Yuddha Kanda Sarga 81 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (81)


॥ மாயாஸீதாவத⁴꞉ ॥

விஜ்ஞாய து மநஸ்தஸ்ய ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
ஸந்நிவ்ருத்யாஹவாத்தஸ்மாத்ஸம்விவேஶ புரம் தத꞉ ॥ 1 ॥

ஸோ(அ)நுஸ்ம்ருத்ய வத⁴ம் தேஷாம் ராக்ஷஸாநாம் தரஸ்விநாம் ।
க்ரோத⁴தாம்ரேக்ஷண꞉ ஶூரோ நிர்ஜகா³ம மஹாத்³யுதி꞉ ॥ 2 ॥

ஸ பஶ்சிமேந த்³வாரேண நிர்யயௌ ராக்ஷஸைர்வ்ருத꞉ ।
இந்த்³ரஜித்து மஹாவீர்ய꞉ பௌலஸ்த்யோ தே³வகண்டக꞉ ॥ 3 ॥

இந்த்³ரஜித்து ததோ த்³ருஷ்ட்வா ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
ரணாயாப்⁴யுத்³யதௌ வீரௌ மாயாம் ப்ராது³ஷ்கரோத்ததா³ ॥ 4 ॥

இந்த்³ரஜித்து ரதே² ஸ்தா²ப்ய ஸீதாம் மாயாமயீம் தத꞉ ।
ப³லேந மஹதாவ்ருத்ய தஸ்யா வத⁴மரோசயத் ॥ 5 ॥

மோஹநார்த²ம் து ஸர்வேஷாம் பு³த்³தி⁴ம் க்ருத்வா ஸுது³ர்மதி꞉ ।
ஹந்தும் ஸீதாம் வ்யவஸிதோ வாநராபி⁴முகோ² யயௌ ॥ 6 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா த்வபி⁴நிர்யாந்தம் நக³ர்யா꞉ காநநௌகஸ꞉ ।
உத்பேதுரபி⁴ஸங்க்ருத்³தா⁴꞉ ஶிலாஹஸ்தா யுயுத்ஸவ꞉ ॥ 7 ॥

ஹநுமாந்புரதஸ்தேஷாம் ஜகா³ம கபிகுஞ்ஜர꞉ ।
ப்ரக்³ருஹ்ய ஸுமஹச்ச்²ருங்க³ம் பர்வதஸ்ய து³ராஸத³ம் ॥ 8 ॥

ஸ த³த³ர்ஶ ஹதாநந்தா³ம் ஸீதாமிந்த்³ரஜிதோ ரதே² ।
ஏகவேணீத⁴ராம் தீ³நாமுபவாஸக்ருஶாநநாம் ॥ 9 ॥

பரிக்லிஷ்டைகவஸநாமம்ருஜாம் ராக⁴வப்ரியாம் ।
ரஜோமலாப்⁴யாமாலிப்தை꞉ ஸர்வகா³த்ரைர்வரஸ்த்ரியம் ॥ 10 ॥

தாம் நிரீக்ஷ்ய முஹூர்தம் து மைதி²லீத்யத்⁴யவஸ்ய து ।
ப³பூ⁴வாசிரத்³ருஷ்டா ஹி தேந ஸா ஜநகாத்மஜா ॥ 11 ॥

தாம் தீ³நாம் மலதி³க்³தா⁴ங்கீ³ம் ரத²ஸ்தா²ம் த்³ருஶ்ய மைதி²லீம் ।
பா³ஷ்பபர்யாகுலமுகோ² ஹநுமாந்வ்யதி²தோ(அ)ப⁴வத் ॥ 12 ॥

அப்³ரவீத்தாம் து ஶோகார்தாம் நிராநந்தா³ம் தபஸ்விநீம் ।
ஸீதாம் ரத²ஸ்தி²தாம் த்³ருஷ்ட்வா ராக்ஷஸேந்த்³ரஸுதாஶ்ரிதாம் ॥ 13 ॥

கிம் ஸமர்தி²தமஸ்யேதி சிந்தயந்ஸ மஹாகபி꞉ ।
ஸஹ தைர்வாநரஶ்ரேஷ்டை²ரப்⁴யதா⁴வத ராவணிம் ॥ 14 ॥

தத்³வாநரப³லம் த்³ருஷ்ட்வா ராவணி꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ।
க்ருத்வா விகோஶம் நிஸ்த்ரிம்ஶம் மூர்த்⁴நி ஸீதாம் பராம்ருஶத் ॥ 15 ॥

தாம் ஸ்த்ரியம் பஶ்யதாம் தேஷாம் தாட³யாமாஸ ராவணி꞉ ।
க்ரோஶந்தீம் ராம ராமேதி மாயயா யோஜிதாம் ரதே² ॥ 16 ॥

க்³ருஹீதமூர்த⁴ஜாம் த்³ருஷ்ட்வா ஹநுமாந்தை³ந்யமாக³த꞉ ।
ஶோகஜம் வாரி நைத்ராப்⁴யாமஸ்ருஜந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 17 ॥

தாம் த்³ருஷ்ட்வா சாருஸர்வாங்கீ³ம் ராமஸ்ய மஹிஷீம் ப்ரியாம் ।
அப்³ரவீத்பருஷம் வாக்யம் க்ரோதா⁴த்³ரக்ஷோதி⁴பாத்மஜம் ॥ 18 ॥

து³ராத்மந்நாத்மநாஶாய கேஶபக்ஷே பராம்ருஶ꞉ ।
ப்³ரஹ்மர்ஷீணாம் குலே ஜாதோ ராக்ஷஸீம் யோநிமாஶ்ரித꞉ ॥ 19 ॥

தி⁴க்த்வாம் பாபஸமாசாரம் யஸ்ய தே மதிரீத்³ருஶீ ।
ந்ருஶம்ஸாநார்ய து³ர்வ்ருத்த க்ஷுத்³ர பாபபராக்ரம ॥ 20 ॥

அநார்யஸ்யேத்³ருஶம் கர்ம க்⁴ருணா தே நாஸ்தி நிர்க்⁴ருண ।
ச்யுதா க்³ருஹாச்ச ராஜ்யாச்ச ராமஹஸ்தாச்ச மைதி²லீ ॥ 21 ॥

கிம் தவைஷாபராத்³தா⁴ ஹி யதே³நாம் ஹந்துமிச்ச²ஸி ।
ஸீதாம் ச ஹத்வா ந சிரம் ஜீவிஷ்யஸி கத²ஞ்சந ॥ 22 ॥

வதா⁴ர்ஹகர்மணா(அ)நேந மம ஹஸ்தக³தோ ஹ்யஸி ।
யே ச ஸ்த்ரீகா⁴திநாம் லோகா லோகவத்⁴யேஷு குத்ஸிதா꞉ ॥ 23 ॥

இஹ ஜீவிதமுத்ஸ்ருஜ்ய ப்ரேத்ய தாந்ப்ரதிபத்ஸ்யஸே ।
இதி ப்³ருவாணோ ஹநுமாந்ஸாயுதை⁴ர்ஹரிபி⁴ர்வ்ருத꞉ ॥ 24 ॥

அப்⁴யதா⁴வத ஸங்க்ருத்³தோ⁴ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸுதம் ப்ரதி ।
ஆபதந்தம் மஹாவீர்யம் தத³நீகம் வநௌகஸாம் ॥ 25 ॥

ரக்ஷஸாம் பீ⁴மவேகா³நாமநீகம் து ந்யவாரயத் ।
ஸ தாம் பா³ணஸஹஸ்ரேண விக்ஷோப்⁴ய ஹரிவாஹிநீம் ॥ 26 ॥

ஹரிஶ்ரேஷ்ட²ம் ஹநூமந்தமிந்த்³ரஜித்ப்ரத்யுவாச ஹ ।
ஸுக்³ரீவஸ்த்வம் ச ராமஶ்ச யந்நிமித்தமிஹாக³தா꞉ ॥ 27 ॥

தாம் ஹநிஷ்யாமி வைதே³ஹீமத்³யைவ தவ பஶ்யத꞉ ।
இமாம் ஹத்வா ததோ ராமம் லக்ஷ்மணம் த்வாம் ச வாநர ॥ 28 ॥

ஸுக்³ரீவம் ச வதி⁴ஷ்யாமி தம் சாநார்யம் விபீ⁴ஷணம் ।
ந ஹந்தவ்யா꞉ ஸ்த்ரியஶ்சேதி யத்³ப்³ரவீஷி ப்லவங்க³ம ॥ 29 ॥

பீடா³கரமமித்ராணாம் யத்ஸ்யாத்கர்தவ்யமேவ தத் ।
தமேவமுக்த்வா ருத³தீம் ஸீதாம் மாயாமயீம் ததா³ ॥ 30 ॥

ஶிததா⁴ரேண க²ட்³கே³ந நிஜகா⁴நேந்த்³ரஜித்ஸ்வயம் ।
யஜ்ஞோபவீதமார்கே³ண பி⁴ந்நா தேந தபஸ்விநீ ॥ 31 ॥

ஸா ப்ருதி²வ்யாம் ப்ருது²ஶ்ரோணீ பபாத ப்ரியத³ர்ஶநா ।
தாமிந்த்³ரஜித்ஸ்வயம் ஹத்வா ஹநுமந்தமுவாச ஹ ॥ 32 ॥

மயா ராமஸ்ய பஶ்யேமாம் கோபேந ச நிஷூதி³தாம் ।
ஏஷா விஶஸ்தா வைதே³ஹீ விப²லோ வ꞉ பரிஶ்ரம꞉ ॥ 33 ॥

தத꞉ க²ட்³கே³ந மஹதா ஹத்வா தாமிந்த்³ரிஜித்ஸ்வயம் ।
ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸ ரத²மாஸ்தா²ய விநநாத³ மஹாஸ்வநம் ॥ 34 ॥

வாநரா꞉ ஶுஶ்ருவு꞉ ஶப்³த³மதூ³ரே ப்ரத்யவஸ்தி²தா꞉ ।
வ்யாதி³தாஸ்யஸ்ய நத³தஸ்தத்³து³ர்க³ம் ஸம்ஶ்ரிதஸ்ய ச ॥ 35 ॥

ததா² து ஸீதாம் விநிஹத்ய து³ர்மதி꞉
ப்ரஹ்ருஷ்டசேதா꞉ ஸ ப³பூ⁴வ ராவணி꞉ ।
தம் ஹ்ருஷ்டரூபம் ஸமுதீ³க்ஷ்ய வாநரா
விஷண்ணரூபா꞉ ஸஹஸா ப்ரது³த்³ருவு꞉ ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 81 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்³வ்யஶீததம꞉ ஸர்க³꞉ (82) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed