Yuddha Kanda Sarga 81 – యుద్ధకాండ ఏకాశీతితమః సర్గః (౮౧)


|| మాయాసీతావధః ||

విజ్ఞాయ తు మనస్తస్య రాఘవస్య మహాత్మనః |
సన్నివృత్యాహవాత్తస్మాత్సంవివేశ పురం తతః || ౧ ||

సోఽనుస్మృత్య వధం తేషాం రాక్షసానాం తరస్వినామ్ |
క్రోధతామ్రేక్షణః శూరో నిర్జగామ మహాద్యుతిః || ౨ ||

స పశ్చిమేన ద్వారేణ నిర్యయౌ రాక్షసైర్వృతః |
ఇంద్రజిత్తు మహావీర్యః పౌలస్త్యో దేవకంటకః || ౩ ||

ఇంద్రజిత్తు తతో దృష్ట్వా భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ |
రణాయాభ్యుద్యతౌ వీరౌ మాయాం ప్రాదుష్కరోత్తదా || ౪ ||

ఇంద్రజిత్తు రథే స్థాప్య సీతాం మాయామయీం తతః |
బలేన మహతావృత్య తస్యా వధమరోచయత్ || ౫ ||

మోహనార్థం తు సర్వేషాం బుద్ధిం కృత్వా సుదుర్మతిః |
హంతుం సీతాం వ్యవసితో వానరాభిముఖో యయౌ || ౬ ||

తం దృష్ట్వా త్వభినిర్యాంతం నగర్యాః కాననౌకసః |
ఉత్పేతురభిసంక్రుద్ధాః శిలాహస్తా యుయుత్సవః || ౭ ||

హనుమాన్పురతస్తేషాం జగామ కపికుంజరః |
ప్రగృహ్య సుమహచ్ఛృంగం పర్వతస్య దురాసదమ్ || ౮ ||

స దదర్శ హతానందాం సీతామింద్రజితో రథే |
ఏకవేణీధరాం దీనాముపవాసకృశాననామ్ || ౯ ||

పరిక్లిష్టైకవసనామమృజాం రాఘవప్రియామ్ |
రజోమలాభ్యామాలిప్తైః సర్వగాత్రైర్వరస్త్రియమ్ || ౧౦ ||

తాం నిరీక్ష్య ముహూర్తం తు మైథిలీత్యధ్యవస్య తు |
బభూవాచిరదృష్టా హి తేన సా జనకాత్మజా || ౧౧ ||

తాం దీనాం మలదిగ్ధాంగీం రథస్థాం దృశ్య మైథిలీమ్ |
బాష్పపర్యాకులముఖో హనుమాన్వ్యథితోఽభవత్ || ౧౨ ||

అబ్రవీత్తాం తు శోకార్తాం నిరానందాం తపస్వినీమ్ |
సీతాం రథస్థితాం దృష్ట్వా రాక్షసేంద్రసుతాశ్రితామ్ || ౧౩ ||

కిం సమర్థితమస్యేతి చింతయన్స మహాకపిః |
సహ తైర్వానరశ్రేష్ఠైరభ్యధావత రావణిమ్ || ౧౪ ||

తద్వానరబలం దృష్ట్వా రావణిః క్రోధమూర్ఛితః |
కృత్వా వికోశం నిస్త్రింశం మూర్ధ్ని సీతాం పరామృశత్ || ౧౫ ||

తాం స్త్రియం పశ్యతాం తేషాం తాడయామాస రావణిః |
క్రోశంతీం రామ రామేతి మాయయా యోజితాం రథే || ౧౬ ||

గృహీతమూర్ధజాం దృష్ట్వా హనుమాన్దైన్యమాగతః |
శోకజం వారి నైత్రాభ్యామసృజన్మారుతాత్మజః || ౧౭ ||

తాం దృష్ట్వా చారుసర్వాంగీం రామస్య మహిషీం ప్రియామ్ |
అబ్రవీత్పరుషం వాక్యం క్రోధాద్రక్షోధిపాత్మజమ్ || ౧౮ ||

దురాత్మన్నాత్మనాశాయ కేశపక్షే పరామృశః |
బ్రహ్మర్షీణాం కులే జాతో రాక్షసీం యోనిమాశ్రితః || ౧౯ ||

ధిక్త్వాం పాపసమాచారం యస్య తే మతిరీదృశీ |
నృశంసానార్య దుర్వృత్త క్షుద్ర పాపపరాక్రమ || ౨౦ ||

అనార్యస్యేదృశం కర్మ ఘృణా తే నాస్తి నిర్ఘృణ |
చ్యుతా గృహాచ్చ రాజ్యాచ్చ రామహస్తాచ్చ మైథిలీ || ౨౧ ||

కిం తవైషాపరాద్ధా హి యదేనాం హంతుమిచ్ఛసి |
సీతాం చ హత్వా న చిరం జీవిష్యసి కథంచన || ౨౨ ||

వధార్హకర్మణాఽనేన మమ హస్తగతో హ్యసి |
యే చ స్త్రీఘాతినాం లోకా లోకవధ్యేషు కుత్సితాః || ౨౩ ||

ఇహ జీవితముత్సృజ్య ప్రేత్య తాన్ప్రతిపత్స్యసే |
ఇతి బ్రువాణో హనుమాన్సాయుధైర్హరిభిర్వృతః || ౨౪ ||

అభ్యధావత సంక్రుద్ధో రాక్షసేంద్రసుతం ప్రతి |
ఆపతంతం మహావీర్యం తదనీకం వనౌకసామ్ || ౨౫ ||

రక్షసాం భీమవేగానామనీకం తు న్యవారయత్ |
స తాం బాణసహస్రేణ విక్షోభ్య హరివాహినీమ్ || ౨౬ ||

హరిశ్రేష్ఠం హనూమంతమింద్రజిత్ప్రత్యువాచ హ |
సుగ్రీవస్త్వం చ రామశ్చ యన్నిమిత్తమిహాగతాః || ౨౭ ||

తాం హనిష్యామి వైదేహీమద్యైవ తవ పశ్యతః |
ఇమాం హత్వా తతో రామం లక్ష్మణం త్వాం చ వానర || ౨౮ ||

సుగ్రీవం చ వధిష్యామి తం చానార్యం విభీషణమ్ |
న హంతవ్యాః స్త్రియశ్చేతి యద్బ్రవీషి ప్లవంగమ || ౨౯ ||

పీడాకరమమిత్రాణాం యత్స్యాత్కర్తవ్యమేవ తత్ |
తమేవముక్త్వా రుదతీం సీతాం మాయామయీం తదా || ౩౦ ||

శితధారేణ ఖడ్గేన నిజఘానేంద్రజిత్స్వయమ్ |
యజ్ఞోపవీతమార్గేణ భిన్నా తేన తపస్వినీ || ౩౧ ||

సా పృథివ్యాం పృథుశ్రోణీ పపాత ప్రియదర్శనా |
తామింద్రజిత్స్వయం హత్వా హనుమంతమువాచ హ || ౩౨ ||

మయా రామస్య పశ్యేమాం కోపేన చ నిషూదితామ్ |
ఏషా విశస్తా వైదేహీ విఫలో వః పరిశ్రమః || ౩౩ ||

తతః ఖడ్గేన మహతా హత్వా తామింద్రిజిత్స్వయమ్ |
హృష్టః స రథమాస్థాయ విననాద మహాస్వనమ్ || ౩౪ ||

వానరాః శుశ్రువుః శబ్దమదూరే ప్రత్యవస్థితాః |
వ్యాదితాస్యస్య నదతస్తద్దుర్గం సంశ్రితస్య చ || ౩౫ ||

తథా తు సీతాం వినిహత్య దుర్మతిః
ప్రహృష్టచేతాః స బభూవ రావణిః |
తం హృష్టరూపం సముదీక్ష్య వానరా
విషణ్ణరూపాః సహసా ప్రదుద్రువుః || ౩౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ఏకాశీతితమః సర్గః || ౮౧ ||

యుద్ధకాండ ద్వ్యశీతతమః సర్గః (౮౨) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed