Kishkindha Kanda Sarga 20 – కిష్కింధాకాండ వింశః సర్గః (౨౦)


కిష్కింధాకాండ వింశః సర్గః (౨౦)

|| తారావిలాపః ||

రామచాపవిసృష్టేన శరేణాంతకరేణ తమ్ |
దృష్ట్వా వినిహతం భూమౌ తారా తారాధిపాననా || ౧ ||

సా సమాసాద్య భర్తారం పర్యష్వజత భామినీ |
ఇషుణాభిహతం దృష్ట్వా వాలినం కుంజరోపమమ్ || ౨ ||

వానరేంద్రం మహేంద్రాభం శోకసంతప్తమానసా |
తారా తరుమివోన్మూలం పర్యదేవయదాతురా || ౩ ||

రణే దారుణ విక్రాంత ప్రవీర ప్లవతాం వర |
కిం దీనామపురోభాగామద్య త్వం నాభిభాషసే || ౪ ||

ఉత్తిష్ఠ హరిశార్దూల భజస్వ శయనోత్తమమ్ |
నైవంవిధాః శేరతే హి భూమౌ నృపతిసత్తమాః || ౫ ||

అతీవ ఖలు తే కాంతా వసుధా వసుధాధిప |
గతాసురపి యాం గాత్రైర్మాం విహాయ నిషేవసే || ౬ ||

వ్యక్తమన్యా త్వయా వీర ధర్మతః సంప్రవర్తితా |
కిష్కింధేవ పురీ రమ్యా స్వర్గమార్గే వినిర్మితా || ౭ ||

యాన్యస్మాభిస్త్వయా సార్ధం వనేషు మధుగంధిషు |
విహృతాని త్వయా కాలే తేషాముపరమః కృతః || ౮ ||

నిరానందా నిరాశాహం నిమగ్నా శోకసాగరే |
త్వయి పంచత్వమాపన్నే మహాయూథపయూథపే || ౯ ||

హృదయం సుస్థిరం మహ్యం దృష్ట్వా వినిహతం పతిమ్ |
యన్న శోకాభిసంతప్తం స్ఫుటతేఽద్య సహస్రధా || ౧౦ ||

సుగ్రీవస్య త్వయా భార్యా హృతా స చ వివాసితః |
యత్తు తస్య త్వయా వ్యుష్టిః ప్రాప్తేయం ప్లవగాధిప || ౧౧ ||

నిఃశ్రేయసపరా మోహాత్త్వయా చాహం విగర్హితా |
యైషాఽబ్రవం హితం వాక్యం వానరేంద్ర హితైషిణీ || ౧౨ ||

రూపయౌవనదృప్తానాం దక్షిణానాం చ మానద |
నూనమప్సరసామార్య చిత్తాని ప్రమథిష్యసి || ౧౩ ||

కాలో నిఃసంశయో నూనం జీవితాంతకరస్తవ |
బలాద్యేనావపన్నోఽసి సుగ్రీవస్యావశో వశమ్ || ౧౪ ||

వైధవ్యం శోకసంతాపం కృపణం కృపణా సతీ |
అదుఃఖోపచితా పూర్వం వర్తయిష్యామ్యనాథవత్ || ౧౫ ||

లాలితశ్చాంగదో వీరః సుకుమారః సుఖోచితః |
వత్స్యతే కామవస్థాం మే పితృవ్యే క్రోధమూర్ఛితే || ౧౬ ||

కురుష్వ పితరం పుత్ర సుదృష్టం ధర్మవత్సలమ్ |
దుర్లభం దర్శనం వత్స తవ తస్య భవిష్యతి || ౧౭ ||

సమాశ్వాసయ పుత్రం త్వం సందేశం సందిశస్వ చ |
మూర్ధ్ని చైనం సమాఘ్రాయ ప్రవాసం ప్రస్థితో హ్యసి || ౧౮ ||

రామేణ హి మహత్కర్మకృతం త్వామభినిఘ్నతా |
ఆనృణ్యం చ గతం తస్య సుగ్రవస్య ప్రతిశ్రవే || ౧౯ ||

సకామో భవ సుగ్రీవ రుమాం త్వం ప్రతిపత్స్యసే |
భుంక్ష్వ రాజ్యమనుద్విగ్నః శస్తో భ్రాతా రిపుస్తవ || ౨౦ ||

కిం మామేవం విలపతీం ప్రేమ్ణా త్వం నాభిభాషసే |
ఇమాః పశ్య వరా బహ్వీర్భార్యాస్తే వానరేశ్వర || ౨౧ ||

తస్యా విలపితం శ్రుత్వా వానర్యః సర్వతశ్చ తాః |
పరిగృహ్యాంగదం దీనం దుఃఖార్తాః పరిచుక్రుశుః || ౨౨ ||

కిమంగదం సాంగదవీరబాహో
విహాయ యాస్యద్య చిరప్రవాసమ్ |
న యుక్తమేవం గుణసన్నికృష్టం
విహాయ పుత్రం ప్రియపుత్ర గంతుమ్ || ౨౩ ||

కిమప్రియిం తే ప్రియచారువేష
మయా కృతం నాథ సుతేన వా తే |
సహాంగదాం మాం స విహాయ వీర
యత్ప్రస్థితో దీర్ఘమితః ప్రవాసమ్ || ౨౪ ||

యద్యప్రియం కించిదసంప్రధార్య
కృతం మయా స్యాత్తవ దీర్ఘబాహో |
క్షమస్వ మే తద్ధరివంశనాథ
వ్రజామి మూర్ధ్నా తవ వీర పాదౌ || ౨౫ ||

తథా తు తారా కరుణం రుదంతీ
భర్తుః సమీపే సహ వానరీభిః |
వ్యవస్యత ప్రాయముపోపవేష్టు-
-మనింద్యవర్ణా భువి యత్ర వాలీ || ౨౬ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే వింశః సర్గః || ౨౦ ||


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed