Yuddha Kanda Sarga 79 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (79)


॥ மகராக்ஷவத⁴꞉ ॥

நிர்க³தம் மகராக்ஷம் தே த்³ருஷ்ட்வா வாநரயூத²பா꞉ ।
ஆப்லுத்ய ஸஹஸா ஸர்வே யோத்³து⁴காமா வ்யவஸ்தி²தா꞉ ॥ 1 ॥

தத꞉ ப்ரவ்ருத்தம் ஸுமஹத்தத்³யுத்³த⁴ம் ரோமஹர்ஷணம் ।
நிஶாசரை꞉ ப்லவங்கா³நாம் தே³வாநாம் தா³நவைரிவ ॥ 2 ॥

வ்ருக்ஷஶூலநிபாதைஶ்ச ஶிலாபரிக⁴பாதநை꞉ ।
அந்யோந்யம் மர்த³யந்தி ஸ்ம ததா³ கபிநிஶாசரா꞉ ॥ 3 ॥

ஶக்திக²ட்³க³க³தா³குந்தைஸ்தோமரைஶ்ச நிஶாசரா꞉ ।
பட்டிஶைர்பி⁴ந்தி³பாலைஶ்ச நிர்கா⁴தைஶ்ச ஸமந்தத꞉ ॥ 4 ॥

பாஶமுத்³க³ரத³ண்டை³ஶ்ச நிகா²தைஶ்சாபரே ததா³ ।
கத³நம் கபிவீராணாம் சக்ருஸ்தே ரஜநீசரா꞉ ॥ 5 ॥

பா³ணௌகை⁴ரர்தி³தாஶ்சாபி க²ரபுத்ரேண வாநரா꞉ ।
ஸம்ப்⁴ராந்தமநஸ꞉ ஸர்வே து³த்³ருவுர்ப⁴யபீடி³தா꞉ ॥ 6 ॥

தாந் த்³ருஷ்ட்வா ராக்ஷஸா꞉ ஸர்வே த்³ரவமாணாந்வலீமுகா²ந் ।
நேது³ஸ்தே ஸிம்ஹவத்³த்⁴ருஷ்டா ராக்ஷஸா ஜிதகாஶிந꞉ ॥ 7 ॥

வித்³ரவத்ஸு ததா³ தேஷு வாநரேஷு ஸமந்தத꞉ ।
ராமஸ்தாந்வாரயாமாஸ ஶரவர்ஷேண ராக்ஷஸாந் ॥ 8 ॥

வாரிதாந்ராக்ஷஸாந்த்³ருஷ்ட்வா மகராக்ஷோ நிஶாசர꞉ ।
க்ரோதா⁴நலஸமாவிஷ்டோ வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ॥ 9 ॥

திஷ்ட² ராம மயா ஸார்த⁴ம் த்³வந்த்³வயுத்³த⁴ம் த³தா³மி தே ।
த்யாஜயிஷ்யாமி தே ப்ராணாந்த⁴நுர்முக்தை꞉ ஶிதை꞉ ஶரை꞉ ॥ 10 ॥

யத்ததா³ த³ண்ட³காரண்யே பிதரம் ஹதவாந்மம ।
மத³க்³ரத꞉ ஸ்வகர்மஸ்த²ம் த்³ருஷ்ட்வா ரோஷோ(அ)பி⁴வர்த⁴தே ॥ 11 ॥

த³ஹ்யந்தே ப்⁴ருஶமங்கா³நி து³ராத்மந்மம ராக⁴வ ।
யந்மயாஸி ந த்³ருஷ்டஸ்த்வம் தஸ்மிந்காலே மஹாவநே ॥ 12 ॥

தி³ஷ்ட்யா(அ)ஸி த³ர்ஶநம் ராம மம த்வம் ப்ராப்தவாநிஹ ।
காங்க்ஷிதோ(அ)ஸி க்ஷுதா⁴ர்தஸ்ய ஸிம்ஹஸ்யேவேதரோ ம்ருக³꞉ ॥ 13 ॥

அத்³ய மத்³பா³ணவேகே³ந ப்ரேதராட்³விஷயம் க³த꞉ ।
யே த்வயா நிஹதா வீரா꞉ ஸஹ தைஶ்ச ஸமேஷ்யஸி ॥ 14 ॥

ப³ஹுநா(அ)த்ர கிமுக்தேந ஶ்ருணு ராம வசோ மம ।
பஶ்யந்து ஸகலா லோகாஸ்த்வாம் மாம் சைவ ரணாஜிரே ॥ 15 ॥

அஸ்த்ரைர்வா க³த³யா வா(அ)பி பா³ஹுப்⁴யாம் வா மஹாஹவே ।
அப்⁴யஸ்தம் யேந வா ராம தேநைவ யுதி⁴ வர்ததாம் ॥ 16 ॥

மகராக்ஷவச꞉ ஶ்ருத்வா ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
அப்³ரவீத்ப்ரஹஸந்வாக்யமுத்தரோத்தரவாதி³நம் ॥ 17 ॥

கத்த²ஸே கிம் வ்ருதா² ரக்ஷோ ப³ஹூந்யஸத்³ருஶாநி து ।
ந ரணே ஶக்யதே ஜேதும் விநா யுத்³தே⁴ந வாக்³ப³லாத் ॥ 18 ॥

சதுர்த³ஶஸஹஸ்ராணி ரக்ஷஸாம் த்வத்பிதா ச ய꞉ ।
த்ரிஶிரா தூ³ஷணஶ்சைவ த³ண்ட³கே நிஹதா மயா ॥ 19 ॥

ஸ்வாஶிதாஸ்தவ மாம்ஸேந க்³ருத்⁴ரகோ³மாயுவாயஸா꞉ ।
ப⁴விஷ்யந்த்யத்³ய வை பாப தீக்ஷ்ணதுண்ட³நகா²ங்குரா꞉ ॥ 20 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோகம் –
ருதி⁴ரார்த்³ரமுகா² ஹ்ருஷ்டா ரக்தபக்ஷா꞉ க²கா³ஶ்ச யே ।
கே² க³தா வஸுதா⁴யாம் ச ப்⁴ரமிஷ்யந்தி ஸமந்தத꞉ ॥
*]

ராக⁴வேணைவமுக்தஸ்து க²ரபுத்ரோ நிஶாசர꞉ ।
பா³ணௌகா⁴நமுசத்தஸ்மை ராக⁴வாய ரணாஜிரே ॥ 21 ॥

தாந் ஶராந் ஶரவர்ஷேண ராமஶ்சிச்சே²த³ நைகதா⁴ ।
நிபேதுர்பு⁴வி தே ச்சி²ந்நா ருக்மபுங்கா²꞉ ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 22 ॥

தத்³யுத்³த⁴மப⁴வத்தத்ர ஸமேத்யாந்யோந்யமோஜஸா ।
ரக்ஷஸ꞉ க²ரபுத்ரஸ்ய ஸூநோர்த³ஶரத²ஸ்ய ச ॥ 23 ॥

ஜீமூதயோரிவாகாஶே ஶப்³தோ³ ஜ்யாதலயோஸ்ததா³ ।
த⁴நுர்முக்த꞉ ஸ்வநோத்க்ருஷ்ட꞉ ஶ்ரூயதே ச ரணாஜிரே ॥ 24 ॥

தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வா꞉ கிந்நராஶ்ச மஹோரகா³꞉ ।
அந்தரிக்ஷக³தா꞉ ஸர்வே த்³ரஷ்டுகாமாஸ்தத³த்³பு⁴தம் ॥ 25 ॥

வித்³த⁴மந்யோந்யகா³த்ரேஷு த்³விகு³ணம் வர்த⁴தே பரம் ।
க்ருதப்ரதிக்ருதாந்யோந்யம் குருதாம் தௌ ரணாஜிரே ॥ 26 ॥

ராமமுக்தாம்ஸ்து பா³ணௌகா⁴ந்ராக்ஷஸஸ்த்வச்சி²நத்³ரணே ।
ரக்ஷோமுக்தாம்ஸ்து ராமோ வை நைகதா⁴ ப்ராச்சி²நச்ச²ரை꞉ ॥ 27 ॥

பா³ணௌகை⁴ர்விததா꞉ ஸர்வா தி³ஶஶ்ச ப்ரதி³ஶஸ்ததா² ।
ஸஞ்ச²ந்நா வஸுதா⁴ சைவ ஸமந்தாந்ந ப்ரகாஶதே ॥ 28 ॥

தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ மஹாபா³ஹுர்த⁴நுஶ்சிச்சே²த³ ரக்ஷஸ꞉ ।
அஷ்டாபி⁴ரத² நாராசை꞉ ஸூதம் விவ்யாத⁴ ராக⁴வ꞉ ॥ 29 ॥

பி⁴த்த்வா ஶரை ரத²ம் ராமோ ரதா²ஶ்வாந்ஸமபாதயத் ।
விரதோ² வஸுதா⁴ம் திஷ்ட²ந்மகராக்ஷோ நிஶாசர꞉ ॥ 30 ॥

தத்திஷ்ட²த்³வஸுதா⁴ம் ரக்ஷ꞉ ஶூலம் ஜக்³ராஹ பாணிநா ।
த்ராஸநம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் யுகா³ந்தாக்³நிஸமப்ரப⁴ம் ॥ 31 ॥

விப்⁴ராம்ய து மஹச்சூ²லம் ப்ரஜ்வலந்தம் நிஶாசர꞉ ।
ஸ க்ரோதா⁴த்ப்ராஹிணோத்தஸ்மை ராக⁴வாய மஹாஹவே ॥ 32 ॥

தமாபதந்தம் ஜ்வலிதம் க²ரபுத்ரகராச்ச்யுதம் ।
பா³ணைஸ்து த்ரிபி⁴ராகாஶே ஶூலம் சிச்சே²த³ ராக⁴வ꞉ ॥ 34 ॥

ஸ ச்சி²ந்நோ நைகதா⁴ ஶூலோ தி³வ்யஹாடகமண்டி³த꞉ ।
வ்யஶீர்யத மஹோல்கேவ ராமபா³ணார்தி³தோ பு⁴வி ॥ 35 ॥

தச்சூ²லம் நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ராமேணாக்லிஷ்டகர்மணா ।
ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி பூ⁴தாநி வ்யாஹரந்தி நபோ⁴க³தா ॥ 36 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா நிஹதம் ஶூலம் மகாராக்ஷோ நிஶாசர꞉ ।
முஷ்டிமுத்³யம்ய காகுத்ஸ்த²ம் திஷ்ட² திஷ்டே²தி சாப்³ரவீத் ॥ 37 ॥

ஸ தம் த்³ருஷ்ட்வா பதந்தம் வை ப்ரஹஸ்ய ரகு⁴நந்த³ந꞉ ।
பாவகாஸ்த்ரம் ததோ ராம꞉ ஸந்த³தே⁴ து ஶராஸநே ॥ 38 ॥

தேநாஸ்த்ரேண ஹதம் ரக்ஷ꞉ காகுத்ஸ்தே²ந ததா³ ரணே ।
ஸஞ்சி²ந்நஹ்ருத³யம் தத்ர பபாத ச மமார ச ॥ 39 ॥

த்³ருஷ்ட்வா தே ராக்ஷஸா꞉ ஸர்வே மகராக்ஷஸ்ய பாதநம் ।
லங்காமேவாப்⁴யதா⁴வந்த ராமபா³ணார்தி³தாஸ்ததா³ ॥ 40 ॥

த³ஶரத²ந்ருபபுத்ரபா³ணவேகை³
ரஜநிசரம் நிஹதம் க²ராத்மஜம் தம் ।
த³த்³ருஶுரத² ஸுரா ப்⁴ருஶம் ப்ரஹ்ருஷ்டா
கி³ரிமிவ வஜ்ரஹதம் யதா² விகீர்ணம் ॥ 41 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகோநாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 79 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ அஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (80) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed