Yuddha Kanda Sarga 78 – యుద్ధకాండ అష్టసప్తతితమః సర్గః (౭౮)


|| మకరాక్షాభిషేణనమ్ ||

నికుంభం చ హతం శ్రుత్వా కుంభం చ వినిపాతితమ్ |
రావణః పరమామర్షీ ప్రజజ్వాలానలో యథా || ౧ ||

నైరృతః క్రోధశోకాభ్యాం ద్వాభ్యాం తు పరిమూర్ఛితః |
ఖరపుత్రం విశాలాక్షం మకరాక్షమచోదయత్ || ౨ ||

గచ్ఛ పుత్ర మయాఽఽజ్ఞప్తో బలేనాభిసమన్వితః |
రాఘవం లక్ష్మణం చైవ జహి తాంశ్చ వనౌకసః || ౩ ||

రావణస్య వచః శ్రుత్వా శూరమానీ ఖరాత్మజః |
బాఢమిత్యబ్రవీద్ధృష్టో మకరాక్షో నిశాచరః || ౪ ||

సోఽభివాద్య దశగ్రీవం కృత్వా చాపి ప్రదక్షిణమ్ |
నిర్జగామ గృహాచ్ఛుభ్రాద్రావణస్యాజ్ఞయా బలీ || ౫ ||

సమీపస్థం బలాధ్యక్షం ఖరపుత్రోఽబ్రవీదిదమ్ |
రథశ్చానీయతాం శీఘ్రం సైన్యం చాహూయతాం త్వరాత్ || ౬ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా బలాధ్యక్షో నిశాచరః |
స్యందనం చ బలం చైవ సమీపం ప్రత్యపాదయత్ || ౭ ||

ప్రదక్షిణం రథం కృత్వా ఆరురోహ నిశాచరః |
సూతం సంచోదయామాస శీఘ్రం మే రథమావహ || ౮ ||

అథ తాన్రాక్షసాన్సర్వాన్మకరాక్షోఽబ్రవీదిదమ్ |
యూయం సర్వే ప్రయుధ్యధ్వం పురస్తాన్మమ రాక్షసాః || ౯ ||

అహం రాక్షసరాజేన రావణేన మహాత్మనా |
ఆజ్ఞప్తః సమరే హంతుం తావుభౌ రామలక్ష్మణౌ || ౧౦ ||

అద్య రామం వధిష్యామి లక్ష్మణం చ నిశాచరాః |
శాఖామృగం చ సుగ్రీవం వానరాంశ్చ శరోత్తమైః || ౧౧ ||

అద్య శూలనిపాతైశ్చ వానరాణాం మహాచమూమ్ |
ప్రదహిష్యామి సంప్రాప్తః శుష్కేంధనమివానలః || ౧౨ ||

మకరాక్షస్య తచ్ఛ్రుత్వా వచనం తే నిశాచరాః |
సర్వే నానాయుధోపేతా బలవంతః సమాగతాః || ౧౩ ||

తే కామరూపిణః సర్వే దంష్ట్రిణః పింగళేక్షణాః |
మాతంగా ఇవ నర్దంతో ధ్వస్తకేశా భయానకాః || ౧౪ ||

పరివార్య మహాకాయా మహాకాయం ఖరాత్మజమ్ |
అభిజగ్ముస్తతో హృష్టాశ్చాలయంతో వసుంధరామ్ || ౧౫ ||

శంఖభేరీసహస్రాణామాహతానాం సమంతతః |
క్ష్వేళితాస్ఫోటితానాం చ తతః శబ్దో మహానభూత్ || ౧౬ ||

ప్రభ్రష్టోఽథ కరాత్తస్య ప్రతోదః సారథేస్తదా |
పపాత సహసా చైవ ధ్వజస్తస్య చ రక్షసః || ౧౭ ||

తస్య తే రథయుక్తాశ్చ హయా విక్రమవర్జితాః |
చరణైరాకులైర్గత్వా దీనాః సాస్రముఖా యయుః || ౧౮ ||

ప్రవాతి పవనస్తస్మిన్సపాంసుః ఖరదారుణః |
నిర్యాణే తస్య రౌద్రస్య మకరాక్షస్య దుర్మతేః || ౧౯ ||

తాని దృష్ట్వా నిమిత్తాని రాక్షసా వీర్యవత్తమాః |
అచింత్య నిర్గతాః సర్వే యత్ర తౌ రామలక్ష్మణౌ || ౨౦ ||

ఘనగజమహిషాంగతుల్యవర్ణాః
సమరముఖేష్వసకృద్గదాసిభిన్నాః |
అహమహమితి యుద్ధకౌశలాస్తే
రజనిచరాః పరితః సమున్నదంతః || ౨౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే అష్టసప్తతితమః సర్గః || ౭౮ ||

యుద్ధకాండ ఏకోనాశీతితమః సర్గః (౭౯) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed