Yuddha Kanda Sarga 79 – యుద్ధకాండ ఏకోనాశీతితమః సర్గః (౭౯)


|| మకరాక్షవధః ||

నిర్గతం మకరాక్షం తే దృష్ట్వా వానరయూథపాః |
ఆప్లుత్య సహసా సర్వే యోద్ధుకామా వ్యవస్థితాః || ౧ ||

తతః ప్రవృత్తం సుమహత్తద్యుద్ధం రోమహర్షణమ్ |
నిశాచరైః ప్లవంగానాం దేవానాం దానవైరివ || ౨ ||

వృక్షశూలనిపాతైశ్చ శిలాపరిఘపాతనైః |
అన్యోన్యం మర్దయంతి స్మ తదా కపినిశాచరాః || ౩ ||

శక్తిఖడ్గగదాకుంతైస్తోమరైశ్చ నిశాచరాః |
పట్టిశైర్భిందిపాలైశ్చ నిర్ఘాతైశ్చ సమంతతః || ౪ ||

పాశముద్గరదండైశ్చ నిఖాతైశ్చాపరే తదా |
కదనం కపివీరాణాం చక్రుస్తే రజనీచరాః || ౫ ||

బాణౌఘైరర్దితాశ్చాపి ఖరపుత్రేణ వానరాః |
సంభ్రాంతమనసః సర్వే దుద్రువుర్భయపీడితాః || ౬ ||

తాన్ దృష్ట్వా రాక్షసాః సర్వే ద్రవమాణాన్వలీముఖాన్ |
నేదుస్తే సింహవద్ధృష్టా రాక్షసా జితకాశినః || ౭ ||

విద్రవత్సు తదా తేషు వానరేషు సమంతతః |
రామస్తాన్వారయామాస శరవర్షేణ రాక్షసాన్ || ౮ ||

వారితాన్రాక్షసాన్దృష్ట్వా మకరాక్షో నిశాచరః |
క్రోధానలసమావిష్టో వచనం చేదమబ్రవీత్ || ౯ ||

తిష్ఠ రామ మయా సార్ధం ద్వంద్వయుద్ధం దదామి తే |
త్యాజయిష్యామి తే ప్రాణాన్ధనుర్ముక్తైః శితైః శరైః || ౧౦ ||

యత్తదా దండకారణ్యే పితరం హతవాన్మమ |
మదగ్రతః స్వకర్మస్థం దృష్ట్వా రోషోఽభివర్ధతే || ౧౧ ||

దహ్యంతే భృశమంగాని దురాత్మన్మమ రాఘవ |
యన్మయాసి న దృష్టస్త్వం తస్మిన్కాలే మహావనే || ౧౨ ||

దిష్ట్యాఽసి దర్శనం రామ మమ త్వం ప్రాప్తవానిహ |
కాంక్షితోఽసి క్షుధార్తస్య సింహస్యేవేతరో మృగః || ౧౩ ||

అద్య మద్బాణవేగేన ప్రేతరాడ్విషయం గతః |
యే త్వయా నిహతా వీరాః సహ తైశ్చ సమేష్యసి || ౧౪ ||

బహునాఽత్ర కిముక్తేన శృణు రామ వచో మమ |
పశ్యంతు సకలా లోకాస్త్వాం మాం చైవ రణాజిరే || ౧౫ ||

అస్త్రైర్వా గదయా వాఽపి బాహుభ్యాం వా మహాహవే |
అభ్యస్తం యేన వా రామ తేనైవ యుధి వర్తతామ్ || ౧౬ ||

మకరాక్షవచః శ్రుత్వా రామో దశరథాత్మజః |
అబ్రవీత్ప్రహసన్వాక్యముత్తరోత్తరవాదినమ్ || ౧౭ ||

కత్థసే కిం వృథా రక్షో బహూన్యసదృశాని తు |
న రణే శక్యతే జేతుం వినా యుద్ధేన వాగ్బలాత్ || ౧౮ ||

చతుర్దశసహస్రాణి రక్షసాం త్వత్పితా చ యః |
త్రిశిరా దూషణశ్చైవ దండకే నిహతా మయా || ౧౯ ||

స్వాశితాస్తవ మాంసేన గృధ్రగోమాయువాయసాః |
భవిష్యంత్యద్య వై పాప తీక్ష్ణతుండనఖాంకురాః || ౨౦ ||

[* అధికశ్లోకం –
రుధిరార్ద్రముఖా హృష్టా రక్తపక్షాః ఖగాశ్చ యే |
ఖే గతా వసుధాయాం చ భ్రమిష్యంతి సమంతతః ||
*]

రాఘవేణైవముక్తస్తు ఖరపుత్రో నిశాచరః |
బాణౌఘానముచత్తస్మై రాఘవాయ రణాజిరే || ౨౧ ||

తాన్ శరాన్ శరవర్షేణ రామశ్చిచ్ఛేద నైకధా |
నిపేతుర్భువి తే చ్ఛిన్నా రుక్మపుంఖాః సహస్రశః || ౨౨ ||

తద్యుద్ధమభవత్తత్ర సమేత్యాన్యోన్యమోజసా |
రక్షసః ఖరపుత్రస్య సూనోర్దశరథస్య చ || ౨౩ ||

జీమూతయోరివాకాశే శబ్దో జ్యాతలయోస్తదా |
ధనుర్ముక్తః స్వనోత్కృష్టః శ్రూయతే చ రణాజిరే || ౨౪ ||

దేవదానవగంధర్వాః కిన్నరాశ్చ మహోరగాః |
అంతరిక్షగతాః సర్వే ద్రష్టుకామాస్తదద్భుతమ్ || ౨౫ ||

విద్ధమన్యోన్యగాత్రేషు ద్విగుణం వర్ధతే పరమ్ |
కృతప్రతికృతాన్యోన్యం కురుతాం తౌ రణాజిరే || ౨౬ ||

రామముక్తాంస్తు బాణౌఘాన్రాక్షసస్త్వచ్ఛినద్రణే |
రక్షోముక్తాంస్తు రామో వై నైకధా ప్రాచ్ఛినచ్ఛరైః || ౨౭ ||

బాణౌఘైర్వితతాః సర్వా దిశశ్చ ప్రదిశస్తథా |
సంఛన్నా వసుధా చైవ సమంతాన్న ప్రకాశతే || ౨౮ ||

తతః క్రుద్ధో మహాబాహుర్ధనుశ్చిచ్ఛేద రక్షసః |
అష్టాభిరథ నారాచైః సూతం వివ్యాధ రాఘవః || ౨౯ ||

భిత్త్వా శరై రథం రామో రథాశ్వాన్సమపాతయత్ |
విరథో వసుధాం తిష్ఠన్మకరాక్షో నిశాచరః || ౩౦ ||

తత్తిష్ఠద్వసుధాం రక్షః శూలం జగ్రాహ పాణినా |
త్రాసనం సర్వభూతానాం యుగాంతాగ్నిసమప్రభమ్ || ౩౧ ||

విభ్రామ్య తు మహచ్ఛూలం ప్రజ్వలంతం నిశాచరః |
స క్రోధాత్ప్రాహిణోత్తస్మై రాఘవాయ మహాహవే || ౩౨ ||

తమాపతంతం జ్వలితం ఖరపుత్రకరాచ్చ్యుతమ్ |
బాణైస్తు త్రిభిరాకాశే శూలం చిచ్ఛేద రాఘవః || ౩౪ ||

స చ్ఛిన్నో నైకధా శూలో దివ్యహాటకమండితః |
వ్యశీర్యత మహోల్కేవ రామబాణార్దితో భువి || ౩౫ ||

తచ్ఛూలం నిహతం దృష్ట్వా రామేణాక్లిష్టకర్మణా |
సాధు సాధ్వితి భూతాని వ్యాహరంతి నభోగతా || ౩౬ ||

తం దృష్ట్వా నిహతం శూలం మకారాక్షో నిశాచరః |
ముష్టిముద్యమ్య కాకుత్స్థం తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత్ || ౩౭ ||

స తం దృష్ట్వా పతంతం వై ప్రహస్య రఘునందనః |
పావకాస్త్రం తతో రామః సందధే తు శరాసనే || ౩౮ ||

తేనాస్త్రేణ హతం రక్షః కాకుత్స్థేన తదా రణే |
సంఛిన్నహృదయం తత్ర పపాత చ మమార చ || ౩౯ ||

దృష్ట్వా తే రాక్షసాః సర్వే మకరాక్షస్య పాతనమ్ |
లంకామేవాభ్యధావంత రామబాణార్దితాస్తదా || ౪౦ ||

దశరథనృపపుత్రబాణవేగై
రజనిచరం నిహతం ఖరాత్మజం తమ్ |
దదృశురథ సురా భృశం ప్రహృష్టా
గిరిమివ వజ్రహతం యథా వికీర్ణమ్ || ౪౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే ఏకోనాశీతితమః సర్గః || ౭౯ ||

యుద్ధకాండ అశీతితమః సర్గః (౮౦) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed