Yuddha Kanda Sarga 82 – యుద్ధకాండ ద్వ్యశీతతమః సర్గః (౮౨)


|| హనూమదాదినిర్వేదః ||

శ్రుత్వా తు భీమనిర్హ్రాదం శక్రాశనిసమస్వనమ్ |
వీక్షమాణా దిశః సర్వా దుద్రువుర్వానరర్షభాః || ౧ ||

తానువాచ తతఃసర్వాన్హనుమాన్మారుతాత్మజః |
విషణ్ణవదనాన్దీనాంస్త్రస్తాన్విద్రవతః పృథక్ || ౨ ||

కస్మాద్విషణ్ణవదనా విద్రవధ్వే ప్లవంగమాః |
త్యక్తయుద్ధసముత్సాహాః శూరత్వం క్వ ను వో గతమ్ || ౩ ||

పృష్ఠతోఽనువ్రజధ్వం మామగ్రతో యాంతమాహవే |
శూరైరభిజనోపేతైరయుక్తం హి నివర్తితుమ్ || ౪ ||

ఏవముక్తాః సుసంహృష్టా వాయుపుత్రేణ వానరాః |
శైలశృంగాణ్యగాంశ్చైవ జగృహుర్హృష్టమానసాః || ౫ ||

అభిపేతుశ్చ గర్జంతో రాక్షసాన్వానరర్షభాః |
పరివార్య హనూమంతమన్వయుశ్చ మహాహవే || ౬ ||

స తైర్వానరముఖ్యైశ్చ హనుమాన్సర్వతో వృతః |
హుతాశన ఇవార్చిష్మానదహచ్ఛత్రువాహినీమ్ || ౭ ||

స రాక్షసానాం కదనం చకార సుమహాకపిః |
వృతో వానరసైన్యేన కాలాంతకయమోపమః || ౮ ||

స తు కోపేన చావిష్టః శోకేన చ మహాకపిః |
హనుమాన్రావణిరథేఽపాతయన్మహతీం శిలామ్ || ౯ ||

తామాపతంతీం దృష్ట్వైవ రథః సారథినా తదా |
విధేయాశ్వసమాయుక్తః సుదూరమపవాహితః || ౧౦ ||

తమింద్రజితమప్రాప్య రథస్థం సహసారథిమ్ |
వివేశ ధరణీం భిత్త్వా సా శిలా వ్యర్థముద్యతా || ౧౧ ||

పాతితాయాం శిలాయాం తు రక్షసాం వ్యథితా చమూః |
నిపతంత్యా చ శిలయా రాక్షసా మథితా భృశమ్ || ౧౨ ||

తమభ్యధావన్ శతశో నదంతః కాననౌకసః |
తే ద్రుమాంశ్చ మహావీర్యా గిరిశృంగాణి చోద్యతాః || ౧౩ ||

క్షిపంతీంద్రజితః సంఖ్యే వానరా భీమవిక్రమాః |
వృక్షశైలమహావర్షం విసృజంతః ప్లవంగమాః || ౧౪ ||

శత్రూణాం కదనం చక్రుర్నేదుశ్చ వివిధైః స్వరైః |
వానరైస్తైర్మహావీర్యైర్ఘోరరూపా నిశాచరాః || ౧౫ ||

వీర్యాదభిహతా వృక్షైర్వ్యవేష్టంత రణాజిరే |
స్వసైన్యమభివీక్ష్యాథ వానరార్దితమింద్రజిత్ || ౧౬ ||

ప్రగృహీతాయుధః క్రుద్ధః పరానభిముఖో యయౌ |
స శరౌఘానవసృజన్ స్వసైన్యేనాభిసంవృతః || ౧౭ ||

జఘాన కపిశార్దూలాన్స బహూన్దృష్టవిక్రమః |
శూలైరశనిభిః ఖడ్గైః పట్టిశైః కూటముద్గరైః || ౧౮ ||

తే చాప్యనుచరాస్తస్య వానరాన్జఘ్నురోజసా |
సస్కంధవిటపైః సాలైః శిలాభిశ్చ మహాబలః || ౧౯ ||

హనుమాన్కదనం చక్రే రక్షసాం భీమకర్మణామ్ |
స నివార్య పరానీకమబ్రవీత్తాన్వనౌకసః || ౨౦ ||

హనుమాన్సన్నివర్తధ్వం న నః సాధ్యమిదం బలమ్ |
త్యక్త్వా ప్రాణాన్వివేష్టంతో రామప్రియచికీర్షవః || ౨౧ ||

యన్నిమిత్తం హి యుద్ధ్యామో హతా సా జనకాత్మజా |
ఇమమర్థం హి విజ్ఞాప్య రామం సుగ్రీవమేవ చ || ౨౨ ||

తౌ యత్ప్రతివిధాస్యేతే తత్కరిష్యామహే వయమ్ |
ఇత్యుక్త్వా వానరశ్రేష్ఠో వారయన్సర్వవానరాన్ || ౨౩ ||

శనైః శనైరసంత్రస్తః సబలః సన్న్యవర్తత |
తతః ప్రేక్ష్య హనూమంతం వ్రజంతం యత్ర రాఘవః || ౨౪ ||

స హేతుకామో దుష్టాత్మా గతశ్చైత్యనికుంభిలామ్ |
నికుంభిలామధిష్ఠాయ పావకం జుహవేంద్రజిత్ || ౨౫ ||

యజ్ఞభూమ్యాం తు విధివత్పావకస్తేన రక్షసా |
హూయమానః ప్రజజ్వాల మాంసశోణితభుక్తదా || ౨౬ ||

సోఽర్చిఃపినద్ధో దదృశే హోమశోణితతర్పితః |
సంధ్యాగత ఇవాదిత్యః సుతీవ్రోఽగ్నిః సముత్థితః || ౨౭ ||

అథేంద్రజిద్రాక్షసభూతయే తు
జుహావ హవ్యం విధినా విధానవిత్ |
దృష్ట్వా వ్యతిష్ఠంత చ రాక్షసాస్తే
మహాసమూహేషు నయానయజ్ఞాః || ౨౮ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ద్వ్యశీతతమః సర్గః || ౮౨ ||

యుద్ధకాండ త్ర్యశీతితమః సర్గః (౮౩) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed