Sri Rudra Trishati Namavali – శ్రీ రుద్ర త్రిశతీ నామావళిః


ధ్యానమ్ |
బ్రహ్మాండవ్యాప్తదేహా భసితహిమరుచా భాసమానా భుజంగైః
కంఠే కాలాః కపర్దాకలిత శశికలాశ్చండకోదండహస్తాః |
త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలాః సులలితవపుషః శాంభవా మూర్తిభేదాః
రుద్రాః శ్రీరుద్రసూక్తప్రకటితవిభవాః నః ప్రయచ్ఛన్తు సౌఖ్యమ్ ||

|| నమో భగవతే రుద్రాయ ||

ఓం హిరణ్యబాహవే నమః |
సేనాన్యే నమః |
దిశాం చ పతయే నమః |
వృక్షేభ్యో నమః |
హరికేశేభ్యో నమః |
పశూనాం పతయే నమః |
సస్పింజరాయ నమః |
త్విషీమతే నమః |
పథీనాం పతయే నమః |
బభ్లుశాయ నమః |
వివ్యాధినే నమః |
అన్నానాం పతయే నమః |
హరికేశాయ నమః |
ఉపవీతినే నమః |
పుష్టానాం పతయే నమః |
భవస్య హేత్యై నమః |
జగతాం పతయే నమః |
రుద్రాయ నమః |
ఆతతావినే నమః |
క్షేత్రాణాం పతయే నమః | ౨౦ ||
సూతాయ నమః |
అహంత్యాయ నమః |
వనానాం పతయే నమః |
రోహితాయ నమః |
స్థపతయే నమః |
వృక్షాణం పతయే నమః |
మంత్రిణే నమః |
వాణిజాయ నమః |
కక్షాణాం పతయే నమః |
భువంతయే నమః |
వారివస్కృతాయ నమః |
ఓషధీనాం పతయే నమః |
ఉచ్చైర్ఘోషాయ నమః |
ఆక్రందయతే నమః |
పత్తీనాం పతయే నమః |
కృత్స్నవీతాయ నమః |
ధావతే నమః |
సత్త్వనాం పతయే నమః |
సహమానాయ నమః |
నివ్యాధినే నమః | ౪౦ ||
ఆవ్యాధినీనాం పతయే నమః |
కకుభాయ నమః |
నిషంగిణే నమః |
స్తేనానాం పతయే నమః |
నిషంగిణే నమః |
ఇషుధిమతే నమః |
తస్కరాణాం పతయే నమః |
వంచతే నమః |
పరివంచతే నమః |
స్తాయూనాం పతయే నమః |
నిచేరవే నమః |
పరిచరాయ నమః |
అరణ్యానాం పతయే నమః |
సృకావిభ్యో నమః |
జిఘాగ్ంసద్భ్యో నమః |
ముష్ణతాం పతయే నమః |
అసిమద్భ్యో నమః |
నక్తంచరద్భ్యో నమః |
ప్రకృంతానాం పతయే నమః |
ఉష్ణీషిణే నమః | ౬౦ ||
గిరిచరాయ నమః |
కులుంచానాం పతయే నమః |
ఇషుమద్భ్యో నమః |
ధన్వావిభ్యశ్చ నమః |
వో నమః |
ఆతన్వానేభ్యో నమః|
ప్రతిదధానేభ్యో నమః |
వో నమః |
ఆయచ్ఛద్భ్యో నమః |
విసృజద్భ్యో నమః |
వో నమః |
అస్యద్భ్యో నమః |
విధ్యద్భ్యో నమః |
వో నమః |
ఆసీనేభ్యో నమః |
శయానేభ్యో నమః |
వో నమః |
స్వపద్భ్యో నమః |
జాగ్రద్భ్యో నమః |
వో నమః | ౮౦ ||
తిష్ఠద్భ్యో నమః |
ధావద్భ్యో నమః |
వో నమః |
సభాభ్యో నమః |
సభాపతిభ్యో నమః |
వో నమః |
అశ్వేభ్యో నమః |
అశ్వపతిభ్యో నమః |
వో నమః |
ఆవ్యాధినీభ్యో నమః |
వివిధ్యంతీభ్యో నమః |
వో నమః |
ఉగణాభ్యో నమః |
తృంహతీభ్యో నమః |
వో నమః |
గృత్సేభ్యో నమః |
గృత్సపతిభ్యో నమః |
వో నమః |
వ్రాతేభ్యో నమః |
వ్రాతపతిభ్యో నమః | ౧౦౦ ||
వో నమః |
గణేభ్యో నమః |
గణపతిభ్యో నమః |
వో నమః |
విరూపేభ్యో నమః |
విశ్వరూపేభ్యో నమః |
వో నమః |
మహద్భ్యో నమః |
క్షుల్లకేభ్యో నమః |
వో నమః |
రథిభ్యో నమః |
అరథేభ్యో నమః |
వో నమః |
రథేభ్యో నమః |
రథపతిభ్యో నమః |
వో నమః |
సేనాభ్యో నమః |
సేనానిభ్యో నమః |
వో నమః |
క్షత్తృభ్యో నమః | ౧౨౦ ||
సంగ్రహీతృభ్యో నమః |
వో నమః |
తక్షభ్యో నమః |
రథకారేభ్యో నమః |
వో నమః |
కులాలేభ్యో నమః |
కర్మారేభ్యో నమః |
వో నమః |
పుంజిష్టేభ్యో నమః |
నిషాదేభ్యో నమః |
వో నమః |
ఇషుకృద్భ్యో నమః |
ధన్వకృద్భ్యో నమః |
వో నమః |
మృగయుభ్యో నమః |
శ్వనిభ్యో నమః |
వో నమః |
శ్వభ్యో నమః |
శ్వపతిభ్యో నమః |
వో నమః | ౧౪౦ ||
భవాయ నమః |
రుద్రాయ నమః |
శర్వాయ నమః |
పశుపతయే నమః |
నీలగ్రీవాయ నమః |
శితికంఠాయ నమః |
కపర్దినే నమః |
వ్యుప్తకేశాయ నమః |
సహస్రాక్షాయ నమః |
శతధన్వనే నమః |
గిరిశాయ నమః |
శిపివిష్టాయ నమః |
మీఢుష్టమాయ నమః |
ఇషుమతే నమః |
హ్రస్వాయ నమః |
వామనాయ నమః |
బృహతే నమః |
వర్షీయసే నమః |
వృద్ధాయ నమః |
సంవృధ్వనే నమః | ౧౬౦ ||
అగ్రియాయ నమః |
ప్రథమాయ నమః |
ఆశవే నమః |
అజిరాయ నమః |
శీఘ్రియాయ నమః |
శీభ్యాయ నమః |
ఊర్మ్యాయ నమః |
అవస్వన్యాయ నమః |
స్రోతస్యాయ నమః |
ద్వీప్యాయ నమః |
జ్యేష్ఠాయ నమః |
కనిష్ఠాయ నమః |
పూర్వజాయ నమః |
అపరజాయ నమః |
మధ్యమాయ నమః |
అపగల్భాయ నమః |
జఘన్యాయ నమః |
బుధ్నియాయ నమః |
సోభ్యాయ నమః |
ప్రతిసర్యాయ నమః | ౧౮౦ ||
యామ్యాయ నమః |
క్షేమ్యాయ నమః |
ఉర్వర్యాయ నమః |
ఖల్యాయ నమః |
శ్లోక్యాయ నమః |
అవసాన్యాయ నమః |
వన్యాయ నమః |
కక్ష్యాయ నమః |
శ్రవాయ నమః |
ప్రతిశ్రవాయ నమః |
ఆశుషేణాయ నమః |
ఆశురథాయ నమః |
శూరాయ నమః |
అవభిందతే నమః |
వర్మిణే నమః |
వరూథినే నమః |
బిల్మినే నమః |
కవచినే నమః |
శ్రుతాయ నమః |
శ్రుతసేనాయ నమః | ౨౦౦ ||
దుందుభ్యాయ నమః |
ఆహనన్యాయ నమః |
ధృష్ణవే నమః |
ప్రమృశాయ నమః |
దూతాయ నమః |
ప్రహితాయ నమః |
నిషంగిణే నమః |
ఇషుధిమతే నమః |
తీక్ష్ణేషవే నమః |
ఆయుధినే నమః |
స్వాయుధాయ నమః |
సుధన్వనే నమః |
స్రుత్యాయ నమః |
పథ్యాయ నమః |
కాట్యాయ నమః |
నీప్యాయ నమః |
సూద్యాయ నమః |
సరస్యాయ నమః |
నాద్యాయ నమః |
వైశంతాయ నమః | ౨౨౦ ||
కూప్యాయ నమః |
అవట్యాయ నమః |
వర్ష్యాయ నమః |
అవర్ష్యాయ నమః |
మేఘ్యాయ నమః |
విద్యుత్యాయ నమః |
ఈధ్రియాయ నమః |
ఆతప్యాయ నమః |
వాత్యాయ నమః |
రేష్మియాయ నమః |
వాస్తవ్యాయ నమః |
వాస్తుపాయ నమః |
సోమాయ నమః |
రుద్రాయ నమః |
తామ్రాయ నమః |
అరుణాయ నమః |
శంగాయ నమః |
పశుపతయే నమః |
ఉగ్రాయ నమః |
భీమాయ నమః | ౨౪౦ ||
అగ్రేవధాయ నమః |
దూరేవధాయ నమః |
హంత్రే నమః |
హనీయసే నమః |
వృక్షేభ్యో నమః |
హరికేశేభ్యో నమః |
తారాయ నమః |
శంభవే నమః |
మయోభవే నమః |
శంకరాయ నమః |
మయస్కరాయ నమః |
శివాయ నమః |
శివతరాయ నమః |
తీర్థ్యాయ నమః |
కూల్యాయ నమః |
పార్యాయ నమః |
అవార్యాయ నమః |
ప్రతరణాయ నమః |
ఉత్తరణాయ నమః |
ఆతార్యాయ నమః | ౨౬౦ ||
ఆలాద్యాయ నమః |
శష్ప్యాయ నమః |
ఫేన్యాయ నమః |
సికత్యాయ నమః |
ప్రవాహ్యాయ నమః |
ఇరిణ్యాయ నమః |
ప్రపథ్యాయ నమః |
కింశిలాయ నమః |
క్షయణాయ నమః |
కపర్దినే నమః |
పులస్తయే నమః |
గోష్ఠ్యాయ నమః |
గృహ్యాయ నమః |
తల్ప్యాయ నమః |
గేహ్యాయ నమః |
కాట్యాయ నమః |
గహ్వరేష్ఠాయ నమః |
హ్రదయ్యాయ నమః |
నివేష్ప్యాయ నమః |
పాంసవ్యాయ నమః | ౨౮౦ ||
రజస్యాయ నమః |
శుష్క్యాయ నమః |
హరిత్యాయ నమః |
లోప్యాయ నమః |
ఉలప్యాయ నమః |
ఊర్వ్యాయ నమః |
సూర్మ్యాయ నమః |
పర్ణ్యాయ నమః |
పర్ణశద్యాయ నమః |
అపగురమాణాయ నమః |
అభిఘ్నతే నమః |
ఆక్ఖిదతే నమః |
ప్రక్ఖిదతే నమః |
వో నమః |
కిరికేభ్యో నమః |
దేవానాం హృదయేభ్యో నమః |
విక్షీణకేభ్యో నమః |
విచిన్వత్కేభ్యో నమః |
ఆనిర్హతేభ్యో నమః |
ఆమీవత్కేభ్యో నమః | ౩౦౦ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని త్రిశతీ నామావళులు (300) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed