Sri Pratyangira Stotram 1 – శ్రీ ప్రత్యంగిరా స్తోత్రం – ౧


అస్య శ్రీ ప్రత్యంగిరా స్తోత్రస్య అంగిరా ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీప్రత్యంగిరా దేవతా ఓం బీజం హ్రీం శక్తిః మమాభీష్టసిద్ధ్యర్థే పాఠే వినియోగః ||

కరన్యాసః –
ఓం హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాదిన్యాసః –
ఓం హ్రాం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం హ్రూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం హ్రౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం హ్రః అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ –
కృష్ణరూపాం బృహద్రూపాం రక్తకుంచితమూర్ధజామ్ |
శిరః కపాలమాలాం చ వికేశీం ఘూర్ణితాననామ్ || ౧ ||

రక్తనేత్రామతిక్రుద్ధాం లంబజిహ్వామధోముఖీమ్ |
దంష్ట్రాకరాళవదనాం నేత్రభ్రుకుటిలేక్షణామ్ || ౨ ||

ఊర్ధ్వదక్షిణహస్తేన బిభ్రతీం చ పరష్యధమ్ |
అధోదక్షిణహస్తేన బిభ్రాణాం శూలమద్భుతమ్ || ౩ ||

తతోర్ధ్వవామహస్తేన ధారయంతీం మహాంకుశామ్ |
అధోవామకరేణాథ బిభ్రాణాం పాశమేవ చ || ౪ ||

ఏవం ధ్యాత్వా మహాకృత్యాం స్తోత్రమేతదుదీరయేత్ || ౫ ||

ఈశ్వర ఉవాచ |
నమః ప్రత్యంగిరే దేవి ప్రతికూలవిధాయిని |
నమః సర్వగతే శాంతే పరచక్రవిమర్దినీ || ౬ ||

నమో జగత్రయాధారే పరమంత్రవిదారిణీ |
నమస్తే చండికే చండీ మహామహిషవాహినీ || ౭ ||

నమో బ్రహ్మాణి దేవేశి రక్తబీజనిపాతినీ |
నమః కౌమారికే కుంఠీ పరదర్పనిషూదినీ || ౮ ||

నమో వారాహి చైంద్రాణి పరే నిర్వాణదాయినీ |
నమస్తే దేవి చాముండే చండముండవిదారిణీ || ౯ ||

నమో మాతర్మహాలక్ష్మీ సంసారార్ణవతారిణీ |
నిశుంభదైత్యసంహారి కాలాంతకి నమోఽస్తు తే || ౧౦ ||

ఓం కృష్ణాంబర శోభితే సకల సేవక జనోపద్రవకారక దుష్టగ్రహ రాజఘంటా సంహట్ట హారిహి కాలాంతకి నమోఽస్తు తే || ౧౧ ||

దుర్గే సహస్రవదనే అష్టాదశభుజలతాభూషితే మహాబలపరాక్రమే అద్భుతే అపరాజితే దేవి ప్రత్యంగిరే సర్వార్తిశాయిని పరకర్మ విధ్వంసిని పరయంత్ర మంత్ర తంత్ర చూర్ణాది ప్రయోగకృత వశీకరణ స్తంభన జృంభణాది దోషాంచయాచ్ఛాదిని సర్వశత్రూచ్చాటిని మారిణి మోహిని వశీకరణి స్తంభిని జృంభిణి ఆకర్షిణి సర్వదేవగ్రహ యోగగ్రహ యోగినిగ్రహ దానవగ్రహ దైత్యగ్రహ రాక్షసగ్రహ సిద్ధగ్రహ యక్షగ్రహ గుహ్యకగ్రహ విద్యాధరగ్రహ కిన్నరగ్రహ గంధర్వగ్రహ అప్సరాగ్రహ భూతగ్రహ ప్రేతగ్రహ పిశాచగ్రహ కూష్మాండగ్రహ గజాదికగ్రహ మాతృగ్రహ పితృగ్రహ వేతాలగ్రహ రాజగ్రహ చౌరగ్రహ గోత్రగ్రహ అశ్వదేవతాగ్రహ గోత్రదేవతాగ్రహ ఆధిగ్రహ వ్యాధిగ్రహ అపస్మారగ్రహ నాసాగ్రహ గలగ్రహ యామ్యగ్రహ డామరికాగ్రహోదకగ్రహ విద్యోరగ్రహారాతిగ్రహ ఛాయాగ్రహ శల్యగ్రహ సర్వగ్రహ విశల్యగ్రహ కాలగ్రహ సర్వదోషగ్రహ విద్రావిణీ సర్వదుష్టభక్షిణి సర్వపాపనిషూదిని సర్వయంత్రస్ఫోటిని సర్వశృంఖలాత్రోటిని సర్వముద్రాద్రావిణి జ్వాలాజిహ్వే కరాలవక్త్రే రౌద్రమూర్తే దేవి ప్రత్యంగిరే సర్వం దేహి యశో దేహి పుత్రం దేహి ఆరోగ్యం దేహి భుక్తిముక్త్యాదికం దేహి సర్వసిద్ధిం దేహి మమ సపరివారం రక్ష రక్ష పూజా జప హోమ ధ్యానార్చనాదికం కృతం న్యూనమధికం వా పరిపూర్ణం కురు కురు అభిముఖీ భవ రక్ష రక్ష క్షమ సర్వాపరాధమ్ || ౧౨ ||

ఫలశ్రుతిః –
ఏవం స్తుతా మహాలక్ష్మీ శివేన పరమాత్మనః |
ఉవాచేదం ప్రహృష్టాంగీ శృణుష్వ పరమేశ్వరః || ౧౩ ||

ఏతత్ ప్రత్యంగిరా స్తోత్రం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః |
శృణ్వంతః సాధయంతాశ్చ తేషాం సిద్ధిప్రదా భవేత్ || ౧౪ ||

శ్రీశ్చ కుబ్జీం మహాకుబ్జీ కాళికా గుహ్యకాళికా |
త్రిపురా త్వరితా నిత్యా త్రైలోక్యవిజయా జయా || ౧౪ ||

జితాపరాజితా దేవీ జయంతీ భద్రకాళికా |
సిద్ధలక్ష్మీ మహాలక్ష్మీః కాలరాత్రి నమోఽస్తు తే || ౧౫ ||

కాళీ కరాళవిక్రాంతే కాళికా పాపహారిణీ |
వికరాళముఖీ దేవి జ్వాలాముఖి నమోఽస్తు తే || ౧౬ ||

ఇదం ప్రత్యంగిరా స్తోత్రం యః పఠేన్నియతః శుచిః |
తస్య సర్వార్థసిద్ధిస్యాన్నాత్రకార్యావిచరణా || ౧౭ ||

శత్రవో నాశమాయాంతి మహానైశ్వర్యవాన్భవేత్ |
ఇదం రహస్యం పరమం నాఖ్యేయం యస్యకస్యచిత్ || ౧౮ ||

సర్వపాపహరం పుణ్యం సద్యః ప్రత్యయకారకమ్ |
గోపనీయం ప్రయత్నేన సర్వకామఫలప్రదమ్ || ౧౯ ||

ఇతి అథర్వణరహస్యే శ్రీ ప్రత్యంగిరా స్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ ప్రత్యంగిరా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed