్వా శత్రుభిరార్దితమ్ |
ఉదతిష్ఠత దుర్ధర్షస్తత్కర్మణ్యననుష్ఠితే || ౧౪ ||

వృక్షాంధకారాన్నిర్గత్య జాతక్రోధః స రావణిః |
ఆరురోహ రథం సజ్జం పూర్వయుక్తం స రాక్షసః || ౧౫ ||

స భీమకార్ముకధరః కాలమేఘసమప్రభః |
రక్తాస్యనయనః క్రుద్ధో బభౌ మృత్యురివాంతకః || ౧౬ ||

దృష్ట్వైవ తు రథస్థం తం పర్యవర్తత తద్బలమ్ |
రక్షసాం భీమవేగానాం లక్ష్మణేన యుయుత్సతామ్ || ౧౭ ||

తస్మిన్కాలే తు హనుమానుద్యమ్య సుదురాసదమ్ |
ధరణీధరసంకాశో మహావృక్షమరిందమః || ౧౮ ||

స రాక్షసానాం తత్సైన్యం కాలాగ్నిరివ నిర్దహన్ |
చకార బహుభిర్వృక్షైర్నిఃసంజ్ఞం యుధి వానరః || ౧౯ ||

విధ్వంసయంతం తరసా దృష్ట్వైవ పవనాత్మజమ్ |
రాక్షసానాం సహస్రాణి హనుమంతమవాకిరన్ || ౨౦ ||

శితశూలధరాః శూలైరసిభిశ్చాసిపాణయః |
శక్తిభిః శక్తిహస్తాశ్చ పట్టిశైః పట్టిశాయుధాః || ౨౧ ||

పరిఘైశ్చ గదాభిశ్చ చక్రైశ్చ శుభదర్శనైః |
శతశశ్చ శతఘ్నీభిరాయసైరపి ముద్గరైః || ౨౨ ||

ఘౌరైః పరశ్వధైశ్చైవ భిందిపాలైశ్చ రాక్షసాః |
ముష్టిభిర్వజ్రకల్పైశ్చ తలైరశనిసన్నిభైః || ౨౩ ||

అభిజఘ్నుః సమాసాద్య సమంతాత్పర్వతోపమమ్ |
తేషామపి చ సంక్రుద్ధశ్చకార కదనం మహత్ || ౨౪ ||

స దదర్శ కపిశ్రేష్ఠమచలోపమమింద్రజిత్ |
సూదయంతమమిత్రఘ్నమమిత్రాన్పవనాత్మజమ్ || ౨౫ ||

స సారథిమువాచేదం యాహి యత్రైష వానరః |
క్షయమేష హి నః కుర్యాద్రాక్షసానాముపేక్షితః || ౨౬ ||

ఇత్యుక్తః సారథిస్తేన యయౌ యత్ర స మారుతిః |
వహన్పరమదుర్ధర్షం స్థితమింద్రజితం రథే || ౨౭ ||

సోఽభ్యుపేత్య శరాన్ఖడ్గాన్పట్టిశాంశ్చ పరశ్వధాన్ |
అభ్యవర్షత దుర్ధర్షః కపిమూర్ధ్ని స రాక్షసః || ౨౮ ||

తాని శస్త్రాణి ఘోరాణి ప్రతిగృహ్య స మారుతిః |
రోషేణ మహతాఽఽవిష్టో వాక్యం చేదమువాచ హ || ౨౯ ||

యుధ్యస్వ యది శూరోఽసి రావణాత్మజ దుర్మతే |
వాయుపుత్రం సమాసాద్య జీవన్న ప్రతియాస్యసి || ౩౦ ||

బాహుభ్యాం ప్రతియుధ్యస్వ యది మే ద్వంద్వమాహవే |
వేగం సహస్వ దుర్బుద్ధే తతస్త్వం రక్షసాం వరః || ౩౧ ||

హనుమంతం జిఘాంసంతం సముద్యతశరాసనమ్ |
రావణాత్మజమాచష్టే లక్ష్మణాయ విభీషణః || ౩౨ ||

యః స వాసవనిర్జేతా రావణస్యాత్మసంభవః |
స ఏష రథమాస్థాయ హనుమంతం జిఘాంసతి || ౩౩ ||

తమప్రతిమసంస్థానైః శరైః శత్రువిదారణైః |
జీవితాంతకరైర్ఘోరైః సౌమిత్రే రావణిం జహి || ౩౪ ||

ఇత్యేవముక్తస్తు తదా మహాత్మా
విభీషణేనారివిభీషణేన |
దదర్శ తం పర్వతసన్నికాశం
రణే స్థితం భీమబలం నదంతమ్ || ౩౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే షడశీతితమః సర్గః || ౮౬ ||

యుద్ధకాండ సప్తాశీతితమః సర్గః (౮౭) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed