Yuddha Kanda Sarga 77 – యుద్ధకాండ సప్తసప్తతితమః సర్గః (౭౭)


|| నికుంభవధః ||

నికుంభో భ్రాతరం దృష్ట్వా సుగ్రీవేణ నిపాతితమ్ |
ప్రదహన్నివ కోపేన వానరేంద్రమవైక్షత || ౧ ||

తతః స్రగ్దామసన్నద్ధం దత్తపంచాంగులం శుభమ్ |
ఆదదే పరిఘం వీరో నగేంద్రశిఖరోపమమ్ || ౨ ||

హేమపట్టపరిక్షిప్తం వజ్రవిద్రుమభూషితమ్ |
యమదండోపమం భీమం రక్షసాం భయనాశనమ్ || ౩ ||

తమావిధ్య మహాతేజాః శక్రధ్వజసమం తదా |
విననాద వివృత్తాస్యో నికుంభో భీమవిక్రమః || ౪ ||

ఉరోగతేన నిష్కేణ భుజస్థైరంగదైరపి |
కుండలాభ్యాం చ చిత్రాభ్యాం మాలయా చ విచిత్రయా || ౫ ||

నికుంభో భూషణైర్భాతి తేన స్మ పరిఘేణ చ |
యథేంద్రధనుషా మేఘః సవిద్యుత్ స్తనయిత్నుమాన్ || ౬ ||

పరిఘాగ్రేణ పుస్ఫోట వాతగ్రంథిర్మహాత్మనః |
ప్రజజ్వాల సఘోషశ్చ విధూమ ఇవ పావకః || ౭ ||

నగర్యా విటపావత్యా గంధర్వభవనోత్తమైః |
సహ చైవామరావత్యా సర్వైశ్చ భవనైః సహ || ౮ ||

సతారగ్రహనక్షత్రం సచంద్రం సమహాగ్రహమ్ |
నికుంభపరిఘాఘూర్ణం భ్రమతీవ నభః స్థలమ్ || ౯ ||

దురాసదశ్చ సంజజ్ఞే పరిఘాభరణప్రభః |
కపీనాం స నికుంభాగ్నిర్యుగాంతాగ్నిరివోత్థితః || ౧౦ ||

రాక్షసా వానరాశ్చాపి న శేకుః స్పందితుం భయాత్ |
హనుమాంస్తు వివృత్యోరస్తస్థౌ ప్రముఖతో బలీ || ౧౧ ||

పరిఘోపమబాహుస్తు పరిఘం భాస్కరప్రభమ్ |
బలీ బలవతస్తస్య పాతయామాస వక్షసి || ౧౨ ||

స్థిరే తస్యోరసి వ్యూఢే పరిఘః శతధా కృతః |
విశీర్యమాణః సహసా ఉల్కాశతమివాంబరే || ౧౩ ||

స తు తేన ప్రహారేణ విచచాల మహాకపిః |
పరిఘేణ సమాధూతో యథా భూమిచలేఽచలః || ౧౪ ||

స తదాఽభిహతస్తేన హనుమాన్ ప్లవగోత్తమః |
ముష్టిం సంవర్తయామాస బలేనాతిమహాబలః || ౧౫ ||

తముద్యమ్య మహాతేజా నికుంభోరసి వీర్యవాన్ |
అభిచిక్షేప వేగేన వేగవాన్వాయువిక్రమః || ౧౬ ||

తతః పుస్ఫోట చర్మాస్య ప్రసుస్రావ చ శోణితమ్ |
ముష్టినా తేన సంజజ్ఞే జ్వాలా విద్యుదివోత్థితా || ౧౭ ||

స తు తేన ప్రహారేణ నికుంభో విచచాల హ |
స్వస్థశ్చాపి నిజగ్రాహ హనుమంతం మహాబలమ్ || ౧౮ ||

విచుక్రుశుస్తదా సంఖ్యే భీమం లంకానివాసినః |
నికుంభేనోద్యతం దృష్ట్వా హనుమంతం మహాబలమ్ || ౧౯ ||

స తదా హ్రియమాణోఽపి కుంభకర్ణాత్మజేన హ |
ఆజఘానానిలసుతో వజ్రకల్పేన ముష్టినా || ౨౦ ||

ఆత్మానం మోచయిత్వాఽథ క్షితావభ్యవపద్యత |
హనుమానున్మమాథాశు నికుంభం మారుతాత్మజః || ౨౧ ||

నిక్షిప్య పరమాయత్తో నికుంభం నిష్పిపేష హ |
ఉత్పత్య చాస్య వేగేన పపాతోరసి వీర్యవాన్ || ౨౨ ||

పరిగృహ్య చ బాహుభ్యాం పరివృత్య శిరోధరామ్ |
ఉత్పాటయామాస శిరో భైరవం నదతో మహత్ || ౨౩ ||

అథ వినదతి సాదితే నికుంభే
పవనసుతేన రణే బభూవ యుద్ధమ్ |
దశరథసుతరాక్షసేంద్రసూన్వో-
-ర్భృశతరమాగతరోషయోః సుభీమమ్ || ౨౪ ||

వ్యపేతే తు జీవే నికుంభస్య హృష్టా
వినేదుః ప్లవంగా దిశః సస్వనుశ్చ |
చచాలేవ చోర్వీ పఫాలేవ చ ద్యౌ-
-ర్భయం రాక్షసానాం బలం చావివేశ || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే సప్తసప్తతితమః సర్గః || ౭౭ ||

యుద్ధకాండ అష్టసప్తతితమః సర్గః (౭౮) >>


సంపూర్ణ శ్రీవాల్మీకి రామాయణ యుద్ధకాండ చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed