Yuddha Kanda Sarga 80 – యుద్ధకాండ అశీతితమః సర్గః (౮౦)


|| తిరోహితరావణియుద్ధమ్ ||

మకరాక్షం హతం శ్రుత్వా రావణః సమితింజయః |
క్రోధేన మహతాఽఽవిష్టో దంతాన్కటకటాపయన్ || ౧ ||

కుపితశ్చ తదా తత్ర కిం కార్యమితి చింతయన్ |
ఆదిదేశాథ సంక్రుద్ధో రణాయేంద్రజితం సుతమ్ || ౨ ||

జహి వీర మహావీర్యౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ |
అదృశ్యో దృశ్యమానో వా సర్వథా త్వం బలాధికః || ౩ ||

త్వమప్రతిమకర్మాణమింద్రం జయసి సంయుగే |
కిం పునర్మానుషౌ దృష్ట్వా న వధిష్యసి సంయుగే || ౪ ||

తథోక్తో రాక్షసేంద్రేణ ప్రతిగృహ్య పితుర్వచః |
యజ్ఞభూమౌ స విధివత్పావకం జుహవేంద్రజిత్ || ౫ ||

జుహ్వతశ్చాపి తత్రాగ్నిం రక్తోష్ణీషధరాః స్త్రియః |
ఆజగ్ముస్తత్ర సంభ్రాంతా రాక్షస్యో యత్ర రావణిః || ౬ ||

శస్త్రాణి శరపత్రాణి సమిధోఽథ విభీతకాః |
లోహితాని చ వాసాంసి స్రువం కార్ష్ణాయసం తథా || ౭ ||

సర్వతోఽగ్నిం సమాస్తీర్య శరపత్రైః సతోమరైః |
ఛాగస్య కృష్ణవర్ణస్య గలం జగ్రాహ జీవతః || ౮ ||

సకృదేవ సమిద్ధస్య విధూమస్య మహార్చిషః |
బభూవుస్తాని లింగాని విజయం దర్శయంతి చ || ౯ ||

ప్రదక్షిణావర్తశిఖస్తప్తహాటకసన్నిభః |
హవిస్తత్ప్రతిజగ్రాహ పావకః స్వయముత్థితః || ౧౦ ||

హుత్వాఽగ్నిం తర్పయిత్వా చ దేవదానవరాక్షసాన్ |
ఆరురోహ రథశ్రేష్ఠమంతర్ధానగతం శుభమ్ || ౧౧ ||

స వాజిభిశ్చతుర్భిశ్చ బాణైశ్చ నిశితైర్యుతః |
ఆరోపితమహాచాపః శుశుభే స్యందనోత్తమః || ౧౨ ||

జాజ్వల్యమానో వపుషా తపనీయపరిచ్ఛదః |
మృగైశ్చంద్రార్ధచంద్రైశ్చ సరథః సమలంకృతః || ౧౩ ||

జాంబూనదమహాకంబుర్దీప్తపావకసన్నిభః |
బభూవేంద్రజితః కేతుర్వైడూర్యసమలంకృతః || ౧౪ ||

తేన చాదిత్యకల్పేన బ్రహ్మాస్త్రేణ చ పాలితః |
స బభూవ దురాధర్షో రావణిః సుమహాబలః || ౧౫ ||

సోఽభినిర్యాయ నగరాదింద్రజిత్సమితింజయః |
హుత్వాఽగ్నిం రాక్షసైర్మంత్రైరంతర్ధానగతోఽబ్రవీత్ || ౧౬ ||

అద్య హత్వా రణే యౌ తౌ మిథ్యా ప్రవ్రాజితౌ వనే |
జయం పిత్రే ప్రదాస్యామి రావణాయ రణార్జితమ్ || ౧౭ ||

అద్య నిర్వానరాముర్వీం హత్వా రామం సలక్ష్మణమ్ |
కరిష్యే పరమప్రీతిమిత్యుక్త్వాఽంతరధీయత || ౧౮ ||

ఆపపాతాథ సంక్రుద్ధో దశగ్రీవేణ చోదితః |
తీక్ష్ణకార్ముకనారాచైస్తీక్ష్ణస్త్వింద్రరిపూ రణే || ౧౯ ||

స దదర్శ మహావీర్యౌ నాగౌ త్రిశిరసావివ |
సృజంతావిషుజాలాని వీరౌ వానరమధ్యగౌ || ౨౦ ||

ఇమౌ తావితి సంచింత్య సజ్యం కృత్వా చ కార్ముకమ్ |
సంతతానేషుధారాభిః పర్జన్య ఇవ వృష్టిమాన్ || ౨౧ ||

స తు వైహాయసం ప్రాప్య సరథో రామలక్ష్మణౌ |
అచక్షుర్విషయే తిష్ఠన్వివ్యాధ నిశితైః శరైః || ౨౨ ||

తౌ తస్య శరవేగేన పరీతౌ రామలక్ష్మణౌ |
ధనుషీ సశరే కృత్వా దివ్యమస్త్రం ప్రచక్రతుః || ౨౩ ||

ప్రచ్ఛాదయంతౌ గగనం శరజాలైర్మహాబలౌ |
తమస్త్రైః సూర్యసంకాశైర్నైవ పస్పృశతుః శరైః || ౨౪ ||

స హి ధూమాంధకారం చ చక్రే ప్రచ్ఛాదయన్నభః |
దిశశ్చాంతర్దధే శ్రీమాన్నీహారతమసా వృతాః || ౨౫ ||

నైవ జ్యాతలనిర్ఘోషో న చ నేమిఖురస్వనః |
శుశ్రువే చరతస్తస్య న చ రూపం ప్రకాశతే || ౨౬ ||

ఘనాంధకారే తిమిరే శరవర్షమివాద్భుతమ్ |
స వవర్ష మహాబాహుర్నారాచశరవృష్టిభిః || ౨౭ ||

స రామం సూర్యసంకాశైః శరైర్దత్తవరో భృశమ్ |
వివ్యాధ సమరే క్రుద్ధః సర్వగాత్రేషు రావణిః || ౨౮ ||

తౌ హన్యమానౌ నారాచైర్ధారాభిరివ పర్వతౌ |
హేమపుంఖాన్నరవ్యాఘ్రౌ తిగ్మాన్ముముచతుః శరాన్ || ౨౯ ||

అంతరిక్షే సమాసాద్య రావణిం కంకపత్రిణః |
నికృత్య పతగా భూమౌ పేతుస్తే శోణితోక్షితాః || ౩౦ ||

అతిమాత్రం శరౌఘేణ పీడ్యమానౌ నరోత్తమౌ |
తానిషూన్పతతో భల్లేరనేకైర్నిచకృంతతుః || ౩౧ ||

యతో హి దదృశాతే తౌ శరాన్నిపతతః శితాన్ |
తతస్తు తౌ దాశరథీ ససృజాతేఽస్త్రముత్తమమ్ || ౩౨ ||

రావణిస్తు దిశః సర్వా రథేనాతిరథః పతన్ |
వివ్యాధ తౌ దాశరథీ లఘ్వస్త్రో నిశితైః శరైః || ౩౩ ||

తేనాతివిద్ధౌ తౌ వీరౌ రుక్మపుంఖైః సుసంహితైః |
బభూవతుర్దాశరథీ పుష్పితావివ కింశుకౌ || ౩౪ ||

నాస్య వేద గతిం కశ్చిన్న చ రూపం ధనుః శరాన్ |
న చాన్యద్విదితం కించిత్సూర్యస్యేవాభ్రసంప్లవే || ౩౫ ||

తేన విద్ధాశ్చ హరయో నిహతాశ్చ గతాసవః |
బభూవుః శతశస్తత్ర పతితా ధరణీతలే || ౩౬ ||

లక్ష్మణస్తు సుసంక్రుద్ధో భ్రాతరం వాక్యమబ్రవీత్ |
బ్రాహ్మమస్త్రం ప్రయోక్ష్యామి వధార్థం సర్వరక్షసామ్ || ౩౭ ||

తమువాచ తతో రామో లక్ష్మణం శుభలక్షణమ్ |
నైకస్య హేతో రక్షాంసి పృథివ్యాం హంతుమర్హసి || ౩౮ ||

అయుధ్యమానం ప్రచ్ఛన్నం ప్రాంజలిం శరణాగతమ్ |
పలాయంతం ప్రమత్తం వా న త్వం హంతుమిహార్హసి || ౩౯ ||

అస్యైవ తు వధే యత్నం కరిష్యావో మహాబల |
ఆదేక్ష్యావో మహావేగానస్త్రానాశీవిషోపమాన్ || ౪౦ ||

తమేనం మాయినం క్షుద్రమంతర్హితరథం బలాత్ |
రాక్షసం నిహనిష్యంతి దృష్ట్వా వానరయూథపాః || ౪౧ ||

యద్యేష భూమిం విశతే దివం వా
రసాతలం వాఽపి నభఃస్థలం వా |
ఏవం నిగూఢోఽపి మమాస్త్రదగ్ధః
పతిష్యతే భూమితలే గతాసుః || ౪౨ ||

ఇత్యేవముక్త్వా వచనం మహాత్మా
రఘుప్రవీరః ప్లవగర్షభైర్వృతః |
వధాయ రౌద్రస్య నృశంసకర్మణ-
-స్తదా మహాత్మా త్వరితం నిరీక్షతే || ౪౩ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే అశీతితమః సర్గః || ౮౦ ||

యుద్ధకాండ ఏకాశీతితమః సర్గః (౮౧) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed