Sri Pratyangira Sahasranama Stotram – శ్రీ ప్రత్యంగిరా సహస్రనామ స్తోత్రం


ఈశ్వర ఉవాచ |
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి సాంప్రతం తత్పురాతనమ్ |
సహస్రనామ పరమం ప్రత్యంగిరార్థ సిద్ధయే || ౧ ||

సహస్రనామపాఠేన సర్వత్ర విజయీ భవేత్ |
పరాభవో న చాస్యాస్తి సభాయాం వా వనే రణే || ౨ ||

తథా తుష్టా భవేద్దేవీ ప్రత్యంగిరాఽస్య పాఠతః |
యథా భవతి దేవేశి సాధకః శివ ఏవ హి || ౩ ||

అశ్వమేధసహస్రాణి వాజపేయస్య కోటయః |
సకృత్పాఠేన జాయంతే ప్రసన్నా ప్రత్యంగిరా భవేత్ || ౪ ||

భైరవోఽస్య ఋషిశ్ఛందోఽనుష్టుప్ దేవీ సమీరితా |
ప్రత్యంగిరా వినియోగః సర్వసంపత్తి హేతవే || ౫ ||

సర్వకార్యేషు సంసిద్ధిః సర్వసంపత్తిదా భవేత్ |
ఏవం ధ్యాత్వా పఠేదేతద్యదీచ్ఛేదాత్మనో హితమ్ || ౬ ||

అస్య శ్రీప్రత్యంగిరా సహస్రనామమహామంత్రస్య భైరవ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీమహాప్రత్యంగిరా దేవతా హ్రీం బీజం శ్రీం శక్తిః స్వాహా కీలకం పరకృత్యావినాశార్థే జపే పాఠే వినియోగః ||

కరన్యాసః –
ఓం హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రః కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాది న్యాసః –
ఓం హ్రాం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం హ్రూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం హ్రః అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ –
ఆశాంబరా ముక్తకచా ఘనచ్ఛవి-
-ర్ధ్యేయా సచర్మాసికరా హి భూషణా |
దంష్ట్రోగ్రవక్త్రా గ్రసితా హితా త్వయా
ప్రత్యంగిరా శంకరతేజసేరితా ||

స్తోత్రమ్ –
దేవీ ప్రత్యంగిరా దివ్యా సరసా శశిశేఖరా |
సుమనా సామిధేతీ చ సమస్తసురశేముషీ || ౧ ||

సర్వసంపత్తిజననీ సర్వదా సింధుసేవినీ |
శంభుసీమంతినీ సీమా సురారాధ్యా సుధారసా || ౨ ||

రసా రసవతీ వేలా వన్యా చ వనమాలినీ |
వనజాక్షీ వనచరీ వనీ వనవినోదినీ || ౩ ||

వేగినీ వేగదా వేగబలాస్యా చ బలాధికా |
కలా కలప్రియా కోలీ కోమలా కాలకామినీ || ౪ ||

కమలా కమలాస్యా చ కమలస్థా కలావతీ |
కులీనా కుటిలా కాంతా కోకిలా కలభాషిణీ || ౫ ||

కీరకీలీ కలా కాలీ కపాలిన్యపి కాలికా |
కేశినీ చ కుశావర్తా కౌశాంబీ కేశవప్రియా || ౬ ||

కాశీ కలా మహాకాశీ సంకాశా కేశదాయినీ |
కుండలీ కుండలాస్యా చ కుండలాంగదమండితా || ౭ ||

కుణపాలీ కుముదినీ కుముదా ప్రీతివర్ధినీ |
కుందప్రియా కుందరుచిః కురంగమదనోదినీ || ౮ ||

కురంగనయనా కుందా కురువృందాఽభినందినీ |
కుసుంభకుసుమా కాంచీ క్వణత్కింకిణికా కటా || ౯ ||

కఠోరా కరుణా కాష్ఠా కౌముదీ కంబుకంఠినీ |
కపర్దినీ కపటినీ కంఠినీ కాలకంఠికా || ౧౦ ||

కీరహస్తా కుమారీ చ కురుదా కుసుమప్రియా |
కుంజరస్థా కుంజరతా కుంభి కుంభస్తనద్వయా || ౧౧ ||

కుంభిగా కరిభోగా చ కదలీ దళశాలినీ |
కుపితా కోటరస్థా చ కంకాలీ కందరోదరా || ౧౨ ||

ఏకాంతవాసినీ కాంచీ కంపమానశిరోరుహా |
కాదంబరీ కదంబస్థా కుంకుమప్రేమధారిణీ || ౧౩ ||

కుటుంబినీప్రియాఽఽకూతీ క్రతుః క్రతుకరీ ప్రియా |
కాత్యాయనీ కృత్తికా చ కార్తికేయప్రవర్తినీ || ౧౪ ||

కామపత్నీ కామదాత్రీ కామేశీ కామవందితా |
కామరూపా క్రమావర్తీ కామాక్షీ కామమోహితా || ౧౫ ||

ఖడ్గినీ ఖేచరీ ఖడ్గా ఖంజరీటేక్షణా ఖలా |
ఖరగా ఖరనాథా చ ఖరాస్యా ఖేలనప్రియా || ౧౬ ||

ఖరాంశుః ఖేటినీ ఖట్వా ఖగా ఖట్వాంగధారిణీ |
ఖరఖండినీ ఖ్యాతా ఖండితా ఖండనీస్థితా || ౧౭ ||

ఖండప్రియా ఖండఖాద్యా సేందుఖండా చ ఖండినీ |
గంగా గోదావరీ గౌరీ గోమత్యపి చ గౌతమీ || ౧౮ ||

గయా గేయా గగనగా గారుడీ గరుడధ్వజా |
గీతా గీతప్రియా గోపా గండప్రీతా గుణీ గిరా || ౧౯ ||

గుం గౌరీ మందమదనా గోకులా గోప్రతారిణీ |
గోదా గోవిందినీ గూఢా నిర్గూఢా గూఢవిగ్రహా || ౨౦ ||

గుంజినీ గజగా గోపీ గోత్రక్షయకరీ గదా |
గిరిభూపాలదుహితా గోగా గోచ్ఛలవర్ధినీ || ౨౧ ||

ఘనస్తనీ ఘనరుచిర్ఘనేహా ఘననిఃస్వనా |
ఘూత్కారిణీ ఘూఘకరీ ఘుఘూకపరివారితా || ౨౨ ||

ఘంటానాదప్రియా ఘంటా ఘనాఘోటకవాహినీ |
ఘోరరూపా చ ఘోరా చ ఘూతీ ప్రతిఘనా ఘనీ || ౨౩ ||

ఘృతాచీ ఘనపుష్టిశ్చ ఘటా ఘనఘటాఽమృతా |
ఘటస్యా ఘటనా ఘోఘఘాతపాతనివారిణీ || ౨౪ ||

చంచరీకా చకోరీ చ చాముండా చీరధారిణీ |
చాతురీ చపలా చక్రచలా చేలా చలాఽచలా || ౨౫ ||

చతుశ్చిరంతనా చాకా చిక్యా చామీకరచ్ఛవిః |
చాపినీ చపలా చంపూ చింతా చింతామణిశ్చితా || ౨౬ ||

చాతుర్వర్ణ్యమయీ చంచచ్చౌరాచార్యా చమత్కృతిః |
చక్రవర్తివధూశ్చక్రా చక్రాంగా చక్రమోదినీ || ౨౭ ||

చేతశ్చరీ చిత్తవృత్తిరచేతా చేతనప్రదా |
చాంపేయీ చంపకప్రీతిశ్చండీ చండాలవాసినీ || ౨౮ ||

చిరంజీవితటా చించా తరుమూలనివాసినీ |
ఛురికా ఛత్రమధ్యస్థా ఛిద్రా ఛేదకరీ ఛిదా || ౨౯ ||

ఛుఛుందరీపలప్రీతీ ఛుఛుందరీనిభస్వనా |
ఛలినీ ఛలదా ఛత్రా ఛిటికా ఛేకకృత్తథా || ౩౦ ||

ఛగినీ ఛాందసీ ఛాయా ఛాయాకృచ్ఛాదిరిత్యపి |
జయా చ జయదా జాతీ జయస్థా జయవర్ధినీ || ౩౧ ||

జపాపుష్పప్రియా జప్యా జృంభిణీ యామలా యుతా |
జంబూప్రియా జయస్థా చ జంగమా జంగమప్రియా || ౩౨ ||

జంతుర్జంతుప్రధానా చ జరత్కర్ణా జరద్భవా |
జాతిప్రియా జీవనస్థా జీమూతసదృశచ్ఛవిః || ౩౩ ||

జన్యా జనహితా జాయా జంభభిజ్జంభమాలినీ |
జవదా జవవద్వాహా జవానీ జ్వరహా జ్వరా || ౩౪ ||

ఝంఝానిలమయీ ఝంఝా ఝణత్కారకరా తథా |
ఝింటీశా ఝంపకృత్ ఝంపా ఝంపత్రాసనివారిణీ || ౩౫ ||

టకారస్థా టంకధరా టంకారా కరశాటినీ |
ఠక్కురా ఠీత్కృతీ ఠింఠీ ఠింఠీరవసమావృతా || ౩౬ ||

ఠంఠానిలమయీ ఠంఠా ఠణత్కారకరా ఠసా |
డాకినీ డామరీ చైవ డిండిమధ్వనినందినీ || ౩౭ ||

ఢక్కాస్వనప్రియా ఢక్కా తపినీ తాపినీ తథా |
తరుణీ తుందిలా తుందా తామసీ చ తపఃప్రియా || ౩౮ ||

తామ్రా తామ్రాంబరా తాలీ తాలీదలవిభూషణా |
తురంగా త్వరితా త్రేతా తోతులా తోదినీ తులా || ౩౯ ||

తాపత్రయహరా తప్తా తాలకేశీ తమాలినీ |
తమాలదలవచ్ఛామా తాలమ్లానవతీ తమీ || ౪౦ ||

తామసీ చ తమిస్రా చ తీవ్రా తీవ్రపరాక్రమా |
తటస్థా తిలతైలాక్తా తరణీ తపనద్యుతిః || ౪౧ ||

తిలోత్తమా తిలకకృత్తారకాధీశశేఖరా |
తిలపుష్పప్రియా తారా తారకేశీ కుటుంబినీ || ౪౨ ||

స్థాణుపత్నీ స్థితికరీ స్థలస్థా స్థలవర్ధినీ |
స్థితిః స్థైర్యా స్థవిష్ఠా చ స్థాపతిః స్థలవిగ్రహా || ౪౩ ||

దంతినీ దండినీ దీనా దరిద్రా దీనవత్సలా |
దేవీ దేవవధూర్దైత్యదమినీ దంతభూషణా || ౪౪ ||

దయావతీ దమవతీ దమదా దాడిమస్తనీ |
దందశూకనిభా దైత్యదారిణీ దేవతాననా || ౪౫ ||

దోలాక్రీడా దయాలుశ్చ దంపతీ దేవతామయీ |
దశా దీపస్థితా దోషా దోషహా దోషకారిణీ || ౪౬ ||

దుర్గా దుర్గార్తిశమనీ దుర్గమా దుర్గవాసినీ |
దుర్గంధనాశినీ దుఃస్థా దుఃస్వప్నశమకారిణీ || ౪౭ ||

దుర్వారా దుందుభీ భ్రాంతా దూరస్థా దూరవాసినీ |
దరహా దరదా దాత్రీ దాయాదా దుహితా దయా || ౪౮ ||

ధురంధరా ధురీణా చ ధౌరీ ధీ ధనదాయినీ |
ధీరాఽధీరా ధరిత్రీ చ ధర్మదా ధీరమానసా || ౪౯ ||

ధనుర్ధరా చ దమనీ ధూర్తా ధూర్తపరిగ్రహా |
ధూమవర్ణా ధూమపానా ధూమలా ధూమమోహినీ || ౫౦ ||

నలినీ నందినీ నందా నాదినీ నందబాలికా |
నవీనా నర్మదా నర్మినేమిర్నియమనిశ్చయా || ౫౧ ||

నిర్మలా నిగమాచరా నిమ్నగా నగ్నకామినీ |
నీతిర్నిరంతరా నగ్నీ నిర్లేపా నిర్గుణా నతిః || ౫౨ ||

నీలగ్రీవా నిరీహా చ నిరంజనజనీ నవీ |
నవనీతప్రియా నారీ నరకార్ణవతారిణీ || ౫౩ ||

నారాయణీ నిరాకారా నిపుణా నిపుణప్రియా |
నిశా నిద్రా నరేంద్రస్థా నమితాఽనమితాపి చ || ౫౪ ||

నిర్గుండికా చ నిర్గుండా నిర్మాంసాఽనామికా నిభా |
పతాకినీ పతాకా చ పలప్రీతిర్యశస్వినీ || ౫౫ ||

పీనా పీనస్తనా పత్నీ పవనాశనశాయినీ |
పరాఽపరా కలాపాఽఽప్పా పాకకృత్యరతి ప్రియా || ౫౬ ||

పవనస్థా సుపవనా తాపసీప్రీతివర్ధినీ |
పశువృద్ధికరీ పుష్టిః పోషణీ పుష్పవర్ధినీ || ౫౭ ||

పుష్పిణీ పుస్తకకరా పున్నాగతలవాసినీ |
పురందరప్రియా ప్రీతిః పురమార్గనివాసినీ || ౫౮ ||

పాశీ పాశకరా పాశా బంధుహా పాంసులా పశుః |
పటుః పటాసా పరశుధారిణీ పాశినీ తథా || ౫౯ ||

పాపఘ్నీ పతిపత్నీ చ పతితాఽపతితాపి చ |
పిశాచీ చ పిశాచఘ్నీ పిశితాశనతోషితా || ౬౦ ||

పానదా పానపాత్రా చ పానదానకరోద్యతా |
పేయా ప్రసిద్ధా పీయూషా పూర్ణా పూర్ణమనోరథా || ౬౧ ||

పతద్గర్భా పతద్గాత్రా పాతపుణ్యప్రియా పురీ |
పంకిలా పంకమగ్నా చ పానీయా పంజరస్థితా || ౬౨ ||

పంచమీ పంచయాజ్ఞా చ పంచతా పంచమప్రియా |
పంచముద్రా పుండరీకా పికీ పింగలలోచనా || ౬౩ ||

ప్రియంగుమంజరీ పిండీ పిండితా పాండురప్రభా |
ప్రేతాసనా ప్రియాలుస్థా పాండుఘ్నీ పీతసాపహా || ౬౪ ||

ఫలినీ ఫలదాత్రీ చ ఫలశ్రీః ఫణిభూషణా |
ఫూత్కారకారిణీ స్ఫారా ఫుల్లా ఫుల్లాంబుజాసనా || ౬౫ ||

ఫిరంగహా స్ఫీతమతిః స్ఫితిః స్ఫీతకరీ తథా |
బలమాయా బలారాతిర్బలినీ బలవర్ధినీ || ౬౬ ||

వేణువాద్యా వనచరీ విరావజనయిత్రి చ |
విద్యా విద్యాప్రదా విద్యాబోధినీ బోధదాయినీ || ౬౭ ||

బుద్ధమాతా చ బుద్ధా చ వనమాలావతీ వరా |
వరదా వారుణీ వీణా వీణావాదనతత్పరా || ౬౮ ||

వినోదినీ వినోదస్థా వైష్ణవీ విష్ణువల్లభా |
విద్యా వైద్యచికిత్సా చ వివశా విశ్వవిశ్రుతా || ౬౯ ||

విద్వత్కవికలా వేత్తా వితంద్రా విగతజ్వరా |
విరావా వివిధారావా బింబోష్ఠీ బింబవత్సలా || ౭౦ ||

వింధ్యస్థా వీరవంద్యా చ వరీయసపరాధవిత్ |
వేదాంతవేద్యా వేద్యా చ వైద్యా చ విజయప్రదా || ౭౧ ||

విరోధవర్ధినీ వంధ్యా వంధ్యాబంధనివారిణీ |
భగినీ భగమాలా చ భవానీ భవభావినీ || ౭౨ ||

భీమా భీమాననా భైమీ భంగురా భీమదర్శనా |
భిల్లీ భల్లధరా భీరుర్భేరుండా చైభభయాపహా || ౭౩ ||

భగసర్పిణ్యపి భగా భగరూపా భగాలయా |
భగాసనా భగామోదా భేరీ భాంకారరంజినీ || ౭౪ ||

భీషణాఽభీషణా సర్వా భగవత్యపి భూషణా |
భారద్వాజీ భోగదాత్రీ భవఘ్నీ భూతిభూషణా || ౭౫ ||

భూతిదా భూమిదాత్రీ చ భూపతిత్వప్రదాయినీ |
భ్రమరీ భ్రామరీ నీలా భూపాలముకుటస్థితా || ౭౬ ||

మత్తా మనోహరా మనా మానినీ మోహనీ మహా |
మహాలక్ష్మీర్మదాక్షీబా మదిరా మదిరాలయా || ౭౭ ||

మదోద్ధతా మతంగస్థా మాధవీ మధుమంథినీ |
మేధా మేధాకరీ మేధ్యా మధ్యా మధ్యవయస్థితా || ౭౮ ||

మద్యపా మాంసలా మత్స్యా మోదినీ మైథునోద్ధతా |
ముద్రా ముద్రావతీ మాతా మాయా మహిమమందిరా || ౭౯ ||

మహామాయా మహావిద్యా మహామారీ మహేశ్వరీ |
మహాదేవవధూర్మాన్యా మథురా మేరుమండలా || ౮౦ ||

మేదస్వనీ మేదసుశ్రీర్మహిషాసురమర్దినీ |
మండపస్థా మఠస్థాఽమా మాలా మాలావిలాసినీ || ౮౧ ||

మోక్షదా ముండమాలా చ మందిరాగర్భగర్భితా |
మాతంగినీ చ మాతంగీ మతంగతనయా మధుః || ౮౨ ||

మధుస్రవా మధురసా మధూకకుసుమప్రియా |
యామినీ యామినీనాథభూషా యావకరంజితా || ౮౩ ||

యవాంకురప్రియా యామా యవనీ యవనాధిపా |
యమఘ్నీ యమవాణీ చ యజమానస్వరూపిణీ || ౮౪ ||

యజ్ఞా యజ్యా యజుర్యజ్వా యశోనికరకారిణీ |
యజ్ఞసూత్రప్రదా జ్యేష్ఠా యజ్ఞకర్మకరీ యశా || ౮౫ ||

యశస్వినీ యజ్ఞసంస్థా యూపస్తంభనివాసినీ |
రంజితా రాజపత్నీ చ రమా రేఖా రవీ రణీ || ౮౬ ||

రజోవతీ రజశ్చిత్రా రజనీ రజనీపతిః |
రాగిణీ రాజినీ రాజ్యా రాజ్యదా రాజ్యవర్ధినీ || ౮౭ ||

రాజన్వతీ రాజనీతిస్తుర్యా రాజనివాసినీ |
రమణీ రమణీయా చ రామా రామవతీ రతిః || ౮౮ ||

రేతోవతీ రతోత్సాహా రోగహా రోగకారిణీ |
రంగా రంగవతీ రాగా రాగజ్ఞా రాగినీ రణా || ౮౯ ||

రంజికా రంజకీ రంజా రంజినీ రక్తలోచనా |
రక్తచర్మధరా రంతీ రక్తస్థా రక్తవాహినీ || ౯౦ ||

రంభా రంభాఫలప్రీతి రంభోరూ రాఘవప్రియా |
రంగభృద్రంగమధురా రోదసీ రోదసీగృహా || ౯౧ ||

రోగకర్త్రీ రోగహర్త్రీ చ రోగభృద్రోగశాయినీ |
వందీ వందిస్తుతా బంధుర్బంధూకకుసుమాధరా || ౯౨ ||

వందితా వందిమాతా బంధురా బైందవీ విభా |
వింకీ వింకపలా వింకా వింకస్థా వింకవత్సలా || ౯౩ ||

వేదైర్విలగ్నా విగ్నా చ విధిర్విధికరీ విధా |
శంఖినీ శంఖనిలయా శంఖమాలావతీ శమీ || ౯౪ ||

శంఖపాత్రాశినీ శంఖాఽశంఖా శంఖగలా శశీ |
శింబీ శరావతీ శ్యామా శ్యామాంగీ శ్యామలోచనా || ౯౫ ||

శ్మశానస్థా శ్మశానా చ శ్మశానస్థలభూషణా |
శర్మదా శమహర్త్రీ చ శాకినీ శంకుశేఖరా || ౯౬ ||

శాంతిః శాంతిప్రదా శేషా శేషస్థా శేషశాయినీ |
శేముషీ శోషిణీ శౌరీ శారిః శౌర్యా శరా శరీ || ౯౭ ||

శాపదా శాపహారీ శ్రీః శంపా శపథదాయినీ |
శృంగిణీ శృంగిపలభుక్ శంకరీ శాంకరీ తథా || ౯౮ ||

శంకా శంకాపహా శంస్థా శాశ్వతీ శీతలా శివా |
శవస్థా శవభుక్ శైవీ శావవర్ణా శవోదరీ || ౯౯ ||

శాయినీ శావశయనా శింశిపా శింశిపాయతా |
శవాకుండలినీ శైవా శంకరా శిశిరా శిరా || ౧౦౦ ||

శవకాంచీ శవశ్రీకా శవమాలా శవాకృతిః |
శంపినీ శంకుశక్తిః శం శంతనుః శీలదాయినీ || ౧౦౧ ||

సింధుః సరస్వతీ సింధుసుందరీ సుందరాననా |
సాధుసిద్ధిః సిద్ధిదాత్రీ సిద్ధా సిద్ధసరస్వతీ || ౧౦౨ ||

సంతతిః సంపదా సంపత్సంవిత్సంపత్తిదాయినీ |
సపత్నీ సరసా సారా సరస్వతికరీ సుధా || ౧౦౩ ||

సరః సమా సమానా చ సమారాధ్యా సమస్తదా |
సమిద్ధా సమదా సంమా సమ్మోహా సమదర్శనా || ౧౦౪ ||

సమితిః సమిధా సీమా సావిత్రీ సంవిదా సతీ |
సవనా సవనాధారా సావనా సమరా సమీ || ౧౦౫ ||

సమీరా సుమనా సాధ్వీ సధ్రీచీ చాఽసహాయినీ |
హంసీ హంసగతిర్హంసా హంసోజ్జ్వలనిచోలయుక్ || ౧౦౬ ||

హలినీ హలదా హాలా హరశ్రీర్హరవల్లభా |
హేలా హేలావతీ హ్రేషా హ్రేషస్థా హ్రేషవర్ధినీ || ౧౦౭ ||

హంతా హానిర్హయాహ్వా హృద్ధంతహా హంతహారిణీ |
హుంకారీ హంతకృద్ధంకా హీహా హాహా హతాహితా || ౧౦౮ ||

హేమా ప్రభా హరవతీ హారీతా హరిసమ్మతా |
హోరీ హోత్రీ హోలికా చ హోమ్యా హోమా హవిర్హరిః || ౧౦౯ ||

హారిణీ హరిణీనేత్రా హిమాచలనివాసినీ |
లంబోదరీ లంబకర్ణా లంబికా లంబవిగ్రహా || ౧౧౦ ||

లీలా లీలావతీ లోలా లలనా లాలితాలతా |
లలామలోచనా లోచ్యా లోలాక్షీ లక్షణా లటా || ౧౧౧ ||

లంపతీ లుంపతీ లంపా లోపాముద్రా లలంతి చ |
లతికా లంఘికా లంఘా లఘిమా లఘుమధ్యమా || ౧౧౨ ||

లఘ్వీయసీ లఘూదర్కా లూతా లూతనివారిణీ |
లోమభృల్లోమలోమ్నీ చ లులుతీ లులులుంపినీ || ౧౧౩ ||

లులాయస్థా చ లహరీ లంకాపురపురందరీ |
లక్ష్మీర్లక్ష్మీప్రదా లక్ష్యా లక్ష్యబలగతిప్రదా || ౧౧౪ ||

క్షణక్షపా క్షణక్షీణా క్షమా క్షాంతిః క్షమావతీ |
క్షామా క్షామోదరీ క్షోణీ క్షోణిభృత్ క్షత్రియాంగనా || ౧౧౫ ||

క్షపా క్షపాకరీ క్షీరా క్షీరదా క్షీరసాగరా |
క్షీణంకరీ క్షయకరీ క్షయభృత్ క్షయదా క్షతిః |
క్షరంతీ క్షుద్రికా క్షుద్రా క్షుత్క్షామా క్షరపాతకా || ౧౧౬ ||

ఫలశ్రుతిః –
మాతుః సహస్రనామేదం ప్రత్యంగిరాసిద్ధిదాయకమ్ || ౧ ||
యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం దరిద్రో ధనదో భవేత్ |

అనాచాంతః పఠేన్నిత్యం స చాపి స్యాన్మహేశ్వరః |
మూకః స్యాద్వాక్పతిర్దేవీ రోగీ నీరోగతాం భవేత్ || ౨ ||

అపుత్రః పుత్రమాప్నోతి త్రిషులోకేషు విశ్రుతమ్ |
వంధ్యాపి సూతే తనయాన్ గావశ్చ బహుదుగ్ధదాః || ౩ ||

రాజానః పాదనమ్రాః స్యుస్తస్య దాసా ఇవ స్ఫుటాః |
అరయః సంక్షయం యాంతి మనసా సంస్మృతా అపి || ౪ ||

దర్శనాదేవ జాయంతే నరా నార్యోఽపి తద్వశాః |
కర్తా హర్తా స్వయంవీరో జాయతే నాత్రసంశయః || ౫ ||

యం యం కామయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ |
దురితం న చ తస్యాస్తి నాస్తి శోకః కదాచన || ౬ ||

చతుష్పథేఽర్ధరాత్రే చ యః పఠేత్సాధకోత్తమః |
ఏకాకీ నిర్భయో ధీరో దశావర్తం నరోత్తమః || ౭ ||

మనసా చింతితం కార్యం తస్య సిద్ధిర్న సంశయమ్ |
వినా సహస్రనామ్నాం యో జపేన్మంత్రం కదాచన || ౮ ||

న సిద్ధో జాయతే తస్య మంత్రః కల్పశతైరపి |
కుజవారే శ్మశానే చ మధ్యాహ్నే యో జపేత్తథా || ౯ ||

శతావర్త్యా స జయేత కర్తా హర్తా నృణామిహ |
రోగార్తో యో నిశీథాంతే పఠేదంభసి సంస్థితః || ౧౦ ||

సద్యో నీరోగతామేతి యది స్యాన్నిర్భయస్తదా |
అర్ధరాత్రే శ్మశానే వా శనివారే జపేన్మనుమ్ || ౧౧ ||

అష్టోత్తరసహస్రం తు దశవారం జపేత్తతః |
సహస్రనామమేత్తద్ధి తదా యాతి స్వయం శివా || ౧౨ ||

మహాపవనరూపేణ ఘోరగోమాయునాదినీ |
తదా యది న భీతిః స్యాత్తతో దేహీతి వాగ్భవేత్ || ౧౩ ||

తదా పశుబలిం దద్యాత్ స్వయం గృహ్ణాతి చండికా |
యథేష్టం చ వరం దత్త్వా యాతి ప్రత్యంగిరా శివా || ౧౪ ||

రోచనాగురుకస్తూరీ కర్పూరమదచందనైః |
కుంకుమప్రథమాభ్యాం తు లిఖితం భూర్జపత్రకే || ౧౫ ||

శుభనక్షత్రయోగే తు సమభ్యర్చ్య ఘటాంతరే |
కృతసంపాతనాత్సిద్ధం ధార్యంతద్దక్షిణేకరే || ౧౬ ||

సహస్రనామస్వర్ణస్థం కంఠే వాపి జితేంద్రియః |
తదాయం ప్రణమేన్మంత్రీ క్రుద్ధః సమ్రియతే నరః || ౧౭ ||

యస్మై దదాతి చ స్వస్తి స భవేద్ధనదోపమః |
దుష్టశ్వాపదజంతూనాం న భీః కుత్రాపి జాయతే || ౧౮ ||

బాలకానామియం రక్షా గర్భిణీనామపి ధ్రువమ్ |
మోహన స్తంభనాకర్షమారణోచ్చాటనాని చ || ౧౯ ||

యంత్రధారణతో నూనం సిధ్యంతే సాధకస్య చ |
నీలవస్త్రే విలిఖితం ధ్వజాయాం యది తిష్ఠతి || ౨౦ ||

తదా నష్టా భవత్యేవ ప్రచండా పరవాహినీ |
ఏతజ్జప్తం మహాభస్మ లలాటే యది ధారయేత్ || ౨౧ ||

తద్దర్శనత ఏవ స్యుః ప్రాణినస్తస్య కింకరాః |
రాజపత్న్యోఽపి వశ్యాః స్యుః కిమన్యాః పరయోషితః || ౨౨ ||

ఏతజ్జపన్నిశితోయే మాసైకేన మహాకవిః |
పండితశ్చ మహావాదీ జాయతే నాత్రసంశయః || ౨౩ ||

శక్తిం సంపూజ్య దేవేశి పఠేత్ స్తోత్రం వరం శుభమ్ |
ఇహలోకే సుఖం భుక్త్వా పరత్ర త్రిదివం వ్రజేత్ || ౨౪ ||

ఇతి నామసహస్రం తు ప్రత్యంగిర మనోహరమ్ |
గోప్యం గుహ్యతమం లోకే గోపనీయం స్వయోనివత్ || ౨౫ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తంత్రే దశవిద్యారహస్యే శ్రీ ప్రత్యంగిరా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ ప్రత్యంగిరా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed